20

Pơtao Ben-Hadad Kơsung Blah Plei Phŭn Samaria

1Hlak anŭn, Ben-Hadad pơtao ƀing Aram iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing ling tơhan ñu. Ñu đĭ nao wang blah kiăng kơsung blah anih Samaria laih anŭn ăt hơmâo klâopluh-dua čô pơtao dơ̆ng đuaĭ tui ñu wơ̆t hăng khul aseh laih anŭn rơdêh aseh gơñu mơ̆n. 2Ben-Hadad pơkiaŏ nao ƀing ding kơna laĭ pơthâo amăng plei anŭn kiăng pơhiăp hăng Ahab pơtao ƀing Israel tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Ben-Hadad laĭ tui anai: 3Amrăk hăng mah ih jing gơnam kâo laih anŭn ƀing bơnai hăng ană bă hiam hloh ih jing lŏm kơ kâo.”
4Pơtao ƀing Israel laĭ glaĭ tui anai, “Tui hăng tơlơi ih laĭ yơh, Ơ khua kâo pơtao hơi. Kâo laih anŭn abih bang dram gơnam kâo lŏm kơ ih yơh.”
5Tơdơi kơ anŭn, ƀing laĭ pơthâo rai dơ̆ng laĭ tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Ben-Hadad laĭ tui anai: Kâo pơtă laih kiăng kơ ih brơi khul amrăk, mah laih anŭn ƀing ană, bơnai ih kơ kâo, 6samơ̆ amăng hrơi pơgi ƀơi mông anai, kâo či pơkiaŏ ƀing khua moa kâo rai hơduah kơsem amăng sang pơtao ih laih anŭn amăng khul sang ƀing khua moa ih. Ƀing gơñu či mă tŭ hơget gơnam yom kơ ih laih anŭn ba pơđuaĭ hĭ yơh.”
7Tui anŭn, pơtao ƀing Israel iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing kŏng tha amăng anih lŏn laih anŭn ruai hăng ƀing gơñu tui anai, “Lăng anai, mơnuih anŭn hlak pơrŭng pơrăng ƀing ta! Tơdang ñu pơkiaŏ rai kiăng mă tŭ ƀing ană, bơnai kâo, laih anŭn khul amrăk, mah kâo, kâo ƀu hơngah hĭ ôh.”
8Ƀing kŏng tha laih anŭn ƀing ană plei laĭ glaĭ kơ Ahab tui anai, “Anăm hơmư̆ tui ñu ôh laih anŭn kŏn tŭ ư kơ tơlơi ñu pơgŏ̱ lơi.”
9Tui anŭn, ñu laĭ glaĭ kơ ƀing laĭ pơthâo Ben-Hadad tui anai, “Laĭ bĕ kơ pơtao khua kâo tui anai: Kâo, ding kơna ih anai, či ngă laih abih bang tơlơi ih pơgŏ̱ tal sa, samơ̆ tơlơi pơgŏ̱ anŭn kâo ƀu dưi ngă ôh.” Tui anŭn, ƀing gơñu đuaĭ glaĭ laih anŭn ruai glaĭ tơlơi anŭn kơ Ben-Hadad yơh.
10Giŏng anŭn, Ben-Hadad pơkiaŏ nao ƀing laĭ pơthâo pơkŏn dơ̆ng pơ Ahab kiăng laĭ tui anai, “Rơkâo kơ ƀing yang pơtơnap kâo kơtang hloh yơh, tơdơi kơ kâo pơrăm pơrai hĭ plei Samaria laih, tơdah plei anŭn ăt hơmâo djŏp mơ̆n ƀruih lŏn dŏ glaĭ kiăng kơ pơdjŏp hĭ rĭm plă̱ tơngan ƀing ling tơhan kâo.”
11Pơtao ƀing Israel laĭ glaĭ tui anai, “Laĭ bĕ kơ ñu tui anai: Sa čô buh ao pơgang kiăng kơ nao pơblah ƀu năng pơang ôh kar hăng pô tŏh hĭ ao pơgang yuakơ ñu dưi hĭ laih.”
12Ben-Hadad hơmư̆ tơlơi laĭ pơthâo anŭn tơdang ñu wơ̆t hăng ƀing pơtao mơñum tơpai amăng anih sang khăn gơñu, laih anŭn ñu pơđar ƀing tơhan ñu tui anai, “Prap pre kơ tơlơi kơsung blah bĕ.” Tui anŭn, ƀing gơñu prap pre kiăng kơsung blah plei phŭn Samaria yơh.

