7

Y-Salômôm Ndâk Ngih Ntŭk Hađăch

1Y-Salômôn ƀư ngih păng nơm tâm jê̆t ma pe năm, dơi ƀư jêh lĕ ngih păng.
2Păng ƀư Ngih Bri Liban, geh du rhiăng hăt njok, prăm jê̆t hăt rkăng, jêh ri prêh pe jê̆t hăt. Bu ƀư ngih brah kalơ puăn mbor meh tơm si sêdar; geh rda tơm si sêdar n'gân ta kalơ meh. 3Bu ndop kađar tơm si sêdar ta kalơ lĕ rngôch jrô nkơng ta kalơ puăn jê̆t ma prăm mlâm meh, jê̆t ma prăm mlâm ăp mbor.
4Geh ndor năp pe mbor mpông bloh, tâm lĕ mpông bloh bu ƀư tâm rle năp, tâm lĕ pe mbor. 5Tơm si lĕ rngôch mpông jêh ri mbong mpông geh ndor năp puăn blon, tâm rle tâm tra năp, jêh ri ăp tâm pe mbor mpông nây.
6Păng ƀư du Jrô Meh, geh prăm jê̆t hăt njok jêh ri pe jê̆t hăt rkăng. Mpeh panăp ndring geh bok king ma du mbor meh jêh ri geh bok nching panăp khân păng.
7Jêh ri păng ƀư du jrô Sưng Hađăch ntŭk păng phat dôih, jêng Jrô Phat Dôih. Bu ƀư ma tơm si sêdar ntơm bơh ntur gre tâm dâng tât ma chor kalơ. 8Bi ma ngih păng nơm tâm ban đŏng, ntŭk păng gŭ, tâm nhuang êng pakơi jrô. Y-Salômôn ƀư đŏng du mlâm ngih jrô nâm bu pônây prăp ma kon bu ur Pharaôn păng sŏk jêh jêng ur păng.
9Lĕ rngôch ngih nây bu ƀư ma lŭ khlay, trah tĭng nâm nau lĕ veh jêh, bu phat ma n'hat panăp jêh ri pakơi, ntơm bơh mbon tât ta lŭ kalơ, jêh ri ntơm bơh nhuang ngih Yêhôva tât tâm nhuang toyh. 10Mbon bu ƀư ma lŭ khlay jêh ri toyh, ăp mlâm dĭ pham hăt jêh ri jong jê̆t hăt. 11Ta kalơ geh lŭ khlay lĕ trah tĭng nâm nau veh jêh, jêh ri tơm si sêdar. 12Nhuang toyh geh pe mbor lŭ toyh lĕ trah, jêh ri du mbor rkang tơm si sêdar văr jŭm, tâm ban pô nây tâm trôm nhuang ngih Yêhôva jêh ri ta ndring ngih brah.

Kan Y-Hiram Ƀư Tâm Ngih Brah

13Hađăch Salômôn prơh bunuyh hăn jă Y-Hiram tă bơh ƀon Tir. 14Păng jêng kon buklâu bu ur ndrô khĭt sai ndŭl mpôl Naptali, mbơ̆ păng jêng du huê buklâu ƀon Tir, du huê pah kan chiăr kông. Păng jêng du huê bu nuyh blau ngăn, gĭt vât jêh ri blau kan gay ƀư lĕ kan ma kông. Păng văch tât ma Hađăch Salômôn jêh ri ƀư lĕ nau kan hađăch jao ma păng. 15Păng tŏ bar mlâm meh kông, du mlâm meh prêh geh jê̆t ma pham hăt, jêh ri jê̆t ma bar hăt rval mlâm, tơlah sŏk rse nthăng jêh veh. Meh nây geh trôm sŭng, nau mbâl meh nây puăn lau ti. Meh nguay ri tâm ban nây đŏng.
16Păng tŏ bar mlâm bôk meh ma kông, gay n'gân ta kalơ chiông meh, prêh du mlâm bôk nây geh prăm hăt, jêh ri bôk nguay ri prêh prăm hăt nây đŏng. 17Păng ƀư bar blah dreh nđâp ma rvang rse rvăk prăp ma bôk meh ta kalơ chiông meh; du blah ăn ma du mlâm bôk meh, jêh ri du blah đŏng ăn ma du mlâm bôk meh nguay ri.
