18

Ê-li và Ô-ba-đia

1Ba năm sau, Chúa Hằng Hữu bảo Ê-li: "Con đi gặp A-háp và bảo rằng Ta sẽ cho mưa trở lại." 2Ê-li vâng lời đi gặp A-háp. Lúc ấy, nạn đói đang hoành hành khắp xứ Sa-ma-ri.
3,4Ngày nọ, A-háp gọi viên quản lý hoàng gia là Ô-ba-đia đến (Ô-ba-đia là người hết lòng kính sợ Chúa. Khi Giê-sa-bên giết các tiên tri của Chúa, Ô-ba-đia đem một trăm tiên tri giấu trong hai hang đá, mỗi hang năm mươi người, và đem bánh và nước nuôi họ). 5,6Vua A-háp bảo Ô-ba-đia: "Chúng ta chia nhau đi khắp nơi, đến các suối, các khe, tìm xem nơi nào có cỏ, may ra có thể cứu được một số ngựa và la khỏi chết." Vậy, họ lên đường, mỗi người đi một hướng.
7Trên đường, Ô-ba-đia gặp Ê-li. Khi nhận ra Ê-li, ông sấp mình dưới đất, hỏi: "Có đúng ông là Ê-li đấy không?" 8Ê-li đáp: "Vâng tôi là Ê-li. Xin ông đi báo với vua A-háp là tôi đang ở đây." 9Ô-ba-đia thắc mắc: "Tôi có tội gì mà ông cho A-háp giết tôi? 10Tôi thề trước mặt Thượng Đế rằng A-háp đã sai người đi lùng ông khắp nơi. Khi dân một địa phương nào nói: 'Ê-li không có ở đây,' A-háp buộc họ phải thề rằng khắp địa phương ấy không ai gặp ông. 11Bây giờ ông bảo tôi đi báo với A-háp rằng ông đang ở đây. 12Nếu tôi bỏ đây ra đi và Thần Linh của Chúa đem ông đi nơi nào chẳng biết, và khi A-háp đến đây không tìm thấy ông, vua sẽ giết tôi, mặc dù tôi vẫn một lòng tôn kính Chúa ngay từ thời thơ ấu. 13Ông không biết việc tôi làm khi Giê-sa-bên giết các tiên tri của Chúa sao? Tôi đem một trăm vị giấu trong hai hang đá, đem bánh và nước nuôi họ. 14Thế mà, bây giờ ông bảo tôi đi nói với A-háp rằng Ê-li ở đây thì thế nào tôi cũng bị giết." 15Ê-li đáp: "Tôi đứng trước Chúa Toàn năng, thề với ông rằng tôi sẽ gặp A-háp hôm nay."

