16

1Yawmsaub has lug tuaj rua Hanani tug tub Yehu, yog has tawm tsaam Npa‑asa tas, 2“Kuv muab koj tsaa sawv huv cov moov aav lug ua thawj kaav kuv cov tuabneeg Yixayee, tassws koj taug nraim Yelaunpau‑aa tug neev taw ua txhum hab tau coj kuv cov tuabneeg Yixayee ua txhum, mas puab tej kev txhum ua rua kuv chim kawg. 3Vem le nuav kuv yuav muab Npa‑asa hab nwg caaj ceg ntxuav kuas tu noob nrho ua rua koj caaj ceg ib yaam nkaus le Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa caaj ceg. 4Npa‑asa caaj ceg tug twg tuag rua huv moos dev yuav noj, tug twg tuag tom haav xub tsuag laj daav sau nruab ntug yuav noj.”
5Lwm yaam num kws Npa‑asa ua hab txhua yaam kws nwg ua hab nwg tug fwjchim mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yixayee tej vaajntxwv le keeb kwm. 6Npa‑asa tuag moog nrug nwg tej laug nyob, puab muab nwg log rua huv lub moos Thilaxa. Tes nwg tug tub Ela sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav. 7Hab Yawmsaub has lug tuaj rua Hanani tug tub Yehu kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug, yog has txug Npa‑asa hab nwg caaj ceg, tsua qhov txhua yaam kws nwg ua mas Yawmsaub pum tas phem. Nwg teg num zoo ib yaam le Yelaunpau‑aa caaj ceg teg num, hab vem nwg tau muab Yelaunpau‑aa caaj ceg ua puam tsuaj taag, mas ua rua Yawmsaub chim kawg.

Ela ua vaajntxwv kaav Yixayee

8Xyoo neeg nkaum rau kws Axa ua vaajntxwv kaav Yuta mas Npa‑asa tug tub Ela sawv kaav Yixayee, nwg nyob huv lub moos Thilaxa kaav tau ob xyoos. 9Xili kws yog vaajntxwv ib tug thawj rog kaav cov tsheb ua rog ib nraab tau tuav huv faav xeeb rua Ela. Mas Ela nyob huv lub moos Thilaxa haus cawv huv Alaxa lub tsev qaug heev. Alaxa yog tug kws kaav vaajntxwv lub vaaj lub tsev huv Thilaxa. 10Tes Xili txawm tuaj muab vaajntxwv tua tuag, rua xyoo neeg nkaum xyaa kws Axa ua vaajntxwv kaav cov Yuta. Tes Xili txawm sawv Ela chaw ua vaajntxwv kaav.
11Thaus Xili chiv ua vaajntxwv kaav, thaus nwg moog nyob sau lub zwm txwv mas nwg muab Npa‑asa caaj ceg tua taag huvsw, nwg tsw tseg Npa‑asa le ib tug kwvtij lossws ib tug kwvluag caj sa le. 12Xili muab Npa‑asa caaj ceg ua puam tsuaj taag huvsw lawv le tej lug kws Yawmsaub tau khaiv Yehu kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug has txug Npa‑asa lawd, 13vem yog tim tej kev txhum kws Npa‑asa tau ua hab nwg tug tub Ela tau ua, hab ob tug tau coj cov Yixayee ua txhum, hab tim ob tug tej txoov daab kws ua rua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv chim kawg. 14Lwm yaam num kws Ela ua hab txhua yaam kws nwg ua mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yixayee tej vaajntxwv le keeb kwm.

