4

Ƀing Khua Moa Phŭn Pơtao Solomôn

1Tui anŭn, Solomôn jing pơtao kơ abih bang lŏn čar Israel. 2Anai yơh jing ƀing khua moa phŭn ñu:
  Azaryah ană tơčô Zadôk, jing khua ngă yang prŏng hloh.
  3Êlihorep laih anŭn Ahiyah, jing ƀing ană đah rơkơi Sisa. Ƀing gơñu jing ƀing khua čih hră.
  Yehôsaphat, ană đah rơkơi Ahilud, jing khua čih pioh hră ruai kơnŭk kơna.
  4Benayah, ană đah rơkơi Yehôyada, jing khua git gai abih bang ƀing ling tơhan.
  Zadôk laih anŭn Abiathar jing ƀing khua ngă yang prŏng hloh.
  5Azaryah ană đah rơkơi Nathan, jing khua kơ ƀing khua ba akŏ khul kwar.
  Khua ngă yang Zabud, ană đah rơkơi Nathan, jing pô khua djru pơmĭn kơ pơtao.
  6Ahisar jing pô wai lăng anih sang pơtao.
  Adôniram, ană đah rơkơi Abda, jing pô khua wai lăng ƀing khŏm mă bruă ƀu mă tŭ prăk apăh ôh.
7Solomôn ăt hơmâo pluh-dua čô khua ba akŏ khul kwar lŏn čar Israel, jing ƀing pha brơi khul gơnam djru kơ pơtao laih anŭn kơ ƀing sang anŏ pơtao. Rĭm čô khŏm pha brơi gơnam djru kơ sa blan amăng sa thŭn. 8Anai yơh jing khul anăn gơñu:
  Ben-Hur jing pô ba akŏ amăng tring bŏl čư̆ Ephraim.
  9Ben-Deker jing pô ba akŏ amăng khul plei Makaz, Saalbim, Bêt-Semes laih anŭn plei Êlôn-Bethanan.
  10Ben-Hesed jing pô ba akŏ amăng plei pơnăng Aruƀôt hrŏm hăng plei pơnăng Sôkhôh laih anŭn abih bang anih lŏn lŏm kơ plei Hêpher le̱ng kơ dŏ gah yŭ kơ tơlơi dưi ñu soh sel.
  11Ben-Abinadab jing pô ba akŏ amăng plei pơnăng Naphôt-Dôr laih anŭn HʼTaphat, ană đah kơmơi Solomôn, jing bơnai ñu.
  12Baana, ană đah rơkơi Ahilud, jing pô ba akŏ amăng plei pơnăng Taanak laih anŭn amăng plei pơnăng Megiđô wơ̆t hăng abih bang anih lŏn lŏm kơ plei pơnăng Bêt-Sean jĕ plei Zarethan gah thu̱ng kơ plei Yizreel, jing mơ̆ng plei pơnăng Bêt-Sean truh pơ plei Abêl-Mehôlah laih anŭn găn nao pơ anih Yokmeam yơh.
  13Ben-Geber jing pô ba akŏ amăng plei pơnăng Ramôt amăng anih tring Gilead wơ̆t hăng khul plei pla amăng anih tring anŭn lŏm kơ ană tơčô Yair, jing ană đah rơkơi Manasseh laih anŭn wơ̆t hăng nămpluh boh plei prŏng lŏm kơ anih tring Argôb amăng anih lŏn Basan. Nămpluh boh plei anŭn jing plei kơđông kơjăp hơmâo khul čơnŭh khuă amăng ja̱ng ngă hăng ko̱ng khăng soh sel.
  14Ahinadab, ană đah rơkơi Iđô, jing pô ba akŏ amăng plei pơnăng Mahanaim.
  15Ahimaaz jing pô ba akŏ amăng anih lŏn kơnung djuai Naptali laih anŭn HʼBasemat jing ană đah kơmơi Solomôn, jing bơnai ñu.
  16Baana, ană đah rơkơi Husai, jing pô ba akŏ amăng anih lŏn kơnung djuai Aser laih anŭn amăng plei Bealôt.
  17Yehôsaphat, ană đah rơkơi Paruah, jing pô ba akŏ amăng anih lŏn kơnung djuai Issakhar.
  18Simei, ană đah rơkơi Ela, jing pô ba akŏ amăng anih lŏn kơnung djuai Benyamin.
  19Geber, ană đah rơkơi Uri, jing pô ba akŏ amăng anih lŏn Gilead. Hlâo adih, sămkrah anih lŏn Gilead anŭn jing lŏn čar Sihôn pơtao ƀing Amôr, laih anŭn sămkrah jing lŏn čar Ôg pơtao plei phŭn Basan. Laih anŭn ăt hơmâo mơ̆n sa čô jing pô khua ba akŏ phŭn amăng anih lŏn kơnung djuai Yudah.

