15

Anpiyaa ua vaajntxwv kaav Yuta

(2VKk. 13:1-14:1)

1Xyoo kaum yim kws Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa ua vaajntxwv kaav mas Anpiyaa chiv kaav Yuta tebchaws. 2Nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau peb xyoos. Nwg nam npe hu ua Ma‑akha kws yog Anpisaloo tug ntxhais. 3Anpiyaa ua txhua yaam kev txhum ib yaam le nwg txwv tau ua. Nwg lub sab tsw ncaaj tsw dawb huv rua Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv, tsw thooj le Tavi kws yog nwg yawm koob lub sab. 4Txawm le caag los xwj, yog saib rua Tavi mas Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv txhad le pub ib lub teeb rua Anpiyaa kuas ci rua huv Yeluxalee, nwg txhad tsaa Anpiyaa ib tug tub sawv nwg chaw ua vaajntxwv hab tsom kwm Yeluxalee nyob ruaj, 5vem yog Tavi ua tej kws Yawmsaub pum tas zoo hab taag nwg swm neej nwg tsw tseg ib yaam kws Yawmsaub has rua nwg es nwg yuav tsw ua le, tsuas yog qhov kws nwg ua rua Uliya kws yog tuabneeg Hithai xwb. 6Lehaunpau‑aa caaj ceg hab Yelaunpau‑aa sws ua rog tsw tu moog taag Anpiyaa swm neej. 7Lwm yaam num kws Anpiyaa ua hab txhua yaam kws nwg ua mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yuta tej vaajntxwv le keeb kwm. Anpiyaa hab Yelaunpau‑aa kuj sws ua rog. 8Anpiyaa tuag moog nrug nwg tej laug nyob. Puab muab nwg log rua huv Tavi lub nroog, mas nwg tug tub Axa sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav.

Axa ua vaajntxwv kaav Yuta

(2VKk. 15:16-16:14)

9Xyoo neeg nkaum kws Yelaunpau‑aa ua vaajntxwv kaav Yixayee tebchaws mas Axa chiv ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws. 10Nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau plaub caug ib xyoos. Nwg nam npe hu ua Ma‑akha kws yog Anpisalood tug ntxhais. 11Axa ua tej kws Yawmsaub pum tas zoo ib yaam le nwg yawm suab Tavi tau ua. 12Nwg muab cov quasyawg muag cev ntawm tsev daab ntxuav pov tseg kuas pluj huv lub tebchaws moog hab rhuav tshem tej txoov daab kws thau u nwg tej laug tau ua ca lawm huvsw pov tseg. 13Hab nwg muab nwg nam Ma‑akha hle tsw pub nyob lub rooj puj vaaj lawm, vem yog nwg tau ua ib tug txoov daab qas vuab tsuab lug teev tug daab Asela. Hab Axa muab nwg nam tug txoov daab hov ntuv pov tseg coj moog hlawv rua ntawm lub haav Khiloo, 14tassws tsw tau rhuav tshem tej chaw sab teev daab. Txawm le hov los nwg lub sab yeej xwb rua Yawmsaub moog taag swm neej kws ua vaajntxwv. 15Nwg muab tej nyaj tej kub tej pestwj swv kws nwg hab nwg txwv tau yeem lug xyeem rua Yawmsaub lawd coj lug ca rua huv Yawmsaub lub tuam tsev.
16Axa hab Npa‑asa kws ua vaajntxwv kaav Yixayee tebchaws sws ua rog moog taag ob tug swm neej le. 17Cov Yixayee tug vaajntxwv Npa‑asa moog ua rog rua cov Yuta. Nwg ua lub moos Lama lug taav kev sub tsw pub ib tug nkaag moog cuag tau cov Yuta tug vaajntxwv Axa hab tsw pub ib tug tawm lug tau. 18Tes Axa txawm muab tej nyaj tej kub kws tseed tshuav huv Yawmsaub lub tuam tsev hab tej nyaj txag tej kub kws tseed tshuav huv vaajntxwv lub tsev rua nwg cov tub teg tub taw, mas khaiv puab coj moog cuag cov Alaa tug vaajntxwv Npeehanta kws nyob huv lub nroog Ntamaxaka. Nwg yog Thalimoo tug tub, yog Hexi‑oo tug xeeb ntxwv. 19Puab has tas, “Thov koj nrug kuv cog lug sws raug zoo ib yaam le kuv txwv hab koj txwv txeev ua lug lawd. Kuv xaa cov nyaj hab kub nuav tuaj ua tshaav ntuj pub rua koj es thov koj moog rhuav tej lug kws nrug Yixayee tug vaajntxwv Npa‑asa cog lug sws raug zoo lawd tseg, sub nwg txhad thim tub rog ntawm kuv moog.” 20Tes Npeehanta kuj noog vaajntxwv Axa has. Nwg txawm tso thawj rog moog ntaus cov Yixayee tej moos, hab puab ntaus yeej lub moos Iyoo, Ntaaj hab Anpee Npema‑akha hab taag nrho ib cheeb tsaam Khinelau hab taag nrho Nathali tebchaws. 21Thaus Npa‑asa nov tej xwm hov nwg txawm tseg tsw ua lub moos Lama, nwg moog nyob rua huv lub moos Thilaxa. 22Tes vaajntxwv Axa txawm tshaaj tawm rua cov Yuta suavdawg tsw tseg ib tug le mas puab moog muab tej pob zeb hab tej ntoo kws Npa‑asa ua lub moos Lama hov coj moog. Vaajntxwv Axa swv tej hov ua lub moos Kenpa huv Npeeyamee tebchaws hab lub moos Mixapa. 23Lwm yaam num kws vaajntxwv Axa ua, hab nwg tug fwjchim huvsw hab txhua yaam kws nwg ua hab tej moos kws nwg ua lawd mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yuta tej vaajntxwv le keeb kwm. Thaus nwg laug lawd nwg txawm mob txhais kwtaw. 24Axa tuag moog nrug nwg tej laug nyob. Puab muab nwg log rua huv nwg yawm suab Tavi lub nroog, mas nwg tug tub Yehausafa sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav.

Nanta ua vaajntxwv kaav Yixayee

25Xyoos ob kws Axa ua vaajntxwv kaav Yuta mas Yelaunpau‑aa tug tub Nanta chiv ua vaajntxwv kaav Yixayee, nwg kaav Yixayee tau ob xyoos. 26Nanta ua tej kws Yawmsaub pum tas phem hab nwg taug nwg txwv tug neev taw ua txhum hab coj cov Yixayee ua txhum.
27Ahiya tug tub Npa‑asa kws yog xeem Ixakha tuav huv txuv Nanta. Mas Npa‑asa muab vaajntxwv tua ntawm Kinpethoo kws yog cov Filixatee lub moos rua thaus Nanta hab cov Yixayee saamswm vej ntaus lub moos Kinpethoo. 28Ua le nuav mas xyoo peb kws Axa ua vaajntxwv kaav Yuta, Npa‑asa txhad tua tau Nanta hab sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav cov Yixayee. 29Thaus nwg tau ua vaajntxwv nwg muab Yelaunpau‑aa caaj ceg tua taag huvsw tsw tseg ib tug dim caj le. Nwg muab ua puam tsuaj taag huvsw lawv le tej lug kws Yawmsaub tau kuas nwg tug qhev Ahiya kws nyob huv lub moos Silau has ca lawd. 30Vem yog tim tej kev txhum kws Yelaunpau‑aa tau ua hab nwg tau coj cov Yixayee ua txhum hab tim qhov kws nwg ua rua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv chim kawg.
31Lwm yaam num kws Nanta ua hab txhua yaam kws nwg ua mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yixayee tej vaajntxwv le keeb kwm. 32Axa hab Npa‑asa kws ua Yixayee tug vaajntxwv yeej ua rog moog taag ob tug swm neej.

Npa‑asa ua vaajntxwv kaav Yixayee

33Xyoo peb kws Axa ua vaajntxwv kaav Yuta mas Ahiya tug tub Npa‑asa chiv ua vaajntxwv kaav cov Yixayee suavdawg, nwg nyob huv lub moos Thilaxa kaav tau neeg nkaum plaub xyoos. 34Nwg ua tej kws Yawmsaub pum tas phem hab taug nraim Yelaunpau‑aa tug neev taw ua txhum hab coj cov Yixayee ua txhum.