Pơtao Ahab Blah Dưi Hĭ Kơ Pơtao Ben-Hadad Tal Sa

13Tơdang anŭn sa čô pô pơala rai pơ Ahab, jing pơtao ƀing Israel, laih anŭn pơhaih tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ kơ ih: Ih ƀuh mơ̆ ƀing ling tơhan lu tơkĕt tơkeng anŭn? Kâo či brơi kơ ih dưi hĭ hloh kơ ƀing gơñu hrơi anai, tui anŭn ih či thâo krăn Kâo yơh jing Yahweh.”
14Ahab tơña tui anai, “Samơ̆ hlơi či ngă kơ tơlơi anŭn lĕ?”
 Pô pơala anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Ƀing ling tơhan hlak ai ƀing khua moa git gai amăng khul kwar ih yơh či ngă kơ tơlơi anŭn.”
 Ñu tơña dơ̆ng tui anai, “Hlơi či dui ba ƀing gơñu nao kơsung blah lĕ?”
 Pô pơala laĭ glaĭ tui anai, “Ih pô yơh.”
15Tui anŭn, Ahab iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing ling tơhan hlak ai ƀing khua moa git gai amăng khul kwar, laih anŭn mrô abih bang ƀing gơñu jing dua-rơtuh klâopluh-dua čô. Giŏng anŭn, ñu pơƀut glaĭ ƀing ling tơhan Israel dŏ glaĭ, laih anŭn abih bang ƀing gơñu jing tơjuh-rơbâo čô. 16Ƀing gơñu tơbiă nao hlak yang hrơi dơ̆ng, tơdang anŭn Ben-Hadad wơ̆t hăng klâopluh-dua čô pơtao pơgop hrŏm hăng ñu hlak măt tơpai. 17Ƀing ling tơhan hlak ai ƀing khua moa git gai amăng khul kwar tơbiă nao hlâo kơ ƀing ling tơhan dŏ glaĭ anŭn.
 Hlak anŭn, Ben-Hadad hơmâo pơkiaŏ laih ƀing kơnuă nao kơsem lăng laih anŭn ƀing gơñu rai ruai kơ ñu tui anai, “Hơmâo đơđa ƀing mơnuih tơbiă rai mơ̆ng plei phŭn Samaria.”
18Ñu laĭ tui anai, “Tơdah ƀing gơñu tơbiă rai rơnŭk rơnua, mă hơdip ƀing gơñu bĕ, samơ̆ tơdah ƀing gơñu tơbiă rai kiăng kơ pơblah, ăt mă hơdip ƀing gơñu bĕ.”
19Tơdang ƀing ling tơhan hlak ai anŭn kơsung tơbiă nao mơ̆ng plei, ăt hơmâo ƀing ling tơhan dŏ glaĭ anŭn mơ̆n nao gah rŏng gơñu, 20giŏng anŭn rĭm čô taih pơdjai hĭ rŏh ayăt rai pơkơdơ̆ng glaĭ hĭ hăng ƀing gơñu yơh. Ƀơi mông anŭn mơtam, ƀing Aram kơdŭn đuaĭ yơh laih anŭn ƀing Israel kiaŏ blah ƀing gơñu. Samơ̆ Ben-Hadad pơtao ƀing Aram đuaĭ kơdŏp hăng aseh wơ̆t hăng đơđa ƀing ling tơhan đĭ aseh ñu mơ̆n. 21Kơđai glaĭ, pơtao ƀing Israel hrŏm hăng ƀing ling tơhan ñu kơsung blah dưi hĭ kơ ƀing đĭ aseh laih anŭn ƀing đĭ rơdêh aseh, tơl pơrai hĭ lu ƀing Aram yơh.
22Tơdơi kơ anŭn, pô pơala, jing pô rai laih hlâo adih, nao pơ pơtao ƀing Israel laih anŭn laĭ tui anai, “Pơkơjăp bĕ ih pô laih anŭn ngă bĕ hơget tơlơi khŏm kiăng kơ pơgiŏng hĭ, yuakơ amăng bơyan bơnga amăng thŭn pơanăp anai, pơtao Aram či rai kơsung blah ih dơ̆ng yơh.”

