7

Ceix Saa^lo^morn Nyei Hungh Dinc

1Saa^lo^morn longc ziepc faam hnyangx ceix ninh nyei hungh dinc yaac ceix ziangx nzengc. 2Maaih mbuox heuc Le^mbaa^norn Gemh wuov norm biauv ninh ceix yietc baeqv ndorqc ndaauv, hmz ziepc ndorqc jangv, faah ziepc ndorqc hlang. Maaih biei liouz si^ndaa zongh ndiangx nyei ndiouh. Ndiouh dueiv-mueiz aengx maaih si^ndaa zongh ndiangx nyei haengh. 3Haengh gu'nguaaic maengx yaac longc si^ndaa zongh ndiangx gomv. Maaih feix ziepc hmz diuh haengh, yietc liouz maaih ziepc hmz diuh. 4Maaih buo liouz fong muonh nyei qorng. Naaiv bung nyei fong muonh doix wuov bung nyei fong muonh. 5Norm-norm gaengh qorng caux fong muonh nyei qorng maaih biei gorqv fih hnangv nzengc. Naaiv bung nyei buo liouz fong muonh yaac doix ziangx wuov bung nyei buo liouz fong muonh.
6Ninh aengx zoux ‘Maaih Domh Ndiouh nyei Biauv,’ ndaauv hmz ziepc ndorqc, jangv faah ziepc ndorqc. Yiem nza'hmien maengx gomv jienv aengx maaih ndiouh caengx jienv. Gu'nguaaic yaac gomv jienv nzie cuotv daaih.
7Ninh aengx zoux qongx an ninh nyei weic, benx Siemv Zuiz Dorngx. Ninh longc si^ndaa zongh ndiangx weih gu'nyuoz maengx gormx nzengc yiem ga'ndiev ndau taux gu'nguaaic haengh. 8Yiem naaiv qongx nqa'haav maengx, ganh norm laatc gu'nyuoz, ninh ceix ninh ganh yiem nyei hungh dinc yaac caux wuov norm zoux fih hnangv. Saa^lo^morn yaac weic ninh nyei auv, Faalo nyei sieqv, ceix norm biauv fih hnangv nyei.
9Naaiv deix biauv yiem ga'ndiev ndau taux njongc-dueiv, yiem ga'nyiec maengx aengx mingh taux domh laatc, yietc zungv longc jaaix haic nyei la'bieiv zuqc daaih ziux ninh mbuo nyei ciqv-cunx, aengx longc njoux njoux la'bieiv gu'nyuoz caux ga'nyiec maengx. 10Gorn-ndoqv longc jaaix haic nyei domh la'bieiv hietc ndorqc taux ziepc ndorqc ndaauv zoux daaih. 11Gorn-ndoqv gu'nguaaic longc jaaix haic nyei domh la'bieiv, se ziux ciqv-cunx zuqc daaih nyei la'bieiv yaac longc si^ndaa zongh ndiangx. 12Weih gormx nyei domh laatc longc buo yiemc zuqc daaih nyei la'bieiv caux yietc yiemc si^ndaa zongh ndiangx. Weih zaangc Ziouv nyei biauv nyei laatc caux bieqc zaangc Ziouv nyei biauv wuov qongx fih hnangv nyei.

Hilaam Nyei Buoz-Dauh

13Saa^lo^morn Hungh paaiv mienh mingh Tailaqv Zingh dorh Hilaam daaih. 14Hilaam nyei maa benx Napv^taa^li Fingx nyei yietc dauh auv-guaav. Hilaam nyei die zoux dongh siqv zaangc. Hilaam za'gengh! maaih cong-mengh haic, maaih banh zeic, maaih buoz-dauh longc dongh siqv zoux nyungc-nyungc ga'naaiv. Ninh daaih taux Saa^lo^morn Hungh wuov yaac tengx ninh zoux ninh nyei yietc zungv gong.

Zoux Dongh Siqv Ndiouh

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 3:15-17)

15Hilaam dox i norm domh ndiouh, i norm zungv hlang ziepc betv ndorqc, kou gormx ziepc nyeic ndorqc. 16Ninh aengx dox dongh siqv borqv ndiouh dueiv-mueiz biaa ndorqc hlang. Da'nyeic norm fih hnangv nyei, biaa ndorqc. 17Ndiouh dueiv-mueiz longc limc ciqv daaih hnangv mungz nor, naetv jienv. Yietc norm ndiouh dueiv-mueiz maaih siec norm. 18Naaiv deix dongh siqv limc maaih i liouz ziqc liouh biouv huing gormx weic zorng ndiouh gu'nguaaic. I norm ndiouh zoux fih hnangv nyei. 19Gaengh nza'hmien maengx naaiv deix i norm ndiouh dueiv-mueiz zoux daaih benx baeqc horqc biangh nyei fangx, biei ndorqc hlang. 20Ndiouh dueiv-mueiz zoux hnangv bienh wuov norm dorngx gu'nguaaic, nitv maaih limc zoux daaih nyei mungz. Maaih nyic baeqv norm ziqc liouh biouv huing gormx zoux i liouz. Wuov norm ndiouh fih hnangv nyei. 21Hilaam zorqv naaiv deix i norm ndiouh liepc jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gaengh ndaangc. Naamh bung nyei ndiouh ninh cuotv mbuox heuc Yaakin. baqv bung wuov norm ndiouh ninh heuc Mbo^aatc. 22Ndiouh dueiv-mueiz benx baeqc horqc biangh nyei fangx. Hnangv naaic, zoux domh ndiouh nyei gong zoux ziangx nzengc aqv.

