22

Y-Mika Mbơh Lor Nau Y-Ahap Jêh Ri Y-Jôsaphat Roh

1Tâm pe năm phung Syri jêh ri phung Israel mâu geh ôh nau tâm lơh. 2Ƀiă lah tâm năm tal pe Y-Jôsaphat hađăch Yuda hăn trŭnh ma hađăch Israel. 3Hađăch Israel lah ma phung oh mon păng: "Khân may gĭt lĕ ma ƀon Ramôt-Galaat jêng ndơ he, jêh ri he gŭ klêm mâu hôm sŏk tay ôh păng tă bơh ti hađăch syri?" 4Păng lah ma Y-Jôsaphat: "May ŭch hăn lĕ n'hanh ma gâp gay tâm lơh ta ƀon Ramôt-Galaat?"
  Y-Jôsaphat lah ma hađăch Israel: "Gâp jêng nâm bu may, phung ƀon lan gâp jêng nâm bu phung ƀon lan may, seh gâp jêng nâm bu seh may."
5Y-Jôsaphat lah ma hađăch Israel: "Lor lơn, ôp hom ma nau Yêhôva ngơi." Jêh ri hađăch Israel tâm rƀŭn ndrel phung kôranh nơm mbơh lor, geh tâm puăn rhiăng nuyh, jêh ri lah ma khân ôbăl:
6"Gâp mra hăn tâm lơh đah ƀon Ramôt-Galaat mâu lah mra lơi?" Jêh ri khân ôbăl lah: "Hăn hao hom, yorlah kôranh Brah mra jao ƀon nây tâm ti hađăch."
7Ƀiă lah Y-Jôsaphat lah: "Mâu hôm geh đŏng ta aơ du huê kôranh nơm mbơh lor êng ma Yêhôva, ma păng nây dơi lĕ he ôp păng?" 8Hađăch Israel lah ma Y-Jôsaphat: "Hôm e du huê buklâu ma nơm nây he dơi ôp ma Yêhôva, Y-Mika kon buklâu Y-Imla; ƀiălah gâp tâm rmot ma păng yorlah păng mâu mâp mbơh lor nau ueh di ma gâp ôh, ƀiă lah kanŏng nau mhĭk." Y-Jôsaphat lah: "Lơi ăn hađăch ngơi ôh pô nây."
9Hađăch Israel kuăl du huê kôranh tahan jêh ri lah: "Njŭn leo gơnh ta aơ Y-Mika, kon buklâu Y-Imla." 10Hađăch Israel jêh ri Y-Jôsaphat hađăch Yuda gŭ ta sưng hađăch khân păng, nsoh ao hađăch khân păng, dôl gŭ ta du ntŭk mprah ba, ta ntŭk mpông pêr ƀon Samari. Jêh ri lĕ rngôch phung kôranh nơm mbơh lor gŭ mbơh lor panăp khân păng. 11Y-Sêdêkla kon buklâu Y-Kênana hŏ ƀư ma păng nơm nke loih jêh ri lah: "Yêhôva lah pô aơ: 'Ma nke aơ may mra nklơ̆ phung Syri kŏ tât khân păng rai."
12Jêh ri lĕ rngôch phung kôranh nơm mbơh lor lah nâm bu pô aơ: "Hăn hao hom ma ƀon Ramôt-Galaat jêh ri hađăch mra dơi, yorlah Yêhôva mra jao ƀon nây tâm ti hađăch. 13Nơm bu prơh hăn kuăl Y-Mika lah ma păng: "Aơ, nau phung kôranh nơm mbơh lor ngơi du ai jêng ueh ma hađăch. Ăn nau may ngơi mra jêng nâm bu nau ngơi du huê tâm phung khân păng, jêh ri ngơi hom ăn ueh."
14Ƀiălah Y-Mika lah: "Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, moh nau Yêhôva lah ma gâp, nau nây gâp mra ngơi." 15Tơlah păng tât jêh ma hađăch, hađăch lah ma păng: "Hơi Y-Mika, dơi lĕ hên mra hăn tâm lơh đah ƀon Ramôt-Galaat, mâu lah lơi ta hăn?" Y-Mika plơ̆ lah: "Hăn hom, hađăch mra dơi; Yêhôva mra jao ƀon nây tâm ti hađăch.
16Ƀiălah hađăch lah ma păng: "Ndah nâm hŏ tơ̆ gâp hŏ ntĭnh ma may gay ma may ngơi kanŏng nau n'hêl nanê̆ ma gâp tâm amoh Yêhôva?"
17Nôk nây Y-Mika plơ̆ lah pô aơ: "Gâp saơ lĕ rngôch phung ƀon lan Israel chah rai pru pra kalơ yôk nâm bu phung biăp mâu geh rmăk ôh; jêh ri Yêhôva lah: 'Phung aơ mâu geh ôh kôranh; ăn ăp nơm sĭt ma nau đăp mpăn rlet ma ngih păng nơm!"
18Hađăch Israel lah ma Y-Jôsaphat: "Mâu hĕ di nau gâp lĕ nkoch jêh ma may păng mâu mra mbơh lor ôh nau ueh ma gâp, ƀiălah mbơh nau mhĭk 19Jêh ri Y-Mika lah: "Yor nây iăt hom nau Yêhôva ngơi: Gâp saơ Yêhôva gŭ ta sưng hađăch păng, jêh ri lĕ rngôch phung tahan tâm trôk dâk êp meng păng, mpeh pama jêh ri mpeh pachiau păng. 20Jêh ri Yêhôva lah: 'Mbu nơm mra ndơm Y-Ahap gay ma păng hao jêh ri chôt khĭt ta ƀon Ramôt-Galaat?' Geh nơm, plơ̆ lah pô aơ, geh nơm êng plơ̆ lah nau êng.
