16

1Giŏng anŭn, Yahweh pơkiaŏ pô pơala Yêhu, ană đah rơkơi Hanani, kiăng pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Baasa tui anai,
  2“Tơdang ih kơnơ̆ng jing anet kar hăng ƀruih lŏn đôč,
   Kâo pơpŭ pơdun đĭ laih ih,
   laih anŭn pơjing laih ih jing pô git gai ƀing ană plei Kâo Israel.
  Wơ̆t tơdah Kâo pŭ̱ ih tui anŭn, ih ăt rơbat amăng khul jơlan Yarobam mơ̆n laih anŭn kar hăng ñu mơ̆n, ih ngă kơ ƀing ană plei Israel ngă soh tui mơ̆n
   tơl ƀing gơñu čuih kơ Kâo hil yuakơ khul tơlơi soh sat gơñu.
  3Tui anŭn yơh, Ơ Baasa hơi, Kâo jĕ či pơrai hĭ ih wơ̆t hăng sang anŏ ih mơ̆n,
   laih anŭn Kâo či ngă kơ sang anŏ ih hrup hăng sang anŏ Yarobam ană đah rơkơi Nebat anŭn yơh.
  4Bơ kơ ƀing lŏm kơ ih, khul asâo yơh či ƀơ̆ng hĭ hlơi pô djai amăng plei,
   laih anŭn khul čim grư̆ yơh či čŏh ƀơ̆ng hĭ ƀing hlơi pô djai amăng glai hơma.”
5Bơ kơ hơdôm tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Baasa git gai wai lăng, wơ̆t hăng abih bang tơlơi dưi hĭ ñu laih anŭn khul tơlơi ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel. 6Tơdang Baasa tơĭ pran, arăng dơ̱r ñu amăng plei phŭn Tirzah, laih anŭn ană đah rơkơi ñu Êlah yơh ngă pơtao tŏ tui ñu.
7Tui anŭn yơh, Yahweh hơmâo yua laih pô pơala Yêhu ană đah rơkơi Hanani kiăng kơ pơhiăp kơ tơlơi či truh kơ Baasa laih anŭn kơ sang anŏ ñu, yuakơ abih bang tơlơi sat ƀai ñu hơmâo ngă laih ƀơi anăp Yahweh. Hăng khul tơlơi soh anŭn, ñu čuih Yahweh kiăng kơ hil nač, jing hrup hăng sang anŏ Yarobam ngă laih yơh. Ñu ăt čuih Yahweh kiăng kơ hil mơ̆n yuakơ ñu pơrai hĭ sang anŏ Yarobam mơ̆n.

Tơlơi Git Gai Êlah, Pơtao Lŏn Čar Israel

8Amăng thŭn tal duapluh-năm rơnŭk Asa jing pơtao čar Yudah, Êlah ană đah rơkơi Baasa jing pơtao ƀing Israel laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei phŭn Tirzah dua thŭn.
9Zimri jing sa čô amăng ƀing khua moa ñu, jing khua git gai sămkrah ƀing tơhan rơdêh aseh pơtao Êlah, ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Êlah yơh. Hơmâo sa hrơi, tơdang Êlah dŏ amăng plei Tirzah, hlak mơñum măt tơpai amăng sang Arza, jing pô wai lăng anih sang pơtao ƀơi plei anŭn, 10Zimri mŭt rai taih rơbuh hăng pơdjai hĭ gơ̆. Giŏng anŭn, Zimri ngă pơtao tŏ tui Êlah yơh. Khul tơlơi anŭn truh amăng thŭn tal duapluh-tơjuh rơnŭk Asa ngă pơtao lŏn čar Yudah yơh.
11Tơdang Zimri čơdơ̆ng git gai wai lăng mơ̆ng grê pơtao ñu, ñu pơdjai hĭ mơtam abih bang sang anŏ Baasa. Bơ kơ ƀing đah rơkơi, ñu ƀu pioh hơdip hlơi pô ôh wơ̆t tơdah adơi ai ƀôdah gơyut gơyâo hăng Baasa. 12Tui anŭn yơh, Zimri pơrai hĭ abih bang sang anŏ Baasa, tui hăng boh hiăp Yahweh hơmâo pơhiăp laih kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Baasa mơ̆ng pô pơala Yêhu. 13Tơlơi anŭn truh yuakơ abih bang khul tơlơi soh Baasa laih anŭn ană ñu Êlah hơmâo ngă laih, laih dơ̆ng ăt ngă kơ ƀing Israel ngă soh tui mơ̆n. Tui anŭn yơh, ƀing gơñu hơmâo čuih laih Yahweh Ơi Adai ƀing Israel kiăng kơ hil yua mơ̆ng bruă ƀing gơñu pơkra khul rup trah đôč đač anŭn.
14Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Êlah wai lăng wơ̆t hăng abih bang tơlơi ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel.

