6

Saa^lo^morn Ceix Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

1I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung nqa'haav feix baeqv betv ziepc hnyangx, dongh Saa^lo^morn zoux hungh gunv I^saa^laa^en Mienh da'feix hnyangx wuov hnyangx, yiem nyeic hlaax, se ⟨Sipv hlaax,⟩ ninh jiez gorn ceix zaangc Ziouv nyei biauv aqv.
2Saa^lo^morn weic Ziouv ceix nyei biauv ndaauv luoqc ziepc ndorqc, jangv nyic ziepc ndorqc, hlang faah ziepc ndorqc. 3Bieqc biauv nza'hmien maengx wuov qongx caux zaangc Tin-Hungh nyei biauv fih ndongc jangv nyic ziepc ndorqc, yaac cuotv biauv nza'hmien maengx ziepc ndorqc. 4Ninh mbuo zoux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei fong muonh gu'nyuoz maengx jangv, ga'nyiec maengx hepc. 5Ninh aengx capv biauv ga'nyiec maengx weih gormx, liemh singx dinc caux gu'nyuoz jiex wuov qongx. Ninh yaac nqenx jienv benx yietc qongx yietc qongx. 6Ga'ndiev wuov nzangh jangv biaa ndorqc, mbu'ndongx wuov nzangh juqv ndorqc, gu'nguaaic wuov nzangh siec ndorqc. Biauv nyei njongc ga'nyiec maengx ninh mbuo zoux dorngx lorngx ndiangx, bun ndiangx maiv zuqc topv bieqc njongc gu'nyuoz.
7Ceix biauv nyei ziangh hoc kungx longc yiem la'bieiv-lomc zuqc ziangx nyei la'bieiv. Hnangv naaic, ceix nyei ziangh hoc yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv maiv maaih hlieqv-zueih fai bouv fai haaix nyungc hlieqv-jaa-sic nyei qiex mbui.
8Bieqc ga'ndiev wuov nzangh nyei gaengh yiem naamh bung maengx. Aengx maaih tei faaux taux da'nyeic nzangh, aengx yiem naaic faaux taux da'faam nzangh. 9Saa^lo^morn ziouc ceix ziangx zaangc Ziouv nyei biauv. Ninh yaac longc si^ndaa zongh ndiangx zoux haengh yaac zoux ndiangx-benv gomv gu'nguaaic. 10Huing jienv biauv ga'nyiec wuov deix dorngx ninh zoux yietc nzangh biaa ndorqc hlang, longc si^ndaa zongh ndiangx bangc biauv ga'hlen.
11Ziouv caux Saa^lo^morn gorngv waac. Ninh gorngv, 12“Gorngv taux meih ih zanc ceix naaiv norm zaangc Ziouv nyei biauv, se gorngv meih ei jienv yie nyei leiz-latc, gan longx yie nyei diuh diuh leiz, muangx yie nyei yietc zungv lingc, yie ziouc ei jienv yie laengz nyei waac zoux ziangx bun meih ziux yie laengz bun meih nyei die, Ndaawitv. 13Yie yaac oix yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx, yaac maiv guangc yie nyei baeqc fingx I^saa^laa^en Mienh.”

Zorng Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Gu'nyuoz Maengx

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 3:8-14)

