18

Pô Pơala Êliyah Laih Anŭn Khua Moa Ôbadyah

1Sui ƀiă kơ anŭn, amăng thŭn tal klâo kơ thŭn kho̱ng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Êliyah tui anai, “Nao pơrơđah bĕ ƀô̆ mơta ih pô ƀơi anăp pơtao Ahab yuakơ Kâo či brơi rai ia hơjan ƀơi anih lŏn anai.” 2Tui anŭn, Êliyah nao pơrơđah ƀô̆ mơta ñu pô ƀơi anăp Ahab yơh.
 Hlak anŭn, yuakơ hơmâo tơlơi ư̆ rơpa prŏng biă mă amăng plei phŭn Samaria,
3tui anŭn Ahab iâu rai Ôbadyah, jing pô wai lăng anih sang pơtao ñu. Ôbadyah ăt jing sa čô pô đaŏ hur har kơ Yahweh mơ̆n. 4Tui anŭn, tơdang hơbia HʼYêzebel pơdjai hĭ ƀing pô pơala Yahweh hlâo adih, Ôbadyah hơmâo pơdŏp hĭ laih sa-rơtuh čô pô pơala amăng dua boh pa̱r čư̆. Rơmapluh čô dŏ amăng rĭm pa̱r čư̆ laih anŭn ñu pô djru nanao kơ ƀing gơ̆ gơnam ƀơ̆ng, ia mơñum.
5Ahab pơđar kơ Ôbadyah tui anai, “Brơi kơ ƀing ta nao bĕ amăng anih lŏn anai, pơ djŏp anih hơmâo ia bluh laih anŭn pơ djŏp dơnung. Năng ai ƀing ta dưi hơduah ƀuh rơ̆k brơi kơ khul aseh laih anŭn aseh glưn ta ƀơ̆ng. Tui anŭn, ƀing ta ƀu či khŏm pơdjai hĭ ôh khul hlô mơnơ̆ng ta yuakơ ƀu hơmâo ôh rơ̆k kơ khul hlô mơnơ̆ng anŭn.” 6Tui anŭn, ƀing gơñu pơpha anih lŏn kiăng kơ găn nao yơh. Ahab anăp nao pơ anih gah anai laih anŭn Ôbadyah anăp nao pơ anih gah adih.
7Tơdang Ôbadyah hlak rơbat nao, Êliyah blĭp blăp rai bưp ñu. Ôbadyah thâo krăn pô pơala Êliyah mơtam, tui anŭn ñu bon kơkuh ƀơi lŏn laih anŭn laĭ tui anai, “Sĭt ih hă, Ơ khua kâo Êliyah?”
8Êliyah laĭ glaĭ tui anai, “Ơ kâo yơh anai. Nao ruai bĕ kơ khua ih pơtao Ahab tui anai, ‘Êliyah dŏ pơ anai.’ ”
9Ôbadyah tơña tui anai, “Hơget tơlơi kâo hơmâo ngă soh tơl ih kiăng jao hĭ kâo, jing ding kơna ih anai, kiăng kơ Ahab pơdjai hĭ lĕ? 10Kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Yahweh Ơi Adai ih, ƀu hơmâo ôh kơnung djuai pă, čar pă khua kâo pơtao Ahab ƀu pơkiaŏ ôh mơnuih nao kiăng kơ hơduah sem ih. Laih anŭn tơdang kơnung djuai pă, čar pă laĭ ih ƀu dŏ pơ lŏn čar anŭn ôh, ñu pơtă kơ ƀing gơ̆ ƀuăn rơ̆ng kơ tơlơi ƀing gơ̆ ƀu hơduah ƀuh ih ôh. 11Samơ̆ ră anai ih kiăng kơ kâo nao ruai pơ khua kâo tui anai, ‘Pô pơala Êliyah dŏ pơ anai.’ 12Kâo ƀu thâo ôh anih pă Yang Bơngăt Yahweh či ba pơđuaĭ hĭ ih tơdang kâo đuaĭ hĭ mơ̆ng ih. Tơdah kâo nao laih anŭn ruai hăng Ahab laih anŭn tơdang ñu rai pơ anai samơ̆ hơduah ƀu ƀuh ih ôh, sĭt ñu či pơdjai hĭ kâo yơh. Laih dơ̆ng kâo, ding kơna ih anai, hơmâo kơkuh pơpŭ kơ Yahweh čơdơ̆ng mơ̆ng hlak ai. 13Ih hơmâo hơmư̆ mơ̆, Ơ khua kâo hơi, kơ tơlơi kâo ngă laih tơdang hơbia HʼYêzebel pơdjai hĭ ƀing pô pơala Yahweh? Kâo pơdŏp hĭ laih sa-rơtuh čô ƀing pô pơala amăng dua boh pa̱r čư̆; hơmâo rơmapluh čô amăng rĭm pa̱r čư̆ laih anŭn ăt djru kơ ƀing gơ̆ gơnam ƀơ̆ng, ia mơñum mơ̆n. 14Laih anŭn ră anai ih kiăng kơ kâo nao ruai pơ khua kâo tui anai, ‘Pô pơala Êliyah dŏ pơ anai.’ Tơdah kâo ngă tui anŭn, ñu či pơdjai hĭ kâo yơh!”
