7

Ua vaajntxwv Xalaumoo lub tsev

1Xalaumoo ua nwg lub tsev tau kaum peb xyoos txhad ua tau lub vaaj lub tsev tav txhua yaam. 2Nwg ua lub tsev Haav Zoov Lenpanoo, ntev ib puas tshwm daav tswb caug tshwm hab sab peb caug tshwm, hab xuas ntoo cab ua plaub leej ncej, hab xuas ntoo cab ua cov dau sau cov hauv ncej. 3Txheej sau mas xuas ntoo cab vuv, yog vuv sau plaub caug tswb chaav kws nyob txheej sau cov hauv ncej ib leej muaj kaum tswb chaav. 4Muaj peb zaaj qhov rais, peb zaaj qhov rais hov nyob sws ncaag. 5Qhov rooj qhov rais huvsw ua daav xwm faab xwm meem, hab cov qhov rais kuj nyob peb zaaj nyob sws ncaag.
6Nwg ua lub tsev Ncej Ntshais Nrho, ntev tswb caug tshwm daav peb caug tshwm. Muaj ib chaav muaj ncej nyob saab nrau qhov rooj kws muaj zaaj qaab khaav.
7Nwg ua lub tsev kws muaj lub zwm txwv kws nwg tu plaub, yog lub tsev tu plaub. Nwg xuas ntoo cab xov txwj nrho taw ntsaa tsev moog nto plawg rua tej laag.
8Nwg ua lub tsev rua nwg nyob rua huv lub tshaav puam npuas nkaus lub tsev tu plaub saab nraag, ua zoo ib yaam nkaus le tej. Xalaumoo kuj ua ib lub tsev zoo yaam nkaus le nuav rua Falau tug ntxhais kws yuav lug ua quaspuj.
9Muaj tej pob zeb muaj nqes heev kws txhwm lawv le ntsuag ca hab xuas kaw kaw saab nrau hab saab huv lug ua, txwj nrho huv taw moog nto plawg ntsaa, hab txwj nrho ntawm Vaajtswv lub tuam tsev moog txug lub tshaav puam luj huvsw. 10Muab tej pob zeb luj kws muaj nqes tag huv taw, tej nam txhwb zeb luj luj daav yim tshwm hab kaum tshwm. 11Txheej sau mas muaj tej pob zeb muaj nqes kws txhwm lug lawv le ntsuag ca, hab muab ntoo cab ua. 12Lub tshaav puam luj muab cov pob zeb kws txhwm xov peb tshooj mas xov ib tshooj ntoo cab. Lub tshaav puam saab huv kws xov Yawmsaub lub tuam tsev hab zaaj qaab khaav kuj zoo ib yaam nkaus.

Tej num kws Hilaa ua rua huv lub tuam tsev

(2VKk. 3:15-17; 2VKk. 4:2-5, 4:11-5:1)

