6

Solomôn Pơdơ̆ng Đĭ Sang Yang Yahweh

1Pơtao Solomôn čơdơ̆ng pơdơ̆ng đĭ sang yang Yahweh amăng thŭn tal pă̱-rơtuh sapănpluh tơdơi kơ ƀing Israel hơmâo tơbiă laih mơ̆ng lŏn čar Êjip. Anŭn jing amăng thŭn tal pă̱ rơnŭk ñu wai lăng git gai ƀing Israel, jing amăng blan tal dua jing blan Ziu yơh.
2Sang yang pơtao Solomôn pơdơ̆ng đĭ kơ Yahweh anŭn jing nămpluh haih rơyong, duapluh haih tơda laih anŭn klâopluh haih dơ̆ng gah lăm sang anŭn. 3Adri̱ng sang gah anăp kơ sang yang, rơyong ñu jing duapluh haih, jing pơdơ̆ hăng tơda sang yang laih anŭn tơda ñu jing pluh haih gah anăp kơ sang yang. 4Pơtao ăt pơkra khul amăng phă̱ hơmâo khô̱ng kơyâo pơgăn mơ̆n. 5Ñu ăt pơdơ̆ng đĭ khul anih dưh pơgăn ƀơi jum dar pơnăng gah rơngiao sang yang, jing jum dar gah rơngiao kơ anih phŭn laih anŭn anih rơgoh hiam jing dua anih gah lăm sang yang anŭn yơh. 6Atur khul anih tal gah yŭ hloh, tơda gơñu jing rơma haih, atur khul anih tal tŏng krah tơda gơñu jing năm haih laih anŭn atur khul anih tal klâo tơda gơñu jing tơjuh haih. Ñu pơkra khul čơnŭh dưh jum dar gah rơngiao kơ sang yang kiăng kơ ƀu hơmâo hơget ôh či kơdrŭt mŭt amăng khul pơnăng sang yang anŭn.
7Ƀing pơdơ̆ng đĭ sang yang kơnơ̆ng yua khul boh pơtâo phă̱ laih ƀơi amăng luh anŭn, kiăng kơ arăng ƀu thâo hơmư̆ dơnai mơmu̱t, jo̱ng ƀôdah hơget gơnam yua pơsơi pơkŏn ôh ƀơi anih arăng hlak pơdơ̆ng đĭ sang yang anŭn.
8Bah amăng kơ atur tal gah yŭ hloh jing gah thu̱ng kơ sang yang laih anŭn mơ̆ng atur anŭn hơmâo sa boh jơlan rơñan đĭ nao pơ atur tal tŏng krah, laih anŭn mơ̆ng anŭn đĭ nao pơ atur tal klâo yơh. 9Tui anŭn yơh, tơdang Solomôn pơgiŏng hĭ khul pơnăng sang yang, ñu pơkra bơbŭng ñu hăng khul kơyâo pơgăn laih anŭn khul hơnăl kơyâo sar. 10Ñu ăt pơgiŏng hĭ khul tal anih kơtuai pơnăng sang yang mơ̆n. Rĭm tal anih anŭn, dơ̆ng ñu jing rơma haih laih anŭn khul tal anih anŭn pơkle̱p hăng pơnăng sang yang mơ̆ng khul kơyâo sar pơgăn yơh.
11Giŏng anŭn, boh hiăp Yahweh truh pơ Solomôn tui anai, 12“Bơ kơ sang anai, jing sang ih hlak pơkra anŭn, tơdah ih đuaĭ tui khul tơlơi Kâo pơtă, ngă tui khul tơlơi hơnơ̆ng Kâo pơkă brơi laih anŭn djă̱ pioh hăng gưt tui abih bang khul tơlơi Kâo pơđar, tui anŭn Kâo či pơgiŏng hĭ mơ̆ng ih yơh tơlơi ƀuăn Kâo brơi laih kơ ama ih Dawid. 13Sĭt Kâo či dŏ amăng ƀing Israel laih anŭn ƀu či lui raih hĭ ƀing ană plei Kâo Israel ôh.”

Dram Gơnam Gah Lăm Sang Yang

(2 Hră Ruai 3:8-14)