15Êliyah laĭ kơ Ôbadyah tui anai, “Kâo ƀuăn hăng Khua Yang Yahweh, jing Pô kâo kơkuh pơpŭ, kâo či pơrơđah ƀô̆ mơta kâo pô ƀơi anăp pơtao Ahab hrơi anai yơh.”

Pô Pơala Êliyah Ƀơi Čư̆ Karmel

16Tui anŭn, Ôbadyah nao bưp khua ñu, pơtao Ahab, laih anŭn ruai hăng ñu, tui anŭn Ahab nao bưp Êliyah yơh. 17Tơdang ñu ƀuh Êliyah, ñu laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Sĭt ih hă Êliyah, jing pô pơrŭng pơrăng ƀing Israel?”
18Êliyah laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu djơ̆ kâo ôh jing pô pơrŭng pơrăng ƀing Israel ôh, samơ̆ ih laih anŭn ƀing sang anŏ ama ih yơh jing ƀing pơrŭng. Ƀing gih hơmâo đuaĭ ataih laih mơ̆ng khul tơlơi Yahweh pơđar laih anŭn ih pô ăt nao kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng Baal mơ̆n. 19Ră anai iâu pơƀut glaĭ bĕ abih bang ƀing ană plei Israel nao bưp kâo ƀơi čư̆ Karmel anai. Laih anŭn ăt djă̱ ba bĕ pă̱-rơtuh rơmapluh čô ƀing pô pơala yang rơba̱ng Baal wơ̆t hăng pă̱-rơtuh čô pô pơala yang HʼAsêrah mơ̆n, jing ƀing hơbia HʼYêzebel răk rong.”
20Tui anŭn, Ahab pơkiaŏ arăng laĭ pơthâo djŏp anih amăng ƀing Israel laih anŭn pơƀut glaĭ abih bang ƀing pô pơala anŭn ƀơi čư̆ Karmel. 21Êliyah nao dŏ dơ̆ng ƀơi anăp ƀing ană plei laih anŭn laĭ tui anai, “Hơbĭn sui dơ̆ng ƀing gih ăt dŏ rơbat dua gah jơlan lĕ? Tơdah Yahweh jing Ơi Adai, đuaĭ tui Ñu bĕ! Samơ̆ tơdah Baal jing Ơi Adai, đuaĭ tui ñu bĕ!” Samơ̆ ƀing ană plei ƀu pơhiăp hơget gĕt ôh.
22Giŏng anŭn, Êliyah pơhiăp hăng ƀing ană plei tui anai, “Kơnơ̆ng hơjăn kâo yơh jing pô pơala Yahweh dŏ so̱t, samơ̆ ƀing pô pơala Baal hơmâo truh kơ pă̱-rơtuh rơmapluh čô. 23Brơi bĕ arăng ba rai dua drơi rơmô tơno kơ ƀing ta kiăng kơ pơyơr čuh. Brơi bĕ ƀing pô pơala anŭn ruah mă sa drơi kơ gơñu pô laih anŭn khăt hĭ lu črăn hăng pioh bĕ ƀơi ngŏ djŭh samơ̆ anăm tuč mŭt apui ôh. Kâo ăt či pơkra rơmô adih hăng pioh ƀơi djŭh aka ƀu tuč mŭt apui mơ̆n. 24Giŏng anŭn, brơi kơ ƀing gơñu iâu bĕ anăn yang rơba̱ng gơñu laih anŭn kâo či iâu ƀơi anăn Yahweh. Yang pă laĭ glaĭ hăng brơi rai apui čuh gơnam pơyơr anŭn, Ñu anŭn yơh jing Ơi Adai.”