Gơnam Ƀơ̆ng Kơ Sang Anŏ Pơtao Solomôn Rĭm Hrơi

20Ƀing mơnuih Yudah laih anŭn Israel jing lu biă mă kar hăng čuah ƀơi ha̱ng ia rơsĭ. Ƀing gơñu dưi ƀơ̆ng huă, mơñum trơi hrăp laih anŭn mơak mơai yơh. 21Solomôn git gai wai lăng abih bang lŏn čar čơdơ̆ng mơ̆ng krong Huphrat ƀơi gah ngŏ̱ truh pơ anih lŏn ƀing Philistia ƀơi gah yŭ̱, laih anŭn ataih truh pơ guai lŏn čar Êjip ƀơi gah thu̱ng. Ƀing lŏn čar anŭn yơh rai duh jia laih anŭn dŏ gah yŭ tơlơi dưi Solomôn amăng abih tơlơi hơdip ñu.
22Khul gơnam pha brơi Solomôn rĭm hrơi jing klâopluh kor tơpŭng mơkoč, nămpluh kor gơnam ƀơ̆ng, 23pluh drơi rơmô rơmŏng rong pioh kơ tơlơi phet, duapluh drơi rơmô mơ̆ng anih đang rơ̆k laih anŭn sa-rơtuh drơi triu bơbe, wơ̆t hăng khul rơsa, khul djruăh, khul kơtŏng, khul djuai bip hiam hloh mơ̆n.
24Solomôn wai lăng abih bang lŏn čar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat, mơ̆ng plei pơnăng Tipsah, jing ƀơi ha̱ng ia gah yŭ̱ krong anŭn, truh pơ plei pơnăng Gaza laih anŭn hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m amăng djŏp bơnăh yơh. 25Amăng abih rơnŭk Solomôn jing pơtao, ƀing Yudah hăng ƀing Israel, jing čơdơ̆ng mơ̆ng plei Dan pơ gah dư̱r truh pơ plei Beêrseba pơ gah thu̱ng, dŏ rơnŭk rơnua, laih anŭn rĭm sang anŏ hơmâo đang boh kơƀâo hăng khul phŭn boh hra gơñu pô yơh.
26Solomôn hơmâo pă̱-rơbăn anih anơ̆m pioh khul aseh kiăng kơ dui rơdêh aseh laih anŭn pluh-dua-rơbâo drơi aseh kiăng kơ ƀing ling tơhan đĭ. 27Amăng rĭm thŭn pluh-dua čô khua ba akŏ khul kwar, rĭm čô sa blan, pha brơi khul gơnam pơpha kơ pơtao Solomôn laih anŭn kơ ƀing ƀơ̆ng huă ƀơi kơƀa̱ng pơtao. Ƀing khua ba akŏ anŭn pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ tơlơi anŭn ƀu či kơƀah hĭ ôh. 28Rĭm čô ƀing gơñu ăt ba rai pơ sang pơtao pơdai kơtur laih anŭn adrăng kơ khul aseh dui rơdêh laih anŭn kơ aseh pơkŏn mơ̆n tui hăng tal khua prŏng gơñu kiăng.

Tơlơi Rơgơi Solomôn

29Ơi Adai brơi kơ Solomôn tơlơi rơgơi, tơlơi thâo hluh dơlăm prŏng laih anŭn jua pơmĭn thâo rơđah ƀu thâo pơkă ôh kar hăng čuah ƀơi ha̱ng ia rơsĭ yơh. 30Tơlơi rơgơi Solomôn jing rơgao hloh kơ tơlơi rơgơi abih bang mơnuih dŏ pơ khul lŏn čar prŏng gah ngŏ̱ laih anŭn rơgao hloh kơ abih bang tơlơi rơgơi lŏn čar prŏng Êjip yơh. 31Ñu rơgơi hloh kơ abih bang mơnuih pơkŏn wơ̆t hăng Êthan mơ̆ng djuai Ezrah, laih anŭn hloh kơ klâo čô ană đah rơkơi Mahol jing Herman, Kalkôl laih anŭn Darda mơ̆n. Anăn pơtao Solomôn hing ang hyu truh kơ abih bang lŏn čar jum dar yơh. 32Ñu pơčeh rai truh kơ klâo-rơbâo tơlơi pơrơtưh laih anŭn tơlơi adoh ñu truh kơ sa-rơbâo hăng rơma tơlơi adoh. 33Ñu pơruai khul djuai kơyâo pơtâo hơdip čơdơ̆ng mơ̆ng kơyâo sar prŏng glông Lebanôn truh pơ kơyâo hơmrui čă ƀơi khul pơnăng. Ñu ăt pơtô kơ khul djuai hlô mơnơ̆ng, čim brĭm, hlô mơnơ̆ng rui laih anŭn khul akan. 34Mơnuih mơnam mơ̆ng djŏp djang lŏn čar rai kiăng kơ hơmư̆ tơlơi rơgơi Solomôn, jing ƀing mơnuih abih bang pơtao pơkiaŏ rai mơ̆ng abih lŏn tơnah anai, jing ƀing hơmâo hơmư̆ laih kơ tơlơi rơgơi ñu.