14

Aa^hi^yaa Douc Waac Gorngv Ye^lo^mbo^am

1Wuov zanc Ye^lo^mbo^am nyei dorn, Aa^mbi^yaa butv baengc. 2Ye^lo^mbo^am gorngv mbuox ninh nyei auv, “Oix zuqc zorng meih ganh benx ganh dauh mienh, bun mienh zieqv maiv duqv meih zoux Ye^lo^mbo^am nyei auv, ziouc mingh Silo. Yiem wuov maaih douc waac mienh, Aa^hi^yaa. Dongh naaiv dauh gorngv yie oix zuqc zoux naaiv deix baeqc fingx nyei hungh. 3Dorh ziepc norm njuov caux deix njuov-gaam caux baengh mueiz-dorngh mingh bun ninh, ninh ziouc mbuox meih naaiv dauh fu'jueiv oix hnangv haaix nor.” 4Ye^lo^mbo^am nyei auv ziouc hnangv naaiv nor zoux. Ninh mingh Silo Zingh, taux Aa^hi^yaa nyei biauv.
 Aa^hi^yaa nyei hnyangx-jeiv gox, m'zing mbuov, mangc maiv buatc.
5Ziouv jaa-ndaangc mbuox Aa^hi^yaa, “Ye^lo^mbo^am nyei auv oix daaih naaic meih weic zuqc ninh nyei dorn butv baengc. Meih oix zuqc hnangv naaiv gorngv mbuox ninh.”
 Ye^lo^mbo^am nyei auv daaih taux wuov zanc, ninh zoux hnangv benx ganh dauh m'sieqv dorn.”
6Mv baac taux gaengh ndaangc wuov zanc, Aa^hi^yaa haiz ninh nyei zaux-caaiv nyei qiex mbui ziouc gorngv, “Ye^lo^mbo^am nyei m'sieqv dorn aac, gunv bieqc daaih maah! Meih weic haaix diuc zorng benx ganh dauh m'sieqv dorn? Weic zuqc yie maaih ciouv nyei fienx gorngv mbuox meih. 7Meih nzuonx mingh mbuox Ye^lo^mbo^am, Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv. ‘Yie yiem zuangx baeqc fingx mbu'ndongx liepc meih zoux hlo gunv yie nyei mienh. 8Yie betv Ndaawitv nyei douh zong gunv nyei guoqv cuotv jiu bun meih. Mv baac meih maiv hnangv yie nyei bou, Ndaawitv. Ninh ei jienv yie nyei leiz-latc, yaac longc nzengc hnyouv gan yie. Ninh kungx zoux ziux yie nyei m'zing buatc horpc nyei sic hnangv. 9Meih zoux gauh waaic jiex yiem ndaangc meih wuov deix yietc zungv. Meih weic meih ganh liepc nyiec nyei zienh nyei miuc-fangx, yaac dox miuc-fangx. Meih cuoqv yie qiex jiez yaac zorqv yie zoi guangc meih nyei nqa'haav nqaang.
10“ ‘Weic naaiv yie oix bun Ye^lo^mbo^am nyei douh zong zuqc zeqc naanc yaac zorqv Ye^lo^mbo^am nyei dauh dauh m'jangc dorn, maiv gunv zoux nouh fai maiv zoux nouh nyei, yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx pai guangc. Yie oix bun Ye^lo^mbo^am nyei douh zong zutc nzengc, hnangv mienh zorqv nqaiv buov qui nzengc nor. 11Ye^lo^mbo^am nyei mienh, da'faanh yiem zingh daic wuov deix, oix zuqc juv nyanc. Daic wuov naah nyei, oix zuqc ndaamv-lungh nyei norqc nyanc. Yie, Ziouv, gorngv naaiv deix waac.’
12“Meih ganh gunv nzuonx aqv. Meih nyei zaux yietv caaiv bieqc zingh, meih nyei dorn ziouc daic aqv. 13I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ziouc weic ninh nzauh nyiemv yaac dorh ninh mingh zangx. Ye^lo^mbo^am nyei yietc zungv mienh, kungx naaiv dauh dorn ganh hnangv duqv zangx jienv, weic zuqc Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, buatc yiem Ye^lo^mbo^am nyei douh zong kungx naaiv dauh hnangv maaih deix longx nyei dorngx.
14“Maiv daan mbuoqc naaiv. Ziouv oix weic ninh ganh liepc dauh hungh gunv I^saa^laa^en. Ih hnoi naaiv dauh hungh ziouc pai guangc Ye^lo^mbo^am nyei douh zong. Wuov hnoi za'gengh taux aqv. 15Ziouv oix mborqv I^saa^laa^en Mienh, bun ninh mbuo hnangv luoqc diqc zuqc wuom torngx hiou mingh hiou daaih. Ninh aengx oix zorqv I^saa^laa^en Mienh cuotv ninh ceix bun ninh mbuo nyei ong-taaix naaiv norm longx haic nyei deic-bung, hnangv baeng nzungh cuotv nor. Ninh yaac oix zorqv ninh mbuo bun nzaanx yiem Yu^fe^ditc Ndaaih dong bung maengx, weic zuqc ninh mbuo zoux ⟨Aa^se^laa⟩ zienh nyeiz nyei ndiangx-fangx ziouc cuoqv Ziouv qiex jiez. 16Laaix Ye^lo^mbo^am baamz zuiz yaac dorh I^saa^laa^en Mienh caux jienv baamz zuiz, Ziouv zorqv I^saa^laa^en Mienh jiu bun win-wangv.”
17Ye^lo^mbo^am nyei auv ziouc jiez sin nzuonx taux Ti^laa^saa Zingh. Yietv laamx bieqc gaengh, ninh nyei dorn ziouc daic mi'aqv. 18Ninh mbuo yaac dorh mingh zangx. I^saa^laa^en nyei zuangx mienh weic ninh nzauh nyiemv hnangv Ziouv longc ninh nyei bou wuov dauh douc waac mienh gorngv nor.
19Ye^lo^mbo^am Hungh zoux liuz zengc njiec nyei sic, ninh hnangv haaix nor mborqv jaax, hnangv haaix nor gunv baeqc fingx, fiev jienv yiem I^saa^laa^en Hungh nyei hungh douh daan. 20Ye^lo^mbo^am zoux hungh nyic ziepc nyeic hnyangx, ziouc guei seix mi'aqv, ninh nyei dorn, Naa^ndapc, nzipc jienv ninh zoux hungh.