Pơtao Ahab Blah Dưi Hĭ Kơ Pơtao Ben-Hadad Tal Dua

23Tơdang anŭn, ƀing khua moa pơtao ƀing Aram djru pơmĭn kơ pơtao gơñu Ben-Hadad tui anai, “Ƀing yang gơñu jing ƀing yang gah bŏl čư̆. Anŭn yơh tơhơnal tơlơi yua hơget ƀing gơñu kơtang hloh kơ ƀing ta. Tơdah ƀing ta blah ƀing gơñu amăng anih tơdron tơhnă̱, sĭt ƀing ta či kơtang hloh kơ ƀing gơñu yơh. 24Rơkâo kơ ih ngă bĕ tơlơi anai: Lui hĭ bĕ abih ƀing pơtao mơ̆ng tơlơi ƀing gơñu hlak git gai ƀing ling tơhan ră anai, laih anŭn brơi bĕ kơ ƀing khua moa tơdron blah pơala kơ ƀing gơñu. 25Ih ăt khŏm pơƀut glaĭ lu ƀing ling tơhan hrup hăng ƀing ling tơhan ih rơngiă laih hlâo adih anŭn, jing khul aseh pơala kơ aseh laih anŭn khul rơdêh aseh pơala kơ khul rơdêh aseh rơngiă laih hlâo adih. Giŏng anŭn ƀing ta či blah ƀing Israel amăng anih tơdron tơhnă̱. Sĭt yơh ƀing ta či kơtang hloh kơ ƀing gơñu yơh.” Tui anŭn, ñu tŭ ư hăng ƀing khua moa ñu laih anŭn ngă tui hăng hơdră anŭn yơh.
26Truh pơ bơyan bơnga tŏ tui laih, Ben-Hadad iâu pơƀut glaĭ ƀing Aram đĭ nao pơ anih Aphêk kiăng pơblah hăng ƀing Israel. 27Tơdang ƀing Israel ăt pơƀut glaĭ laih anŭn prap pre laih kơ gơnam ƀơ̆ng mơ̆n, ƀing gơñu tơbiă nao čơkă ƀing Aram yơh. Ƀing Israel dŏ jưh klă̱ anăp hăng ƀing gơñu jing kơnơ̆ng kar hăng dua tơpul bơbe anet đôč, samơ̆ ƀing Aram dŏ lu tơkĕt tơkeng amăng tơdron glai anŭn.
28Pô pơala Ơi Adai anŭn nao laĭ kơ pơtao ƀing Israel tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Ƀing Aram pơmĭn ƀing gơñu či dưi hĭ kơ ƀing gih yuakơ ƀing gơñu đaŏ kơ Yahweh kơnơ̆ng jing yang kơ bŏl čư̆ đôč ƀu djơ̆ yang kơ tơdron tơhnă̱ ôh, samơ̆ Kâo či brơi kơ ih dưi hĭ hloh kơ ƀing ling tơhan lu lin gơñu anŭn kiăng kơ ƀing gih či thâo krăn Kâo yơh jing Yahweh.”
29Amăng tơjuh hrơi ƀing Aram hăng ƀing Israel dŏ jưh anăp hăng tơdruă laih anŭn ƀơi hrơi tal tơjuh ƀing gơñu čơdơ̆ng pơblah yơh. Amăng sa hrơi anŭn, ƀing Israel pơrai hĭ ƀing ling tơhan Aram truh kơ pluh-rơbăn čô. 30Ƀing tơhan Aram dŏ glaĭ đuaĭ kơdŏp nao pơ plei Aphêk, samơ̆ ƀơi plei anŭn yơh pơnăng plei glưh trŭn ƀơi duapluh-tơjuh-rơbâo čô amăng ƀing gơñu. Ben-Hadad ăt đuaĭ kơdŏp nao pơ plei anŭn mơ̆n laih anŭn pơdŏp hĭ ñu pô amăng anih gah lăm sa boh sang.
31Ƀing khua moa ñu laĭ kơ ñu, “Anai nê, ƀing gơmơi hơmâo hơmư̆ laih pơtao ƀing Israel jing sa čô pơtao thâo pap. Brơi bĕ ƀing gơmơi buh ao tâo jum dar kơiăng gơmơi, pioh hrĕ jum dar akŏ gơmơi kar hăng tơlơi pơluă gŭ gơmơi pô laih anŭn tơbiă nao pơ pơtao Israel. Năng ai ñu či brơi kơ ih dŏ hơdip yơh.”
32Tui anŭn, ƀing gơñu buh ao tâo jum dar kơiăng gơñu, pioh hrĕ jum dar akŏ gơñu laih anŭn nao pơ pơtao ƀing Israel hăng laĭ tui anai, “Ding kơna ih Ben-Hadad anŭn kwưh rơkâo kơ ih brơi kơ ñu dŏ hơdip.”
 Pơtao Ahab laĭ glaĭ tui anai, “Ñu ăt dŏ hơdip mơ̆n hă? Ñu jing kar hăng ayŏng adơi hăng kâo yơh.”
33Ƀing khua moa pơtao Ben-Hadad anŭn hlak čang rơmang sa tơlơi kơnăl hiam, tui anŭn tơdang ƀing gơñu hơmư̆ boh hiăp ayŏng adơi anŭn, tañ mơtam ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ơ, adơi ih Ben-Hadad yơh!”
 Pơtao Ahab laĭ glaĭ tui anai, “Nao ba rai ñu bĕ.” Tơdang Ben-Hadad tơbiă rai, Ahab brơi ñu đĭ hrŏm hăng rơdêh aseh ñu pô.
34Ben-Hadad laĭ tui anai, “Kâo či pơglaĭ hĭ plei pla ama kâo hơmâo mă laih mơ̆ng ama ih laih anŭn ih dưi pơdơ̆ng đĭ anih sĭ mơnia ih pô amăng plei phŭn kâo Damaskus kar hăng ama kâo hơmâo ngă laih amăng plei phŭn ih Samaria anai.”
 Ahab laĭ glaĭ, “Ƀơi tơlơi tŭ ư anai yơh kâo či pơrơngai hĭ ih.” Tui anŭn, ñu pơjing sa tơlơi tŭ ư hăng Ben-Hadad laih anŭn brơi gơ̆ glaĭ.