21Jêh ri geh du huê brah, tât jêh ri dâk panăp Yêhôva, lah: 'Gâp mra ndơm păng.'
22Yêhôva lah ma păng: 'Mâm may mra ƀư?' Păng lah: 'Gâp mra hăn jêh ri ƀư du huê brah ngơi mƀruh tâm trôm mbung lĕ rngôch kôranh nơm mbơh lor păng.' Yêhôva lah ma păng: 'May mra dơi ndơm păng, hăn hom jêh ri ƀư pô nây.'
23Pô nây, aƀaơ ri, may lĕ saơ đŏng, Yêhôva hŏ dơm du huê brah ngơi mƀruh tâm trôm mbung lĕ rngôch phung kôranh nôm mbơh lor may aơ. Yêhôva ngơi jêh nau mhĭk di ma may." 24Nôk nây Y-Sêdêkia, kon bu klâu Y-Kênana văch jêh ri tap Y-Mika ta bom jêh ri lah: "Mbah tă trong Huêng Brah Yêhôva luh du bơh gâp gay ŭch ngơi đah may?" 25Y-Mika lah: "May mra gĭt rah vah nau nây tâm nar may nchuăt rŭp tâm trôm jrô ndâp." 26Hađăch Israel lah: "Nhŭp hom Y-Mika njŭn leo păng rlet ma Y-Amôn kôranh chiă uănh ƀon, jêh ri ăn ma Y-Jôas kon buklâu hađăch, 27jêh nây lah: Hađăch lah pô aơ: "Krŭng hom buklâu aơ tâm ndrung bună, jêh ri sŏk piăng let siăm djê̆ hŏ jêh ri dak rêh ni ăn ma păng kŏ tât ta nar gâp plơ̆ sĭt đăp mpăn."
28Y-Mika lah: "Tơlah may plơ̆ sĭt ma nau đăp mpăn pôri Yêhôva mâu mâp geh ngơi ôh ma gâp." Jêh ri păng lah đŏng: "Iăt hom lĕ nau gâp, hơi phung ƀon lan, hơi lĕ rngôch bunuyh!" 29Pônây hađăch Israel jêh ri Y-Jôsaphat hađăch Yuda hăn hao rlet ma ƀon Ramôt-Galaat. 30Hađăch Israel lah ma Y-Jôsaphat: "Gâp jan lah ƀư bunuyh êng jêh ri hăn ma nau tâm lơh. Ƀiă lah may nsoh hom ao jâr may." Jêh ri hađăch Israel jan lah jêng bunuyh êng jêh ri hăn ma nau tâm lơh. 31Hađăch syri hŏ ntĭnh jêh ma phung pe jê̆t ma bar nuyh kôranh tahan ndeh seh păng: Lơi ta khân may tâm lơh ôh đah phung jê̆ mâu lah toyh, ƀiălah kanŏng ntrâng đah hađăch Israel dơm khân may tâm lơh." 32Tơlah phung kôranh tahan ndeh seh saơ Y-Jôsaphat, khân păng ntôn lah: "Nanê̆ ngăn jêng hađăch Israel ro aơ." Yor ri khân păng gay ŭch tâm lơh đah ôbăl; ƀiălah tơlah Y-Jôsaphat nter huy, 33khân păng gĭt năl aơ mâu di ôh jêng hađăch Israel, yor nây khân păng plơ̆ rŭch, mâu hôm tĭng ôbăl đŏng ôh.
34Ƀiă lah geh du huê pănh nđơng nchroh, jêh ri na lêh lĭng geh ta hađăch Israel hăr lăp tâm nđa rsiap ao loih nkhop nkŭm ntang ntơh. Yor nây hađăch lah nơm ƀĭt ndeh seh păng: "Plơ̆ sĭt hom ngluh gâp tă bơh ntŭk tâm lơh, yorlah gâp lĕ rmanh jêh."
35Nau tâm lơh lơ hâu katang lơn dôl nar nây, yor ri bu kơl rgaih ăn hađăch tâm ndeh seh tâm rđâng đah phung syri tât kêng măng păng khĭt.
 Jêh ri mham trôm rmanh hoch lam gre ndeh seh.
36Kêng nhâp nar geh bâr nter dat ta nklang phung tahan lah: "Ăn ăp nơm sĭt rlet ƀon păng nơm jêh ri ăn ăp nơm sĭt rlet ma bri păng nơm!" 37Pô nây hađăch khĭt jêh ri bu leo păng rlet ma ƀon Samari, jêh ri bu tâp păng tâm ƀon Samari. 38Khân păng rao ndeh seh ta dak nglao Samari, ntŭk phung bu ur văng tĭr gŭ ŭm, jêh ri so ler mham hađăch Ahap, di nâm bu nau Yêhôva hŏ lah lor. 39Kan êng Y-Ahap ƀư, lĕ nau păng hŏ ƀư, ngih hađăch ƀư ma la păng ndâk jêh, jêh ri lĕ rngôch rplay ƀon păng ndâk njêng jêh, mâu hĕ bu dơi chih tâm Ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma phung Hađăch Israel 40Pô nây Y-Ahap khĭt hăn gŭ n'hanh ma phung chô che păng; jêh ri Y-Ahasia kon buklâu păng chiă uănh thoi păng.

