20

Ahaj ntaus yeej cov Alaa

1Cov Alaa tug vaajntxwv Npeehanta sau nwg cov tub rog huvsw tuaj ua ke. Muaj peb caug ob tug vaajntxwv nrug nwg moog hab nwg muaj neeg hab tsheb ua rog. Nwg moog vej lub nroog Xamali hab ua rog rua lub nroog hov. 2Nwg tso tej tub tshaaj xuv moog rua huv cov Yixayee tug vaajntxwv Ahaj lub nroog moog has rua vaajntxwv tas, “Npeehanta has le nuav tas, 3‘Koj tej nyaj tej kub yog kuv le, koj tej quaspuj hab koj tej mivnyuas kws zoo kawg yog kuv le.’ ” 4Cov Yixayee tug vaajntxwv teb tas, “Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, yeej yog le kws koj has ntaag, kuv yeej yog koj le, tej kws kuv muaj yeej yog koj le.” 5Cov kws tshaaj xuv rov qaab tuaj has tas, “Npeehanta has le nuav tas, ‘Kuv tub xaa xuv rua koj tas koj ca le xaa nyaj xaa kub xaa koj quaspuj mivnyuas moog rua kuv. 6Mas pigkig kwvlaam lub swjhawm nuav kuv yuav xaa kuv cov tub teg tub taw tuaj cuag koj. Puab yuav tuaj xawb koj vaaj koj tsev hab xawb koj tej num tswv tej vaaj tse, mas tej kws koj nyam puab yuav txeeb coj huvsw moog.’ ”
7Tes Yixayee tug vaajntxwv txawm hu cov kev txwj quas laug huv lub tebchaws tuaj mas has tas, “Swm saib, tug yawm hov nrhav kev tuaj txob plaub rua peb. Nwg tso tuabneeg tuaj yuav muab kuv tej quaspuj mivnyuas hab kuv tej nyaj tej kub los kuv tsw kwv tsw tawv le.” 8Mas cov kev txwj quas laug hab cov pejxeem suavdawg has rua vaajntxwv tas, “Tsw xob noog nwg tsw xob yeem le.” 9Nwg txhad has rua Npeehanta tej tub tshaaj xuv tas, “Mej ca le has rua vaajntxwv kws yog kuv tug tswv tas, ‘Txhua yaam kws thawj zag nwg kuas kuv kws yog nwg tug qhev muab rua nwg hov mas kuv muab tau rua nwg, tassws tej lug kws nwg has zag tom qaab nuav mas kuv ua tsw tau.’ ” Mas cov tub tshaaj xuv rov moog has rua Npeehanta le hov.
10Mas Npeehanta xaa xuv rov tuaj dua has tas, “Yog cov moov aav huv Xamali nuav txaus cov tuabneeg kws nrug kuv tuaj ib leeg tsuab ib taus teg mas thov ca tej daab ntuj daab teb rau txem rua kuv nyaav dua.” 11Mas cov Yixayee tug vaajntxwv teb moog tas, “Ca le has rua Npeehanta tas, ‘Tug kws tseed saamswm muab cuab yeej ua rog naav tsw xob khaav theeb yaam le tug kws tub ua rog tav es muab cuab yeej ua rog hle lawm.’ ” 12Npeehanta nov tej lug nuav rua thaus nwg saamswm nrug cov vaajntxwv haus cawv txwv maab ua ke huv puab lub tsev ntaub, nwg txawm txhwb nwg cov tub rog tas, “Ca le npaaj kuas txhwj.” Mas puab txhad npaaj txhwj zog yuav ntaus lub nroog ntaag.
13Muaj ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug tuaj cuag cov Yixayee tug vaajntxwv Ahaj hab has tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Koj pum cov tub rog coob le nuav los tsw pum? Saib maj, nub nua kuv yuav muab puab rua huv koj txhais teg, koj txhad yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.’ ” 14Mas Ahaj has tas, “Leejtwg yuav moog ntaus?” Tug xwbfwb has tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Cov thawj kws kaav huv txhua lub xeev le tub rog hluas yuav moog ntaus ua ntej.’ ” Ahaj has tas, “Tog twg yuav nqeg teg ua ntej?” Tug xwbfwb teb tas, “Koj tog yuav nqeg teg ua ntej.” 15Ahaj txhad le txhwj tau cov thawj kws kaav huv txhua lub xeev le tub rog hluas muaj ob puas peb caug ob leeg, hab tom qaab txhwj taag nrho cov Yixayee le tub rog huvsw tau xyaa txheeb leej.