 Tui anŭn, abih bang ană plei laĭ tui anai, “Tơlơi ih laĭ anŭn jing djơ̆ yơh!”
25Giŏng anŭn, Êliyah pơhiăp hăng ƀing pô pơala Baal tui anai, “Ruah mă bĕ sa drơi rơmô tơno laih anŭn pơkra hlâo bĕ, yuakơ ƀing gih hơmâo lu mơnuih đơi. Iâu bĕ ƀơi anăn yang rơba̱ng gih, samơ̆ anăm tuč mŭt apui ôh.” 26Tui anŭn, ƀing gơñu mă rơmô tơno arăng brơi kơ ƀing gơñu laih anŭn pơkra kơ tơlơi pơyơr čuh anŭn yơh.
 Giŏng anŭn, ƀing gơñu iâu ƀơi anăn Baal čơdơ̆ng mơ̆ng mơguah hlŏng truh kơ yang hrơi dơ̆ng. Ƀing gơñu ur tui anai, “Ơ Baal, laĭ glaĭ kơ ƀing gơmơi bĕ!” Samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi truh hơget ôh, kŏn hơmâo hlơi pô laĭ glaĭ lơi. Laih anŭn ƀing gơñu yŭn suang jum dar kơnưl ƀing gơñu hơmâo pơkra laih.
27Ƀơi yang hrơi dơ̆ng Êliyah čơdơ̆ng pơhiăp djik kơ ƀing gơñu yơh. Ñu laĭ tui anai, “Ur dreo đĭ kơtang ƀiă dơ̆ng! Sĭt yơh ñu jing yang! Năng ai ñu hlak pơhiăp hăng ƀing djru pơmĭn ñu, hlak juă glai ƀôdah đuaĭ hyu. Năng ai ñu hlak pĭt tui anŭn ƀing gih khŏm râo mơdưh ñu bĕ.” 28Tui anŭn, ƀing gơñu ur kơtang hloh dơ̆ng tui hăng tơlơi phiăn ƀing gơñu juăt ngă yơh laih anŭn ƀing gơñu brĕh drơi jan gơñu pô hăng khul đao, khul tơbăk tơl drah ƀlĕ tơbiă. 29Rơgao hĭ kơ yang hrơi dơ̆ng, ƀing gơñu ăt pơhiăp ča čot kar hăng anŭn truh kơ mông arăng juăt pơyơr gơnam ngă yang kơnăm mơmŏt. Samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi truh hơget ôh, kŏn hơmâo hlơi pô laĭ glaĭ lơi, ƀu hơmâo hlơi pô pơđi̱ng tơngia hơmư̆ kơ tơlơi gơñu iâu ôh.
30Giŏng anŭn, Êliyah pơhiăp hăng abih bang ƀing ană plei tui anai, “Rai bĕ pơ kâo.” Ƀing gơ̆ rai pơ ñu laih anŭn ñu pơkra glaĭ kơnưl Yahweh, jing kơnưl hơmâo răm laih hlâo adih. 31Êliyah mă pluh-dua boh pơtâo, rĭm boh pơtâo pơala kơ rĭm kơnung djuai rai mơ̆ng Yakôb jing pô Yahweh pơanăn Israel. 32Ñu pơdơ̆ng đĭ kơnưl ngă yang hăng boh pơtâo anŭn amăng anăn Yahweh laih anŭn ñu klơi jum dar kơnưl anŭn hơnŏh anet djŏp kơ pă̱ čeh ia. 33Ñu dap djŭh ƀơi kơnưl, khăt rơmô tơno anŭn jing lu črăn laih anŭn pioh ƀơi ngŏ djŭh anŭn. Giŏng anŭn, ñu laĭ kơ ƀing ană plei dŏ jĕ anŭn, “Nao sŏ pơbă bĕ ia amăng pă̱ boh čeh anai laih anŭn tuh ia anŭn ƀơi gơnam ngă yang laih anŭn ƀơi djŭh.”
34Êliyah pơđar dơ̆ng tui anai, “Ngă kar hăng anŭn dơ̆ng bĕ.” Tui anŭn, ƀing gơñu nao ngă kar hăng anŭn dơ̆ng.
