7

Dống Puo Sa-lamôn

1Puo Sa-lamôn táq dống yỗn án bữm nheq muoi chít la pái cumo nŏ́q moâm. 2-3Án táq clống la‑a noau dŏq Sarứng Lê-banôn, cuti muoi culám coat, la‑a sỡng chít coat, sarỡih pái chít coat; bữn tanũl aluang sê-da pái rana, muoi rana bữn muoi chít la sỡng ntreh, cớp bữn prang aluang sê-da noau táq mantác dŏq aloap tâng tanũl. Sarưng táq toâq aluang sê-da, cớp bữn tanũl cloaq. 4Tâng bar coah ratâng bữn pái rana toong piang. 5Bữn tapoât ngoah toong alúh, muoi coah pái ngoah; ma noau táq choâng-rachoâng.
6Án táq clống noau amứh Clống Tanũl, cuti sỡng chít coat; la‑a pái chít coat; coah moat clống ki bữn ntrỡn noau sapo cớp bữn tanũl cloaq.
7Clống Puo noau dŏq Clống Puo Rasữq, la ntốq puo Sa-lamôn parchĩn parnai. Clống nâi noau apooq aluang sê-da tâng ratâng tễ tapang toau toâq sarưng.
8Ntốq puo Sa-lamôn ỡt táq tâng nchŏh yáng clĩ clống rasữq. Dống nâi táq machớng dống canŏ́h tê. Chơ án táq dống yỗn lacuoi án, con cumũr puo Ê-yip-tô, la ngkíq tê.
9Ma dũ dống tễ pưn tháng toau toâq mpuol, dếh nchŏh, ki noau táq toâq tamáu moat lứq noau khoiq rưoh. Tamáu nâi cứt tễ ntốq noau píq; noau chiaq coah clống cớp coah tiah, dếh cữo pasiel toâq canữo hỡ. 10Tanang dống noau táq toâq tamáu cốc toâr ca cứt tễ ntốq noau píq tamáu, cuti muoi chít coat tỡ la tacual coat. 11Ma tâng pỡng máh tamáu ki bữn tamáu canŏ́h ễn, táq riang khoiq chiaq chơ; ma prang ki táq toâq aluang sê-da. 12Nchŏh dống puo, nchŏh yáng clống dống sang, cớp nchŏh yáng tiah dống sang noau táq machớng; bữn viang tamáu, noau patoi cốc tamáu acữn cỡt pái hang, cớp padol chóq aluang sê-da dŏq táq caning.

Huram La Cũai Chiang Khễuq Lứq

13Puo Sa-lamôn ớn cũai pỡq coâiq muoi noaq samiang, ramứh Huram; án la cũai chiang tâng vil Ti-rơ, khễuq tooc sapoan. 14Mpoaq án la cũai tễ vil Ti-rơ, ma khoiq cuchĩt chơ. Mpoaq án la cũai chiang tê tooc sapoan. Mpiq án la tễ tỗp Nep-tali. Huram la cũai rangoaiq cớp chiang tooc sapoan. Án toâq pỡ puo Sa-lamôn cớp táq puai riang santoiq puo Sa-lamôn ớn.

Bar Ntreh Tanũl Sapoan

15Huram tooc bar ntreh tanũl sapoan; dũ tanũl cuti muoi chít tacual coat, cớp chiaq avĩel tanũl bữn muoi chít la bar coat. Tanũl nâi ayứng dŏq bân ngoah toong mut loŏh Dống Sang Toâr. 16Án táq bar lám plỡ sapoan chóq tâng pứp bar tanũl, muoi lám plỡ sarỡih sỡng coat. 17Dũ plỡ tanũl án pasang toâq sái-sô clan cỡt tapul lansũa, 18dếh bar rana palâi ỗiq-tâi táq toâq sapoan.
19Dũ plỡ tanũl nâi cỡt ariang piar adon dỡq, sarỡih pỗn coat, 20chơ achúh dŏq tâng plỡ tanũl bân pỡng sái-sô. Dũ plỡ tanũl pasang avĩel palâi ỗiq-tâi bar culám ŏ́c cỡt bar rana.
21Huram patứng bar lám tanũl nâi yáng moat ntrỡn Dống Sang Toâr. Tanũl ỡt coah angia pưn noau dŏq ramứh Yakin, ma tanũl ỡt coah angia pỡng noau dŏq ramứh Bô-at. 22Tâng plỡ tanũl bữn rup piar adon dỡq táq toâq sapoan.
 Chơ án táq moâm plỡ tanũl.

Ỗ Sapoan Toâr

23Huram táq ỗ toâr toâq sapoan, sarỡih sỡng coat, la‑a muoi chít coat, cớp chiaq avĩel ỗ toâr pái chít la pái coat. 24Coah tiah ỗ toâr bữn rup aluoi táq toâq sapoan, cỡt bar rana atớt cớp ỗ toâr. 25Noau achúh ỗ toâr ki tâng pỡng cloong rup ntroŏq tangcáh muoi chít la bar lám táq toâq sapoan. Muoi chít la bar lám ntroŏq ki, pái lám to moat chu coah angia pỡng, pái lám to moat chu coah angia pưn, pái lám to moat chu coah angia mandang loŏh, cớp pái lám ễn to moat chu coah angia mandang pât. 26Ỗ toâr nâi, cubân máh cứm pỗn, kíng án samoât tambớr cachoc; coah tiah ariang piar adon dỡq. Ỗ toâr nâi têq chóq dỡq pỗn ngin pỗn culám lit.

