18

Eliya rov moog ntswb Ahaj

1Tau ntau nub tom qaab Yawmsaub has lug tuaj rua Eliya rua xyoo kws peb tas, “Ca le moog tshwm plawg rua Ahaj pum koj, mas kuv yuav tso naag lug rua huv lub tebchaws.” 2Eliya kuj moog yuav tshwm rua Ahaj pum. Tej kev tshaib nqhes hov nyaav kawg rua huv Xamali tebchaws. 3Ahaj txawm hu Aunpantiya kws yog tug thawj saib vaajntxwv tsev tuaj cuag nwg. Aunpantiya fwm Yawmsaub heev. 4Thaus Yexenpee tua Yawmsaub cov xwbfwb cev lug, Aunpantiya coj ib puas tug xwbfwb moog zais rua huv tej qhov tsua ib lub qhov tsua tswb caug leej, hab muab ncuav muab dej yug puab. 5Ahaj has rua Aunpantiya tas, “Ca le moog rua txhua lub qhov dej txhawv hab txhua lub haav thoob plawg lub tebchaws. Tej zag ib yuav nrhav tau zaub lug cawm tej neeg tej luj txwv txujsa hab tej tsaj txhad tsw tuag.” 6Yog le hov ob tug txhad le muab lub tebchaws faib rua ob tug moog nrhav. Ahaj txhad moog dua ib txujkev, Aunpantiya moog dua ib txujkev.
7Thaus Aunpantiya saamswm taug kev moog, ua cav Eliya tuaj ntswb nwg. Aunpantiya cim tau nwg tes txawm khwb nkaus pe nwg has tas, “Kuv tug tswv Eliya, yog koj tag lov?” 8Eliya teb tas, “Yog kuv ntaag. Koj ca le moog has rua koj tug tswv tas, ‘Eliya nyob ntawm nuav.’ ” 9Aunpantiya has tas, “Kuv ua txhum daabtsw es koj yuav muab kuv kws yog koj tug qhev rua huv Ahaj txhais teg rua nwg tua pov tseg? 10Muaj koj tug Vaajtswv Yawmsaub muaj txujsa nyob pum, tsw muaj ib haiv tuabneeg lossws ib lub tebchaws twg kws kuv tug tswv tsw khaiv kuv moog txug. Thaus puab has tas, ‘Eliya tsw nyob ntawm nuav,’ mas Ahaj yuav kuas haiv tuabneeg hov lossws lub tebchaws hov cog lug twv tas puab nrhav tsw tau koj. 11Nwgnuav koj tseed has tas, ‘Ca le moog has rua koj tug tswv tas, Eliya nyob ntawm nuav.’ 12Tes thaus kuv tawm ntawm koj moog lawd, Yawmsaub tug Ntsuj Plig yuav coj koj moog rua hovtwg kuv tsw paub. Yog le hov, thaus kuv moog has rua Ahaj es nwg tuaj nrhav tsw tau koj, tes nwg yuav muab kuv tua pov tseg xwb, txawm yog kuv kws yog koj tug qhev tau fwm Yawmsaub txwj thaus hluas lug kuj xwj. 13Tsw muaj leejtwg has rua koj kws yog kuv tug tswv paub tas kuv tau ua daabtsw rua thaus Yexenpee tua Yawmsaub cov xwbfwb kws cev lug lov? Kuv muab Yawmsaub cov xwbfwb hov ib puas leej zais huv tej qhov tsua ib lub qhov tsua tswb caug leej, hab muab ncuav muab dej yug puab. 14Nwgnuav koj has tas, ‘Ca le moog has rua koj tug tswv tas, Eliya nyob ntawm nuav,’ tes vaajntxwv yuav muab kuv tua pov tseg.”
15Mas Eliya has tas, “Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kws kuv ua koom muaj txujsa nyob pum, nub nua kuv yeej yuav tshwm plawg rua Ahaj pum.” 16Aunpantiya txhad moog cuag Ahaj hab qha nwg paub. Tes Ahaj txawm moog ntswb Eliya.
17Thaus Ahaj pum dheev Eliya, Ahaj has rua nwg tas, “Nuav yog koj lov, tug kws ua ceblaaj rua cov Yixayee?” 18Mas Eliya teb tas, “Tsw yog kuv ua kev ceblaaj rua cov Yixayee, yog koj ua ntaag hab koj txwv tsev tuabneeg ua, tsua qhov mej tau tso Yawmsaub tej lug nkaw tseg moog lawv kua tej daab Npa‑aa. 19Vem le nuav koj ca le xaa xuv hab sau cov Yixayee suavdawg tuaj ua ke cuag kuv rua sau lub roob Khamee, hab hu plaub puas tswb caug leej txwv neeb kws teev daab Npa‑aa hab plaub puas leej txwv neeb kws teev daab Asela tuaj, yog cov kws nrug Yexenpee koom rooj noj haus ua ke.”