14Saa^lo^morn ziouc ceix zaangc Ziouv nyei biauv yaac ceix ziangx aqv. 15Biauv gu'nyuoz maengx ninh longc si^ndaa zongh ndiangx-benv weih yiem ga'ndiev ndau taux gu'nguaaic nyei haengh. Ninh yaac longc zongh ndiangx-benv dimc ga'ndiev ndau. 16Biauv gu'nyuoz nqa'haav maengx nqenx jienv yietc qongx nyic ziepc ndorqc ndaauv, se singx dinc ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx,⟩ yaac longc si^ndaa zongh ndiangx-benv yiem ga'ndiev ndau taux gu'nguaaic haengh. 17Singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx nyei nza'hmien maengx aengx maaih qongx feix ziepc ndorqc ndaauv. 18Biauv gu'nyuoz yietc zungv buang jienv si^ndaa zongh ndiangx yaac diu jienv ha'louh caux nqoi daaih nyei biangh. Yietc zungv benx si^ndaa zongh ndiangx nzengc, mangc maiv buatc yietc deix la'bieiv.
19Singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx, ninh liuc leiz ziangx an Ziouv nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang.⟩ 20Singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx nyic ziepc ndorqc ndaauv, nyic ziepc ndorqc jangv, nyic ziepc ndorqc hlang. Gu'nyuoz maengx njongc buang jienv jiem. Ninh yaac longc si^ndaa zongh ndiangx zoux buov hung dieh aengx buang jienv jiem. 21Saa^lo^morn longc jiem buang jienv singx dinc gu'nyuoz nzengc, aengx longc jiem-limc kuangx jienv singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx nyei nza'hmien maengx yaac buang jienv jiem. 22Ziangh norm biauv gu'nyuoz ninh longc jiem buang gormx nzengc. Singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx nyei buov hung dieh yaac longc jiem buang jienv.
23Ninh longc ga'lanv ndiangx zoux i dauh ⟨ke^lu^mbim,⟩ yietc dauh ziepc ndorqc hlang, an jienv singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx. 24Yietc dauh ke^lu^mbim nyei yietc bung ndaatv biaa ndorqc ndaauv. Wuov bung yaac biaa ndorqc. Yiem naaiv bung ndaatv dueiv-mueiz taux wuov bung ndaatv dueiv-mueiz ziepc ndorqc. 25Da'nyeic dauh ke^lu^mbim yaac fih hnangv nyei. I bung ndaatv maaih ziepc ndorqc, weic zuqc i dauh ke^lu^mbim fih lomh fih hnangv nzengc. 26Yietc dauh ke^lu^mbim ziepc ndorqc hlang, wuov dauh yaac fih mbaengc. 27Ninh zorqv ke^lu^mbim an jienv biauv gu'nyuoz jiex wuov qongx. Ke^lu^mbim nyei ndaatv yang jienv. Yietc dauh nyei yietc bung ndaatv yang donx jienv yietc bung njongc. Da'nyeic dauh ke^lu^mbim nyei wuov bung ndaatv yaac donx jienv wuov bung njongc. I dauh nyei yietc bung ndaatv yang camx jienv jaax wuov qongx mbu'ndongx. 28Ninh yaac longc jiem buang jienv ke^lu^mbim.
29Biauv gu'nyuoz caux ga'nyiec maengx weih gormx nyei njongc diu jienv ke^lu^mbim nyei fangx caux daau nyei ndiangx caux nqoi daaih nyei biangh. 30Biauv gu'nyuoz jiex wuov qongx caux ga'nyiec wuov qongx ninh longc jiem dimc jienv damc ga'ndiev nyei ndiangx-benv.
31Bieqc singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx nyei gaengh ninh longc ga'lanv ndiangx zoux. Gaengh zouc yaac maaih biaa diuh lorngh. 32Ninh longc ga'lanv ndiangx zoux i dauh gaengh yaac diu jienv ke^lu^mbim nyei fangx caux daau nyei ndiangx caux nqoi daaih nyei biangh, aengx longc jiem buang jienv ke^lu^mbim caux daau nyei fangx. 33Weic bieqc ga'nyiec wuov qongx nyei gaengh zouc longc ga'lanv ndiangx zoux daaih yaac maaih biei diuh lorngh. 34Ninh yaac longc zongh ndiangx zoux i dauh gaengh, yietc dauh gaengh maaih i kuaaiv haih nzipv nyei. Wuov bung gaengh yaac maaih i kuaaiv haih nzipv nyei. 35Gaengh, ninh yaac diu jienv ke^lu^mbim nyei fangx caux daau nyei ndiangx caux nqoi daaih nyei biangh yaac longc jiem buang jienv yuonh nyei.
36Ninh zoux zaangc Ziouv nyei biauv nza'hmien maengx gu'nyuoz wuov kang laatc benx buo yiemc zuqc daaih nyei la'bieiv caux yietc yiemc si^ndaa zongh ndiangx.
37Saa^lo^morn zoux hungh da'feix hnyangx, ⟨Sipv hlaax,⟩ ninh mbuo liepc ziangx zaangc Ziouv nyei biauv nyei gorn-ndoqv. 38Taux ziepc yietv wuov hnyangx, ⟨Sipv hlaax,⟩ se betv hlaax, zaangc Ziouv nyei biauv caux biauv nyei nyungc-nyungc zoux ziangx ziux dingc daaih nyei yietc nyeic. Saa^lo^morn longc siec hnyangx zoux ziangx mi'aqv.