18Y-Hiram ăt ƀư đŏng rup play pom granat tâm bar mbor văr jŭm ta kalơ du blah dreh, gay nkŭm bôk meh kalơ chiông meh. Jêh ri păng ƀư pô nây đŏng ma ăp bôk meh. 19Bôk meh ta kalơ chiông meh tâm ndring, bu ƀư rup kao si li li, toyh puăn hăt. 20Ta pĭt bâr, kalơ bôl ăp bôk meh, păng ntă dreh kông, jêh ri tŏ rup du mbor geh bar rhiăng play pom granat, ndop jŭm ăp bôk meh nây. 21Jêh nây păng ndâk bar mlâm meh nây ta ndring ngih brah. Păng ndâk mpeh pama, jêh ri ntơ amoh păng Jakin. Pônây, ndâk mpeh pachiau, jêh ri ntơ amoh păng Bôas.
22Ăp bôk meh kalơ chiông meh geh rup kao si li li. Pônây nau kan ƀư bar mlâm meh kông lĕ lôch jêh. 23Jêh ta nây păng tŏ du mlâm drŏng dak rval mlâm, ma kông, huy bâr păng jê̆t hăt; drŏng dak aơ prêh prăm hăt, jêh ri rval jŭm păng pe jê̆t hăt, tơ lah sŏk rse nthăng jêh veh. 24Păng tŏ đŏng bar mbor rup play nông jŭm lam drŏng nây, tâm ƀah du hăt jê̆t mlâm rup nông. Păng ăn bu tŏ du rơh ndrel ma drŏng dak nây. 25Drŏng dak ma kông aơ n'gân păng ta kalơ rup jêt bar mlâm ndrôk, pe mlâm rle năp mpeh padâng, pe mlâm rle năp mpeh tâm rđŭng, jêh ri pe mlâm rle năp mpeh palơ. Bu n'gân drŏng dak nây ta kalơ khân păng, jêh ri tâm rđĭl bŭt mpeh tâm trôm. 26Nau mbâl păng geh du mpang ti. Jêh ri bâr păng bu ƀư tâm ban nâm bâr kachok nâm bu kao si li li. Păng dơi dứng dak bar rbăn bat.
27Păng ƀư tay đŏng jê̆t mlâm hip kông, ăp mlâm hip geh puăn hăt njok, dĭ puăn hăt, jêh ri prêh pe hăt. 28Nâm pô aơ bu ƀư hip nây: ăp mlâm hip geh ndap kông da dê nkrêp đah jrŏng păng, 29Ta kalơ ăp ndap kông nây geh rup yau mŭr, ndrôk, chêrubim. Mpeh kalơ jêh ri mpeh tâm dâng rup yau mŭr jêh ri ndrôk geh rvang kao.
30Tâm ăp mlâm hip geh puăn mlâm jâng ndeh ƀư ma kông jêh ri mâng rnung bu ƀư ma kông đŏng. Ta puăn njônh hip nây geh jâng meh gay ndăl nau jâk hip kalơ nây.
 Puăn jâng meh aơ bu tŏ nkrêp đah mâng rnung hip jêh ri ta meng ăp jăng nây geh rvang rup kao
31Ta nklang hip mpeh kalơ ta bôk geh trôm bâr rval mlâm jru du hăt du nđam: Ta bâr păng bu kach rup. Bi ma ndap păng bu ƀư ma ndap kông puăn blon, mâu geh mlâm ôh. 32Tâm dâng ndap kông ta kalơ săk hip geh puăn mlâm jâng ndeh, jêh ri mâng rnung jâng ndeh. Ăp jâng ndeh prêh du hăt du nđam. 33Lĕ rngôch jâng ndeh bu ƀư tâm ban ma jâng ndeh seh. Mâng rnung khân păng, rvang kŏng kăm, jêh ri lĕ glo đŭm tâm khan đah rnung bu tŏ da dê. 34Geh puăn mlâm jâng ta puăn njônh ăp hip, jâng jêng du jăr bu tŏ nkrêp đah hip. 35Ta kalơ hip geh ndơ rmăn prêh du hăt ma du nđam; jêh ri ta kalơ hip ndơ rđâng ndap jêng du njăr bu tŏ ndrel. 36Ta măt ndơ rđâng jêh ri ta ndap păng kach rup chêrubim, yau mŭr, jêh ri tơm đung tĭng nâm geh ntŭk hŏng nđâp ma rvang kao văr jŭm nây. 37Păng ƀư jê̆t mlâm hip nâm bu pô nây; lĕ rngôch bu tŏ tâm ban da dê, nau veh, jêh ri nau ƀư rup jêng tâm ban.
