14

Xwbfwb Ahiya has Yelaunpau‑aa lub txem

1Lub swjhawm ntawd Yelaunpau‑aa tug tub Anpiya mob, 2mas Yelaunpau‑aa txawm has rua nwg tug quaspuj tas, “Koj ca le hloov tsoog tsho xob kheev luas paub tas koj yog puj Yelaunpau‑aa, es moog rua lub moos Silau tsua qhov Ahiya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug nyob hov ntawd. Nwg yog tug kws has rua kuv tas kuv yuav ua vaajntxwv kaav cov tuabneeg nuav. 3Koj ca le coj kaum lub ncuav hab ib txha ncuav qaab zwb hab ib nyuas miv hub zwb ntaab moog cuag nwg. Nwg yuav qha rua koj paub tas tug tub yuav zoo le caag.”
4Yelaunpau‑aa tug quaspuj kuj ua lawv le hov. Nwg sawv tseeg moog rua Silau moog txug Ahiya lub tsev. Ahiya tsw pum kev tsua qhov nwg laug laug, nwg qhov muag pum tsw meej lawm. 5Yawmsaub has rua Ahiya tas, “Saib maj, Yelaunpau‑aa quaspuj saamswm tuaj yuav nug koj txug nwg tug tub, vem nwg tug tub mob. Koj ca le has le nuav rua nwg.”
 Thaus Yelaunpau‑aa quaspuj moog txug, nwg ua txuj yaam le nwg yog lwm tug le quaspuj.
6Tassws thaus Ahiya nov nwg xwb taw nrov tuaj txug ntawm qhov rooj Ahiya txawm has tas, “Puj Yelaunpau‑aa, ca le lug tsev. Ua caag koj yuav ua txuj yaam le yog lwm tug? Tsua qhov kuv tau lu lug kws yuav has tej xuv poob sab rua koj. 7Ca le moog has rua Yelaunpau‑aa tas, Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Kuv tub tsaa koj sawv huv cov pejxeem lug hab pub koj ua thawj kaav kuv cov tuabneeg Yixayee. 8Kuv tau dua lub tebchaws ntawm Tavi caaj ceg lug pub rua koj. Txawm le hov los koj tsw zoo le kuv tug qhev Tavi kws tuav rawv kuv tej lug nkaw hab ua lawv le kuv has kawg sab kawg ntsws, hab tsuas ua tej kws kuv pum raug cai xwb. 9Tassws koj tau ua phem heev dua lwm tug kws nyob ua koj ntej. Koj tau ua tej txoov daab hab nchuav tej txoov daab, ua rua kuv chim kawg le, muab kuv laim hlo rua tom koj qub qaab. 10Vem le nuav kuv yuav coj tej xwm txheej phem lug rua sau Yelaunpau‑aa caaj ceg, kuv yuav rhuav tshem txhua tug txwvneej ntawm Yelaunpau‑aa huvsw pov tseg tsw has qhev hab tej pejxeem huv cov Yixayee, hab yuav ntxuav kuas Yelaunpau‑aa caaj ceg tu noob nrho ib yaam le luas hlawv tej quav tsaj txhu kub nyab taag huvsw. 11Yelaunpau‑aa cov tuabneeg kws tuag rua huv lub moos mas dev yuav noj. Cov kws tuag rua tom xub tsuag mas tej laj daav sau nruab ntug yuav noj, tsua qhov Yawmsaub has ca le nuav lawm.’ 12Koj ca le sawv rov qaab moog tsev. Thaus koj moog txug ncua huv koj lub moos mas tug tub yuav tu sav nrho. 13Mas cov Yixayee suavdawg yuav quaj ntsuag nwg hab muab nwg log. Tsua qhov Yelaunpau‑aa cov tuabneeg mas nwg tuab leeg txhad tuag muaj ntxaa xwb, tsua qhov huv Yelaunpau‑aa caaj ceg nwg tuab leeg ua tau tej yaam kws hum Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv lub sab. 14Yawmsaub tseed yuav tsaa ib tug vaajntxwv kaav cov Yixayee kws yuav rhuav tshem Yelaunpau‑aa caaj ceg nub nua ntaag, nub nua ntaag lauj.
15“Yawmsaub yuav ntaus cov Yixayee, mas puab yuav zoo yaam nkaus le tej lojkov ua zug quas kais ntawm ntug dej. Nwg yuav muab cov Yixayee dob hlo tawm huv lub tebchaws zoo nuav kws nwg tub muab pub rua puab tej laug lawm, hab muab puab lawv tswv ua saab ua sua dhau plhawv moog rua saab dej Yufeti nub tuaj, tsua qhov puab tau ua tej ncej daab Asela txhad ua rua Yawmsaub chim. 16Nwg yuav muab cov Yixayee tso tseg tsua qhov Yelaunpau‑aa ua txhum hab coj cov Yixayee ua txhum.”
17Tes Yelaunpau‑aa quaspuj txawm sawv rov hlo moog mas lug txug lub moos Thilaxa. Thaus nwg lug txug ncua nwg lub paws rooj tes tug mivtub txawm tu sav nrho. 18Cov Yixayee suavdawg muab nwg log hab quaj ntsuag nwg, lawv le Yawmsaub cov lug kws nwg kuas nwg tug qhev Ahiya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug has lawd.
19Lwm yaam num kws Yelaunpau‑aa ua, tej kws nwg moog ua rog hab tej kws nwg kaav tebchaws mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yixayee tej vaajntxwv le keeb kwm. 20Yelaunpau‑aa kaav tebchaws tau neeg nkaum ob xyoos, mas nwg le tuag moog nrug nwg tej laug nyob. Nwg tug tub Nanta sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav.

