18

Y-Êli Plơ̆ Sĭt Tay Ma Y-Ahap

1Lĕ rlau âk nar, tâm năm rơh pe, geh nau Yêhôva ngơi ma Y-Êli, lah: "Hăn hom, tâm mpơl may nơm ma Y-Ahap; jêh ri gâp mra ăn trôk mih ta neh ntu." 2Pôri Y-Êli hăn tâm mpơl păng nơm ma Y-Ahap. Pôri, ta n'gor Samari geh nau sa sât ji ngot hâu ngăn. 3Y-Ahap kuăl Y-Apdia, kôranh chiă uănh ngih păng. (Ƀiă lah Y-Apdia klach ngăn ma Yêhôva. 4Geh nau tât tơ lah H'Jêsêbel nkhĭt phung kôranh nơm mbơh lor Yêhôva, pô ri Y-Apdia sŏk djôt du rhiăng nuyh kôranh nơm mbơh tor jêh ri hăn leo pôn tâm bar phung prăm jê̆t nuyh tâm du trôm yôk, jêh ri siăm khân păng ma piăng let jêh ri dak nhêt). 5Y-Ahap lah ma Y-Apdia: "May hăn lam tâm n'gor, hăn tât ăp tu dak, jêh ri rlŭng dak nkhêp lah dơi saơ gơ̆ nse gay ăn ma seh jêh ri seh bri gay ma rêh, jêh ri mâu geh roh hêng ôh ƀa ƀă mpô mpa he." 6Pônây khân păng tâm pă hăn nhhol lam tâm n'gor, Y-Ahap hăn êng păng du trong, jêh ri Y-Apdia hăn du trong êng păng nơm. 7Dôl Y-Apdia hăn n'gŏ trong, păng tâm mâp đah Y-Êli. Y-Apdia gĭt năl păng, jêh ri chon mon kŭnh muh măt ta neh, lah:  "Di lĕ may kôranh gâp jêng Y-Êli?" 8Păng plơ̆ lah: "Gâp yơh aơ, hăn mbơh hom ma kôranh may, 'Aơ ta aơ Y-Êli?" 9Y-Apdia plơ̆ lah: "Moh nau tih gâp geh dĭng may jao gâp tâm ti Y-Ahap gay nkhĭt lơi gâp? 10Tĭng nâm Yêhôva Brah Ndu may gŭ rêh mâu geh ôh du ntil mpôl bunuyh mâu lah du ƀon bri hađăch kôranh gâp prơh bunuyh hăn gay joi may. Tơlah bu plơ̆ lah păng mâu geh ta nây ôh, pôri bu nuyh nây ăn ƀon bri hađăch mâu lah ntil mpôl nây ton sơm săk khân păng mâu geh tâm mâp ôh đah may. 11Ƀiă lah aƀaơ may lah: "Hăn hom, nkoch ma kôranh may lah pô aơ: "Aơ ta aơ Y-Êli." 12Tơlah gâp du jêh tă bơh may, Huêng Brah Yêhôva mra chông leo may rlet ntŭk gâp mâu gĭt ôh; pôri tơlah gâp hăn nkoch ma Y-Ahap, jêh ri păng văch tât mâu saơ ôh may, nanê̆ păng mra nkhĭt lơi gâp, nđâp tơlah gâp oh mon may klach yơk ma Yêhôva ntơm bơh kon se jê̆. 13Mâu hĕ bu nkoch ma kôranh gâp gĭt ma nau gâp hŏ ƀư tơlah nôk H'Jêsêbel nkhĭt phung kôranh nơm mbơh lor Yêhôva, nau gâp leo pôn jêh du rhiăng nuyh kôranh nơm mbơh lor Yêhôva tâm bar phung prăm jê̆t nuyh tâm du trôm yôk, jêh ri siăm khân păng ma piăng let jêh ri dak?
14Aƀaơ may lah gâp: 'Hăn hom, nkoch ma kôranh may, pô aơ: Y-Êli aơ ta aơ'", 'Jêh ri păng nây mra nkhĭt gâp." 15Ƀiă lah Y-Êli plơ̆ lah: "Tĭng nâm Yêhôva ma phung tahan gŭ rêh, ta năp măt păng gâp dâk, nanê̆ ngăn gâp mra tâm mpơl gâp nơm ma păng nar aơ." 16Pô nây Y-Apdia hăn tâm mâp đah Y-Ahap jêh ri mbơh ma păng.
 Y-Ahap hăn ro tâm mâp đah Y-Êli.
17Tơlah Y-Ahap saơ Y-Êli, Y-Ahap ngơi đah păng: "May hĕ, nơm rkhŭk phung Israel?" 18Păng plơ̆ sĭt lah: "Mâu di ôh gâp ƀư rkhŭk phung Israel, ƀiă lah may nơm jêh ri ngih mbơ̆ may hŏ rkhŭk jêh. Yor lah khân may chalơi jêh nau Yêhôva ntăm jêh ri tĭng ndô̆ brah Baal.
19Pô nây aƀaơ may tâm rgum hom lĕ rngôch phung Israel ma gâp ta yôk Kar mel, jêh ri phung puăn rhiăng prăm jê̆t nuyh kôranh nơm mbơh lor brah Baal, jêh ri puăn rhiăng nuyh kôranh nơm mbơh lor brah Asêra, jêng phung sông sa ta sưng sông H'Jêsêbel."

