16

1Yêhôwa blŭ kơ Y-Jêhu anak êkei Y-Hanani bi kdơ̆ng hŏng Y-Baêsa, lač, 2“Kyuadah kâo mđĭ ih leh mơ̆ng ƀruih lăn leh anăn mjing ih leh khua kiă kriê phung ƀuôn sang kâo Israel, leh anăn kyuadah ih êbat leh hlăm êlan Y-Jêrôbôam, leh anăn bi msoh leh phung ƀuôn sang kâo Israel, mčhur kâo ăl kơ klei soh digơ̆, 3nĕ anei kâo srăng bi luč jih Y-Baêsa leh anăn sang ñu, leh anăn kâo srăng brei sang ih jing msĕ si sang Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat. 4Hlei pô jing phung Baêsa djiê hlăm ƀuôn, asâo srăng ƀơ̆ng, leh anăn hlei pô hlăm phung ñu djiê hlăm hma, čĭm srăng ƀơ̆ng.”
5Bruă mkăn Y-Baêsa ngă leh anăn ya klei ñu ngă leh, leh anăn klei ktang ñu, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm Hdruôm Hră Klei Yăl Dliê Phung Mtao Israel? 6Leh anăn Y-Baêsa djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn arăng dơr ñu ti ƀuôn Tirsa. Leh anăn Y-Êla anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu. 7Leh anăn Yêhôwa blŭ kơ Y-Jêhu anak êkei Y-Hanani bi kdơ̆ng hŏng Y-Baêsa leh anăn sang ñu, kyuadah klei jhat ñu ngă leh ti anăp ală Yêhôwa, mčhur gơ̆ ăl kơ bruă kngan ñu ngă, kyuadah ñu jing msĕ si sang Y-Jêrôbôam, leh anăn msĕ mơh kyuadah ñu bi rai leh sang anăn.

Klei Y-Êla Kiă Kriê

8Hlăm thŭn tal dua pluh năm Y-Asa mtao Yuđa, Y-Êla anak êkei Y-Baêsa dơ̆ng kiă kriê phung Israel hlăm ƀuôn Tirsa, leh anăn ñu kiă kriê dua thŭn. 9Ƀiădah dĭng buăl ñu Y-Simri, khua dlăng mkrah jih jang êdeh aseh ñu, trông čhai ngă kơ ñu. Tơdah ñu dôk ti ƀuôn Tirsa mnăm tơl kpiê ruă hlăm sang Y-Arsa, pô jing khua kiă sang hlăm ƀuôn Tirsa, 10Y-Simri mŭt čăm ñu leh anăn bi mdjiê hĕ ñu, hlăm thŭn tal dua pluh kjuh Y-Asa mtao Yuđa, leh anăn kiă kriê hrô ñu.
11Tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, tơdah leh ñu dôk gŭ ti jhưng mtao ñu, ñu bi mdjiê jih sang Y-Baêsa. Ñu amâo lui sa čô êkei hlăm găp djuê gơ̆ amâodah phung mah jiăng gơ̆ ôh. 12Snăn Y-Simri bi rai jih sang Y-Baêsa, tui si klei Yêhôwa blŭ leh mơ̆ng Y-Jêhu khua pô hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng Y-Baêsa, 13kyuadah jih jang klei soh Y-Baêsa leh anăn klei soh Y-Êla anak êkei gơ̆, leh anăn klei digơ̆ bi msoh phung Israel, mčhur Yêhôwa Aê Diê Israel ăl kơ rup yang digơ̆. 14Bruă mkăn Y-Êla ngă, leh anăn jih klei ñu ngă leh, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm Hdruôm Hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Israel?

Klei Y-Simri Kiă Kriê

15Hlăm thŭn tal dua pluh kjuh Y-Asa mtao Yuđa, Y-Simri kiă kriê kjuh hruê hlăm ƀuôn Tirsa. Phung kahan ngă kđông bi kdơ̆ng hŏng ƀuôn Gibêthôn, ƀuôn phung Philistin, 16leh anăn phung kahan hlăm kđông hmư̆ arăng lač, “Y-Simri trông čhai leh, leh anăn bi mdjiê leh mtao.” Kyuanăn hruê anăn hlăm kđông jih jang phung Israel mjing Y-Ômri khua kơ phung kahan mtao phung Israel. 17Snăn Y-Ômri leh anăn jih jang phung Israel mbĭt hŏng ñu đĭ nao mơ̆ng ƀuôn Gibêthôn leh anăn diñu wang ƀuôn Tirsa. 18Tơdah Y-Simri ƀuh arăng mă leh ƀuôn, ñu mŭt hlăm kđông kjăp sang mtao, leh anăn čuh hĕ sang mtao mbĭt hŏng ñu, snăn ñu djiê, 19kyua klei soh ñu ngă leh, ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa, êbat hlăm êlan Y-Jêrôbôam, leh anăn kyua klei soh ñu ngă bi msoh kơ phung Israel. 20Bruă mkăn Y-Simri ngă, leh anăn klei ñu trông čhai leh, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm Hdruôm Hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Israel?