Xili ua vaajntxwv kaav Yixayee

15Xyoo neeg nkaum xyaa kws Axa ua vaajntxwv kaav Yuta mas Xili ua vaajntxwv kaav tau xyaa nub huv lub moos Thilaxa. Mas thaus hov Yixayee cov tub rog saamswm vej ntaus lub moos Kinpethoo kws yog cov Filixatee ib lub moos. 16Mas cov tub rog huv lub yeej hov nov xuv tas, “Xili tau faav xeeb hab muab vaajntxwv Ela tua lawm.” Tes cov Yixayee suavdawg txhad tsaa Ooli kws ua thawj kaav tub rog sawv ua vaajntxwv kaav cov Yixayee nub hov rua huv lub yeej. 17Ooli txhad tawm ntawm Kinpethoo moog hab cov Yixayee suavdawg kuj nrug nwg moog vej ntaus lub moos Thilaxa. 18Thaus Xili pum tas Ooli puab txeeb tau lub moos lawm tes nwg txawm nkaag rua huv lub chaw ruaj khov huv plawv vaajntxwv lub tsev, tes nwg txawm muab vaajntxwv lub tsev hov hlawv, nwg kub nyab tuag rua huv lawm. 19Qhov kws nwg tuag le hov yog vem tej kev txhum kws nwg ua, yog nwg ua tej kws Yawmsaub pum tas phem hab nwg taug nraim Yelaunpau‑aa tug neev taw ua txhum hab coj cov Yixayee ua txhum. 20Lwm yaam num kws Xili ua hab qhov kws nwg tuav huv faav xeeb tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yixayee tej vaajntxwv le keeb kwm.

Ooli ua vaajntxwv kaav Yixayee

21Tes cov Yixayee txawm faib hlo ua ob paab, ib paab tuaj Kina tug tub Thini tog yuav tsaa nwg ua vaajntxwv, ib paab tuaj Ooli tog. 22Tassws cov kws tuaj Ooli tog tua yeej cov kws tuaj Kina tug tub Thini tog mas Thini txhad tuag lawm tes Ooli txhad sawv hlo ua vaajntxwv. 23Xyoo peb caug ib kws Axa ua vaajntxwv kaav Yuta mas Ooli chiv ua vaajntxwv kaav Yixayee, nwg kaav tau kaum ob xyoos. Nwg nyob huv lub moos Thilaxa kaav tau rau xyoo. 24Nwg yuav lub roob Xamali ob talaa nyaj ntawm Semaw, hab nwg ua ntsaa loog ruaj khov rua sau lub roob hov hab muab ua ib lub nroog tis npe hu ua Xamali lawv le lub roob hov tug tswv Semaw lub npe.
25Ooli tau ua tej kws Yawmsaub pum tas phem kawg le, nwg ua phem heev dua tej vaajntxwv kws nyob ua nwg ntej. 26Tsua qhov nwg taug nraim Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa tug neev taw ua txhum hab coj cov Yixayee ua txhum, yog puab ua tej txoov daab txhad ua rua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv chim kawg. 27Lwm yaam num kws nwg ua hab tug peevxwm kws nwg ua tau mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yixayee tej vaajntxwv le keeb kwm. 28Ooli tuag moog nrug nwg tej laug nyob. Puab muab nwg log rua huv lub nroog Xamali, mas nwg tug tub Ahaj sawv ua vaajntxwv nyob nwg chaw.

Ahaj ua vaajntxwv kaav Yixayee

29Xyoo peb caug yim kws Axa ua vaajntxwv kaav Yuta mas Ooli tug tub Ahaj chiv ua vaajntxwv kaav Yixayee, nwg nyob huv lub nroog Xamali kaav tau neeg nkaum ob xyoos. 30Ooli tug tub Ahaj kuj ua tej kws Yawmsaub pum tas phem heev dua le lwm tug vaajntxwv kws nyob ua nwg ntej hab.
31Qhov kws Ahaj ua txhum ib yaam le Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa tseed yog qhov miv xwb, qhov txhum luj dua le hov yog nwg moog yuav cov Xaintoo tug vaajntxwv Enpa‑aa tug ntxhais Yexenpee hab moog pe teev daab Npa‑aa. 32Nwg ua ib lub thaaj xyeem rua Npa‑aa rua huv lub tsev kws nwg ua teev daab Npa‑aa rua huv lub nroog Xamali. 33Hab Ahaj ua ib tug ncej daab Asela. Ahaj ua tej kev phem kev txhum ua rua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv chim kawg, nwg ua heev dua tej vaajntxwv kws kaav Yixayee nyob ua nwg ntej ua. 34Lub swjhawm kws nwg ua vaajntxwv hov Hi‑ee kws yog tuabneeg Npe‑ee rov ua lub moos Yelikhau dua. Thaus nwg ua tej taw tag lub moos hov nwg tug tub hlub Anpilaa txhad tuag. Thaus nwg ua tej rooj loog nwg tug tub ntxawg Xeku txhad tuag, lawv le tej lug kws Yawmsaub khaiv Noo tug tub Yausua has lawd.