17

Pô Pơala Êliyah Hơmâo Gơnam Ƀơ̆ng Mơ̆ng Khul Čim Ak

1Hlak anŭn, pô pơala Êliyah, jing mơnuih Tisbe mơ̆ng plei Tisbe amăng tring Gilead, pơhiăp hăng Ahab tui anai, “Kâo kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai ƀing Israel. Laih anŭn kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Ñu tui anai: Tơdah kâo ƀu pơhiăp ôh sĭt ƀu či hơmâo ôh ia ngo̱m ƀôdah ia hơjan amăng ƀiă thŭn pơanăp amăng anih lŏn anai.”
2Tơdơi kơ anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Êliyah tui anai, 3“Đuaĭ bĕ mơ̆ng anai, nao bĕ pơ tring gah ngŏ̱ laih anŭn dŏ kơdŏp jĕ čroh ia Kerit, jing anih gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan. 4Ih či mơñum mơ̆ng čroh ia anŭn laih anŭn Kâo hơmâo pơđar laih khul čim ak ba rai gơnam ƀơ̆ng kơ ih pơ anŭn.”
5Tui anŭn, Êliyah ngă tui tơlơi Yahweh hơmâo pơtă laih kơ ñu. Ñu nao dŏ pơ anih jĕ čroh ia Kerit jing anih gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan. 6Khul čim ak ba rai kơ ñu ƀañ tơpŭng hăng añăm mơnơ̆ng ƀơi rĭm mơguah hăng klăm, laih anŭn ñu ăt mơñum ia mơ̆ng čroh ia anŭn mơ̆n. 7Samơ̆ tơdơi ƀiă kơ anŭn, čroh ia anŭn kho̱t hĭ yuakơ ƀu hơmâo ia hơjan ôh amăng anih lŏn anŭn.

Đah Kơmơi Kơmai Ƀơi Plei Zarephat

8Laih kơ čroh ia anŭn kho̱t hĭ, Yahweh pơhiăp hăng Êliyah dơ̆ng tui anai, 9“Nao ră anai mơtam bĕ pơ plei Zarephat amăng čar Sidôn ƀơi gah yŭ̱ kơ čar Israel laih anŭn dŏ pơ anŭn. Kâo hơmâo pơđar laih sa čô đah kơmơi kơmai amăng anih anŭn djru brơi kơ ih gơnam ƀơ̆ng.” 10Tui anŭn, Êliyah nao pơ plei Zarephat. Tơdang ñu truh pơ amăng ja̱ng plei, pơ anŭn hơmâo sa čô đah kơmơi kơmai hlak duñ pơƀut djŭh. Ñu iâu gơ̆ rai laih anŭn rơkâo tui anai, “Dưi mơ̆ ih ba rai kơ kâo ƀiă ia amăng ge̱t ih tui anŭn kâo dưi mơñum?” 11Tơdang gơ̆ hlak nao mă ia, Êliyah iâu glaĭ hăng rơkâo dơ̆ng tui anai, “Rơkâo ih ba rai brơi kơ kâo sa čơđeh ƀañ tơpŭng hŏ.”
12Gơ̆ laĭ glaĭ tui anai, “Kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Yahweh Ơi Adai ih, kâo ƀu hơmâo ƀañ tơpŭng hơget ôh. Kâo kơnơ̆ng hơmâo sa kơpŏt tơpŭng amăng čeh laih anŭn ƀiă ia rơmuă amăng ge̱t đôč. Kâo hlak pơƀut glaĭ ƀiă djŭh anai kiăng ba glaĭ pơ sang pơkra ƀañ tơpŭng kiăng kơ kâo pô laih anŭn ană đah rơkơi kâo či ƀơ̆ng, tơdơi kơ anŭn ƀing gơmơi či ư̆ rơpa tơl djai yơh.”
13Êliyah laĭ hăng gơ̆ tui anai, “Anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh. Glaĭ bĕ pơ sang laih anŭn ngă bĕ tui hăng tơlơi ih hơmâo ruai laih. Samơ̆ blung hlâo pơkra bĕ sa tơlŏ ƀañ anet kơ kâo mơ̆ng tơpŭng ih hơmâo laih anŭn ba rai kơ kâo. Giŏng anŭn pơkra bĕ kơ ih pô laih anŭn kơ ană đah rơkơi ih. 14Ngă bĕ tui anŭn yuakơ anai yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai ƀing Israel laĭ, ‘Čeh tơpŭng ih ƀu či abih laih anŭn ge̱t ia rơmuă ih kŏn či hrŏ lơi tơl hrơi Yahweh brơi rai ia hơjan ƀơi anih lŏn anai.’ ”
15Gơ̆ đuaĭ glaĭ laih anŭn ngă tui hăng Êliyah hơmâo pơtă laih kơ gơ̆. Tui anŭn, hơmâo gơnam ƀơ̆ng rĭm hrơi kơ Êliyah laih anŭn kơ đah kơmơi anŭn wơ̆t hăng sang anŏ gơ̆ mơ̆n, 16yuakơ čeh tơpŭng ñu ƀu abih hĭ ôh laih anŭn ge̱t ia rơmuă ñu kŏn hrŏ hĭ lơi, tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng pô pơala Êliyah.
17Tơdơi ƀiă kơ anŭn, ană đah rơkơi pô đah kơmơi sang anŭn ruă. Ñu ruă ƀrư̆ kơtang tui tơl ñu ƀu suă jua dơ̆ng tah. 18Gơ̆ laĭ hăng Êliyah tui anai, “Ơ mơnuih Ơi Adai hơi, yua hơget ih hơmâo pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng kâo lĕ? Ih rai pơ anai kiăng pơhơdơr glaĭ tơlơi soh kâo laih anŭn pơdjai hĭ ană kâo hă?”
19Êliyah laĭ glaĭ tui anai, “Ba rai bĕ ană ih pơ kâo.” Êliyah pŭ̱ mă čơđai anŭn mơ̆ng tơngan amĭ gơ̆, ba đĭ gơ̆ pơ anih sang gah ngŏ jing anih ñu hlak dŏ laih anŭn pơđih hĭ gơ̆ ƀơi sưng ñu đih. 20Giŏng anŭn, ñu ur kwưh kơ Yahweh tui anai, “Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi, yua hơget Ih hơmâo ba rai tơlơi truh sat ƀơi đah kơmơi kơmai anai jing pô sang kâo hlak dŏ jưh anai hăng brơi kơ ană đah rơkơi gơ̆ djai hĭ hă?” 21Giŏng anŭn, ñu đih akŭp ñu pô ƀơi drơi jan čơđai anŭn klâo wơ̆t laih anŭn ur kwưh hăng Yahweh tui anai, “Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi, brơi bĕ kơ pô čơđai anai hơdip glaĭ!”
22Yahweh hơmư̆ tơlơi Êliyah kwưh laih anŭn tơlơi suă jua pô čơđai anŭn wơ̆t glaĭ pơ gơ̆ pô, tui anŭn gơ̆ hơdip glaĭ yơh. 23Êliyah pŭ̱ trŭn čơđai anŭn mơ̆ng anih dŏ ñu nao amăng sang. Ñu jao glaĭ gơ̆ kơ amĭ gơ̆ laih anŭn laĭ, “Anai nê, ană ih hơdip laih!”
24Giŏng anŭn, pô đah kơmơi anŭn laĭ kơ Êliyah tui anai, “Ră anai kâo thâo krăn sĭt ih jing sa čô pô pơala Ơi Adai laih anŭn boh hiăp Yahweh pơhiăp mơ̆ng amăng bah ih jing sĭt.”