14

Tơlơi Pô Pơala Ahiyah Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Pơtao Yarobam

1Tơdang mông anŭn, čơđai Abiyah jing ană đah rơkơi Yarobam ruă kơtang biă mă, 2laih anŭn Yarobam pơđar kơ hơbia, bơnai ñu, tui anai, “Nao pơhrôp pơdŏp hĭ bĕ ih pô kiăng kơ arăng ƀu thâo krăn ôh ih jing bơnai kâo. Giŏng anŭn, nao bĕ pơ plei pơnăng Silôh. Pơ anih anŭn hơmâo sa čô pô pơala Ahiyah, jing pô hơmâo pơtă laih kơ kâo či jing pơtao kơ ƀing ană plei anai. 3Djă̱ ba bĕ pluh tơlŏ ƀañ tơpŭng, đơđa ƀañ mơmĭh laih anŭn sa ge̱t ia hơni hrŏm hăng ih laih anŭn nao brơi kơ ñu. Ñu či laĭ brơi kơ ih hơget tơlơi či truh kơ ană ta anai yơh.” 4Tui anŭn, bơnai Yarobam ngă tui hơget tơlơi rơkơi ñu pơtă laih anŭn nao pơ sang Ahiyah pơ plei Silôh yơh.
 Hlak anŭn, pô pơala Ahiyah ƀu thâo ƀuh ôh, mơta ñu bum laih yuakơ ñu tha biă mă.
5Samơ̆ Yahweh hơmâo pơtă laih kơ Ahiyah tui anai, “Bơnai Yarobam hlak rai kiăng tơña ih kơ tơlơi ruă ană đah rơkơi gơñu, yuakơ ană gơñu anŭn ruă kơtang biă mă. Tui anŭn, ih khŏm laĭ glaĭ kơ ñu tui hăng tơlơi Kâo či pơtă hŏ. Tơdang ñu truh, ñu či pơhrôp pơdŏp hĭ ñu pô jing hrup hăng mơnuih pơkŏn.”
6Tui anŭn, tơdang Ahiyah hơmư̆ dơnai tơkai bơnai Yarobam rơbat ƀơi bah amăng, ñu laĭ, “Mŭt rai bĕ, Ơ bơnai Yarobam hơi. Ih pơhrôp pơdŏp hĭ ih pô jing hrup hăng mơnuih pơkŏn hă? Yahweh brơi laih kơ kâo laĭ pơthâo kơ ih sa tơlơi khăng kơtang biă mă. 7Glaĭ ruai bĕ kơ pơtao Yarobam kơ tơlơi pơhiăp anai yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai ƀing Israel laĭ kơ ñu: Kâo hơmâo pơdun đĭ laih ih mơ̆ng ƀing ană plei Israel anai laih anŭn pơjing laih ih jing pơtao kơ ƀing ană plei Kâo anŭn. 8Kâo sua mă laih tơlơi git gai wai lăng mơ̆ng sang anŏ Dawid laih anŭn jao brơi kơ ih, samơ̆ ih ƀu hrup hăng ding kơna Kâo Dawid ôh, jing pô djă̱ pioh laih khul tơlơi Kâo pơđar laih anŭn đuaĭ tui Kâo hăng abih pran jua ñu. Ñu kơnơ̆ng ngă hơdôm tơlơi tơpă hơnơ̆ng đôč yơh ƀơi anăp Kâo, 9samơ̆ ih hơmâo ngă laih tơlơi sat ƀai hloh kơ abih bang ƀing pơtao sat git gai laih hlâo kơ ih. Ih hơmâo pơkra laih kơ ih pô ƀing yang rơba̱ng, jing khul rup trah ngă hăng pơsơi. Ih hơmâo čuih laih Kâo kiăng kơ hil laih anŭn hơngah lui hĭ Kâo laih.
10“Yuakơ tơlơi anŭn yơh, Kâo či brơi rai tơlơi răm rai ƀơi ană tơčô Yarobam. Kâo či pơrai hĭ mơ̆ng Yarobam abih bang ƀing đah rơkơi wơ̆t hăng ƀing tơdu rơmơ̆n ƀôdah ƀun rin. Kâo či kih huet hĭ sang anŏ Yarobam kar hăng arăng kih huet kơmơ̆k, jing tơl pơrai hĭ abih bang ƀing gơñu yơh. 11Ƀing lŏm kơ Yarobam djai amăng plei khul asâo yơh či ƀơ̆ng hĭ, laih anŭn ƀing djai amăng glai hơma khul čim grư̆ pơ adai yơh či ƀơ̆ng hĭ. Tơlơi anŭn či krep truh yơh yuakơ Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih!
12“Bơ kơ ih, Ơ bơnai Yarobam, glaĭ bĕ pơ sang ih. Tơdang ih truh amăng plei ih, ană ih či djai hĭ mơtam yơh. 13Abih bang ƀing Israel či čŏk hia kơ ñu laih anŭn dơ̱r ñu. Kơnơ̆ng hơjăn ñu yơh jing mơnuih lŏm kơ Yarobam arăng či nao dơ̱r, yuakơ amăng sang anŏ Yarobam kơnơ̆ng hơjăn ñu đôč yơh jing pô Ơi Adai ƀing Israel hơmâo hơduah ƀuh laih tơlơi hiam klă.
14“Yahweh či ruah mă kơ Ñu pô sa čô pơtao kơ ƀing Israel, jing pô či pơrai hĭ sang anŏ Yarobam čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anai yơh, sĭt mơ̆ng ră anai mơtam yơh. 15Laih anŭn Yahweh či taih hĭ ƀing Israel, tơl ƀing gơñu či jing kar hăng rơ̆k trang bo ia pơđu̱ng đuaĭ yơh. Ñu či buč hĭ ƀing Israel mơ̆ng anih lŏn hiam klă anai, jing anih Ñu hơmâo brơi laih kơ ƀing ơi adon gơñu, laih anŭn Ñu pơčơlah hĭ ƀing gơñu gah adih kơ krong Huphrat yuakơ ƀing gơñu čuih laih Yahweh kiăng kơ hil, anŭn jing tơlơi ƀing gơñu pơkra laih khul tơmĕh kơyâo yang HʼAsêrah anŭn. 16Laih anŭn Ñu či hơngah hĭ ƀing Israel yuakơ khul tơlơi soh pơtao Yarobam pô hơmâo ngă laih, laih anŭn yuakơ tơlơi ñu ăt dui ba ƀing Israel ngă soh tui mơ̆n.”
17Giŏng anŭn, bơnai Yarobam tơgŭ glaĭ pơ plei phŭn Tirzah. Ƀơi mông ñu rơbat truh ƀơi bah amăng sang ñu, čơđai anŭn tơĭ pran hĭ yơh. 18Ƀing gơñu nao dơ̱r gơ̆ laih anŭn abih bang ƀing Israel čŏk hia kơ gơ̆ kar hăng Yahweh hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng ding kơna Ñu pô pơala Ahiyah anŭn.
19Khul tơlơi truh pơkŏn amăng rơnŭk Yarobam git gai wai lăng, wơ̆t hăng khul tơlơi ñu pơblah laih anŭn tơlơi ñu git gai wai lăng, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel. 20Tơdơi kơ ñu wai lăng amăng duapluh-dua thŭn, ñu tơĭ pran yơh laih anŭn Nadab ană đah rơkơi ñu jing pơtao tŏ tui ñu.