Kĩen Sapoan

27Huram táq kĩen toâq sapoan muoi chít lám, dũ lám cuti pỗn coat, la‑a pỗn coat, sarỡih pái coat. 28Kĩen nâi táq toâq khlễc sapoan cỡt piang pa, cớp chóq racoam. 29Tâng máh khlễc sapoan bữn rup cula samín, rup ntroŏq, cớp rup chê-rup. Tâng racoam bữn rup cula samín cớp rup ntroŏq tangcáh, ma coah pỡng cớp coah pưn bữn carvang piar nêuq o lứq. 30Kĩen dũ lám bữn pỗn lám ayững sapoan, cớp parcuang tâng mpứng dĩ ki táq toâq sapoan tê. Pỗn coah nhoq bữn tanloaq cloaq crơng radỡng; crơng cloaq ki khũar pachĩr cỡt rup nêuq lứq. 31Tâng pỡng kĩen bữn racoam vứl ien achúh crơng radỡng, noap tễ pưn toau toâq pỡng sarỡih muoi coat; yarũ sám muoi satia, cớp noau pachĩr avĩel tâng tambớr ki cỡt rup nêuq o. 32Pỗn lám ayững kĩen ỡt pưn ntốq tadỡng, sarỡih pái satia; bữn muoi parcuang pardol tâng kĩen. 33Nheq tữh máh ayững kĩen táq ariang ayững sễ aséh rachíl; parcuang, carvang, tanloaq carvang, cớp bĩ kĩen la táq toâq sapoan nheq. 34Dũ lám kĩen bữn tanloaq pỗn lám bân nhoq coah pưn, cỡt muoi sâiq cớp kĩen. 35Tâng pỡng caning kĩen dũ lám bữn sadon, cuti tadĩ coat; tanloaq cớp khlễc rakêng kĩen táq cỡt muoi sâiq. 36Tanloaq cớp máh khlễc rakêng kĩen án pasang toâq rup chê-rup, rup cula samín, cớp nỡm tarễc; bân ntốq léq ma tỡ bữn rup ntrớu, ki pachĩr rup piar. 37Huram táq muoi chít lám kĩen, cớt toâr la machớng nheq.
38Huram táq ỗ cớt muoi chít lám. Muoi lám dŏq tâng muoi sễ kĩen. Dũ lám la‑a pỗn coat, têq chứng dỡq tacual culám tacual chít lit. 39Án dững sỡng lám kĩen dŏq coah angia pưn tâng nchŏh dống sang, cớp sỡng lám ễn dŏq coah angia pỡng. Ma ỗ sapoan toâr, án achúh dŏq bân soq coah angia mandang loŏh cớp coah angia pưn nchŏh dống sang.

Máh Crơng Tâng Dống Sang Toâr

40Huram táq dếh adéh, sán, cớp tangan. Án táq moâm dũ ramứh yỗn puo Sa-lamôn dŏq tâc tâng Dống Sang Toâr. 41Án táq neq:
 Tanũl bar ntreh cớp plỡ tanũl cỡt samoât rup tangan dỡq tâng pỡng tanũl; tanũl dũ ntreh bữn sái-sô;
42rup palâi ỗiq-tâi pỗn culám ŏ́c; muoi rana muoi culám ŏ́c, ma patoi tanũl cỡt bar rana;
43kĩen muoi chít lám ien achúh dŏq crơng chứng dỡq muoi chít lám;
44ỗ toâr, cớp muoi chít la bar lám rup ntroŏq ca dỡ ỗ toâr ki;
45adéh, sán, cớp tangan.
 Dũ ramứh Huram táq yỗn puo Sa-lamôn dŏq pỡ Dống Sang Toâr, án táq toâq sapoan noau sat.
46Puo ớn noau táq máh crơng nâi pỡ ntốq tooc tâng mpứng dĩ bar coah vil Sucôt cớp vil Sarê-than, la ntốq tapín cheq crỗng Yôr-dan. 47Ma puo Sa-lamôn tỡ bữn ớn noau cân loah máh sapoan ki, yuaq bữn sa‑ữi lứq. Ngkíq tỡ bữn noau dáng ntâng máh léq sapoan noau táq máh crơng ki.
48Puo Sa-lamôn táq toâq yễng crơng pasang tâng Dống Sang Toâr, bữn neq: Prông sang cớp cachơng dŏq bễng mi chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, 49rông dŏq chớp tớu muoi chít lám, achúh dŏq yáng moat Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt (sỡng lám dŏq coah angia pưn; ma sỡng lám ễn dŏq coah angia pỡng); piar aluang, chớp tớu, crơng tacáp; 50cachoc, sarkĩauq cứt ruaiq tớu, cuban, tangan chóq crơng phuom, chô tadỡng rahững ũih; cantáih toong Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt, cớp cantáih toong mut tâng dống sang. Nheq tữh crơng ki noau táq toâq yễng nheq.
51Toâq puo Sa-lamôn táq moâm dũ ramứh yỗn Dống Sang Toâr, chơ án dững práq, yễng, cớp máh crơng tâc ca puo Davĩt, mpoaq án, khoiq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, dững dŏq tâng ntốq noau dŏq crơng radỡng tâng dống sang.