Klei Y-Ômri Kiă Kriê

21Phung ƀuôn sang Israel bi mbha hlăm dua phung, sa mkrah phung ƀuôn sang tui hlue Y-Tipni anak êkei Y-Ginat, čiăng mjing gơ̆ mtao, leh anăn sa mkrah tui hlue Y-Ômri. 22Ƀiădah phung ƀuôn sang tui hlue Y-Ômri dưi hŏng phung ƀuôn sang tui hlue Y-Tipni anak êkei Y-Ginat. Snăn Y-Tipni djiê, leh anăn Y-Ômri jing mtao. 23Hlăm thŭn tal tlâo pluh sa Y-Asa mtao Yuđa, Y-Ômri dơ̆ng kiă kriê phung Israel, leh anăn ñu kiă kriê pluh dua thŭn; năm thŭn ñu kiă kriê hlăm ƀuôn Tirsa. 24Ñu blei kbuôn Samari mơ̆ng Y-Sêmer hŏng dua talăng prăk; ñu mjing kbuôn anăn kđông kjăp, leh anăn bi anăn ƀuôn ñu mdơ̆ng anăn Samari, tui si anăn Y-Sêmer pô kbuôn anăn.
25Y-Ômri ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn ñu ngă klei jhat hĭn kơ jih jang phung êlâo kơ ñu. 26Kyuadah ñu êbat hlăm jih êlan Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat, leh anăn hlăm klei soh gơ̆ bi msoh leh kơ phung Israel, mčhur Yêhôwa Aê Diê Israel ăl kyua rup yang diñu. 27Bruă mkăn Y-Ômri ngă, leh anăn klei ktang ñu bi êdah leh, amâo djŏ hĕ arăng čih leh hlăm Hdruôm Hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Mtao Israel? 28Y-Ômri djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn arăng dơr ñu hlăm ƀuôn Samari; leh anăn Y-Ahap anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.

Klei Y-Ahap Kiă Kriê

29Hlăm thŭn tal tlâo pluh sa păn Y-Asa mtao Yuđa, Y-Ahap anak êkei Y-Ômri dơ̆ng kiă kriê phung Israel, leh anăn Y-Ahap anak êkei Y-Ômri kiă kriê phung Israel hlăm ƀuôn Samari dua pluh dua thŭn. 30Y-Ahap anak êkei Y-Ômri ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa êbeh hĭn kơ jih jang phung êlâo kơ ñu. 31Leh anăn tơdah jing msĕ si sa klei ênưih kơ ñu êbat hlăm klei soh Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat, ñu mă kơ mô̆ H'Jêsêbel, anak mniê Y-Êtbal mtao phung Sidôn, leh anăn nao mă bruă kơ yang Baal, leh anăn kkuh mpŭ kơ yang anăn. 32Ñu mdơ̆ng knưl kơ yang Baal hlăm sang Baal ñu mdơ̆ng leh hlăm ƀuôn Samari. 33Leh anăn Y-Ahap ngă sa ƀĕ gơ̆ng kŭt rup yang Asêra. Y-Ahap ngă êbeh hĭn kơ jih jang phung mtao Israel êlâo kơ ñu, čiăng mčhur Yêhôwa Aê Diê Israel ăl. 34 Hlăm ênuk ñu Y-Hiêl mơ̆ng ƀuôn Bêthel mdơ̆ng ƀuôn Yêrikô. Ñu ngă tur gơ̆ hŏng ênoh Y-Abiram anak êkei tal êlâo ñu, leh anăn mdơ̆ng ƀăng jang gơ̆ hŏng ênoh Y-Sêgup anak êkei ñu mda hĭn, tui si klei Yêhôwa blŭ leh hŏng Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun.