21

Vườn nho của Na-bốt

1Na-bốt, người Gít-rê-ên có một vườn nho tại thành Gít-rê-rê-ên gần cung điện vua A-háp. 2Một hôm, A-háp đề nghị với Na-bốt: "Nhường cho ta vườn nho ấy để ta làm vườn rau đi! vì nó ở ngay bên cung ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn; hoặc, nếu ngươi muốn ta sẽ trả tiền cho." 3Nhưng Na-bốt đáp: "Luật Chúa Hằng Hữu không cho tôi nhường cho vua di sản của cha ông để lại." 4A-háp về cung, lòng phiền giận lắm. Vua nằm quay mặt vào tường, không chịu ăn.
5Hoàng hậu Giê-sa-bên vào, hỏi A-háp: "Tại sao đức vua buồn phiền và không chịu ăn?" 6A-háp đáp: "Vì ta có bảo Na-bốt bán hoặc đổi vườn nho cho ta, nhưng nó không chịu." 7Giê-sa-bên hỏi: "Không phải bệ hạ đang cầm quyền cả nước Y-sơ-ra-ên sao? Dậy, ăn uống và vui vẻ lên! Tôi sẽ hiến cho bệ hạ vườn nho của Na-bốt."
8Giê-sa-bên nhân danh vua Y-sơ-ra-ên viết một bức thư rồi lấy con dấu của A-háp đóng lên, gửi cho chính quyền thành Gít-rê-ên, nơi Na-bốt đang cư ngụ. 9Trong thư bà bảo họ: "Truyền cho nhân dân trong thành dự lễ kiêng ăn, cầu nguyện và đặt Na-bốt lên ngồi hàng đầu. 10Khi đó hãy cho hai đứa vô lại đứng ra làm chứng, buộc Na-bốt vào tội nguyền rủa Thượng Đế và đức vua, rồi mang ra ném đá cho chết."
11Các nhà cầm quyền ở Gít-rê-ên thi hành lệnh Giê-sa-bên. 12Họ thông báo cho dân đến dự lễ kiêng ăn cầu nguyện, đặt Na-bốt lên ngồi hàng đầu. 13Hai đứa vô lại đến ngồi đối diện Na-bốt vu cáo ông trước công chúng: "Na-bốt nguyền rủa Thượng Đế và đức vua."Sau lời buộc tội, người ta lôi Na-bốt ra ngoài thành và ném đá ông chết. 14Các nhà cầm quyền thành ấy sai báo cáo cho Giê-sa-bên: "Na-bốt bị ném đá chết rồi."
15Được tin Na-bốt đã chết, Giê-sa-bên nói với A-háp: "Vườn nho của Na-bốt vua vẫn mong muốn nay thuộc về vua, vì Na-bốt đã chết rồi. Dậy, đi chiếm vườn nó đi!" 16A-háp ngồi dậy, đi xuống chiếm vườn nho của Na-bốt.
17Bấy giờ, Chúa Hằng Hữu phán bảo Ê-li người Tích-bê: 18“Con đi Sa-ma-ri gặp A-háp vua Y-sơ-ra-ên hiện đang ở trong vườn nho nó vừa chiếm đoạt của Na-bốt, 19và bảo A-háp: "Chúa phán: Vì ngươi đã giết người lại còn cướp của nên chó sẽ liếm máu ngươi tại chính nơi chúng đã liếm máu Na-bốt.'"
20A-háp kinh ngạc "kẻ thù ta ơi! ngươi đã bắt gặp ta sao?" Ê-li đáp: "Phải tôi đã bắt gặp vua vì vua đã cả gan làm việc ác dưới mắt Chúa. 21Ngài sẽ giáng tai họa trên vua, quét sạch dòng họ vua, không chừa cho vua một người đàn ông sống sót trong Y-sơ-ra-ên, dù là con trai của kẻ nô lệ trong nhà vua. 22Vì vua đã chọc giận Chúa và xúi cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội, Chúa sẽ làm cho gia đình vua giống như gia đình của Giê-rô-bô-am con Nê-bát và gia đình Ba-ê-sa con A-hi-gia. 23Về phần Giê-sa-bên, Chúa báo trước rằng: 'Chó sẽ cắn xé thây Giê-sa-bên trong thành Gít-rê-ên.' 24Trong dòng họ A-háp, ai chết trong thành sẽ bị chó xé xác; ai chết ngoài đồng, bị chim rỉa thây.'"
25Không ai dám làm điều ác trước mắt Chúa như A-háp, vì bị vợ là Giê-sa-bên xúi giục. 26Việc ác đáng tởm của A-háp là thờ thần tượng giống như người A-mo - dân đã bị Chúa đuổi khỏi xứ, lấy đất cho Y-sơ-ra-ên ở.
27Nghe xong những lời ấy, A-háp liền xé áo, mặc bao bố, kiêng ăn, đắp bao bố khi ngủ, tỏ vẻ hạ mình khiêm tốn.
28Chúa phán bảo Ê-li; 29“Con có thấy A-háp tỏ vẻ khiêm ti trước mặt Ta không? Vì thế Ta không giáng họa trong đời nó; nhưng đến đời con nó, Ta sẽ tiêu diệt dòng họ này."