Sws twv sau lub roob Khamee

20Ahaj txawm xaa xuv moog thoob plawg cov Yixayee suavdawg hab sau zog cov txwv neeb tuaj ua ke rua sau lub roob Khamee. 21Eliya txawm txaav lug ze rua ntawm cov pejxeem suavdawg hab has tas, “Mej tseed yuav ua sab ywj faab ywj fwj rua ob tog moog ntev le caag? Yog Yawmsaub yog Vaajtswv, ca le lawv nwg qaab moog. Yog daab Npa‑aa yog Vaajtswv, ca le lawv nwg qaab moog.” Cov pejxeem tsw teb nwg ib lus le. 22Tes Eliya txawm has rua cov pejxeem tas, “Kuv mas tshuav kuv tuab leeg yog Yawmsaub tug xwbfwb cev lug xwb. Tassws Npa‑aa cov txwv neeb muaj plaub puas tswb caug leej. 23Thov muab ob tug txwv nyuj rua peb. Ca puab xaiv ib tug rua puab, muab txav ua tej ywb yaav hab muab tso rua sau cub tawg tassws tsw xob rauv tawg. Hab kuv yuav npaaj dua ib tug txwv nyuj tso rua sau cub tawg hab tsw rauv tawg. 24Mej ca le hu mej tug daab lub npe thov mas kuv yuav hu Yawmsaub lub npe thov. Saib tug twg tso suavtawg lug teb mas tug hov txhad yog Vaajtswv tag.” Cov pejxeem suavdawg teb tas, “Ua le kws has kod zoo lawm.” 25Eliya has rua daab Npa‑aa cov txwv neeb tas, “Mej ca le xaiv ib tug txwv nyuj rua mej hab npaaj ua ntej tsua qhov mej muaj coob leej. Mej ca le thov hu mej tug daab lub npe, tassws tsw xob rauv tawg.” 26Puab txawm coj tug txwv nyuj kws muab rua puab lug hab npaaj hab hu daab Npa‑aa lub npe thaus sawv ntxuv moog txug taav su thov has tas, “Au Npa‑aa, thov teb peb lauj!” Tassws tsw muaj ib lub suab tsw muaj leejtwg teb hlo le. Puab dha ua txeeg ntawg puag ncig lub thaaj kws puab ua ntawd. 27Thaus taav su Eliya has twm puab tas, “Hu nrov nrov le, tsua qhov nwg yog ib tug timtswv. Tej zag nwg lub sab yuj moog rua lwm qhov lawm lossws nwg moog tom haav xub tsuag lossws moog kev deb lawm, lossws tej zag nwg tseed tsaug zug hab mej yuav tsum tsaa nwg sawv.” 28Puab kuj qw nrov nrov, hab muab ntaaj muab muv lug suam puab lub cev lawv le puab kevcai ua ntshaav lug lab quas vog puab ib ce. 29Thaus dhau taav su lawd puab qw vwm loj vwm leg moog txug lub swjhawm kws teem ca ua kevcai hlawv xyeem los tsw muaj ib lub suab tsw muaj leejtwg teb tsw muaj leejtwg quav ntsej le.
30Tes Eliya txawm has rua cov pejxeem suavdawg tas, “Ca le txaav lug ze kuv.” Cov pejxeem suavdawg kuj txaav lug ze nwg. Mas nwg khu Yawmsaub lub thaaj kws raug muab rhuav pob taag lawd. 31Eliya nqaa kaum ob lub pob zeb lug npaum le Yakhauj cov tub le xeem, yog tug kws Yawmsaub has lug tuaj rua nwg tas, “Koj npe yuav hu ua Yixayee,” 32hab nwg muab cov pob zeb hov lug teeb ua lub thaaj rua Yawmsaub lub npe. Nwg khawb ib tug kwj vej lub thaaj txaus ntim ob xe‑a noob qoob. 33Nwg muab tawg tso tuab zoo hab muab tug txwv nyuj txav ua tej ywb yaav hab muab tso rua sau cov tawg. Nwg has tas, “Ca le ntaus dej ntim rua plaub lub hub hab muab laub ywg rua sau tej kws yuav hlawv xyeem hab sau cov tawg.” 34Nwg has tas, “Ca le rov qaab ywg zag ob.” Puab kuj ywg zag ob. Nwg has tas, “Ca le ywg zag peb.” Puab kuj ywg zag peb. 35Mas dej ndwg ndo puag ncig lub thaaj hab puv nkaus tug kwj.
36Thaus txug lub swjhawm kws teem ca ua kevcai hlawv xyeem, Eliya kws cev Vaajtswv lug txaav lug ze hab has tas, “Au Yawmsaub kws yog Aplahaa, Yiha hab Yixayee tug Vaajtswv, nub nua thov qha suavdawg paub tas koj yog Vaajtswv huv cov Yixayee hab paub tas kuv yog koj tug tub qhe hab kuv ua tej nuav huvsw lawv le koj tej lug. 37Thov teb kuv, au Yawmsaub, thov teb kuv, sub cov tuabneeg nuav txhad paub tas Yawmsaub koj yog Vaajtswv hab koj ua kuas puab lub sab tig rov lug.” 38Tes Yawmsaub tso suavtawg poob lug kub tej kws muab ua kevcai hlawv xyeem hab kub cov tawg hab tej pob zeb hab tej moov aav hab ua cov dej huv tug kwj qhuav taag. 39Thaus cov tuabneeg suavdawg pum tej hov, puab kuj khwb pes nkaus hab has tas, “Yawmsaub nwg yog Vaajtswv, Yawmsaub nwg yog Vaajtswv tag.” 40Hab Eliya has rua puab tas, “Ca le nteg daab Npa‑aa cov txwv neeb, tsw xob tseev ib tug tswv dim le.” Mas puab nteg cov ntawd lug, mas Eliya coj cov ntawd moog rua nraag tug dej Khisoo hab muab tua rua hov ntawd.