 Ñu pơđar dơ̆ng tui anai, “Ngă bĕ kar hăng anŭn tal klâo dơ̆ng.” Laih anŭn ƀing gơ̆ ngă kar hăng anŭn tal klâo dơ̆ng.
35Ia rô trŭn mơ̆ng kơnưl laih anŭn pơbă hĭ hơnŏh jum dar yơh.
36Ƀơi mông pơyơr gơnam ngă yang, pô pơala Êliyah yak nao pơanăp jĕ kơnưl laih anŭn iâu laĭ tui anai, “Ơ Yahweh, jing Ơi Adai kơ ƀing ơi adon gơmơi Abraham, Isa̱k laih anŭn Israel, pơrơđah bĕ hrơi anai Ih yơh jing Ơi Adai amăng ƀing Israel laih anŭn kâo, ding kơna Ih anai, hơmâo ngă abih bang tơlơi anai tui hăng Ih pơđar kơ kâo yơh. 37Laĭ glaĭ kơ kâo bĕ, Ơ Yahweh hơi, laĭ glaĭ kơ kâo bĕ, kiăng kơ abih bang ană plei anai či thâo krăn Ih, Ơ Yahweh, jing Ơi Adai, laih anŭn Ih hlak pơwir glaĭ pran jua gơñu kơ Ih dơ̆ng yơh.”
38Giŏng anŭn, apui Yahweh blĭp rai laih anŭn čuh hĭ gơnam ngă yang, djŭh, khul boh pơtâo, lŏn laih anŭn hlia ƀơ̆ng wơ̆t hăng ia amăng hơnŏh jum dar kơnưl anŭn mơ̆n.
39Tơdang abih bang ƀing ană plei ƀuh tơlơi anŭn, ƀing gơñu bon kơkuh laih anŭn ur đĭ tui anai, “Yahweh yơh jing Ơi Adai! Kơnơ̆ng hơjăn Yahweh đôč yơh jing Ơi Adai!”
40Giŏng anŭn, Êliyah pơđar ƀing gơñu tui anai, “Kơsung mă bĕ abih bang ƀing pô pơala Baal! Anăm brơi ôh sa čô amăng ƀing gơñu tơklaih hĭ!” Tui anŭn, ƀing ană plei mă hĭ ƀing pô pơala anŭn laih anŭn Êliyah ba ƀing gơñu nao pơ čroh ia Kisôn, laih anŭn pơdjai hĭ abih bang pơ anŭn yơh.
41Giŏng anŭn, Êliyah laĭ kơ pơtao Ahab tui anai, “Nao ƀơ̆ng huă hăng mơñum bĕ, yuakơ hơmâo laih dơnai jua ia hơjan prŏng.” 42Tui anŭn, Ahab nao, ƀơ̆ng huă hăng mơñum, samơ̆ Êliyah đĭ nao pơ kơčŏng čư̆ Karmel. Ñu dŏ be̱r ƀơi lŏn laih anŭn akŭp akŏ ñu ƀơi tơŭt tơkai ñu, 43laih anŭn pơtă kơ ding kơna ñu tui anai, “Nao lăng anăp nao bĕ pơ ia rơsĭ.” Tui anŭn, gơ̆ đĭ nao lăng laih anŭn laĭ tui anai, “Ƀu ƀuh hơget gĕt ôh.”
 Tơjuh wơ̆t Êliyah pơđar kơ gơ̆ tui anai, “Wơ̆t glaĭ bĕ.”
44Ƀơi tal tơjuh ding kơna ñu laĭ tui anai, “Hơmâo ƀiă kơthul anet đơr hăng păh tơngan hlak rai mơ̆ng ia rơsĭ.”
 Tui anŭn, Êliyah pơtă tui anai, “Nao ruai bĕ kơ Ahab, ‘Tañ đĭ rơdêh aseh ih laih anŭn đuaĭ trŭn bĕ, huĭdah hơjan či pơkơ̆ng glaĭ hĭ ih.’ ”
45Tơdang anŭn adai jing hĭ kơnăm mơmŏt bă hăng kơthul, hơmâo angĭn thut kơtang, ia hơjan prŏng rai laih anŭn Ahab đuaĭ hĭ pơ plei pơnăng Yêreel yơh. 46Tơlơi mơyang Yahweh rai ƀơi Êliyah laih anŭn ñu hruă ao jao ƀơi kơiăng ñu laih anŭn đuaĭ nao hlâo kơ Ahab truh pơ plei Yêreel.