Sa Čô Pô Pơala Pơhiăp Ƀuăh Kơ Pơtao Ahab

35Hlak anŭn, Yahweh laĭ pơthâo kơ sa čô amăng sa grup pô pơala kiăng kơ pơhiăp hăng sa čô gŏp ñu tui anai, “Taih kơtang bĕ ƀơi kâo!” Samơ̆ pô anŭn hơngah hĭ. 36Tui anŭn, pô pơala anŭn laĭ, “Yuakơ ih ƀu tui gưt ôh Yahweh, tui anŭn yơh tơdang ih đuaĭ hĭ mơ̆ng kâo, hơmâo sa drơi rơmung dŭl či pơdjai hĭ ih.” Laih kơ anŭn, pô anŭn đuaĭ hĭ, hơmâo sa drơi rơmung dŭl tañ mơtam hơduah ƀuh laih anŭn pơdjai hĭ gơ̆.
37Pô pơala anŭn nao pơ mơnuih pơkŏn dơ̆ng laih anŭn laĭ tui anai, “Taih kơtang bĕ ƀơi kâo!” Tui anŭn, mơnuih anŭn taih pơrơka hĭ ñu. 38Giŏng anŭn, pô pơala anŭn nao dŏ dơ̆ng ƀơi djeo jơlan dŏ tơguan Ahab, pơtao ƀing Israel, găn rai. Ñu pơhrôp hĭ ñu pô kiăng arăng ƀu thâo krăn ôh ñu hăng khăn pŏn trŭn rơgao hĭ kơ mơta ñu. 39Tơdang pơtao găn rai, pô pơala anŭn iâu kraih kơ pơtao tui anai, “Ơ pơtao ăh, kâo, ding kơna ih anai, dŏ amăng tơlơi pơblah laih anŭn hơmâo mơnuih ba rai kơ kâo sa čô mơnă hăng pơtă tui anai: Wai bĕ mơnuih anai. Tơdah rơngiă hĭ ñu, tơlơi hơdip ih yơh či pơala brơi kơ ñu ƀôdah ih khŏm kla hăng sa talang amrăk yơh. 40Tơdang kâo bŏ hrŏ pơ anai pơ anŭn, pô mơnă anŭn đuaĭ kơdŏp hĭ.”
 Pơtao ƀing Israel laĭ tui anai, “Anŭn jing tơlơi pơkơhma̱l kơ ih yơh; ih pô yơh hơmâo pơhaih laih tơlơi anŭn.”
41Giŏng anŭn, pô pơala anŭn tañ mơtam tŏh hĭ khăn pŏn mơ̆ng mơta ñu laih anŭn pơtao ƀing Israel thâo krăn gơ̆ jing sa čô amăng ƀing pô pơala. 42Ñu laĭ kơ pơtao tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Ih hơmâo pơrơngai hĭ laih mơnuih Kâo pơkă laih năng kơ djai. Hơnŭn yơh, arăng či mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip ih yơh pơala kơ tơlơi hơdip pô anŭn laih anŭn tơlơi hơdip ƀing ană plei ih yơh pơala kơ tơlơi hơdip ƀing ană plei pô anŭn.” 43Tui anŭn, pơtao wơ̆t glaĭ pơ sang pơtao ñu pơ plei Samaria hăng tơlơi rơngot hơning hil nač biă mă yơh.