Ê-li trên núi Cát-mên

16Vậy, Ô-ba-đia đi báo cho A-háp, và A-háp đến gặp Ê-li.
17Khi thấy Ê-li, A-háp hỏi: "Có phải đây là người gây rối loạn cho Y-sơ-ra-ên không?" 18Ê-li đáp: "Không phải tôi là người gây rối loạn Y-sơ-ra-ên, nhưng chính vua và nhà cha vua, vì đã chối bỏ điều răn của Chúa, theo thờ thần Ba-anh. 19Bây giờ, tôi yêu cầu vua triệu tập toàn dân Y-sơ-ra-ên tại núi Cát-mên, cùng với bốn trăm năm mươi tiên tri của Ba-anh và bốn trăm tiên tri của Át-tạt-tê là những người ăn chung bàn với Giê-sa-bên."
20Vậy A-háp triệu tập toàn dân và các tiên tri tại núi Cạt-mên. 21Ê-li đến, trách cứ nhân dân: "Đồng bào còn phân vân giữa ngã ba đường cho đến bao giờ? Nếu Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế, hãy theo Ngài! Nếu Ba-anh là Thượng-Đế, cứ theo hắn!" Nhân dân không ai nói gì cả. 22Ê-li tiếp: "Về phía Chúa chỉ có tôi là tiên tri còn lại. Nhưng tiên tri của Ba-anh có đến bốn trăm năm mươi người. 23Hãy đem đến đây hai con bò để các tiên tri Ba-anh chọn lấy một con, chặt ra từng miếng, chất trên củi, nhưng không dược châm lửa. Tôi sẽ làm thịt con kia, chất trên củi và cũng không châm lửa. 24Họ sẽ cầu thần của họ, còn tôi sẽ cầu Chúa Hằng Hữu. Thần nào trả lời bằng lửa làm cho sinh tế bốc cháy là Chân Thần." Toàn dân đều cho lời Ê-li nói là hợp lý.
25Ê-li bảo các tiên tri của Ba-anh: "Các ông chọn lấy một con bò, làm thịt trước đi vì bên các ông đông. Nhớ cầu thần mình nhưng đừng châm lửa vào củi." 26Họ làm thịt con bò, rồi từ sáng đến trưa khấm vái Ba-anh: "Lạy Ba-anh, xin đáp lời chúng tôi!" Nhưng chẳng có tiếng đáp. Họ bắt đầu nhảy chung quanh bàn thờ mới dựng. 27Đến trưa, Ê-li chế giễu: "Chắc các ông phải la lớn hơn. Vì là thần, có lẽ Ba-anh đang ngẫm nghĩ chuyện, hoặc bận việc, hoặc đi đường xa, có khi đang ngủ cũng nên." 28Họ kêu thật lớn, lấy gươm giáo rạch mình cho đến khi máu đổ ra như họ thường làm. 29Họ nói lảm nhảm suốt buổi trưa cho đến giờ dâng sinh tế buổi chiều. Nhưng chẳng có tiếng nói, không ai trả lời; tuyệt nhiên không một thần nào lưu ý.
30Lúc ấy," Ê-li nói với nhân dân: "Xin đồng bào lại đây!" Họ đến gần ông. Ông sửa lại bàn thờ của Chúa đã bị phá hủy, 31Lấy mười hai viên đá theo số mười hai đại tộc của các con Gia-cốp là người được Chúa đổi tên thành Y-sơ-ra-ên, 32xây dựng một bàn thờ cho Chúa. Chung quanh bàn thờ, ông đào một cái mương rộng có thể chứa được hai đấu hạt giống. 33Ông chất củi lên bàn thờ, chặt con bò ra từng miếng, đem sắp trên củi, rồi nói: "Múc đầy bốn bình nước, đem tưới lên sinh lễ và củi!" 34Khi người ta làm xong, ông bảo họ làm như thế lần thứ hai, ông lại bảo làm lần thứ ba. Họ vâng lời. 35Nước từ bàn thờ chảy ra ngập cả mương.
36Đến giờ dâng sinh tế buổi chiều, tiên tri Ê-li đến bên bàn thờ, cầu nguyện: "Lạy Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên, hôm nay xin chứng minh cho mọi người biết Chúa là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, cho họ biết con là đầy tớ Ngài và con làm những việc này theo lệnh Chúa. 37Lạy Chúa Hằng Hữu, xin đáp lời con. Ngài đáp lời con để dân này biết Chúa Hằng Hữu là Chân Thần và Chúa dẫn họ trở về với Ngài."
38Chúa cho lửa rơi xuống thiêu hóa sinh tế, củi, đá, bụi và đốt cạn nước trong mương. 39Nhân dân thấy thế, đồng loạt sấp mình xuống đất, la lên: "Chúa Hằng Hữu là Chân Thần! Chúa Hằng Hữu là Chân Thần!"
40Ê-li ra lệnh: "Bắt hết các tiên tri Ba-anh, đừng để sót một người!" Nhân dân vâng lời, bắt họ. Ê-li đem họ xuống suối Ki-sôn và giết tất cả.
41Ê-li nói với A-háp: "Nhà vua lo ăn mừng đi! Vì tôi nghe trời đang chuyển mưa."
42A-háp mở tiệc ăn mừng. Còn Ê-li leo lên đỉnh núi Cạt-mên, gập mình dưới đất, cúi đầu giữa hai gối. 43Ông bảo người đầy tớ: "Đi nhìn về hướng biển xem!" Người ấy vâng lời, đi nhìn rồi thưa: "Con chẳng thấy gì cả." Ông bảo: "Cứ tiếp tục đi bảy lần như thế!" 44Lần thứ bảy người đầy tớ nói: "Có một cụm mây nhỏ bằng bàn tay hiện ra từ biển lên." Ê-li bảo: "Đi bảo A-háp lên xe chạy xuống núi ngay, nếu không sẽ bị mưa cầm chân!" 45Trong khoảnh khắc, bầu trời bị mây phủ đen kịt. Gió kéo mưa lớn đến. A-háp vội vàng lên xe về Gít-rê-ên. 46Lúc đó Chúa cho Ê-li có sức đặc biệt chạy bộ trước xe A-háp cho đến thành Gít-rê-ên.