Tơlơi Git Gai Rehabam, Pơtao Lŏn Čar Yudah

21Rehabam ană đah rơkơi Solomôn jing pơtao amăng lŏn čar Yudah. Ñu hlak pă̱pluh-sa thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu wai lăng pluh-tơjuh thŭn amăng plei Yerusalaim, jing plei Yahweh hơmâo ruah laih mơ̆ng abih bang ƀing kơnung djuai Israel kiăng pioh pơpŭ pơyom kơ Anăn Ñu amăng anŭn. Anăn amĭ ñu jing HʼNaamah, jing ƀing Ammôn.
22Ƀing Yudah ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp mơta Yahweh. Yua mơ̆ng khul tơlơi soh ƀing gơñu hơmâo ngă anŭn yơh, ƀing gơñu hơmâo pơsur đĭ Yahweh ga̱r hil nač hloh kơ ƀing ơi adon gơñu ngă sat laih hlâo adih. 23Ƀing gơñu ăt pơdơ̆ng đĭ kơ gơñu pô khul sang anet kiăng kơ kơkuh pơpŭ yang rơba̱ng ƀơi khul anih glông, khul boh pơtâo pơpŭ laih anŭn khul tơmĕh kơyâo yang HʼAsêrah ƀơi djŏp anih bŏl čư̆ glông wơ̆t hăng gah yŭ rĭm kơyâo pum pam mơ̆n. 24Ăt hơmâo ƀing đah rơkơi đah kơmơi rĭh răm mơ̆n amăng khul sang iâu yang amăng djŏp anih lŏn anai. Ƀing ană plei pơhrăm ngă tui amăng djŏp mơta tơlơi hơƀak drak ƀing kơnung djuai Yahweh hơmâo puh pơđuaĭ hĭ laih mơ̆ng anăp ƀing Israel hlâo adih.
25Amăng thŭn tal rơma amăng rơnŭk pơtao Rehabam wai lăng, Sisak pơtao Êjip rai kơsung blah plei phŭn Yerusalaim yơh. 26Ñu mă pơđuaĭ hĭ mŭk dram sang yang Yahweh wơ̆t hăng mŭk dram sang pơtao mơ̆n. Ñu mă pơđuaĭ hĭ abih bang gơnam yom pơphan wơ̆t hăng khul khiơl Solomôn hơmâo pơkra hăng mah laih mơ̆n. 27Tui anŭn, pơtao Rehabam pơkra khul khiơl hăng ko̱ng kiăng pơala kơ khul khiơl mah anŭn hơmâo rơngiă hĭ laih. Ñu jao bruă gak wai gơnam anŭn kơ pô khua git gai ƀing gak ƀơi bah amăng mŭt nao pơ sang pơtao yơh. 28Tơdang mông pă pơtao mŭt amăng sang yang Yahweh, ƀing gak anŭn djă̱ yơh khul khiơl anŭn, laih anŭn tơdang ñu tơbiă, ƀing gơñu pioh glaĭ khul khiơl anŭn amăng anih gak răk pioh yơh.
29Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn amăng rơnŭk Rehabam ñu git gai wai lăng, wơ̆t hăng abih bang tơlơi ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Yudah. 30Laih anŭn dơ̆ng, hơmâo tơlơi pơblah nanao tŏng krah pơtao Rehabam hăng pơtao Yarobam. 31Tơdơi kơ pluh-tơjuh thŭn Rehabam git gai wai lăng, ñu tơĭ pran laih anŭn arăng dơ̱r ñu amăng Plei Dawid. Anăn amĭ ñu jing HʼNaamah, mơnuih Ammôn. Laih kơ arăng dơ̱r Rehabam, Abiyah ană đah rơkơi ñu jing pơtao tŏ tui ñu.