20

Bên-ha-đát tấn công Sa-ma-ri

1Bên-ha-đát, vua Sy-ri, động viên quân lực, liên kết với ba mươi hai vua khác, đem theo vô số chiến xa và kỵ mã, đi vây đánh Sa-ma-ri. 2,3Vua Bên-ha-đát sai sứ vào thành nói với A-háp vua Y-sơ-ra-ên như sau: "Vàng bạc của vua nay thuộc về ta, vợ đẹp con xinh hơn hết của vua cũng thuộc về ta." 4A-háp đáp: "Vua chúa tôi ơi! Đúng thế. Tôi và những gì của tôi đều thuộc về vua cả."
5Bên-ha-đát lại sai sứ đến nói: "Ngoài vàng, bạc, vợ đẹp con xinh như ta đã nói, 6ngày mai vào giờ này, ta sẽ sai người đến xét cung vua và nhà dân, họ sẽ lấy bất kỳ vật gì họ thích."
7Vua Y-sơ-ra-ên triệu tập các trưởng lão trong nước lại, nói: "Quý vị xem, người này thật tình muốn gây rối. Người ấy đã đòi vợ con, vàng bạc của tôi, tôi có từ chối gì đâu?" 8Các trưởng lão và mọi người ở đấy đồng tình đáp: "Xin bệ hạ đừng nhượng bộ." 9Nghe thế, A-háp nói với sứ Bên-ha-đát: "Tâu với vua chúa tôi rằng tất cả những điều vua đòi hỏi lần trước, tôi xin làm theo; còn về điều sau này, tôi không làm được." Sứ trở về phúc trình cho Bên-ha-đát.
10Bên-ha-đát lại sai sứ nói với A-háp: "Xin các thần trừng phạt ta, nếu ta không nghiền nát Sa-ma-ri thành bụi đất." 11A-háp đáp: "Vua không nên khoác lác khi việc chưa thành."
12Bên-ha-đát đang uống rượu với các vua trong trại, vừa nghe được những lời này, liền ra lệnh chuẩn bị tấn công.

