7

Ua vajntxwv Xalaumoo lub tsev

1Xalaumoo ua nws lub tsev tau kaum peb xyoos thiaj ua tau lub vaj lub tsev tiav txhua yam. 2Nws ua lub tsev Hav Zoov Lenpanoo, ntev ib puas tshim dav tsib caug tshim thiab siab peb caug tshim, thiab xuas ntoo ciab ua plaub leej ncej, thiab xuas ntoo ciab ua cov dau saum cov hau ncej. 3Txheej saud mas xuas ntoo ciab vov, yog vov saum plaub caug tsib chav uas nyob txheej saum cov hau ncej ib leej muaj kaum tsib chav. 4Muaj peb zaj qhov rais, peb zaj qhov rais ntawd nyob sib ncaj. 5Qhov rooj qhov rais huvsi ua dav xwm fab xwm meem, thiab cov qhov rais kuj nyob peb zaj nyob sib ncaj.
6Nws ua lub tsev Ncej Txhais Nrho, ntev tsib caug tshim dav peb caug tshim. Muaj ib chav muaj ncej nyob sab nraum qhov rooj uas muaj zaj qab khav.
7Nws ua lub tsev uas muaj lub zwm txwv uas nws tu plaub, yog lub tsev tu plaub. Nws xuas ntoo ciab xov txij ntawm taw ntsa tsev mus nto plaws rau tej las.
8Nws ua lub tsev rau nws nyob rau hauv lub tshav puam npuas nkaus lub tsev tu plaub sab nrad, ua zoo ib yam nkaus li tej. Xalaumoo kuj ua ib lub tsev zoo yam nkaus li no rau Falau tus ntxhais uas yuav los ua pojniam.
9Muaj tej pob zeb muaj nqes heev uas txhwm raws li ntsuas cia thiab xuas kaw kaw sab nraud thiab sab hauv los ua, txij ntawm hauv taw mus nto plaws ntsa, thiab txij ntawm Vajtswv lub tuam tsev mus txog lub tshav puam loj huvsi. 10Muab tej pob zeb loj uas muaj nqes tiag hauv taw, tej niag txhib zeb loj loj dav yim tshim thiab kaum tshim. 11Txheej saud mas muaj tej pob zeb muaj nqes uas txhwm los raws li ntsuas cia, thiab muab ntoo ciab ua. 12Lub tshav puam loj muab cov pob zeb uas txhwm xov peb tshooj mas xov ib tshooj ntoo ciab. Lub tshav puam sab hauv uas xov Yawmsaub lub tuam tsev thiab zaj qab khav kuj zoo ib yam nkaus.

Tej haujlwm uas Hilas ua rau hauv lub tuam tsev

(2VKk. 3:15-17, 4:2-5, 4:11-5:1)

