21

Aa^hapc Mueic Jieqv Naa^mbotc Nyei A'ngunc Huingx

1Naaiv deix sic jiex liuz, nqa'haav aengx maaih deix sic cuotv. Maaih dauh Yitv^le^en Mienh, mbuox heuc Naa^mbotc, maaih norm a'ngunc huingx yiem Yitv^le^en, nitv Saa^maa^lie Hungh, Aa^hapc, nyei hungh dinc. 2Aa^hapc gorngv mbuox Naa^mbotc, “Tov bun meih nyei a'ngunc huingx yie zoux lai nyei huingx weic zuqc yiem nitv yie nyei hungh dinc. Yie ziouc zorqv ganh norm gauh longx nyei a'ngunc huingx tengx meih tiuv fai meih oix longc nyaanh yie ziouc bun zic huingx nyei jaax-zinh meih.”
3Mv baac Naa^mbotc dau, “Naaiv se yie yiem ong-taaix mbuo nzipc nyei buonc. Ziouv maiv bun yie zorqv bun ganh dauh.”
4Aa^hapc ziouc nzuonx biauv. Hnyouv nzauh yaac qiex jiez nyei weic zuqc wuov dauh Yitv^le^en Mienh, Naa^mbotc, gorngv, “Yie maiv haih zorqv ong-taaix mbuo nzipc nyei buonc bun meih,” Aa^hapc ziouc bueix jienv coux, hmien mienv-mienv wuov, maiv kangv nyanc haaix nyungc.
5Ninh nyei auv, Ye^se^mben Hungh Maac, bieqc daaih naaic ninh, “Meih weic haaix diuc hnyouv ndongc naaic nzauh, maiv nyanc hnaangx?”
6Aa^hapc dau, “Weic zuqc yie gorngv mbuox Yitv^le^en Mienh, Naa^mbotc, ‘Maaic meih nyei a'ngunc huingx bun yie, fai se gorngv meih horpc hnyouv nor, yie zorqv ganh norm a'ngunc huingx tiuv bun meih.’ Mv baac ninh dau, ‘Yie maiv zorqv yie nyei a'ngunc huingx jiu bun meih.’+”
7Ninh nyei auv, Ye^se^mben, gorngv, “Meih zoux hungh gunv I^saa^laa^en maiv zeiz? Jiez sin daaih njien-njien youh youh nyei nyanc hnaangx aqv. Yie oix zorqv Yitv^le^en Mienh, Naa^mbotc, nyei huingx jiu bun meih.”
8Ye^se^mben ziouc dengv Aa^hapc nyei mbuox fiev fienx, yaac mborqv jienv hungh nyei yienx, fungx mingh bun caux Naa^mbotc juangc zingh nyei mienh gox caux zoux hlo nyei mienh. 9Wuov zeiv fienx gorngv,
“Oix zuqc dingc norm hnoi zei maiv nyanc haaix nyungc yaac bun Naa^mbotc zueiz jienv zuangx mienh mbu'ndongx, hlang nyei dorngx.
10Mv baac lorz i dauh hnyouv pien nyei mienh zueiz jienv caux Naa^mbotc doix hmien yaac zoux jaav zorng-zengx gorngv ninh zioux Tin-Hungh yaac zioux hungh diex. Nqa'haav dorh ninh cuotv mingh longc la'bieiv zong daic.”
11Caux Naa^mbotc juangc zingh yiem wuov deix mienh gox caux jien ei jienv Ye^se^mben fiev nyei waac zoux. Ziux ninh fungx bun ninh mbuo nyei fienx, 12ninh mbuo dingc norm hnoi zunh mbuox mienh zei maiv nyanc haaix nyungc, yaac bun Naa^mbotc zueiz baeqc fingx mbu'ndongx, hlang nyei dorngx. 13Wuov deix i dauh hnyouv pien nyei mienh daaih zueiz jienv caux Naa^mbotc doix hmien. Ninh mbuo dorng jienv zuangx baeqc fingx gox Naa^mbotc. Ninh mbuo gorngv, “Naa^mbotc zioux Tin-Hungh yaac zioux hungh diex.” Zuangx mienh ziouc zorqv Naa^mbotc dorh cuotv ga'nyiec ziqc zingh, zorqv la'bieiv zong daic ninh. 14Nqa'haav ninh mbuo bun waac mingh mbuox Ye^se^mben, “Naa^mbotc zuqc la'bieiv zong daic mi'aqv.”