Yu^ndaa Nyei Hungh, Le^hox^mbo^am

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 11:5-12:16)

21Saa^lo^morn nyei dorn, Le^hox^mbo^am, yiem Yu^ndaa zoux hungh. Ninh faaux weic zoux hungh wuov zanc ninh duqv feix ziepc yietv hnyangx, yaac yiem Ye^lu^saa^lem gunv ziepc cietv hnyangx. Ye^lu^saa^lem Zingh se Ziouv yiem I^saa^laa^en nyei zuangx fingx mbu'ndongx ginv daaih weic liepc ninh ganh nyei Mengh. Le^hox^mbo^am nyei maa se Ammon Mienh, mbuox heuc Naa^aa^maa.
22Ei Ziouv mangc, Yu^ndaa zoux waaic sic. Ninh mbuo baamz nyei zuiz cuoqv ninh qiex jiez, hanc ninh mbuo, gauh camv ninh mbuo nyei ong-taaix mbuo zoux nyei sic. 23Ninh mbuo yiem norm-norm mbong gu'nguaaic caux diuh diuh domh ndiangx ga'ndiev, liepc zaangc zienh nyei dorngx caux la'bieiv-dongc caux zaangc Aa^se^laa zienh nyeiz nyei ndiangx-fangx. 24Deic-bung gu'nyuoz yaac maaih m'jangc dorn yiem zaangc zienh nyei dorngx zoux maaic buonv-sin nyei mienh. Baeqc fingx zoux zinh ndaangc Ziouv zunc cuotv I^saa^laa^en Mienh nyei wuov ndaangc maengx wuov deix fingx-fingx mienh zoux yietc zungv gamh nziev nyei sic.
25Ye^lo^mbo^am zoux hungh da'hmz hnyangx wuov hnyangx, I^yipv nyei hungh, Sisakv, daaih mborqv Ye^lu^saa^lem. 26Ninh zorqv yiem zaangc Ziouv nyei biauv gu'nyuoz caux hungh dinc gu'nyuoz yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv. Ninh zorqv nyungc-nyungc, liemh Saa^lo^morn zoux daaih nyei jiem-torngv-baaih. 27Le^hox^mbo^am Hungh ziouc longc dongh siqv zoux torngv-baaih div yaac jiu bun goux hungh dinc zuov gaengh nyei baeng-bieiv. 28Hungh diex haaix zanc bieqc zaangc Ziouv nyei biauv, goux hungh dinc nyei baeng dorh naaiv deix torngv-baaih mingh. Nqa'haav ninh mbuo aengx dorh nzuonx an jienv baeng zuov hungh dinc nyei dorngx.
29Le^hox^mbo^am gunv nyei ziangh hoc zoux liuz zengc njiec nyei sic, ninh zoux cuotv nyei yietc zungv, fiev jienv Yu^ndaa Hungh nyei hungh douh daan. 30Le^hox^mbo^am caux Ye^lo^mbo^am zanc-zanc mborqv jaax. 31Le^hox^mbo^am guei seix mi'aqv, yaac caux ninh nyei ong-taaix mbuo zangx jienv yiem Ndaawitv nyei Zingh. Ninh nyei maa zoux Ammon Mienh, mbuox heuc Naa^aa^maa. Le^hox^mbo^am nyei dorn, Aa^mbi^yam, yaac nzipc jienv ninh zoux hungh.