Nau Tâm Rlong Ta Yôk Karmel

20Pônây, Y-Ahap prơh bunuyh hăn lam phung ƀon lan Israel jêh ri tâm rƀŭn phung kôranh nơm mbơh lor ta yôk Karmel. 21Y-Êli văch tât dăch phung ƀon lan jêh ri lah: "Khân may tâm nchrĭng hăn bar mbor kŏ tât ndah nâm jŏ? Tơlah Yêhôva jêng Brah Ndu, tĭng ndô̆ hom păng, bi tơ lah brah Baal jêng Brah Ndu, tĭng ndô̆ păng.
 Ƀiă lah phung ƀon lan gŭ răk klăk.
22Nôk nây Y-Êli ngơi ma phung ƀon lan pô aơ: "Gâp, kanŏng du huê gâp, jêng kôranh nơm mbơh lor Yêhôva hôm e klen; ƀiă lah ta aơ geh puăn rhiăng prăm jê̆t kôranh nơm mbơh lor brah Baal. 23Ăn ma hên bar mlâm ndrôk nkuăng; ăn khân păng săch ma khân păng nơm du mlâm ndrôk nkuăng, jêh ri tah ăn âk rlăng jêh ri dăp kalơ long, ƀiă lah lơi ta ăn ŭnh ôh ta nây. Gâp mra tah rlăng ndrôk nguay ri, dăp păng kalơ long, ƀiălah mâu đŏng ăn ŭnh ta nây.
24Jêh ma nây ăn khân may kuăl amoh Yêhôva. Mbu brah plơ̆ sĭt lah ma ŭnh, păng nây yơh jêng Brah Ndu." Jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan plơ̆ lah: "Nau ngơi nây di jêh!" 25Nôk nây Y-Êli ngơi lah ma phung kôranh nơm mbơh lor brah Baal:
 "Săch hom ma khân may nơm du mlâm ndrôk nkuăng jêh ri nkra păng lor, yorlah khân may jêng âk; jêh ri kuăl amoh brah khân may, ƀiălah lơi ta ăn ŭnh ôh ta nây."
26Khân păng sŏk ndrôk nkuăng bu ăn ma khân păng, khân păng nkra ro, jêh ri kuăl amoh brah Baal ntơm bơh ôi ơm tât nar nklang bôk, lah: "Hơi brah Baal, plơ̆ sĭt lah hom ma hên!"
 Ƀiă lah mâu geh bâr ngơi ôh, jêh ri mâu geh đŏng nau plơ̆ sĭt lah. Khân păng talô̆ nsăt jŭm nơng khân păng hŏ nkra jêh.
27Ta nar nklang bôk Y-Êli mưch ma khân păng, lah: "Nter ăn huy hom, yorlah păng jêng du huê brah; păng gŭ mĭn, mâu lah păng hôm e ngai, mâu lah dôl hăn rŏ trong, mâu lah păng klăp lah hôm e bêch, pônây rlay hom păng." 28Khân păng nter huy ngăn jêh ri tĭng nâm vay khân păng ƀư, khân păng sŏk đao tak rek săk jăn khân păng nơm kŏ tât luh mham.
29Tơlah nar vet jêh, khân păng nter mro pônây kŏ tât mông nhhơr ranih muy kêng măng; ƀiălah mâu saơ tăng ôh bâr ngơi, mâu geh đŏng nơm plơ̆ lah tay, jêh ri mâu geh ôh bunuyh sâm mĭn rvê an. 30Nôk nây Y-Êli lah ma lĕ rngôch phung ƀon lan: "Văch hom êp kêng gâp." Jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan hăn êp păng. Lor lơn, păng nkra tay nơng Yêhôva lĕ rlâm. 31Y-Êli sŏk jê̆t ma bar mlâm lŭ, tĭng nâm rnoh jê̆t ma bar ndŭl mpôl phung kon buklâu Y-Yakôb, ma păng nây Yêhôva hŏ ngơi, lah pô aơ: "Y-Israel mra jêng amoh may." 32Păng sŏk dŏng jê̆t ma bar mlâm lŭ nây ndâk njêng du mlâm nơng tâm amoh Yêhôva.
 Jêh ri păng koch n'hor jŭm nơng nây, huy dơi dơm bar mlâm găr ntil.
33Păng dăp long, tah rlăng ăn âk puăch ndrôk jêh ri dơm ta kalơ long. Jêh ma nây păng lah:
34Troch ăn bêng puăn mlâm yăng dak, sŏk dak tŏ ta ndơ nhhơr gŭch jêh ri ta long nây. Păng lah tay đŏng: "Ăn khân may tŏ tơ̆ bar." Jêh ri khân păng tŏ tay tơ̆ bar." Păng lah tay: "Ƀư hom tơ̆ pe đŏng, "35 kŏ tât dak lêng văr jŭm nơng, jêh ri bêng n'hor nây đŏng. 36Tât jêh mông nhhơr ndơ nhhơr ranih muy kêng măng, kôranh nơm mbơh lor Y-Êli văch dăch jêh ri mbơh sơm pô aơ:
 "Hơi Yêhôva, jêng Brah Ndu Y-Abraham, Y-Săk jêh ri Y-Israel, ăn bu gĭt nar aơ may jêng Brah Ndu tâm phung Israel, jêh ri gâp jêng oh mon may, gâp hŏ ƀư nau aơ tĭng nâm nau may ngơi.
37Plơ̆ lah hom ma gâp, Hơi Yêhôva plơ̆ lah hom, gay ma phung ƀon lan aơ dơi gĭt ngăn ma may, Hơi Yêhôva jêng Brah Ndu jêh ri may ăn nuih n'hâm khân păng plơ̆ sĭt tay đŏng."
38Nôk nây ro yơh ŭnh Yêhôva trŭnh bơh kalơ sa lĕ ndơ nhhơr gŭch, long, lŭ, ndruyh neh jêh ri djrêp lơi dak tâm n'hor. 39Tơlah lĕ rngôch phung ƀon lan saơ nau nây, khân păng chon mon, chŭn muh măt ta neh jêh ri lah: "Yêhôva, jêng ngăn, păng yơh Brah Ndu! Yêhôva jêng ngăn, păng yơh Brah Ndu!"
40Y-Êli lah ma khân păng: "Nhŭp hom phung kôranh nơm mbơh lor brah Baal; lơi ăn klaih du huê ôh. Pônây khân păng nhŭp ro phung nây, Y-Êli djôt leo tât ta dak n'hor Kisôn jêh ri nkhĭt lơi khân păng ta nây.

