14

Y-Ahija Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng hŏng Y-Jêrôbôam

1Hlăk anăn Y-Abija anak êkei Y-Jêrôbôam ruă. 2Leh anăn Y-Jêrôbôam lač kơ mô̆ ñu, “Kgŭ bĕ, leh anăn mgưt ngă čiăng arăng amâo thâo ôh kơ ih jing mô̆ Y-Jêrôbôam, leh anăn nao bĕ kơ ƀuôn Silô. Nĕ anei khua pô hưn êlâo Y-Ahija dôk tinăn, pô lač leh kơ kâo srăng jing mtao kơ phung ƀuôn sang anei. 3Mă ba mbĭt hŏng ih pluh klŏ kpŭng, đa đa klŏ ƀêñ, leh anăn sa giêt êa hnuê, leh anăn nao bĕ kơ ñu. Ñu srăng hưn kơ ih ya srăng truh kơ anak anei.”
4Mô̆ Y-Jêrôbôam ngă msĕ snăn. Ñu kgŭ nao kơ ƀuôn Silô, leh anăn truh kơ sang Y-Ahija. Y-Ahija amâo dưi ƀuh ôh, kyuadah ală ñu mmăt leh hŏng klei mduôn. 5Yêhôwa lač kơ Y-Ahija, “Nĕ anei mô̆ Y-Jêrôbôam hriê čiăng êmuh kơ ih kơ klei anak êkei ñu, kyuadah gơ̆ ruă. Snei brei ih blŭ kơ ñu.”
 Tơdah ñu truh, ñu mgưt jing sa čô mniê mkăn.
6Ƀiădah tơdah Y-Ahija hmư̆ ênai jơ̆ng ñu êjai ñu mŭt ƀăng bhă, gơ̆ lač, “Mŭt bĕ, Ơ mô̆ Y-Jêrôbôam. Si ngă ih mgưt jing sa čô mkăn lĕ? Arăng mtă kơ kâo brei hưn klei ktrŏ kơ ih. 7Nao bĕ hưn kơ Y-Jêrôbôam, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê Israel lač: “Kyuadah kâo mđĭ leh ih mơ̆ng krah phung ƀuôn sang leh anăn mjing leh ih khua kiă kriê kơ phung ƀuôn sang kâo Israel, 8kâo sua mă leh ƀuôn ala mtao mơ̆ng sang Y-Đawit leh anăn jao gơ̆ kơ ih; ƀiădah ih amâo tuôm jing msĕ si dĭng buăl kâo Y-Đawit ôh, pô djă pioh leh klei kâo mtă, leh anăn tui hlue leh kâo hŏng jih ai tiê ñu, ngă knŏng ya klei jing kpă ti anăp ală kâo. 9Ƀiădah ih ngă leh klei jhat êbeh kơ jih jang phung êlâo kơ ih, leh anăn ih nao mjing kơ ih pô yang mkăn leh anăn rup tuh tia, čiăng mčhur kâo ăl, leh anăn hwiê hĕ leh kâo ti tluôn ih. 10 Kyua anăn nĕ anei, kâo srăng bi truh klei jhat kơ sang Y-Jêrôbôam, leh anăn srăng bi mdjiê grăp čô êkei mơ̆ng Y-Jêrôbôam, phung hlŭn leh anăn phung êngiê hlăm phung Israel, leh anăn srăng kih jih sang Y-Jêrôbôam, msĕ si arăng kih eh tơl jih nguêč. 11Hlei pô jing dŏ Y-Jêrôbôam djiê hlăm ƀuôn asâo srăng ƀơ̆ng, leh anăn hlei pô djiê hlăm hma čĭm hlăm adiê srăng ƀơ̆ng. Kyuadah Yêhôwa blŭ leh klei anăn.” ’ 12Snăn kgŭ nao kơ sang ih bĕ. Tơdah jơ̆ng ih dơ̆ng mŭt ƀuôn, anak anăn srăng djiê. 13Leh anăn jih jang phung Israel srăng čŏk hia kơ ñu, leh anăn dơr ñu; kyuadah knŏng hjăn ñu yơh hlăm phung Y-Jêrôbôam srăng truh kơ msat, kyuadah hlăm ñu arăng dưi ƀuh đa đa klei bi mơak kơ Yêhôwa Aê Diê Israel hlăm sang Y-Jêrôbôam. 14Hlăm hruê anăn Yêhôwa srăng mđĭ kơ ñu pô sa čô mtao kiă kriê phung Israel, pô srăng bi rai sang Y-Jêrôbôam. Leh anăn mơ̆ng anei kơ anăp 15Yêhôwa srăng čăm phung Israel, msĕ si mbô mgei hlăm êa, leh anăn buč hĕ phung Israel mơ̆ng čar jăk anei ñu brei leh kơ phung aê digơ̆, leh anăn suôt kpuh digơ̆ nah dih êa krông Ơprat, kyuadah digơ̆ ngă phung rup yang Asêra mčhur Yêhôwa ăl. 16Ñu srăng lui phung Israel kyuadah klei Y-Jêrôbôam ngă soh leh, leh anăn klei ñu bi msoh leh phung Israel.”
17Leh anăn mô̆ Y-Jêrôbôam kgŭ đuĕ nao, leh anăn truh ti ƀuôn Tirsa. Tơdah ñu truh ti mbông sang, anak anăn djiê. 18Jih jang phung Israel dơr gơ̆ leh anăn čŏk hia kơ gơ̆, tui si klei Yêhôwa blŭ leh hŏng dĭng buăl ñu khua pô hưn êlâo Y-Ahija. 19Bruă mkăn Y-Jêrôbôam ngă, bruă ñu bi blah leh anăn bruă ñu kiă kriê, nĕ anei arăng čih klei anăn leh hlăm Hdruôm Hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Israel. 20Y-Jêrôbôam kiă kriê dua pluh dua thŭn; leh anăn ñu djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu. Leh anăn Y-Nadap anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.

