21

Ahaj hab Nanpau lub vaaj txwv maab

1Lug rua tom qaab nuav Nanpau kws yog tuabneeg Yile‑ee muaj ib lub vaaj txwv maab nyob huv lub moos Yile‑ee npuas vaajntxwv Ahaj kws kaav Xamali lub tsev. 2Mas Ahaj has rua Nanpau tas, “Muab koj lub vaaj txwv maab rua kuv, kuv txhad tau ua vaaj zaub vem yog nyob ze kuv lub tsev. Kuv yuav muab dua ib lub vaaj txwv maab kws zoo dua pauv koj lub vaaj nuav, lossws yog koj pum zoo kuv yuav muab nyaj yuav kuas txaus lub vaaj nuav tug nqe.” 3Tassws Nanpau has rua Ahaj tas, “Thov Yawmsaub taav kuv tsw xob muab kuv tej laug qub txeeg qub teg rua koj.” 4Ahaj txhad rov lug tsev nyuaj sab hab chim ua ntsej muag tsaus nti rua tej lug kws Nanpau kws yog tuabneeg Yile‑ee has rua nwg, vem Nanpau tau has tas, “Kuv yuav tsw muab kuv tej laug qub txeeg qub teg rua koj.” Tes nwg txawm pw rua sau txaaj fee plhu hlo tsw yeem noj mov le. 5Mas nwg tug quaspuj Yexenpee lug nug nwg tas, “Ua caag koj yuav nyuaj sab ua luaj tsw kaam noj mov le?” 6Ahaj teb nwg tas, “Vem yog kuv has rua Nanpau kws yog tuabneeg Yile‑ee tas, ‘Muab koj lub vaaj txwv maab muag rua kuv, lossws yog koj pum zoo kuv yuav muab dua ib lub vaaj txwv maab pauv rua koj.’ Tassws nwg teb tas, ‘Kuv yuav tsw muab kuv lub vaaj txwv maab rua koj le.’ ” 7Tes nwg tug quaspuj Yexenpee has rua nwg tas, “Koj yog tug kws kaav cov Yixayee los sas. Ca le sawv tseeg lug noj mov hab ua lub sab xyiv faab hlo. Kuv yuav muab Nanpau kws yog tuabneeg Yile‑ee lub vaaj txwv maab rua koj.”
8Nwg txawm sau tsaab ntawv ua Ahaj lub npe txaam Ahaj lub txwm xaa moog rua cov kev txwj quas laug hab cov kws ua hlub kws nrug Nanpau nyob tuab lub moos. 9Yexenpee sau huv ntawv has tas, “Ca le tshaaj tawm kuas yoo mov hab tsaa Nanpau nyob sau lub rooj sab huv plawv cov pejxeem, 10hab kuas ob tug tuabneeg phem lug nyob ncaaj ntawm nwg xubndag, hab kuas ob tug kom nwg has tas nwg tau tshev foom Vaajtswv hab vaajntxwv. Tes muab nwg coj tawm moog hab xuas pob zeb muab nwg ntaus kuas tuag.” 11Tes cov tuabneeg huv lub moos kws Nanpau nyob hov, cov kev txwj quas laug hab cov kws ua hlub txawm ua lawv le Yexenpee has moog rua puab lawv le tsaab ntawv kws nwg sau moog rua puab. 12Puab txhad tshaaj tawm kuas yoo mov hab tsaa Nanpau nyob sau lub rooj sab huv plawv cov pejxeem. 13Tes ob tug tuabneeg phem hov txawm tuaj nyob ncaaj ntawm Nanpau xubndag, tes ob tug tuabneeg phem hov txawm kom Nanpau taab meeg cov pejxeem tas, “Nanpau tau tshev foom Vaajtswv hab vaajntxwv.” Tes puab txawm coj Nanpau tawm moog rua saab nrau lub moos hab xuas pob zeb ntaus nwg tuag. 14Tes puab txawm xaa xuv rua Yexenpee has tas, “Nanpau raug xuas pob zeb ntaus, nwg tuag lawm.”