15Ye^se^mben yietv haiz Naa^mbotc zuqc la'bieiv zong daic, ninh mingh mbuox Aa^hapc, “Gunv mingh zorqv Yitv^le^en Mienh, Naa^mbotc, maiv kangv bun meih wuov norm a'ngunc huingx weic zuqc Naa^mbotc maiv yiem aqv. Ninh daic mi'aqv.” 16Aa^hapc haiz gorngv Naa^mbotc daic mi'aqv, ninh cuotv mingh taux Yitv^le^en Mienh, Naa^mbotc, nyei a'ngunc huingx weic zorqv benx ninh nyei buonc.
17Ziouv gorngv mbuox Titv^mbi Mienh, ⟨E^li^yaa,⟩ 18“Mingh Saa^maa^lie buangh I^saa^laa^en Mienh nyei hungh, Aa^hapc. Ninh ih zanc yiem Naa^mbotc nyei a'ngunc huingx, oix zorqv wuov norm huingx aqv. 19Oix zuqc gorngv mbuox ninh, ‘Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, “Meih daix dauh mienh aengx zorqv ninh nzipc nyei jaa-dingh maiv zeiz?” Nqa'haav gorngv mbuox ninh, “Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, juv mbiec Naa^mbotc nyei nziaamv wuov norm dorngx, juv yaac oix yiem wuov norm dorngx mbiec meih nyei nziaamv.”+’+”
20Aa^hapc gorngv mbuox E^li^yaa, “Yie nyei win-wangv aah! Meih lorz buatc yie mi'aqv.”
 E^li^yaa dau, “Yie lorz buatc meih mi'aqv, weic zuqc ei Ziouv mangc meih maaic ganh zoux orqv sic.
21Ziouv gorngv, ‘Yie zungv oix bun zeqc naanc hoic meih. Yie oix guaatv nzengc meih nyei zeiv-fun, da'faanh yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx meih nyei m'jangc dorn, maiv gunv zoux nouh fai maiv zoux nouh, pai guangc nzengc. 22Yie oix bun meih nyei douh zong hnangv Ne^mbatc nyei dorn, Ye^lo^mbo^am, caux Aa^hi^yaa nyei dorn, Mbaa^aa^qaa, nyei douh zong weic zuqc meih cuoqv yie qiex jiez aengx bun I^saa^laa^en Mienh baamz zuiz.’
23“Ye^se^mben aeqv, Ziouv yaac gorngv, ‘Juv oix yiem Yitv^le^en Zingh gu'nyuoz nyanc ninh nyei sei.’
24“Da'faanh Aa^hapc nyei mienh, yiem zingh daic wuov deix, oix zuqc juv nyanc. Yiem wuov naah daic wuov deix, oix zuqc ndaamv-lungh nyei norqc nyanc.”
25(Maiv maaih jiex yietc dauh hnangv Aa^hapc, ei Ziouv mangc maaic ganh zoux orqv sic. Se ninh nyei auv, Ye^se^mben, coqv ninh zoux. 26Aa^hapc zoux gamh nziev haic, youx jiex nyei sic, mingh zaangc miuc-fangx, hnangv Ziouv yiem I^saa^laa^en Mienh nyei wuov ndaangc maengx zunc cuotv wuov deix Aa^mo^lai Mienh.)
27Aa^hapc haiz naaiv deix waac ninh ziouc ⟨betv ninh nyei lui-houx,⟩ zuqv jienv la'maah ndie-cou yaac zei maiv nyanc haaix nyungc. Ninh bueix jienv yaac zuqv la'maah ndie-cou. Jiex mingh jiex daaih buatc hnyouv nzauh nzauh wuov.
28Ziouv aengx gorngv mbuox Titv^mbi Mienh, E^li^yaa, 29“Meih buatc Aa^hapc hnangv haaix nor yiem yie nyei nza'hmien zatv ganh zoux faix? Weic zuqc ninh zatv ninh ganh zoux faix, yiem ninh nyei seix zeiv yie maiv bun ninh zuqc naaiv deix zeqc naanc. Mv baac yiem ninh nyei dorn nyei lungh ndiev, ninh nyei douh zong oix zuqc naaiv deix zeqc naanc.”