21

Pơtao Ahab Hưp Kluh Đang Boh Kơƀâo Nabôt

1Pơtao Ahab git gai wai lăng čar Israel mơ̆ng plei Samaria, samơ̆ ñu ăt hơmâo sa boh sang pơtao amăng plei pơnăng Yizreel mơ̆n, laih anŭn Nabôt jing mơnuih Yizreel hơmâo sa boh đang boh kơƀâo jĕ sang pơtao amăng plei anŭn. 2Sa hrơi Ahab rơkâo kơ Nabôt tui anai, “Brơi bĕ kơ kâo đang boh kơƀâo ih kiăng kơ yua ngă đang añăm tăm anŭn, yuakơ đang anŭn jĕ hăng sang kâo. Pơala glaĭ kơ đang anŭn, kâo či brơi kơ ih đang boh kơƀâo hiam hloh ƀôdah tơdah ih khăp, kâo či kla kơ ih sa nua prăk yom.”
3Samơ̆ Nabôt laĭ glaĭ tui anai, “Kâo ƀu dưi brơi kơ ih kŏng ngăn kâo hơmâo mơ̆ng ƀing ơi adon kâo ôh, yuakơ Yahweh khă laih kơ tơlơi ƀing ta ƀu dưi brơi klŏh hĭ kŏng ngăn ta kơ arăng.”
4Tui anŭn, Ahab wơ̆t glaĭ pơ sang ñu rơngot hơning hil nač biă mă yuakơ Nabôt mơnuih plei Yizreel anŭn hơmâo laĭ laih tui anai, “Kâo ƀu či brơi kơ ih ôh kŏng ngăn kâo hơmâo mơ̆ng ƀing ơi adon kâo.” Giŏng anŭn, pơtao đih ƀơi sưng hăng wir ƀô̆ mơta ñu pơ pơnăng laih anŭn hơngah ƀu kiăng ƀơ̆ng huă ôh.
5Bơnai ñu HʼYêzebel mŭt rai tơña kơ ñu tui anai, “Yua hơget ih rơngot hơning kar hăng anŭn lĕ? Yua hơget ih ƀu ƀơ̆ng huă ôh lĕ?”
6Ñu laĭ glaĭ kơ bơnai ñu tui anai, “Yuakơ kâo laĭ laih kơ Nabôt mơnuih Yizreel tui anai: Sĭ bĕ kơ kâo đang boh kơƀâo ih ƀôdah tơdah ih khăp, kâo či brơi kơ ih đang boh kơƀâo pơkŏn pơala kơ đang anai. Samơ̆ ñu laĭ glaĭ: Kâo ƀu či brơi kơ ih ôh đang boh kơƀâo kâo.”
7Bơnai ñu HʼYêzebel laĭ tui anai, “Ih ƀu djơ̆ jing pơtao kơ ƀing Israel ôh hă? Tơgŭ hăng ƀơ̆ng huă bĕ! Mơak bĕ! Kâo či mă brơi kơ ih đang boh kơƀâo Nabôt mơnuih plei Yizreel anŭn.”
8Tui anŭn, HʼYêzebel čih hră amăng anăn Ahab, go̱m kơđŏm hĭ hră anŭn hăng gru kơđŏm gơ̆ laih anŭn mơit nao kơ ƀing kŏng tha, kơ ƀing pơpŭ pơyom hơdip amăng plei Nabôt hơdip, jing plei Yizreel anŭn. 9Amăng hră anŭn ñu čih tui anai:
“Pơkra bĕ sa hrơi kŏm ƀơ̆ng huă laih anŭn brơi bĕ Nabôt dŏ be̱r ƀơi anih yom pơphan hloh ƀơi anăp ană plei.
10Laih anŭn ăt brơi bĕ dua čô mơnuih pleč ƀlŏr dŏ be̱r klă̱ anăp hăng ñu laih anŭn ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr kơ Nabôt tui anai, ‘Ih hơmâo hơtŏm păh laih kơ Ơi Adai laih anŭn kơ pơtao.’ Giŏng anŭn, brơi kơ ƀing gih ba bĕ ñu tơbiă gah rơngiao kơ plei anŭn laih anŭn glŏm boh pơtâo pơdjai hĭ ñu.”
11Tui anŭn yơh, ƀing kŏng tha laih anŭn ƀing pơpŭ pơyom, jing ƀing hơdip hrŏm amăng plei Nabôt hơdip, ngă tui hăng HʼYêzebel kơčrâo brơi laih amăng hră ñu čih mơit kơ ƀing gơ̆ yơh. 12Ƀing gơñu pơkra tơlơi kŏm ƀơ̆ng huă laih anŭn brơi Nabôt dŏ be̱r ƀơi anih yom pơphan ƀơi anăp ană plei. 13Giŏng anŭn, hơmâo dua čô pleč ƀlŏr rai dŏ be̱r klă̱ anăp hăng ñu laih anŭn phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Nabôt ƀơi anăp ƀing ană plei tui anai, “Nabôt anai hơmâo hơtŏm păh laih kơ Ơi Adai laih anŭn kơ pơtao.” Tui anŭn yơh, ƀing ană plei ba tơbiă gơ̆ gah rơngiao kơ plei laih anŭn glŏm boh pơtâo pơdjai hĭ gơ̆ yơh. 14Giŏng anŭn, ƀing kŏng tha pơkiaŏ mơnuih nao laĭ pơthâo kơ HʼYêzebel tui anai, “Arăng glŏm boh pơtâo pơdjai hĭ Nabôt laih.”
