4

Triều đình của Sa-lô-môn

1Vua Sa-lô-môn trị vì trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên. 2Triều thần Sa-lô-môn gồm có: A-xa-ria (con Xa-đốc) làm thầy tế lễ tối cao. 3Ê-li-hô-rếp và A-hi-gia (con Si-sa) làm tổng thư ký; Giê-hô-sa-phát (con A-hi-lút) giữ chức ngự sử; 4Bê-na-gia (con Giê-hô-gia-đa) làm tổng tư lệnh quân đội; Xa-đốc và A-bia-tha làm thầy tế lễ. 5A-xa-ria (con Na-¬than) đứng đầu hàng công chức; Xa-bút (con Na-than) là bạn và thầy tế lễ của vua; 6A-hi-sa phụ trách cung điện; và A-đô-ni-ram (con Áp-đia) chỉ huy đoàn lao công.
7Sa-lô-môn còn chỉ định mười hai viên chức hành chánh phụ trách mười hai miền trong nước. Họ phải cung cấp lương thực cho vua và hoàng gia; hằng năm mỗi viên chức cung cấp một tháng. 8Đây là danh sách các viên chức ấy: Bên-hu-rơ phụ trách miền cao nguyên Ép-ra-im; 9Bên-đê-ke phụ trách các miền Đa-kát, Sa-an-bim, Bết-sê-mết và Ê-lôn Bết-ha-nan; 10Bên-hê-sết phụ trách miền A-ru-bốt kể cả Sô-cô và đất Hê-phe; 11Bên-A-bi-na đáp (có vợ là Ta-phát, con gái Sa-lô-môn) phụ trách cao nguyên Đô-rơ; 12Ba-a-na (con A-hi-lút) phụ trách miền Tha-a-nác, Mê-ghi-đô, cả xứ Bết-Sê-an ở gần Xa-rê-than, dưới Đê-rê-ên, và cả miền từ Bết-sê-an đến A-bên Mê-hô-la, xa cho đến bên kia Giốc-mê-am; 13Bên-ghê-be phụ trách miền Ra-mốt Ga-la-át kể cả thôn Giai-rơ (đặt thêm tên Giai-rơ là con Ma-na-¬se) thuộc Ga-la-át, miền Ạt-gốp thuộc Ba¬san và sáu mươi thành phố lớn có tường thành và song đồng kiên cố: 14A-hi-na-đáp (con Y-đô) phụ trách miền Ma-ha-na-im; 15A-hi-mát (có vợ là Bách-mát, con gái Sa-lô-môn) phụ trách miền Nép-ta-li; 16Ba-a-na (con Hu-sai) phụ trách miền A-se và A-lốt; 17Giê-hô-sa-phát (con Pha-ru-a) phụ trách miền Y-sa-ca; 18Si-mê-i (con Ê-la) phụ trách miền Bên-gia-min; 19Ghê-be (con U-ri) phụ trách miền Ga-la-át gồm cả đất trước kia thuộc quyền của Si-hôn vua A-môn và Óc vua Ba-san. Cả khu vực này cũng chỉ có một viên chức.

Nhu cầu hằng ngày của cung vua

20Người Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đông như cát biển và rất giàu có thịnh vượng. 21Vương quốc của Sa-lô-môn chạy từ sông Phát-giang đến đất của người Phi-li-tin, xuống phía nam cho đến biên giới Ai-cập. Các nước chư hầu phải cống hiến và phục dịch Sa-lô-môn suốt đời vua trị vì.
22Mỗi ngày hoàng gia cần số lương thực gồm một trăm chín mươi lăm giạ bột mịn, ba trăm chín mươi giạ bột, 23mười con bò béo tốt, hai mươi con bò nuôi ngoài đồng cỏ, một trăm con cừu, chưa kể nai, hoàng dương, mang và gà vịt béo tốt. 24Lãnh thổ của Sa-lô-môn lan rộng đến tận phía tây sông Phát-giang, từ Típ-sắc tới Ga-xa, bao gồm nhiều nước thuộc địa. Vì không có chiến tranh với các nước lân bang, 25nên suốt đời Sa-lô-môn, cả Giu-đa và Y-sơ-ra-ên hưởng thái bình, từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba, người người sống an vui bên vườn nho, cây vả. 26Sa-lô-môn có 40.000 ngựa kéo xe với 12.000 ngàn kỵ sĩ. 27,28Mỗi tháng mười hai viên chức thay phiên cung cấp thực phẩm cho vua Sa-lô-môn và hoàng gia không thiếu sót gì cả. Họ cũng đem lúa mạch và rơm đến nơi được chỉ định để nuôi ngựa và lạc đà.

Khôn ngoan của Sa-lô-môn

29Thượng Đế cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, hiểu biết sâu xa, uyên bác. 30Sa-lô-môn khôn ngoan hơn cả những nhà thông thái Đông phương, kể cả Ai-cập. 31Ông khôn hơn Ê-than người Ết-ra và Hê-man, Canh-côn và Đạt-đa (các con của Ma-hôn). Danh tiếng vua vang lừng sang cả các nước chung quanh. 32Vua sáng tác ba ngàn châm ngôn và một ngàn lẻ năm bài ca. 33Vua cũng luận về cây cối, từ cây bách hương ở Li-ban cho đến cây cỏ bài hương mọc trên tường; luận về các loài thú vật, chim chóc, các loài bò sát và các loài cá. 34Sa-lô-môn nổi tiếng khôn ngoan đến nổi vua của các nước khác gửi người đến xin thụ giáo.