13Vajntxwv Xalaumoo txib neeg mus coj Hilas hauv lub nroog Thailab tuaj. 14Hilas yog ib tug poj ntsuam uas yog xeem Nathali li tub. Nws txiv yog ib tug nyob hauv lub nroog Thailab, nws yog Kws ntaus tooj liab. Hilas muaj lajlim tswvyim plab plaws thiab txawj muab tooj liab ua txhua yam. Nws tuaj cuag vajntxwv Xalaumoo thiab ua vajntxwv tej haujlwm huvsi.
15Nws muab tooj liab nchuav ua ob tug ncej. Ib tug siab kaum yim tshim, ntsuas puag ncig muaj kaum ob tshim. Tus ncej uas ob kuj zoo ib yam nkaus. 16Nws muab tooj liab nchuav ua ob lub hau ncej uas yuav muab txawb rau saum ob tug ncej. Ob lub hau ncej puavleej siab tsib tshim. 17Muaj saw tooj liab qhaib ua qhov muag ntxaij rau saum cov hau ncej, ua xya lub rau ib lub hau ncej, ua dua xya lub rau ib lub hau ncej. 18Nws ua txiv ntsiav kws ob zaj puag ncig daim ntxais qhov muag thiaj vij tau ib lub hau ncej uas muab txawb rau saum cov ncej. Lub hau ncej uas ob nws kuj ua zoo ib yam nkaus. 19Tiamsis tej hau ncej uas nyob saum cov ncej hauv zaj qab khav, ua paj zoo li paj qos dej rau, yog siab plaub tshim. 20Tej hau ncej muab txawb saum ob tug ncej rau saum lub ntxheb uas nyob ntawm daim ntxais qhov muag, thiab muaj ob puas lub txiv ntsiav kws nyob ua ob zaj puag ncig cov hau ncej. Tus ncej uas ob kuj ib yam nkaus. 21Nws txhos ob tug ncej rau ntawm qab khav lub tuam tsev, ib tug rau sab nrad hu ua Yakhi, ib tug rau sab ped hu ua Npau‑a. 22Saum tej hau ncej mas muaj paj zoo li paj qos dej. Ob tug ncej thiaj ua tau tiav li no.
23Nws nchuav lub rhawv dej kheej kheej, ntsuas lub nrog saum ncauj dav kaum tshim siab tsib tshim thiab ntsuas puag ncig muaj peb caug tshim. 24Ntawm lub ncauj rhawv dej hauv qab muaj ib co taub iab puag ncig tag nrho peb caug tshim. Cov taub iab ntawd nyob ua ob zaj nchuav xeeb keeb nkaus rau lub rhawv dej. 25Lub rhawv dej txawb rau saum kaum ob tug nyuj, peb tug tig xubntiag rau sab ped, peb tug tig xubntiag rau sab hnub poob, peb tug tig xubntiag rau sab nrad thiab peb tug tig xubntiag rau sab hnub tuaj. Lawv muab lub rhawv dej txawb saum cov nyuj. Cov nyuj tig pobtw huvsi rau hauv nruab nrab. 26Lub rhawv dej ntawd tuab ib dos, ua lub npoo rhawv dej zoo li lub npoo tais, thiab ua zoo li lub paj qos dej, ntim dej tau ob txhiab npa dej.
27Nws muab tooj liab ua kaum lub nyuag tsheb thawb dej, ib lub ntev plaub tshim dav plaub tshim siab peb tshim. 28Nws ua lub tsheb li no, nws muab tooj liab ua txiag xov lub tsheb thiab ua ib pluaj puag ncig daim txiag ntawd lub ntug. 29Ib daim txiag uas muaj ntug ntawd mas nws sais duab tsov ntxhuav thiab nyuj thiab duab Khelunpee rau hauv. Thiab xuas rauj txaug sais sab npoo saum cov duab tsov ntxhuav thiab nyuj ntawd thiab sais sab npoo hauv ua txaij nraug zees. 30Ib lub tsheb muaj plaub lub log tsheb tooj liab thiab ib tug las tooj liab. Plaub lub kaum tsheb mas muaj plaub tug ncej tiag lub phaj dej. Cov ncej ntawd puavleej muab nchuav ua txaij nraug zees ntswj pes lees. 31Lub tais uas tiag lub phaj dej nyob siab saum lub tsheb ib tshim. Lub tais ntawd kheej kheej yam li ua lub qab txawb tais thiab tob ib tshim txhais. Lub ncauj tais ntawd ua tau txaij nraug zees. Daim txiag xov mas dav plaub fab xwm yeem tsis kheej. 