15Ƀơi mông HʼYêzebel hơmư̆ tơlơi arăng glŏm pơdjai hĭ laih Nabôt, ñu laĭ kơ Ahab tui anai, “Nao mă bĕ kơ ih pô đang boh kơƀâo Nabôt mơnuih Yizreel hơngah ƀu brơi kơ ih anŭn! Ñu ƀu dŏ hơdip dơ̆ng tah; ñu djai laih yơh.” 16Tơdang Ahab hơmư̆ Nabôt djai laih, ñu tơgŭ kiăng trŭn nao mă tŭ đang boh kơƀâo Nabôt anŭn yơh.
17Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Êliyah mơnuih Tisbe tui anai, 18“Trŭn nao bưp bĕ Ahab pơtao ƀing Israel, jing pô git gai wai lăng amăng anih Samaria. Ñu hlak dŏ amăng đang boh kơƀâo Nabôt, jing anih ñu hơmâo nao laih kiăng kơ mă tŭ jing kŏng ngăn ñu pô. 19Laĭ bĕ kơ ñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Ih ƀu hơmâo pơdjai hĭ mơnuih hăng mă tŭ kŏng ngăn gơ̆ ôh hă?’ Giŏng anŭn, laĭ bĕ kơ ñu tơlơi Yahweh pơtă tui anai, ‘Amăng anih khul asâo liah ƀơ̆ng drah Nabôt anŭn yơh, khul asâo ăt či liah ƀơ̆ng drah ih mơ̆n, sĭt drah ih pô yơh!’ ”
20Ahab laĭ kơ Êliyah tui anai, “Ơ rŏh ayăt kâo, tui anŭn ih hơmâo hơduah ƀuh laih kơ tơlơi kâo ĭh!”
 Êliyah laĭ glaĭ tui anai, “Kâo hơmâo rai hơduah ƀuh laih ih yuakơ ih hơmâo jao hĭ laih ih pô kiăng kơ ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh.
21Yahweh laĭ tui anai: Ơ Ahab, Kâo či ba rai tơlơi răm rai ƀơi ih laih anŭn Kâo či pơrai hĭ ƀing ană tơčô ih. Sĭt Kâo či pơrai hĭ abih bang ƀing đah rơkơi amăng sang anŏ ih mơ̆ng ƀing Israel, wơ̆t hăng ƀing tơdu rơmơ̆n ƀôdah ƀun rin yơh. 22Kâo či ngă kơ sang anŏ ih hrup hăng sang anŏ Yarobam ană đah rơkơi Nebat laih anŭn hrup hăng sang anŏ Baasa ană đah rơkơi Ahiyah anŭn, yuakơ ih hơmâo čuih laih kiăng kơ Kâo hil laih anŭn yuakơ ih ăt dui ba ƀing Israel ngă soh mơ̆n.
23“Laih anŭn Yahweh ăt laĭ kơ HʼYêzebel tui anai: Khul asâo či hek ƀơ̆ng hĭ HʼYêzebel jĕ pơnăng plei Yizreel. 24Amăng ƀing adơi ai ih khul asâo či hek ƀơ̆ng hĭ ƀing hlơi pô djai amăng plei anŭn laih anŭn khul čim brĭm hăng adai či čŏh ƀơ̆ng hĭ ƀing hlơi pô djai amăng tơdron glai yơh.”
25Amăng rơnŭk anŭn ƀu hơmâo ôh hlơi pô hrup hăng Ahab, jing pô jao hĭ laih ñu pô kiăng kơ ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh laih anŭn bơnai ñu HʼYêzebel pơtrŭt pơsur kơ ñu ngă abih bang tơlơi anŭn. 26Ahab ngă tơlơi hơƀak drak biă mă amăng tơlơi kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah kar hăng ƀing Amôr jing ƀing mơnuih Yahweh puh pơđuaĭ hĭ laih mơ̆ng anăp ƀing Israel.
27Tơdang Ahab hơmư̆ khul boh hiăp Yahweh anŭn, ñu hek hĭ ao ñu pô, buh hơô ao tâo laih anŭn kŏm ƀơ̆ng huă yuakơ ñu pơluă gŭ ñu pô. Ñu ăt đih amăng ao tâo laih anŭn rơngot hơning mơ̆n.
28Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Êliyah mơnuih Tisbe tui anai,
  29“Ih hơmâo ƀuh mơ̆ Ahab luă gŭ ñu pô ƀơi anăp Kâo?
   Yuakơ ñu hơmâo pơluă gŭ laih ñu pô,
  Kâo ƀu či ba rai tơlơi răm rai amăng rơnŭk ñu dŏ hơdip ôh,
   samơ̆ Kâo či ba rai tơlơi răm rai anŭn
   ƀơi rơnŭk hơdip ană đah rơkơi ñu yơh.”