Tơlơi Git Gai Zimri, Pơtao Lŏn Čar Israel

15Amăng thŭn tal duapluh-tơjuh rơnŭk Asa jing pơtao ƀing Yudah, Zimri čơdơ̆ng git gai wai lăng amăng plei phŭn Tirzah samơ̆ ñu kơnơ̆ng git gai amăng tơjuh hrơi đôč. Ƀing ling tơhan Israel hlak dŏ jưh amăng anih jĕ Gibethôn jing plei pơnăng ƀing Philistia. 16Tơdang ƀing ling tơhan Israel amăng anih jưh hơmư̆ Zimri hơmâo ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao Êlah laih anŭn pơdjai hĭ gơ̆ laih. Ƀơi hrơi anŭn mơtam amăng anih jưh gơñu, ƀing gơñu pơjing kơ khua git gai gơñu, anăn ñu Omri, jing hĭ pơtao kơ ƀing Israel. 17Giŏng anŭn, Omri wơ̆t hăng ƀing ling tơhan Israel anŭn hrŏm hăng ñu tơbiă mơ̆ng plei Gibethôn laih anŭn nao wang blah plei Tirzah mơtam yơh. 18Tơdang Zimri ƀuh ƀing ling tơhan Israel mă hĭ laih plei phŭn anŭn, ñu đuaĭ mŭt nao pơ anih đuaĭ kơdŏp amăng sang pơtao laih anŭn čuh hĭ sang pơtao jum dar ñu kiăng kơ pơdjai hĭ ñu pô yơh. 19Tơlơi anŭn truh yuakơ khul tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih, jing tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh, rơbat amăng khul jơlan Yarobam hơmâo ngă soh laih, laih anŭn dơ̆ng ăt ngă kơ ƀing Israel ngă soh tui mơ̆n.
20Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Zimri wai lăng wơ̆t hăng tơlơi mơneč ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel yơh.

Tơlơi Git Gai Omri, Pơtao Lŏn Čar Israel

21Tơdơi kơ pơtao Zimri glaĭ laih, ƀing Israel pơkăh pơpha jing hĭ dua tơpul: tơpul gah anai đuaĭ tui Tibni, ană đah rơkơi Ginat, kiăng kơ brơi gơ̆ ngă pơtao, samơ̆ tơpul gah adih jing ƀing đuaĭ tui Omri. 22Ƀơi hơnăl tuč, ƀing đuaĭ tui Omri dưi hĭ kơ tơpul đuaĭ tui Tibni jing ană đah rơkơi Ginat anŭn. Tui anŭn, Tibni djai hĭ amăng tơlơi pơblah laih anŭn Omri jing pơtao.
23Amăng thŭn tal klâopluh-sa rơnŭk Asa ngă pơtao ƀing Yudah, Omri jing pơtao ƀing Israel laih anŭn ñu wai lăng amăng pluh-dua thŭn, samơ̆ ñu wai lăng amăng plei phŭn Tirzah kơnơ̆ng amăng năm thŭn đôč. 24Giŏng anŭn, ñu blơi mă bŏl čư̆ Samaria mơ̆ng Semer hăng dua tơlang amrăk laih anŭn pơdơ̆ng đĭ sa boh plei ƀơi bŏl čư̆ anŭn; ñu pơanăn plei anŭn Samaria, tui hăng anăn Semer, jing anăn pô sĭ hĭ anih bŏl čư̆ anŭn kơ ñu.
25Samơ̆ Omri ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh laih anŭn ăt ngă soh hloh kơ abih bang pơtao pơkŏn git gai hlâo kơ ñu mơ̆n. 26Ñu rơbat amăng khul jơlan Yarobam ană đah rơkơi Nebat ngă soh laih, laih dơ̆ng ăt ngă laih kơ ƀing Israel ngă soh tui mơ̆n kar hăng Yarobam ngă laih, tui anŭn yơh ƀing gơñu čuih kiăng Yahweh Ơi Adai ƀing Israel hil yua mơ̆ng bruă ƀing gơñu pơkra khul rup trah đôč đač anŭn.
27Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Omri wai lăng, wơ̆t hăng tơlơi ñu ngă laih anŭn tơlơi dưi hĭ ñu, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel. 28Tơdang Omri tơĭ pran, arăng dơ̱r ñu amăng plei Samaria, laih anŭn Ahab ană đah rơkơi ñu yơh jing pơtao tŏ tui ñu.

Tơlơi Git Gai Ahab, Pơtao Lŏn Čar Israel

29Amăng thŭn tal klâopluh-sapăn rơnŭk Asa jing pơtao ƀing Yudah, Ahab ană đah rơkơi Omri ngă pơtao ƀing Israel laih anŭn ñu wai lăng ƀing Israel amăng plei phŭn Samaria amăng duapluh-dua thŭn. 30Ahab, jing ană Omri, ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh hloh kơ abih bang ƀing pơtao pơkŏn git gai hlâo kơ ñu. 31Ñu ƀu kơnơ̆ng ngă tui khul tơlơi soh Yarobam ană đah rơkơi Nebat ngă laih ôh, samơ̆ ñu ăt dŏ kơ HʼYêzebel jing ană đah kơmơi Etbaal, pơtao ƀing Sidôn mơ̆n, laih anŭn čơdơ̆ng kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng Baal jing yang ƀing Sidôn anŭn yơh. 32Pơ plei Samaria, ñu pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang rơba̱ng laih anŭn ñu ăt pơdơ̆ng đĭ sa boh kơnưl ngă yang kơ Baal mơ̆n. 33Ahab ăt pơdơ̆ng đĭ tơmĕh kơyâo hơƀak drak yang HʼAsêrah laih anŭn čuih Yahweh Ơi Adai ƀing Israel kiăng kơ hil hloh dơ̆ng. Ñu ngă soh hloh kơ abih bang ƀing pơtao Israel git gai hlâo kơ rơnŭk ñu.
34Amăng rơnŭk Ahab git gai, sa čô mơnuih anăn Hiêl mơ̆ng plei Bêthêl pơdơ̆ng glaĭ plei Yerêhô. Tơdang ñu pơkra khul atur plei anŭn, ană kơčoa đah rơkơi ñu Abiram djai hĭ, laih anŭn tơdang ñu pơdơ̆ng đĭ amăng ja̱ng plei anŭn, ană rơnuč đah rơkơi ñu Segub ăt djai hĭ mơ̆n, tui hăng boh hiăp Yahweh hơmâo pơhiăp laih hăng Yôsua ană đah rơkơi Nun.