17

Y-Êli Mbơh Lor Mra Geh Trôk Prăng Phang

1Nôk nây, Y-Êli buklâu ƀon Tis bê tâm n'gor Galaat lah ma Y-Ahap: "Gâp dâk panăp Yêhôva jêng Brah Ndu rêh ma phung Israel gay ŭch mbơh lor pô aơ:
  "Tâm âk năm jêh aơ mâu mra geh dak ngom, mâu lah tŭp mih ta kalơ neh, tơlah gâp mâu hôm geh mbơh tay đŏng."
2Jêh ri Yêhôva ngơi ma păng: 3"Du hom tă bơh aơ, hăn hom rlet palơ, jêh ri gŭ krap ta n'hor dak Kêrit mpeh palơ dak krong Yurdan.
4May mra nhêt dak n'hor nây, jêh ri gâp hŏ ntĭnh jêh ma naak siăm may ta nây."
5Pônây păng hăn jêh ri ƀư tĭng nâm nau Yêhôva ngơi. Păng hăn gŭ ta n'hor dak Kêrit mpeh palơ dak krong Yurdan. 6Kêng ôi, naak leo ma păng piăng let jêh ri puăch (iăm) tât ma păng; tât kêng măng khân păng djôt leo đŏng piăng let jêh ri puăch tât. Păng nhêt dak n'hor. 7Ƀiălah jêh ma nây, dak n'hor lĕ suăt jêh, yorlah mâu geh ôh dak mih tâm n'gor nây.

Y-Êli Jêh Ri Bu Ur Ndrô Ta Ƀon Sarepta

8Nôk nây, Yêhôva ngơi ma păng pô aơ: 9"Dâk hăn hom rlet ma ƀon Sarepta tâm n'gor Sidôn jêh ri gŭ tanây. Yorlah gâp hŏ ntĭnh jêh ma du huê bu ur ndrô siăm may ta nây." 10Pônây păng dâk hăn tât ta ƀon Sarepta. Tơlah păng tât jêh êp mpông pêr ƀon saơ du huê bu ur ndrô dôl dônh long ta nây. Păng kuăl ôbăl jêh ri lah: "Djôt leo ăn gâp djê̆ dak tâm yăng, gay ma gâp nhêt."
11Bu ur nây dôl hăn sŏk dak, păng kuăl ôbăl, lah: "Djôt leo ma gâp du glo piăng let đŏng." 12Ƀiălah bu ur ndrô plơ̆ lah: "Tĭng nâm Yêhôva Brah Ndu may gŭ rêh, gâp mâu geh du glo piăng let ôh, kanŏng hôm e du mpăt ranih muy tâm yăng, jêh ri dak ôlivơ hôm djê̆ lê̆ tâm nông. Gâp luh ta aơ klep joi bar n'gĭch long, gay ndjôt sĭt, jêh ri gay ma gâp dơi nkra ndơ nây ma gâp jêh ri ma kon buklâu gâp sa mbơm du tơ̆ dăch dŭt jêh nây khĭt."
13Y-Êli lah ma păng: "Ay lơi ta klach ôh. Hăn ƀư hom tĭng nâm nau ay lah jêh; ƀiălah lor lơn ay ƀư ma gâp du glo piăng let jê̆, jêh nây mơ ay ƀư ma ay nơm jêh ri kon buklâu ay. 14Yorlah geh nau Yêhôva Brah Ndu lah pô aơ: "Ranih muy tâm yăng mâu mra lĕ ôh, jêh ri dak play ôlivơ tâm nông mâu mra suăt đŏng, kŏ tât ta nar Yêhôva ăn dak mih ta neh ntu." 15Păng hăn jêh ri ƀư tĭng nâm nau Y-Êli lah. Păng nđâp Y-Êli, jêh ri rnăk vâl păng geh tŏng ndơ sa tâm âk nar.
16Ranih muy tâm yăng mâu lĕ ôh, jêh ri dak play ôlivơ tâm nông mâu pưt ôh, di ngăn tĭng nâm nau Yêhôva ngơi jêh ma Y-Êli. 17Jŏ djê̆ ta nây, kon buklâu bu ur ndrô tơm vâl nây ji; nau ôbăl ji jêng jâk glăm ngăn kŏ tât mâu hôm blau nsôr n'hâm ôh.
18Bu ur nây lah ma Y-Êli: "Hơi bunuyh bơh Brah Ndu, moh nau may geh đah gâp?
 May hŏ văch tât ma gâp gay ŭch nkah tay nau tih gâp, gay ăn kon buklâu gâp khĭt!"
19Ƀiălah Y-Êli lah ma păng pô aơ: "Ăn kon buklâu ay ma gâp." Păng pư ra-u ôbăl tă bơh ti me păng, leo hao jrô prêh kalơ, ntŭk păng gŭ, jêh ri lâng ôbăl ta sưng bêch păng. 20Jêh nây, păng kuăl mbơh sơm ma Yêhôva: "Hơi Yêhôva Brah Ndu gâp, mâm dĭng May ăn nau rêh ni ma bu ur ndrô aơ, ngih păng jêng ntŭk ma gâp gŭ njơh, gay nkhĭt lơi kon buklâu păng?" 21Jêh ri păng dop pe tơ̆ săk păng ta kalơ kon se nây, jêh ri kuăl msơh sơm ma Yêhôva: "Hơi Yêhôva, Brah Ndu gâp, ăn huêng kon se aơ plơ̆ sĭt tay tâm păng", jêh ri păng dâk rêh đŏng. 23Y-Êli sŏk kon se nây, trŭnh leo ôbăl njŭn ma mê̆ ôbăl nơm tâm dâng, lah: "Uănh hom, kon buklâu ay hôm rêh."
24Jêh ri bu ur nây lah ma Y-Êli: "Aƀaơ ri gâp gĭt ngăn ma may jêng du huê bunuyh Brah Ndu, jêh ri nau Yêhôva ngơi tâm trôm mbung may jêng nau ngăn."