17

Y-Êli Hưn Êlâo Srăng Mâo Adiê Không

1 Y-Êli êkei ƀuôn Tisbê hlăm čar Galaat lač kơ Y-Ahap, “Tui si Yêhôwa Aê Diê Israel dôk hdĭp, ti anăp ñu kâo dôk dơ̆ng, amâo srăng mâo êa nguôm, kăn mâo hjan rei hlăm đa đa thŭn anei, knŏng tui si kâo blŭ.” 2Leh anăn Yêhôwa blŭ kơ ñu, 3“Đuĕ bĕ mơ̆ng anei, nao bĕ phă ngŏ, leh anăn đuĕ dăp ti êa hnoh Kêrit tĭng ngŏ êa krông Yurdan. 4Ih srăng mnăm êa hnoh anăn, leh anăn kâo mtă leh brei ak čiêm ih tinăn.” 5Snăn ñu nao leh anăn ngă tui si klei Yêhôwa blŭ. Ñu nao dôk ti êa hnoh Kêrit tĭng nah ngŏ êa krông Yurdan. 6Ak ba kơ ñu kpŭng leh anăn čĭm êjai aguah, kpŭng leh anăn čĭm êjai tlam; leh anăn ñu mnăm êa hnoh. 7Êdei ƀiă tinăn, êa hnoh khuôt hĕ, kyuadah amâo mâo êa hjan ôh hlăm čar.

Y-Êli leh anăn Mniê Djiê Ung Ti Ƀuôn Sarepta

8Yêhôwa blŭ kơ ñu, 9 “Kgŭ nao bĕ kơ ƀuôn Sarepta hlăm čar Sidôn leh anăn dôk tinăn. Nĕ anei kâo mtă leh kơ sa čô mniê djiê ung čiêm ih tinăn.” 10Snăn ñu kgŭ nao kơ ƀuôn Sarepta; leh anăn tơdah ñu truh ti ƀăng jang ƀuôn, nĕ anei mâo sa čô mniê djiê ung tinăn duah duñ djuh. Ñu iêu gơ̆ leh anăn lač, “Ba kơ kâo mâo ƀiă êa hlăm čeh, čiăng kơ kâo dưi mnăm.” 11Êjai gơ̆ nao mă ba êa, ñu iêu gơ̆ leh anăn lač, “Djă ba kơ kâo sa klŏ kpŭng.” 12Leh anăn gơ̆ lač, “Tui si Yêhôwa Aê Diê ih dôk hdĭp, kâo amâo mâo sa klŏ ôh, knŏng sa kpăt kpŭng ƀhĭ hlăm čeh, leh anăn êa boh ôliwơ ƀiă hlăm giêt. Ară anei kâo dôk duñ dua ƀĕ djuh čiăng kơ kâo dưi nao leh anăn mkra mnơ̆ng anăn kơ kâo leh anăn kơ anak êkei kâo, čiăng kơ hmei dưi ƀơ̆ng leh anăn djiê.” 13Y-Êli lač kơ ñu, “Đăm huĭ ôh, nao ngă bĕ tui si ih lač leh; ƀiădah êlâo hĭn ngă kơ kâo sa klŏ ƀêñ điêt hŏng mnơ̆ng anăn leh anăn djă ba gơ̆ kơ kâo, leh anăn kơh mkra kơ ih pô leh anăn anak êkei ih. 14Kyuadah snei klei Yêhôwa Aê Diê Israel lač, ‘Kpŭng ƀhĭ hlăm čeh amâo srăng jih ôh, leh anăn êa boh ôliwơ hlăm giêt amâo srăng kƀah ôh tơl hruê Yêhôwa srăng brei êa hjan ti lăn ala.’ ” 15Ñu nao leh anăn ngă tui si klei Y-Êli lač. Ñu wăt Y-Êli leh anăn phung hlăm sang ñu ƀơ̆ng êjai lu hruê. 16Kpŭng ƀhĭ hlăm čeh amâo jih ôh, leh anăn êa boh ôliwơ hlăm giêt amâo kƀah ôh, tui si klei Yêhôwa blŭ leh hŏng Y-Êli.
17Leh klei anăn anak êkei mniê sang anăn ruă hĕ; leh anăn klei gơ̆ ruă jing kjham tơl gơ̆ amâo lŏ bi êwa ôh. 18Mniê anăn lač kơ Y-Êli, “Ya klei ih mâo hŏng kâo, Ơ mnuih Aê Diê? Ih hriê leh kơ kâo čiăng bi hdơr kơ klei soh kâo, leh anăn bi mdjiê hĕ anak êkei kâo!” 19Y-Êli lač kơ ñu, “Brei anak êkei ih kơ kâo.” Ñu mă gơ̆ mơ̆ng đah da mniê anăn, ba gă kơ adŭ dlông anôk ñu pĭt, leh anăn bi mđih gơ̆ ti jhưng pĭt ñu pô. 20Leh anăn ñu iêu wah lač kơ Yêhôwa, “Ơ Yêhôwa Aê Diê kâo, djŏ mơ̆ ih ba klei knap mñai kơ mniê djiê ung anei êjai bi mdjiê hĕ anak êkei gơ̆, kâo dôk jưh leh mbĭt hŏng gơ̆ êjai bhiâo?” 21 Leh anăn tlâo bliư̆ ñu ap asei ñu ti dlông hđeh anăn, leh anăn iêu wah lač kơ Yêhôwa, “Ơ Yêhôwa, Aê Diê kâo, brei mngăt hđeh anei lŏ mŭt hlăm gơ̆.” 22Yêhôwa hmư̆ asăp Y-Êli, leh anăn mngăt hđeh anăn lŏ wĭt hlăm gơ̆, leh anăn gơ̆ lŏ hdĭp. 23Y-Êli mă hđeh anăn, trŭn ba gơ̆ mơ̆ng adŭ dlông hlăm sang, leh anăn jao gơ̆ kơ amĭ gơ̆. Leh anăn Y-Êli lač, “Dlăng bĕ, anak êkei ih dôk hdĭp.” 24Leh anăn mniê anăn lač kơ Y-Êli, “Ară anei kâo thâo kơ ih jing sa čô mnuih Aê Diê, leh anăn klei Yêhôwa blŭ hlăm ƀăng êgei ih jing klei sĭt.”