16Puab tawm moog rua thaus taav su mas Npeehanta hab peb caug ob tug vaajntxwv kws paab nwg saamswm haus cawv qaug rua huv tej tsev ntaub. 17Cov thawj huv txhua lub xeev le tub rog hluas xub ua ntej moog. Npeehanta kuj xaa ib co moog tshuaj saib mas puab rov qaab lug has rua nwg tas, “Muaj tuabneeg tawm huv Xamali tuaj lawm.” 18Nwg has tas, “Yog puab tuaj dawb tuaj huv kuj muab puab nteg caj ca. Yog puab tuaj ua rog kuj muab puab nteg caj ca hab.”
19Mas cov thawj huv txhua lub xeev le tub rog txhad le tawm huv lub nroog moog, hab cov tub rog suavdawg kuj tawm lawv qaab moog. 20Ib leeg tua ib tug yeeb ncuab tes cov Alaa txawm thim tswv mas cov Yixayee lawv puab moog. Cov Alaa tug vaajntxwv Npeehanta txawm caij neeg nrug cov tub rog caij neeg tswv moog lawm. 21Cov Yixayee tug vaajntxwv tawm moog ntaus yeej cov neeg hab cov tsheb ua rog hab tua tau cov Alaa tuag coob kawg le.
22Mas tug xwbfwb cev Vaajtswv lug txhad tuaj cuag cov Yixayee tug vaajntxwv hab has rua nwg tas, “Ca le rov qaab moog tsev moog npaaj zug hab ntaus tswvyim zoo zoo saib yuav ua le caag, tsua qhov thaus lub ntuj qhua vaajntxwv Alaa yuav rov qaab tuaj ntaus mej dua hab.”
23Alaa cov tub teg tub taw has rua vaajntxwv tas, “Cov Yixayee tej timtswv yog tej timtswv nruab roob puab txhad muaj zug dua peb. Ca peb moog ntaus puab rua nraag taj mas peb yuav muaj zug dua puab tag tag le. 24Koj ca le ua le nuav, muab cov vaajntxwv hle huvsw es tsaa cov thawj rog nyob puab chaw. 25Koj ca le sau tub rog kuas tau npaum le qub, hab sau neeg hab tsheb ua rog ntxwv rua cov kws poob taag lawm, mas peb yuav moog ntaus puab rua nraag taj mas peb yeej yuav muaj zug dua puab tag tag le.” Npeehanta kuj noog puab lug hab ua lawv le puab has hov.
26Thaus txug lub caij ntuj qhua Npeehanta txhad le txhwj cov Alaa ua tub rog nce moog rua lub moos Afe yuav ua rog rua cov Yixayee. 27Mas cov Yixayee kuj raug sau ua tub rog hab npaaj mov noj moog ua rog rua cov Alaa. Cov Yixayee ua yeej nyob yaam le ob paab nyuas tshws tsawg tsawg ncaaj ntawm cov Alaa xubndag, tassws cov Alaa mas nyob puv nkaus tej nraag taj hov. 28Vaajtswv le ib tug tuabneeg tuaj has rua cov Yixayee tug vaajntxwv tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Cov Alaa has tas Yawmsaub yog timtswv nruab roob xwb nwg tsw yog timtswv nruab tag. Vem le nuav kuv yuav muab paab tuabneeg coob coob hov rua huv koj txhais teg, mas koj yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.’ ” 29Mas puab ob tog ua yeej nyob sws ncaag tau xyaa nub, mas nub kws xyaa txhad le ua rog. Cov Yixayee tua cov Alaa kws ua tub rog moog kwtaw tuag 100,000 leej rua nub hov. 30Cov kws tshuav kuj tswv moog rua huv lub moos Afe, mas lub ntsaa loog hov kuj pob tais tuag ob vaam xyaa txheeb leej hab.
 Npeehanta kuj tswv moog hab nwg tswv moog nyob huv ib chaav tsev huv plawv lub moos hov.