Lehaunpau‑aa ua vaajntxwv kaav Yuta

(2VKk. 12:9-16)

21Lehaunpau‑aa kws yog Xalaumoo tug tub ua vaajntxwv kaav Yuta. Thaus Lehaunpau‑aa chiv ua vaajntxwv kaav tebchaws hov nwg noob nyoog muaj plaub caug ib xyoos. Nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau kaum xyaa xyoo, yog lub nroog kws Yawmsaub xaiv huv txhua xeem Yixayee lug ca ua lub chaw rua nwg lub npe nyob. Lehaunpau‑aa nam npe hu ua Na‑ama kws yog tuabneeg Aamoo. 22Cov Yuta ua tej kws Yawmsaub pum tas phem, puab tau ua txhum ntau dua tej kev txhum kws puab tej laug ua zwg rua Yawmsaub khib. 23Tsua qhov puab ua tej chaw sab teev daab hab ua tej ncej daab hab ua tej ncej daab Asela rua sau txhua lub pov roob hab ua rua huv qaab txhua tug ntoo ntsuab. 24Hab muaj cov quasyawg muag cev ntawm tej tsev daab thoob lub tebchaws. Puab ua kev qas vuab tsuab yaam le lwm haiv tuabneeg kws Yawmsaub tub lawv tawm ntawm cov Yixayee hauv ntej moog lawm.
25Thaus Lehaunpau‑aa ua vaajntxwv tau tswb xyoos mas Sisab kws ua vaajntxwv huv Iyi tebchaws txawm tuaj ua rog rua lub nroog Yeluxalee. 26Nwg muab tej nyaj txag hov txhua chaw huv Yawmsaub lub tuam tsev hab huv vaajntxwv lub tsev lws huvsw coj moog. Nwg kuj coj tej daim phaj kub thaiv kws Xalaumoo ua huvsw moog. 27Mas vaajntxwv Lehaunpau‑aa tsua muab tooj lab ua tej daim phaj lug swv nyob chaw hab muab cov daim phaj hov cob rua cov thawj rog kws zuv vaajntxwv lub qhov rooj. 28Txhua zag kws vaajntxwv moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev cov tub rog kuj tuav cov daim phaj hov tawm tuaj hab coj rov qaab moog khaws ca rua huv lub tsev kws cov tub rog zuv khuav nyob.
29Lwm yaam num kws Lehaunpau‑aa ua, txhua yaam kws nwg ua mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yuta tej vaajntxwv le keeb kwm. 30Lehaunpau‑aa hab Yelaunpau‑aa pheej sws ua rog tsw tu le. 31Lehaunpau‑aa tuag moog nrug nwg tej laug nyob. Puab muab nwg log nrug nwg tej laug ua ke rua huv Tavi lub nroog. Nwg nam npe hu ua Na‑ama kws yog tuabneeg Aamoo. Mas nwg tug tub Anpiyaa sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav.