15

Klei Y-Abijam Kiă Kriê

(II KYD 13:1-22)

1Hlăm thŭn tal pluh sa păn Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat kiă kriê, Y-Abijam dơ̆ng kiă kriê čar Yuđa. 2Ñu kiă kriê tlâo thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. Anăn amĭ ñu H'Maka anak mniê Y-Abisalom. 3Ñu êbat hlăm jih jang klei soh ama ñu ngă leh êlâo kơ ñu; leh anăn ai tiê ñu amâo jing sĭt suôr klă ôh hŏng Yêhôwa Aê Diê ñu, msĕ si ai tiê Y-Đawit aê ñu, 4 ƀiădah kyua Y-Đawit, Yêhôwa Aê Diê ñu brei kơ ñu leh sa boh pui kđen hlăm ƀuôn Yêrusalem, mdưm anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu leh anăn bi kjăp ƀuôn Yêrusalem; 5 kyuadah Y-Đawit ngă leh ya klei jing kpă ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn amâo weh ôh mơ̆ng sa klei gơ̆ mtă leh kơ ñu jih ênuk ñu dôk hdĭp, knŏng hlăm klei Y-Uri êkei Hitit. 6Mâo klei bi blah hdơ̆ng Y-Rôbôam hŏng Y-Jêrôbôam jih jang ênuk ñu dôk hdĭp. 7 Bruă mkăn Y-Abijam ngă, leh anăn jih jang klei ñu ngă leh, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm Hdruôm Hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Yuđa? Leh anăn mâo klei bi blah hdơ̆ng Y-Abijam hŏng Y-Jêrôbôam. 8Y-Abijam djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu; leh anăn arăng dơr ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit. Leh anăn Y-Asa anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.

Klei Y-Asa Kiă Kriê

(II KYD 14:1-5; 15:16-19)

9Hlăm thŭn tal dua pluh Y-Jêrôbôam mtao Israel kiă kriê, Y-Asa dơ̆ng kiă kriê čar Yuđa. 10Ñu kiă kriê pă pluh sa thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. Anăn amĭ ñu H'Maka anak mniê Y-Abisalom. 11Y-Asa ngă ya klei jing djŏ ti anăp ală Yêhôwa, msĕ si Y-Đawit aê ñu ngă leh. 12 Ñu suôt hĕ mơ̆ng čar phung kkuh mpŭ hŏng klei knhông, leh anăn bi luč hĕ jih jang rup yang phung aê ñu ngă leh. 13Msĕ mơh ñu bi luč klei amĭ ñu H'Maka jing mtao mniê, kyuadah gơ̆ mâo leh sa ƀĕ gơ̆ng kŭt rup yang Asêra Yêhôwa bi êmut. Y-Asa bi klưh hĕ rup yang gơ̆ leh anăn čuh rup yang anăn ti êa Sêdrôn. 14Ƀiădah ñu amâo bi rai ôh anôk dlông. Ƀiădah ai tiê Y-Asa jing sĭt suôr klă hŏng Yêhôwa hlăm jih ênuk ñu. 15Ñu ba hlăm sang Yêhôwa mnơ̆ng ama ñu ƀuăn myơr, leh anăn mnơ̆ng ñu pô ƀuăn myơr msĕ mơh, prăk, mah, leh anăn čhiên mngan.

Klei Y-Asa Bi Mguôp hŏng Y-Ben-Hadat

(II KYD 16:1-14)