31Mas nwg cov tub teg tub taw has rua nwg tas, “Peb nov tas Yixayee tej vaajntxwv yog cov kws muaj lub sab khuvleej. Ca peb muab khaub seev tsaaj lug sa hab muab ib co hlua lug rwg peb taubhau tes peb tawm moog cuag cov Yixayee tug vaajntxwv, tej zag nwg yuav tseg koj txujsa ca.” 32Puab txhad muab khaub seev tsaaj lug sa hab muab hlua rwg taubhau mas moog cuag cov Yixayee tug vaajntxwv hab has tas, “Npeehanta kws yog koj tug qhev has tas, ‘Thov tseg kuv txujsa ca.’ ” Mas vaajntxwv teb tas, “Nwg tseed caj sa hab lov? Nwg yog kuv kwv kuv tij.” 33Cov tuabneeg hov saamswm tog ntsoov saib Ahaj yuav teb le caag tes puab txawm khaws vaajntxwv cov lug hov mas teb nplawg nta tas, “Yog le kws koj has tag, Npeehanta yeej yog koj kwvtij.” Mas vaajntxwv has tas, “Moog coj nwg tuaj.” Tes Npeehanta txawm tawm tuaj cuag Ahaj, tes Ahaj txawm kuas Npeehanta nce moog rua huv nwg lub tsheb ua rog. 34Tes Npeehanta has rua Ahaj tas, “Tej moos kws kuv txwv txeeb tau ntawm koj txwv lug hov kuv muab thim rov qaab rua koj. Koj yuav ua tsev kab tsev khw rua huv lub nroog Ntamaxaka kuj tau ib yaam le kuv txwv tau ua rua huv lub nroog Xamali.” Mas Ahaj has tas, “Yog koj cog lug tseg le nuav kuv yuav tso koj dim.” Ahaj txhad nrug Npeehanta sws cog lug hab muab nwg tso moog.
35Yawmsaub has rua ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug kuas nwg has rua tuab paab xwbfwb hov ib tug has tas, “Thov koj ntaus kuv ib teg.” Tassws tug yawm hov tsw kaam ntaus nwg. 36Tes nwg txawm has rua tug yawm hov tas, “Vem koj tsw noog Yawmsaub tej lug mas thaus koj ncaim ntawm kuv moog lawd ib tug tsuv ntxhuav yuav tum koj tuag.” Thaus nwg ncaim ntawm tug xwbfwb hov moog lawd ib tug tsuv ntxhuav txawm lug muab nwg tum tuag lawm. 37Mas tug xwbfwb hov nrhav tau dua ib tug yawm tes nwg has tas, “Thov koj ntaus kuv ib teg.” Tug yawm hov txawm muab tug xwbfwb hov ntaus ntsuab ib qho. 38Tug xwbfwb cev Vaajtswv lug txhad moog lawm, nwg moog tog vaajntxwv ntawm ntug kev. Nwg muab ntaub qhwv nwg lub qhov muag tsw muaj leejtwg paub nwg lawm. 39Thaus vaajntxwv taug kev lug nwg txawm qw rua vaajntxwv tas, “Kuv kws yog koj tug qhev moog rua huv tshaav rog mas muaj ib tug tub rog tig rov lug coj ib tug txwvneej lug rua kuv hab has rua kuv tas, ‘Zuv tug yawm nuav ca zoo zoo. Yog nwg dim tau le caag moog lawd mas yuav muab koj txujsa pauv nwg txuj lossws koj yuav tsum them ib talaa nyaj.’ 40Tes thaus kuv tseed taab kaum rua qhov nuav qhov u nwg txawm pluj lawm.” Cov Yixayee tug vaajntxwv txawm has rua nwg tas, “Koj yuav raug txem yaam nkaus le hov ntaag. Tsua qhov koj tub has le hov lawm.” 41Tes tug xwbfwb txawm daws kag daim ntaub kws npug nwg qhov muag, tes cov Yixayee tug vaajntxwv txhad cim tau tas nwg yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug. 42Tes tug xwbfwb txhad has rua nwg tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Vem koj tau tso tug yawm kws nyob huv koj txhais teg moog lawm, yog tug kws kuv tu kuas muab ua puam tsuaj, mas koj txujsa yuav pauv nwg txujsa, hab koj cov tuabneeg yuav tuag theej nwg cov tuabneeg.’ ” 43Mas cov Yixayee tug vaajntxwv moog rua huv nwg lub vaaj lub tsev huv Xamali nyuaj sab kawg chim ntsej muag tsaus nti.