Y-Êli Mbơh Sơm Dăn Dah Mih

41Jêh ri Y-Êli lah ma Y-Ahap: "Jă may văch hao hom, sông sa jêh ri nhêt; Yorlah gâp lĕ tăng jêh nteh tŭp mih." 42Pônây Y-Ahap hăn hao, sông sa jêh ri nhêt. Y-Êli hăn hao ta kalơ yôk karmel. Ta nây, păng chŭn muh măt ta neh vah vang bar đah kômâk păng. 43Păng lah đah oh mon păng: "N'gơr hom, uănh mpeh dak mƀŭt." Nơm nây hăn, n'gơr uănh jêh ri plơ̆ sĭt tay, lah: "Mâu geh ndô ndơ ôh." Păng lah: "Hăm hom plơ̆ tay, jêh ri ƀư pơh tơ̆ nâm bu pô nây." 44Tơ̆ pơh, nơm nây lah: "Ta ri, gâp saơ thŭl tŭk dĭng mpang ti, dôl tâm njĭr ta nklang dak mƀŭt." Păng lah: "Hăn hom lah ma Y-Ahap: 'Nkra ndeh seh may hăn trŭnh hom, klach lah mih ban may!"
45Jêh ri ƀât lât tanây, trôk ngo krăk kher ma ndâr tŭk lam trôk jêh ri sial khôm rpuh. Geh tŭp mih ntâng toyh ngăn. Y-Ahap sĭt ndal ma ndeh seh păng tât ta ƀon Jesrêel.
46Ti Yêhôva gŭ ta Y-Êli; păng rêt rse bŭt păng jêh ri nchuăt panăp ndeh seh Y-Ahap tât ta mpông pêr ƀon Jesrêel.