16Mâo klei bi blah hdơ̆ng Y-Asa hŏng Y-Baêsa mtao Israel êjai jih ênuk diñu. 17Y-Baêsa mtao Israel đĭ ngă kơ phung Yuđa, leh anăn mdơ̆ng ƀuôn Rama, čiăng kơ ñu dưi ghă amâo brei ôh sa čô kbiă amâodah mŭt nao kơ Y-Asa mtao Yuđa. 18Hlăk anăn Y-Asa mă jih jang prăk leh anăn jih jang mah ăt dôk hlăm ngăn drăp sang Yêhôwa leh anăn ngăn drăp sang mtao, leh anăn jao jih dŏ anăn hlăm kngan phung dĭng buăl ñu. Mtao Asa tiŏ nao digơ̆ kơ Y-Ben-Hadat anak êkei Y-Tabrimôn, čô Y-Hêsiôn, Mtao Siri dôk ti ƀuôn Damas, leh anăn lač, 19“Brei mâo klei bi mguôp hdơ̆ng kâo hŏng ih, msĕ si tuôm mâo leh hdơ̆ng ama kâo hŏng ama ih; nĕ anei, kâo mơĭt kơ ih dŏ myơr prăk leh anăn mah. Nao bĕ bi rai hĕ klei ih bi mguôp hŏng Y-Baêsa mtao Israel, čiăng kơ ñu đuĕ mơ̆ng kâo.” 20Y-Ben-Hadat dôk hmư̆ Mtao Asa, leh anăn tiŏ nao phung khua kahan ñu bi blah hŏng ƀuôn phung Israel, leh anăn dưi hŏng ƀuôn Ijôn, ƀuôn Dan, ƀuôn Aƀel-Bet-Maka, jih kluôm čar Čhinêrôt, leh anăn jih kluôm čar Naptali. 21Tơdah Y-Baêsa hmư̆ klei anăn, ñu mdei hĕ mdơ̆ng ƀuôn Rama leh anăn ñu dôk ti ƀuôn Tirsa. 22Leh anăn Mtao Asa mtă kơ jih jang phung Yuđa amâo lui sa čô ôh, leh anăn diñu djă ba boh tâo leh anăn kyâo Y-Baêsa yua kơ klei mdơ̆ng ƀuôn Rama; leh anăn Mtao Asa yua dŏ anăn mdơ̆ng ƀuôn Gêba hlăm čar Benjamin leh anăn ƀuôn Mispa. 23Bruă mkăn Y-Asa ngă, jih klei ktang ñu, leh anăn jih klei ñu ngă, leh anăn đa đa boh ƀuôn ñu mdơ̆ng leh, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm Hdruôm Hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Yuđa? Ƀiădah hlăk ênuk ñu mduôn leh, ñu mâo klei ruă jơ̆ng. 24Y-Asa djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn arăng dơr ñu mbĭt hŏng phung aê ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit aê ñu. Y-Jôsaphat anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.

Klei Y-Nadap Kiă Kriê

25Y-Nadap anak êkei Y-Jêrôbôam dơ̆ng kiă kriê phung Israel hlăm thŭn tal dua Y-Asa mtao Yuđa. Ñu kiă kriê phung Israel dua thŭn. 26Ñu ngă ya klei jing jhat ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn êbat hlăm êlan ama ñu leh anăn hlăm klei soh gơ̆ ngă leh, bi msoh phung Israel.
27Y-Baêsa anak êkei Y-Ahija sang Isakar trông čhai klei ngă kơ Y-Nadap; leh anăn Y-Baêsa bi mdjiê hĕ Y-Nadap ti ƀuôn Gibêthôn, ƀuôn phung Philistin; kyuadah Y-Nadap leh anăn jih jang phung Israel wang leh ƀuôn Gibêthôn. 28Snăn Y-Baêsa bi mdjiê hĕ Y-Nadap hlăm thŭn tal tlâo Y-Asa mtao Yuđa, leh anăn kiă kriê hrô ñu. 29 Tơdah ñu jing mtao leh, ñu bi mdjiê jih jang sang Y-Jêrôbôam; ñu amâo lui ôh sa čô hdĭp mơ̆ng sang Y-Jêrôbôam tơl ñu bi rai jih digơ̆, tui si klei Yêhôwa blŭ hŏng dĭng buăl ñu Y-Ahija êkei ƀuôn Silô. 30Klei anăn kyua klei soh Y-Jêrôbôam ngă leh, leh anăn klei ñu bi msoh leh phung Israel, leh anăn kyuadah ñu mčhur Yêhôwa Aê Diê Israel ăl.
31Bruă mkăn Y-Nadap ngă leh anăn jih klei ñu ngă, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm Hdruôm Hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Israel? 32Leh anăn mâo klei bi kdơ̆ng Y-Asa hŏng Y-Baêsa mtao Israel jih ênuk diñu.

Klei Y-Baêsa Kiă Kriê

33Hlăm thŭn tal tlâo Y-Asa mtao Yuđa, Y-Baêsa anak êkei Y-Ahija dơ̆ng kiă kriê jih jang phung Israel ti ƀuôn Tirsa, leh anăn ñu kiă kriê dua pluh pă thŭn. 34Ñu ngă klei jing jhat ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn êbat hlăm êlan Y-Jêrôbôam leh anăn hlăm klei soh gơ̆ bi msoh leh phung Israel.