14Tui anŭn yơh, Solomôn pơdơ̆ng đĭ laih anŭn pơgiŏng hĭ sang yang anŭn. 15Ñu mă khul hơnăl kơyâo sar pơkra gah lăm sang yang, čơdơ̆ng mơ̆ng atur hlŏng truh pơ bơbŭng sang laih anŭn go̱m hĭ atur sang yang hăng khul hơnăl kơyâo hơngo̱. 16Ƀơi hơnăl tuč sang yang ñu pơkra sa boh anih kơkuh pơpŭ pơ gah lăm hloh, jing Anih Rơgoh Hiam Hloh. Tơda hăng rơyong anih anŭn jing le̱ng kơ duapluh haih laih anŭn ñu pơgăn hĭ anih anŭn mơ̆ng anih phŭn hăng khul hơnăl kơyâo sar mơ̆ng atur hlŏng truh pơ bơbŭng sang. 17Gah anăp kơ anih anŭn jing anih phŭn hơmâo pă̱pluh haih rơyong ñu. 18Gah lăm kơ sang yang hơmâo hơnăl kơyâo sar trah rup kar hăng khul boh ge̱t laih anŭn khul bơnga blang. Abih bang le̱ng hăng hơnăl kơyâo sar kiăng kơ arăng ƀu thâo ƀuh boh pơtâo ôh.
19Ñu pơkra anih kơkuh pơpŭ gah lăm hloh amăng sang yang anŭn kiăng kơ pioh hip tơlơi pơgop Yahweh pơ anŭn. 20Anih kơkuh pơpŭ gah lăm anŭn jing duapluh haih rơyong, duapluh haih tơda laih anŭn duapluh haih dơ̆ng. Ñu lo̱m anih anŭn hăng mah phŭn laih anŭn ñu ăt lo̱m mah ƀơi kơnưl ngă hăng kơyâo sar mơ̆n. 21Solomôn ăt lo̱m hĭ mơ̆n gah lăm anih phŭn sang yang hăng mah phŭn laih anŭn akă hrĕ čuăk mah gah anăp kiăng kơ pơgăn hĭ mơnuih mŭt nao pơ anih kơkuh pơpŭ anŭn yơh, jing anih pơkra lo̱m laih hăng mah phŭn. 22Tui anŭn, ñu go̱m hĭ abih bang gah lăm sang anŭn hăng mah laih anŭn kơnưl ngă yang lŏm kơ anih kơkuh pơpŭ jing anih rơgoh hiam anŭn, ñu ăt lo̱m hĭ hăng mah mơ̆n.
23Amăng anih kơkuh pơpŭ gah lăm hloh anŭn, ñu pơkra dua boh rup čerub hăng kơyâo ôliwơ, rĭm čerub hơmâo pluh haih glông. 24Sa ƀĕ čăng čerub blung hlâo hơmâo rơyong rơma haih laih anŭn čăng gah adih ăt rơma haih mơ̆n. Tui anŭn, jing pluh haih yơh čơdơ̆ng mơ̆ng rơjŭng čăng anai truh pơ rơjŭng čăng adih. 25Čerub tal dua ăt pơkă pluh haih mơ̆n, yuakơ dua čerub anai jing hrup laih anŭn pơđơ̱r hăng tơdruă yơh. 26Dơ̆ng rĭm čerub jing glông pluh haih. 27Ñu pioh dua boh rup čerub anŭn pơ anih gah lăm hloh sang yang, hơmâo khul čăng gơñu blang tơbiă. Sa ƀĕ čăng čerub anai tĕk djơ̆ pơnăng gah anai laih anŭn sa ƀĕ čăng čerub adih tĕk djơ̆ pơnăng gah adih, laih anŭn khul čăng dŏ glaĭ dua boh čerub anŭn tĕk djơ̆ tơdruă ƀơi tŏng krah anih. 28Solomôn ăt lo̱m hĭ dua boh čerub anŭn hăng mah mơ̆n.
29Ƀơi abih bang pơnăng jum dar gah lăm sang yang, wơ̆t hăng anih phŭn gah rơngiao laih anŭn anih kơkuh pơpŭ gah lăm, ñu trah rup čerub, khul kơyâo đung kri laih anŭn khul bơnga blang. 30Ñu ăt lo̱m hĭ atur dua boh anih sang yang anŭn hăng mah mơ̆n.
31Bơ kơ ƀơi bah amăng mŭt pơ anih kơkuh pơpŭ gah lăm, Solomôn pơkra dua boh bah amăng anŭn hăng kơyâo ôliwơ, khô̱ng bah amăng hơmâo rơma črăn ƀô̆. 32Ƀơi dua bah amăng anŭn ñu trah rup čerub, khul kơyâo đung kri laih anŭn khul bơnga blang. Ñu ăt lo̱m klôp ƀơi rup čerub laih anŭn ƀơi kơyâo đung anŭn hăng mah mơ̆n.
33Ăt hrup hăng anŭn mơ̆n kơ bah amăng mŭt nao pơ anih phŭn, ñu pơkra khul gơ̆ng bah amăng hơmâo pă̱ črăn ƀô̆ hăng kơyâo ôliwơ. 34Ñu ăt pơkra dua boh bah amăng hăng kơyâo hơngo̱, rĭm bah amăng hơmâo dua črăn dưi čơkŭt pŏk. 35Ñu trah rup čerub, rup khul kơyâo đung kri laih anŭn khul bơnga blang ƀơi khul bah amăng anŭn laih anŭn lo̱m klôp hĭ khul rup anŭn hăng mah soh sel.
36Solomôn ăt pơdơ̆ng đĭ mơ̆n anih wăl tơdron gah anăp sang yang, samơ̆ jing gah lăm anih hơmâo khul sang pơtao. pơnăng wăl tơdron anŭn hơmâo lu tal, samơ̆ rĭm klâo tal boh pơtâo arăng trah jing hơmâo sa tal kơyâo pơgăn mơ̆ng kơyâo sar.
37Ƀơi thŭn tal pă̱ rơnŭk Solomôn amăng blan Ziu yơh, Solomôn pơdap pơgiŏng đĭ laih atur sang yang Yahweh. 38Laih anŭn amăng thŭn tal pluh-sa rơnŭk anŭn amăng blan Bul, jing blan tal sapăn, ñu pơgiŏng hĭ laih abih bang črăn sang yang anŭn tui hăng hrôp pơrơđah laih. Tui anŭn, Solomôn pơdơ̆ng đĭ sang yang anŭn amăng tơjuh thŭn.