13Vaajntxwv Xalaumoo khaiv tuabneeg moog coj Hilaa huv lub nroog Thailab tuaj. 14Hilaa yog ib tug puj ntsuag kws yog xeem Nathali le tub. Nwg txwv yog ib tug nyob huv lub nroog Thailab, nwg yog Kws ntaus tooj lab. Hilaa muaj plaab plaw tswvyim hab txawj muab tooj lab ua txhua yaam. Nwg tuaj cuag vaajntxwv Xalaumoo hab ua vaajntxwv tej num huvsw.
15Nwg muab tooj lab nchuav ua ob tug ncej. Ib tug sab kaum yim tshwm, ntsuag puag ncig muaj kaum ob tshwm. Tug ncej kws ob kuj zoo ib yaam nkaus. 16Nwg muab tooj lab nchuav ua ob lub hauv ncej kws yuav muab txawb rua sau ob tug ncej. Ob lub hauv ncej puavleej sab tswb tshwm. 17Muaj saw tooj lab qhab ua qhov muag ntxaij rua sau cov hauv ncej, ua xyaa lub rua ib lub hauv ncej, ua dua xyaa lub rua ib lub hauv ncej. 18Nwg ua txwv ntsab pobkws ob zaaj puag ncig daim ntxaij qhov muag txhad vej tau ib lub hauv ncej kws muab txawb rua sau cov ncej. Lub hauv ncej kws ob nwg kuj ua zoo ib yaam nkaus. 19Tassws tej hauv ncej kws nyob sau cov ncej huv zaaj qaab khaav, ua paaj zoo le paaj qos dej rua, yog sab plaub tshwm. 20Tej hauv ncej muab txawb sau ob tug ncej rua sau lub ntxheb kws nyob ntawm daim ntxaij qhov muag, hab muaj ob puas lub txwv ntsab pobkws nyob ua ob zaaj puag ncig cov hauv ncej. Tug ncej kws ob kuj ib yaam nkaus. 21Nwg txhus ob tug ncej rua ntawm qaab khaav lub tuam tsev, ib tug rua saab nraag hu ua Yakhi, ib tug rua saab peg hu ua Npau‑a. 22Sau tej hauv ncej mas muaj paaj zoo le paaj qos dej. Ob tug ncej txhad ua tau tav le nuav.
23Nwg nchuav lub rhawv dej kheej kheej, ntsuag lub nrog sau ncauj daav kaum tshwm sab tswb tshwm hab ntsuag puag ncig muaj peb caug tshwm. 24Ntawm lub ncauj rhawv dej huv qaab muaj ib co taub ab puag ncig taag nrho peb caug tshwm. Cov taub ab hov nyob ua ob zaaj nchuav keev xeeb nkaus rua lub rhawv dej. 25Lub rhawv dej txawb rua sau kaum ob tug nyuj, peb tug tig ndag rua saab peg, peb tug tig ndag rua saab nub poob, peb tug tig ndag rua saab nraag hab peb tug tig ndag rua saab nub tuaj. Puab muab lub rhawv dej txawb sau cov nyuj. Cov nyuj tig pobtw huvsw rua huv plawv. 26Lub rhawv dej hov tuab ib dus, ua lub npoo rhawv dej zoo le lub npoo taig, hab ua zoo le lub paaj qos dej, ntim dej tau ob txheeb npa dej.
27Nwg muab tooj lab ua kaum lub nyuas tsheb thawb dej, ib lub ntev plaub tshwm daav plaub tshwm sab peb tshwm. 28Nwg ua lub tsheb le nuav, nwg muab tooj lab ua txag xov lub tsheb hab ua ib pluaj puag ncig daim txag hov lub ntug. 29Ib daim txag kws muaj ntug hov mas nwg sais duab tsuv ntxhuav hab nyuj hab duab Khelunpee rua huv. Hab xuas rauj txaug sais saab npoo sau cov duab tsuv ntxhuav hab nyuj hov hab sais saab npoo huv ua txaij nraug quas zeeg. 30Ib lub tsheb muaj plaub lub lug tsheb tooj lab hab ib tug laag tooj lab. Plaub lub kaum tsheb mas muaj plaub tug ncej tag lub phaaj dej. Cov ncej hov puavleej muab nchuav ua txaij nraug zeeg ntswj pis leeg. 31Lub taig kws tag lub phaaj dej nyob sab sau lub tsheb ib tshwm. Lub taig hov kheej kheej yaam le ua lub qaab txawb taig hab tub ib tshwm txhais. Lub ncauj taig hov ua tau txaij nraug quas zeeg. Daim txag xov mas daav plaub faab xwm yeem tsw kheej. 32Plaub lub lug tsheb nyob huv qaab daim txag. Ob tug laag tooj lab keev xeeb nkaus rua lug tsheb. Txhua lub lug tsheb sab ib tshwm ib dus. 33Cov lug tsheb hov ua zoo nkaus le lug tsheb ua rog, tej laag hab tej ntug kauj hab tej taab hab tej plov puavleej yog nchuav lug. 34Ib lub tsheb muaj plaub tug ncej tag lub phaaj dej rua ntawm plaub lub kaum tsheb, tug ncej kws tag hov keev xeeb nkaus rua lub tsheb. 35Sau lub npoo tsheb muaj ib tug caaj ntswg sab ib dus. Tug caaj ntswg sau lub npoo tsheb hab cov ncej tag lub phaaj dej hab cov daim txag mas lu keev xeeb nkaus ua ke. 36Nwg sais duab Khelunpee hab tsuv ntxhuav hab tej tsob toov laaj rua tej ncej tag hab rua tej daim txag rua tej chaw seem hab txhua yaam sais ntswj ua txaij nraug quas zeeg. 37Nwg ua kaum lub tsheb zoo ib yaam le nuav. Nwg nchuav txhua lub ib yaam nkaus hab luj sws luag zog hab zoo ib yaam nkaus.
38Nwg muab tooj lab ua kaum lub phaaj dej, ib lub phaaj ntim tau plaub caug npa, ib lub phaaj daav plaub tshwm, ib lub tsheb muaj ib lub phaaj dej. 39Nwg muab cov tsheb txawb rua huv lub tuam tsev, tswb lub rua saab nraag tswb lub rua saab peg. Nwg muab lub nam rhawv dej luj txawb rua ntawm lub tuam tsev saab nub tuaj kws npuas rua saab nraag.
40Hilaa kuj ua tej laujkaub tej duav phuaj hab tej phaaj. Hilaa txhad ua tau txhua yaam tav kws nwg ua rua huv Yawmsaub lub tuam tsev rua vaajntxwv Xalaumoo, yog tej nuav, 41ob tug ncej hab ob lub taig kws txawb sau hauv ncej sau cov ncej, hab ob daim ntxaij qhov muag kws kauv ob lub taig kws txawb sau hauv ncej sau ob tug ncej, 42hab plaub puas lub txwv ntsab pobkws lu rua ob daim ntxaij qhov muag hov. Ib daim ntxaij qhov muag mas dai ob zaaj txwv ntsab pobkws sub txhad le nyob puag ncig ob lub taig hauv ncej sau ob tug ncej, 43hab kaum lub tsheb thawb dej hab kaum lub phaaj dej kws nyob sau cov tsheb, 44hab ib lub nam rhawv dej hab kaum ob tug nyuj kws txawb lub rhawv dej, 45hab tej laujkaub hab tej duav phuaj hab tej phaaj. Tej nuav huvsw kws Hilaa tau ua rua vaajntxwv Xalaumoo swv tsua huv Yawmsaub lub tuam tsev mas puavleej yog xuas tooj lab kws txhuam ci nplaag lawm ua. 46Vaajntxwv nchuav cov nuav ntawm lub haav Yalatee ntawm qhov aav nplaum kws nyob lub moos Xukhau hab lub moos Xalethaa ntu nruab nraab. 47Xalaumoo tub tsw kiv tej nuav tsua qhov muaj ntau dhau hwv lawm, txhad tsw paub tas tooj lab nyaav npaum le caag.
48Xalaumoo ua tau txhua yaam pestwj kws swv rua huv Yawmsaub lub tuam tsev, yog tej nuav, lub thaaj kub hab lub rooj kub kws txawb ncuav rua ntawm Yawmsaub xubndag, 49hab cov ncej txawb teeb kws xuas tseem kub ua muaj tswb tug nyob saab nraag tswb tug nyob saab peg nyob npuas chaav kws dawb huv kawg nkaus, hab cov paaj ntoo hab cov teeb hab caj kws xuas kub ua, 50hab cov taig hab cov taig khwb teeb xeeb hab cov phaaj hab cov taig kws rau cov moov tshuaj tsw qaab hab tej laug yawm ncaig tawg kws muab tseem kub ua, hab cov ntsej kub kws tuav txhwb qhov rooj kaw chaav huv kws yog chaav dawb huv kawg nkaus hab tuav txhwb qhov rooj chaav dawb huv ntawm lub tuam tsev.
51Txhua yaam num kws vaajntxwv Xalaumoo ua Yawmsaub lub tuam tsev txhad tav taag le nuav. Hab Xalaumoo coj tej nyaj tej kub hab tej pestwj swv kws nwg txwv Tavi tub muab xyeem pub rua Vaajtswv lawd lug muab khaws ca rua huv tej txhaab huv Yawmsaub lub tuam tsev.