Nau Y-Jôsaphat Chiă Uănh

41Y-Jôsaphat kon buklâu Y-Asa ntơm chiă uănh n'gor Yuda tâm năm rơh puăn Y-Ahap hađăch Israel. 42Y-Jôsaphat geh pe jê̆t ma prăm năm tơ lah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh bar jê̆t ma prăm năm tâm ƀon Yêrusaelm. Amoh me păng H'Asuba, kon bu ur Y-Silhi. 43Păng chuat hăn tâm lĕ trong Y-Asa, mbơ̆ păng. Păng mâu teng ôh bơh trong nây. Păng ƀư nau sŏng di ta năp măt Yêhôva. Ƀiălah păng mâu rơih lơi ôh ntŭk prêh kalơ, jêh ri phung ƀon lan ăt nhhơr ndơ ƀư brah jêh ri su n'hôl ƀâu kah ta ntŭk prêh kalơ. 44Y-Jôsaphat ƀư nau đăp mpăn đah hađăch Israel. 45Kan êng Y-Jôsaphat ƀư, nau katang păng tâm lơh jêh, jêh ri lĕ nau păng tâm lơh, mâu hĕ di bu chih jêh tâm Ndrom Sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma phung Hađăch Yuda? 46Jêh ri păng ngroh lơi bơh tâm n'gor phung buklâu yơk mbah ma nau văng tĭr hôm e bơh rnôk mbơ̆ păng Y-Asa. 47Rnôk nây tâm n'gor Êdôm mâu geh hađăch ôh; geh kanŏng du huê ntang nau chiă uănh. 48Y-Jôsaphat ƀư kŭmpăn ntơm bơh Tarsis gay hăn rlet ma bri Ôphir rvăt mah, ƀiălah phung kŭmpăn nây mâu hoch hăn ôh, yorlah kŭmpăn nây lĕ chah ta ƀon Êslôn-Gêber. 49Nôk nây Y-Ahasia kon buklâu Y-Ahap lah ma Y-Jôsaphat: "Ăn phung oh mon gâp hăn ndrel ma phung oh mon may tâm kŭm păn, "ƀiălah Y-Jôsaphat mâu rom ôh. 50Y-Jôsaphat khĭt hăn gŭ n'hanh phung chô che păng, jêh ri bu tâp păng ndrel ma phung chô che păng tâm ƀon Y-David, che păng.
 Jêh ri Y-Jôram kon buklâu păng chiă uănh thoi păng.

Nau Y-Ahasia Chiă Uănh Phung Israel

51Y-Ahasia kon buklâu Y-Ahap ntơm chiă uănh phung Israel tâm ƀon Samari tâm năm rơh jê̆t ma pơh Y-Jôsaphat hađăch Yuda. Jêh ri păng chiă uănh phung Israel bar năm. 52Păng ƀư nau tih mhĭk ta năp măt Yêhôva, jêh ri chuat hăn tâm trong mbơ̆ păng jêh ri tâm trong me păng, jêh ri tâm trong Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat, jêng bu nuyh nsŭk phung Israel ƀư tih. 53Păng pah kan ma brah Baal jêh ri mbah yơk ma brah nây, jêh ri nsônh Yêhôva Brah Ndu Israel ji nuih, nâm bu mbơ̆ păng hŏ ƀư.