A-háp chiến thắng Bên-ha-đát

13Lúc ấy, có một tiên tri đến gặp A-háp, nói: "Chúa Hằng Hữu phán: Ngươi có thấy đạo quân đông đảo ấy không? Hôm nay Ta sẽ nạp nó vào tay ngươi để ngươi biết Ta là Chúa Hằng Hữu." 14A-háp hỏi: "Dùng ai để chiến đấu?" Tiên tri đáp: "Chúa bảo dùng tôi tớ các quan đầu tỉnh." A-háp lại hỏi: "Ai cầm quân?" Tiên tri đáp: "Bệ hạ chỉ huy."
15A-háp động viên thuộc hạ của các quan đầu tỉnh, chỉ được hai trăm ba mươi hai người. Đi sau các người này có bảy ngàn quân động viên trong toàn dân Y-sơ-ra-ên. 16Giữa trưa, khi Bên-ha-đát và ba mươi hai vua đang uống rượu say mèm trong trại, Y-sơ-ra-ên kéo quân ra; 17Tôi tớ của các quan đầu tỉnh đi trước. Đội thám báo của Bên-ha-đát thấy được, báo cáo: "Có người từ Sa-ma-ri kéo ra." 18Bên-ha-đát ra lệnh: "Bắt sống tất cả cho ta, dù chúng nó đầu hàng hay chống cự cũng bắt hết." 19Vừa lúc ấy quân Y-sơ-ra-ên kéo đến, quân sĩ theo sau tôi tớ các quan đầu tỉnh, 20ai nấy thẳng tay chém giết địch quân. Quân Sy-ri bỏ chạy và quân Y-sơ-ra-ên đuổi theo. Vua Bên-ha-đát lên ngựa chạy thoát với một đám kỵ binh. 21Vua Y-sơ-ra-ên kéo quân tiêu diệt rất nhiều chiến xa và chiến mã cùng vô số địch quân.
22Tiên tri đến gần A-háp, nói: "Vua phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công lần thứ hai của địch quân, vì mùa xuân sang năm vua Sy-ri lại kéo quân đến."
23Các thuộc hạ của vua Sy-ri bàn kế với chủ: "Sở dĩ Y-sơ-ra-ên thắng trận vì thần của họ là thần núi. Nếu đánh họ dưới đồng bằng ta sẽ thắng. 24Lần này ta sẽ dùng các tướng thay thế các vua; 25và tuyển mộ một đạo quân như đạo quân bệ hạ đã mất, số chiến xa và kỵ mã cũng bằng lần trước. Chỉ có điều lần này ta sẽ đánh họ trong đồng bằng, chắc chắn ta sẽ thắng." Vua Sy-ri làm theo lời họ bàn.
26Mùa xuân năm sau, Bên-ha-đát động viên quân lực, kéo đến tấn công Y-sơ-ra-ên tại A-phéc. 27Y-sơ ra-ên cũng tập họp quân sĩ, chuẩn bị lương thực và kéo ra nghênh chiến. Quân Y-sơ-ra-ên đóng quân đối diện với địch, nom giống như hai đàn dê nhỏ trước đạo quân Sy-ri đông như kiến cỏ.
28Người của Thượng Đế đến, truyền cho Y-sơ-ra-ên lời Chúa: "Vì người Sy-ri nói Chúa Hằng Hữu là thần núi chứ không phải thần thung lũng, nên Ta sẽ nạp đạo quân đông đảo này vào tay ngươi để ngươi biết Ta là Chúa."
29Hai bên đóng quân đối nhau như vậy trong bảy ngày, và đến ngày thứ bảy, trận chiến khởi sự. Trong một ngày, quân Y-sơ-ra-ên giết một trăm ngàn bộ binh của địch. 30Tàn quân Sy-ri chạy vào thành A-phéc, nhưng tường thành đổ xuống, đè bẹp hai mươi bảy ngàn người. Bên-ha-đát cũng chạy vào thành, trốn trong phòng kín của một ngôi nhà. 31Các thuộc hạ tâu: "Nghe nói các vua Y-sơ-ra-ên vốn nhân từ, vì vậy, xin cho chúng tôi thắt bao bố vào lưng, quấn dây thừng trên đầu, ra xin vua Y-sơ-ra-ên tha cho vua." 32Rồi họ thắt bao bố, quấn dây thừng đi đến tâu với vua Y-sơ-ra-ên: "Đầy tớ vua là Bên-ha-đát cầu xin vua tha mạng cho!" A-háp hỏi: "Người còn sống không? Người là anh em ta." 33Các thuộc hạ nắm lấy các lời ấy (vì họ đang chăm chú quan sát phản ứng của A-háp) vội vàng đáp: "Bên-ha-đát đúng là em vua." A-háp bảo: "Đem người đến đây." Khi Bên-ha-đát đến, A-háp mời lên ngồi xe với mình. 34Bên-ha-đát thương lượng: "Tôi xin hoàn trả các thành cha tôi đã chiếm của cha vua. Ngoài ra, vua được quyền thiết lập các cơ sở thương mại tại Đa-mách, như cha tôi đã thiết lập tại Sa-ma-ri." A-háp đáp: "Ta chấp thuận các đề nghị này và bằng lòng tha vua." Thế rồi họ kết ước với nhau và Bên-ha-đát được tha về.

Một tiên tri kết tội A-háp

35Lúc đó trong số các tiên tri, có một người vâng lệnh Chúa Hằng Hữu nói với bạn mình: "Xin anh đánh tôi!" Người kia không chịu đánh. 36Tiên tri nói với bạn: "Vì không nghe lời Chúa, anh sẽ bị sư-tử giết ngay sau khi anh rời tôi." Vừa lúc người bạn rời tiên tri, một con sư tử vồ người ấy chết.
37Tiên tri nói với người khác: "Xin anh đánh tôi!" Người này đánh tiên tri bị thương. 38Tiên tri lấy vải che mặt, giả dạng, đứng bên đường chờ vua đi qua.
39Khi vua đi qua, tiên tri nói lớn tiếng cho vua nghe: "Lúc tôi ở trong chiến trận, có một người lính giao cho tôi giữ một tù binh và dặn: 'Giữ người này. Nếu để cho nó chạy thoát, anh phải đền mạng hay thường năm lượng vàng. 40Nhưng tôi bận công việc, để tên tù chạy mất." Vua Y-sơ-ra-ên nói: "Chính anh đã tuyên án cho mình!" 41Tiên tri vội kéo vải che mặt xuống. Vua Y-sơ-ra-ên nhận ra đấy là một trong các tiên tri. 42Tiên tri nói tiếp: "Chúa Hằng Hữu phán: 'Vì ngươi tha một kẻ Ta định cho chết, nên mạng ngươi phải đền mạng nó dân ngươi chịu số phận dân nó."' 43Vua Y-sơ-ra-ên về Sa-ma-ri vừa phiền vừa giận.