32Plaub lub log tsheb nyob hauv daim qab txiag. Ob tug las tooj liab xeeb keeb nkaus rau log tsheb. Txhua lub log tsheb siab ib tshim ib dos. 33Cov log tsheb ntawd ua zoo nkaus li log tsheb ua rog, tej las thiab tej ntug kauj thiab tej tab thiab tej plov puavleej yog nchuav los. 34Ib lub tsheb muaj plaub tug ncej tiag lub phaj dej rau ntawm plaub lub kaum tsheb, tus ncej uas tiag ntawd xeeb keeb nkaus rau lub tsheb. 35Saum lub npoo tsheb muaj ib tug caj ntswm siab ib dos. Tus caj ntswm saum lub npoo tsheb thiab cov ncej tiag lub phaj dej thiab cov daim txiag mas lo xeeb keeb nkaus ua ke. 36Nws sais duab Khelunpee thiab tsov ntxhuav thiab tej tsob toov laj rau tej ncej tiag thiab rau tej daim txiag rau tej chaw seem thiab txhua yam sais ntswj ua txaij nraug zees. 37Nws ua kaum lub tsheb zoo ib yam li no. Nws nchuav txhua lub ib yam nkaus thiab loj sib luag zog thiab zoo ib yam nkaus.
38Nws muab tooj liab ua kaum lub phaj dej, ib lub phaj ntim tau plaub caug npa, ib lub phaj dav plaub tshim, ib lub tsheb muaj ib lub phaj dej. 39Nws muab cov tsheb txawb rau hauv lub tuam tsev, tsib lub rau sab nrad tsib lub rau sab ped. Nws muab lub niag rhawv dej loj txawb rau ntawm lub tuam tsev sab hnub tuaj uas npuas rau sab nrad.
40Hilas kuj ua tej laujkaub tej duav phuaj thiab tej phaj. Hilas thiaj ua tau txhua yam tiav uas nws ua rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev rau vajntxwv Xalaumoo, yog tej no, 41ob tug ncej thiab ob lub tais uas txawb saum hau ncej saum cov ncej, thiab ob daim ntxais qhov muag uas kauv ob lub tais uas txawb saum hau ncej saum ob tug ncej, 42thiab plaub puas lub txiv ntsiav kws lo rau ob daim ntxais qhov muag ntawd. Ib daim ntxais qhov muag mas dai ob zaj txiv ntsiav kws xwv thiaj li nyob puag ncig ob lub tais hau ncej saum ob tug ncej, 43thiab kaum lub tsheb thawb dej thiab kaum lub phaj dej uas nyob saum cov tsheb, 44thiab ib lub niag rhawv dej thiab kaum ob tug nyuj uas txawb lub rhawv dej, 45thiab tej laujkaub thiab tej duav phuaj thiab tej phaj. Tej no huvsi uas Hilas tau ua rau vajntxwv Xalaumoo siv rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev mas puavleej yog xuas tooj liab uas txhuam ci nplas lawm ua. 46Vajntxwv nchuav cov no ntawm lub hav Yaladee ntawm qhov av nplaum uas nyob lub moos Xukhau thiab lub moos Xalethas ntu nruab nrab. 47Xalaumoo twb tsis luj tej no rau qhov muaj ntau dhau hwv lawm, thiaj tsis paub tias tooj liab hnyav npaum li cas.
48Xalaumoo ua tau txhua yam twj uas siv rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, yog tej no, lub thaj kub thiab lub rooj kub uas txawb ncuav rau ntawm Yawmsaub xubntiag, 49thiab cov ncej txawb teeb uas xuas tseem kub ua muaj tsib tug nyob sab nrad tsib tug nyob sab ped nyob npuas chav uas dawb huv kawg nkaus, thiab cov paj ntoo thiab cov teeb thiab ciaj uas xuas kub ua, 50thiab cov tais thiab cov tais khwb teeb xeeb thiab cov phaj thiab cov tais uas rau cov hmoov tshuaj tsw qab thiab tej duav hlau yawm ncaig taws uas muab tseem kub ua, thiab cov ntsej kub uas tuav txhib qhov rooj kaw chav hauv uas yog chav dawb huv kawg nkaus thiab tuav txhib qhov rooj chav dawb huv ntawm lub tuam tsev.
51Txhua yam haujlwm uas vajntxwv Xalaumoo ua Yawmsaub lub tuam tsev thiaj tiav tag li no. Thiab Xalaumoo coj tej nyiaj tej kub thiab tej twj siv uas nws txiv Davi twb muab xyeem pub rau Vajtswv lawd los muab khaws cia rau hauv tej txhab hauv Yawmsaub lub tuam tsev.