17

Eliya hab ntuj qhuav

1Eliya kws yog tuabneeg Thinpi nyob huv lub moos Thinpi huv Kile‑a tebchaws has rua Ahaj tas, “Muaj cov Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub kws kuv ua koom rua muaj txujsa nyob pum, ob peb xyoos tom ntej nuav yeej yuav tsw muaj lwg tsw muaj naag lug le tsuas yog kuv has kuas muaj tes txhad muaj xwb.” 2Tes Yawmsaub has lug tuaj rua Eliya tas, 3“Ca le tawm ntawm nuav moog rua saab nub tuaj, moog nraim cev rua ntawm ntug dej Kheli kws nyob ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj. 4Koj yuav haus tug dej hov hab kuv tub has kuas cov uab voj tuaj yug koj hov ntawd.” 5Tes Eliya txawm moog hab ua lawv le Yawmsaub has. Nwg moog nyob ntawm ntug dej Kheli kws nyob ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj. 6Tes thaus taagkig hab thaus tsaus ntuj uab voj txawm kwv ncuav hab nqaj tuaj rua nwg noj, hab nwg haus tug dej ntawd. 7Tes tsw ntev tug dej hov txawm qhuav vem yog naag tsw lug rua huv lub tebchaws le.

Eliya hab tug puj ntsuag huv Xalefa

8Mas Yawmsaub has lug tuaj rua Eliya tas, 9“Ca le sawv tseeg moog rua lub moos Xalefa kws zwm rua lub moos Xaintoo hab nyob hov ntawd. Kuv tub has kuas ib tug puj ntsuag kws nyob hov ntawd yug koj lawm.” 10Nwg txawm sawv tseeg moog rua lub moos Xalefa. Thaus nwg moog txug ntawm rooj loog na cav ib tug puj ntsuag saamswm khaws tawg. Nwg txawm has rua tug puj hov tas, “Thov koj nqaa ib taig dej tuaj rua kuv, kuv txhad le tau haus.” 11Thaus tug puj hov yuav moog nqaa dej tuaj, nwg txawm hu tug puj hov tas, “Thov coj ib qho ncuav huv txhais teg tuaj rua kuv hab.” 12Tug puj hov teb tas, “Muaj Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv muaj txujsa nyob pum, kuv tsw muaj ib lub ncuav daabtsw kws cub lawm, tsuas muaj ib taus teg moov huv lub taig hab mivntswv roj huv lub laam fwj xwb. Nwgnuav kuv saamswm khaws mivntswv tawg nuav coj moog npaaj rua kuv hab kuv tug tub ib noj taag es yuav tuag.” 13Eliya txawm has rua nwg tas, “Koj tsw xob ntshai, ca le moog ua lawv le koj has. Tassws koj ca le ua ib lub nyuas ncuav miv miv coj tuaj rua kuv tsaiv, le maav ua rua koj hab koj tug tub. 14Tsua qhov Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Cov moov huv lub taig yuav tsw taag, cov roj huv lub laam fwj yuav tsw tu moog txug nub kws Yawmsaub tso naag lug rua huv lub tebchaws.’ ” 15Tug puj hov txawm moog ua lawv le Eliya has. Mas Eliya hab tug puj hov hab nwg tsev tuabneeg kuj noj tau ntau nub. 16Cov moov huv lub taig kuj tsw taag, cov roj huv lub laam fwj kuj tsw tu, lawv le Yawmsaub tej lug kws nwg has rua Eliya.
17Dhau ntawd lug tug puj kws yog tswv tsev hov tug tub txawm mob mas mob nyaav heev tsw muaj sa lawm. 18Nwg txawm has rua Eliya tas, “Au Vaajtswv tug tuabneeg, kuv thaab txug koj daabtsw? Koj tuaj rua ntawm kuv ua kuas ncu txug kuv tej kev txhum es ua rua kuv tug tub tuag.” 19Eliya has rua nwg tas, “Muab koj tug tub lug rua kuv.” Nwg txawm muab tug tub hov huv tug puj xubndag puag nkaus nce moog rua txheej tsev sau huv lub txaaj kws nwg nyob, hab muab tso pw rua sau nwg lub txaaj. 20Eliya thov hu Yawmsaub has tas, “Au Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv, koj coj tej xwm txheej phem lug raug tug puj ntsuag kws kuv nrug nwg nyob nuav es muab nwg tug tub tua pov tseg lov?” 21Tes nwg txawm pw tsuam tug mivnyuas hov peb zag, hab quaj thov Yawmsaub tas, “Au Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv, thov tug mivnyuas nuav tug ntsuj plig rov lug rua huv nwg.”
22Yawmsaub noog Eliya tej lug thov, mas tug mivnyuas tug ntsug plig txhad rov lug rua huv nwg, nwg txhad rov caj sa. 23Tes Eliya txawm puag tug mivnyuas nqeg txheej sau lug rua huv lub tsev hab muab tug mivnyuas rua leej nam. Eliya has tas, “Saib nawj, koj tug tub tseed muaj txujsa nyob.” 24Tug puj hov has rua Eliya tas, “Nwgnuav kuv paub tseeb tas koj yog Vaajtswv tug tuabneeg, hab Yawmsaub tej lug kws nyob huv koj lub qhov ncauj muaj tseeb.”