38Păng ƀư jê̆t mlâm ndơ dứng dak ma kông; ăp ndơ dứng dak nây dơi dứng puăn jê̆t bat. Ăp ndơ dứng nây prêh puăn hăt, jêh nây păng n'gân ta kalơ hip nây, du mlâm hip ăn du mlâm ndơ dứng dak: 39Lôch jêh păng n'gân prăm mlâm hip, mpeh rđŭng ma ngih brah, jêh ri prăm mlâm hip mpeh dor ma ngih brah. Păng n'gân tay đŏng drŏng dak ta njônh palơ rđŭng ma ngih brah. 40Y-Hiram ƀư tay đŏng yăng dơ buh, ndroh, jêh ri ngan grưng. Pônây Y-Hiram ƀư lĕ lôch jêh ri lĕ nau kan Hađăch Salômôn jao ăn păng ƀư ma ngih Yêhôva: 41bar mlâm meh kông, bar mlâm bôk meh n'gân kalơ meh kông, jêh ri bar mlâm dreh kông gay nkŭm ta kalơ bôk meh, 42puăn rhiăng play pom granat ma kông, nkrêp ta bar mlâm dreh, dăp bar mbor, du mbor du rhiăng, jŭm ăp bôk meh. 43Jê̆t mlâm hip, jêh ri jê̆t mlâm ndơ dứng dak n'gân ta kalơ jê̆t mlâm hip nây, 44ƀư đŏng du mlâm drŏng dứng dak, jêh ri jê̆t mlâm ndrôk ăn tâm dâng drŏng dak nây. 45Yăng dơ buh, ndroh jêh ri ngan grưng. Lĕ rngôch ndơ aơ Y-Hiram ƀư ăn ma ngih Yêhôva bơh Hađăch Salômôn jao ăn păng ƀư ma kông tho chrêk da dê. 46Hađăch ăn păng ƀư lĕ rngôch ndơ aơ ta du ntŭk geh neh uk tâm neh lâng dak krong Yurdan vah vang ƀon Sukôt đah ƀon Sarêthan. 47Y-Salômôn mâu njing ôh lĕ rngôch ndơ nây, yorlah khân păng lĕ âk ir, jêh ri rnoh âk bu mâu hôm dơi kơp. 48Y-Salômôn ƀư tay đŏng lĕ rngôch ndơ dŏng tâm ngih Yêhôva geh: nơng mah, sưng mah ntŭk n'gân piăng let nhhơr ma Brah Ndu, 49jâng jrêng mah chrêk, prăm mlâm mpeh pama jêh ri prăm mlâm mpeh pa chiau, panăp jrô kloh ngăn tâm trôm; kao si, ŭnh kađen, jêh ri ndơ nkep ŭnh rnga ƀư ma mah; 50kachok, katrei nkăp ŭnh jrêng, khăl nglŭng, ngan pala ăn ndơ ƀâu kah, nđŏ sok buh ƀư ma mah; jêh nây lăk-lê khan mpông ƀư ma mah prăp ma mpông tâm trôm ngih, jrô kloh ueh ngăn jêh ri prăp ma mpông ndring ngih brah.
51Pônây Hađăch Salômôn ƀư lôch jêh lĕ rngôch nau kan păng ŭch ƀư ăn ma ngih Yêhôva. Y-Salômôn leo nglăp tâm ngih brah ndơ Y-David, mbơ̆ păng, hŏ nhhơr, geh prăk, mah, jêh ri khăl ngan, păng djôt leo ndơ nây nglăp tâm jrô prăp drăp ndơ tâm ngih Yêhôva.