Vaajtswv tso naag lug

41Eliya has rua Ahaj tas, “Koj ca le moog noj moog haus tsua qhov muaj suab tuam tsaam naag lug lawm.” 42Ahaj txhad moog noj haus. Tes Eliya txawm nce moog rua sau lub ncov roob Khamee. Nwg khoov ntshws rua huv aav lub plhu ti nkaus ob lub hauv caug. 43Hab nwg has rua nwg tug qhev tas, “Ca le sawv tseeg saib moog rua nraag havtxwv.” Nwg txhad sawv tseeg moog saib hab has tas, “Tsw muaj daabtsw le.” Eliya has tas, “Ca le rov moog saib dua xyaa zag.” 44Thaus txug zag xyaa tug qhev has tas, “Saib nawj, muaj ib qho fuab miv miv daav le lub xwb teg tawm huv havtxwv tuaj.” Mas Eliya has tas, “Koj ca le moog has rua Ahaj tas, ‘Koj ca le fwbxwm tsheb neeg es rov moog tsev tsaam tes naag lug taav koj kev.’ ” 45Ib plag ntshws xwb lub ntuj txawm tsaus ndais muaj fuab hab cua mas naag lug hlub heev. Ahaj caij tsheb neeg rov qaab moog rua lub moos Yile‑ee. 46Yawmsaub txhais teg lug rua sau Eliya, nwg txhad qaws hlo tsho rua ntawm duav hab dha fuas Ahaj ntej xub moog txug ntawm rooj loog Yile‑ee.