15Thaus Yexenpee nov tas Nanpau raug xuas pob zeb ntaus hab tuag lawm, Yexenpee txawm has rua Ahaj tas, “Ca le sawv tseeg moog txeeb hlo Nanpau kws yog tuabneeg Yile‑ee lub vaaj txwv maab kws tsw kheev muab muag rua koj, tsua qhov Nanpau tsw nyob nwg tuag lawm.” 16Thaus Ahaj nov tas Nanpau tuag lawm, Ahaj txawm sawv tseeg moog rua huv Nanpau kws yog tuabneeg Yile‑ee lub vaaj txwv maab es moog txeeb hlo ua nwg tug.
17Yawmsaub txawm has lug tuaj rua Eliya kws yog tuabneeg Thinpi tas, 18“Koj ca le sawv tseeg moog ntswb Yixayee tug vaajntxwv Ahaj kws kaav huv lub nroog Xamali. Saib maj, nwg nyob huv Nanpau lub vaaj txwv maab kws nwg txeeb hlo yuav ua nwg tug. 19Koj has rua nwg tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Koj tau tua hab tseed txeeb hlo lub vaaj lug ua koj tug hab lov?’ Hab koj ca le has rua nwg tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Lub chaw kws dev yaim Nanpau cov ntshaav, dev kuj yuav yaim koj cov ntshaav hov ntawd hab.’ ”
20Ahaj txawm has rua Eliya tas, “Kuv tug yeeb ncuab 'e, koj ntswb tau kuv lawm lov?” Eliya teb tas, “Kuv ntswb koj lawm tsua qhov koj muab koj tug kheej muag moog ua tej kws Yawmsaub pum tas phem kawg. 21‘Saib nawj, kuv yuav coj xwm txheej phem lug raug koj, hab kuv yuav rhuav tshem koj pov tseg huvsw hab yuav muab Ahaj cov txwvneej txhua tug tua taag nrho nwg tej qhev hab nwg tej tuabneeg ua kuas tu noob nrho huv cov Yixayee moog. 22Hab kuv yuav ua kuas koj caaj ceg zoo ib yaam le Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa caaj ceg hab ib yaam le Ahiya tug tub Npa‑asa caaj ceg, tsua qhov koj zwg ua rua kuv chim hab koj tau coj cov Yixayee ua txhum muaj txem.’ 23Hab Yawmsaub has txug Yexenpee has tas, ‘Dev yuav noj Yexenpee rua huv Yile‑ee.’ 24Ahaj cov tuabneeg tug kws tuag rua huv lub nroog mas dev yuav noj, tug kws tuag rua saab nrau mas laj daav sau nruab ntug yuav noj.”
25Tsw muaj leejtwg muab nwg tug kheej muag moog ua tej kws Yawmsaub pum tas phem kawg yaam le Ahaj kws nwg tug quaspuj Yexenpee txhob nwg ua. 26Ahaj ua tej kws qas vuab tsuab kawg le tsua qhov kws lawv quas ncav tej txoov daab ib yaam le cov Amaulai kws Yawmsaub muab laim pluj plag ntawm cov Yixayee xubndag lawm.
27Thaus Ahaj nov tej lug hov, nwg txawm dua rhe nwg lub tsho muab khaub seev tsaaj lug naav, hab yoo mov hab naav khaub seev tsaaj moog pw, hab moog moog lug lug dai hau quas vag. 28Hab Yawmsaub has lug tuaj rua Eliya kws yog tuabneeg Thinpi tas, 29“Koj tub pum Ahaj txu nwg tug fwjchim rua ntawm kuv xubndag lawm lov? Vem nwg tub txu nwg tug fwjchim ntawm kuv xubndag lawm, kuv yuav tsw tso xwm txheej phem lug rua nwg swm neej, tassws kuv yuav tso xwm txheej phem lug raug nwg caaj ceg rua thaus nwg tug tub swm neej.”