Klei Y-Rôbôam Kiă Kriê

(II KYD 12:1-16)

21Y-Rôbôam anak êkei Y-Salômôn kiă kriê hlăm čar Yuđa. Y-Rôbôam mâo leh pă pluh sa thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê pluh kjuh thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem, ƀuôn Yêhôwa ruah leh hlăm jih jang phung găp djuê Israel čiăng dưm anăn ñu tinăn. Anăn amĭ ñu H'Nêama, mniê Amôn. 22Phung Yuđa ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn diñu mčhur gơ̆ trih hŏng klei soh diñu ngă, êbeh hĭn kơ jih klei phung aê diñu ngă leh. 23 Kyuadah diñu msĕ mơh mdơ̆ng leh kơ diñu pô anôk dlông, kmeh, leh anăn phung rup yang Asêra ti dlông grăp kbuôn dlông leh anăn ti gŭ grăp ana kyâo mtah. 24 Mâo msĕ mơh phung kkuh mpŭ hŏng klei knhông hlăm čar. Diñu ngă tui si jih jang klei Yêhôwa bi êmut hlăm phung găp djuê Yêhôwa suôt leh ti anăp phung ƀuôn sang Israel.
25 Thŭn tal êma ênuk Y-Rôbôam kiă kriê, Y-Sisak mtao Êjip đĭ ngă kơ ƀuôn Yêrusalem. 26 Ñu mă ba ngăn drăp mơ̆ng sang Yêhôwa leh anăn ngăn drăp mơ̆ng sang mtao. Ñu mă ba jih. Ñu mă ba msĕ mơh jih jang khil mah Y-Salômôn ngă. 27Mtao Rôbôam ngă khil hŏng kông hrô kơ khil anăn, leh anăn jao dŏ anăn kơ khua phung kahan gak, phung kiă kriê ƀăng bhă sang mtao. 28Grăp bliư̆ mtao mŭt hlăm sang Yêhôwa, pô gak djă dŏ anăn leh anăn lŏ ba wĭt kơ adŭ phung gak.
29Bruă mkăn Y-Rôbôam ngă leh anăn jih klei ñu ngă leh, amâo djŏ hĕ arăng čih leh klei anăn hlăm Hdruôm Hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Yuđa? 30Leh anăn mâo klei bi blah amâo mdei ôh hdơ̆ng Y-Rôbôam hŏng Y-Jêrôbôam. 31Y-Rôbôam djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn arăng dơr ñu mbĭt hŏng phung aê ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit. Anăn amĭ ñu H'Nêama mniê Amôn. Leh anăn Y-Abijam anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.