Domh Dongh Siqv Bunh

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 4:2-5)

23Hilaam aengx longc dongh siqv dox norm domh bunh junh nyei. Bunh nzuih gu'nguaaic naaiv bung taux wuov bung jangv ziepc ndorqc. Bunh yaac hlang biaa ndorqc. Ndorqc huing gormx faah ziepc ndorqc. 24Yiem bunh nzuih ga'ndiev maaih ha'louh nyei fangx, yietc ndorqc maaih ziepc norm. Dox wuov zanc, dox benx i liouz yaac caux domh bunh benx yietc ndunh.
25Domh bunh don jienv ziepc nyeic dauh ngongh gouv. Buo dauh ngongh gouv huin baqv bung, buo dauh huin fai bung, buo dauh huin naamh bung, buo dauh huin dong bung. Domh bunh don ngongh gu'nguaaic. Ngongh nyei guh kuotv yietc zungv yiem gu'nyuoz maengx. 26Domh bunh yietc buoz-zaangv hoz. Bunh nzuih yaac hnangv zaanv nyei nzuih nor, fangx zeiv yaac hnangv baeqc horqc biangh yaac haih zaangh duqv i cin nyic baeqv tongv wuom.

Zoux Dongh Siqv Dieh Longz

27Hilaam aengx longc dongh siqv zoux ziepc norm don bunh nyei dieh longz. Norm-norm dieh longz jangv biei ndorqc, ndaauv biei ndorqc, hlang buo ndorqc. 28Ninh hnangv naaiv nor zoux naaiv deix dieh longz ga'hlen benx yietc kuaaiv yietc kuaaiv, bangc zungh zaqc nyei qorng naetv jienv. 29Naaiv deix yietc kuaaiv, yietc kuaaiv, liemh zungh zaqc nyei qorng, maaih sienh caux ngongh gouv caux ⟨ke^lu^mbim⟩ nyei fangx. Yiem naaiv deix sienh caux ngongh gouv gu'nguaaic caux ga'ndiev maaih ndingh daaih nyei biangh weih gormx. 30Mouz norm dieh longz maaih biei norm dongh siqv yienh caux zaengx yienh nyei guaengv. Norm-norm gorqv maaih dorngx sengh bunh. Naaiv deix dorngx yaac maaih biangh ndingh ga'hlen. 31Dieh longz gu'nguaaic maengx zoux norm kuotv-nzuih junh nyei yaac maaih yietc ndorqc ndo. Naaiv norm kuotv junh nyei, yietc ndorqc bienx ndo. Kuotv ziouc ndorqc bienx ndo. Weih kuotv-nzuih ga'hlen yaac ndingh jienv biangh nyei. Dieh longz ga'hlen nyei yietc kuaaiv, yietc kuaaiv maaih biei gorqv, maiv junh. 32Biei norm yienh yiem wuov deix yietc kuaaiv, yietc kuaaiv ga'ndiev maengx. Zaengx yienh nyei guaengv ziangh jienv dieh longz. Norm-norm yienh hlang ndorqc bienx. 33Yienh yaac zoux daaih hnangv mborqv jaax nyei cie-yienh. Zaengx yienh nyei guaengv caux yienh nyei kuing, caux caengx yienh nyei diuh diuh ga'naaiv caux yienh nyei fim yietc zungv dox daaih.
34Mouz norm dieh longz maaih biei norm sengh dieh nyei ga'naaiv, yietc norm gorqv maaih norm yaac ziangh jienv dieh longz. 35Yiem dieh longz gu'nguaaic maaih norm kuing ndaamv-ndorqc hlang. Zungh zaqc nyei qorng caux ga'hlen nyei yietc kuaaiv yietc kuaaiv naetv jienv dieh gu'nguaaic. 36Dieh qorng caux ga'hlen nyei wuov deix yietc kuaaiv yietc kuaaiv ndingh jienv ke^lu^mbim caux sienh caux daau nyei ndiangx ziux maaih dorngx ndingh nyei, yaac ndingh jienv biangh weih gormx. 37Hilaam hnangv naaiv nor zoux naaiv deix ziepc norm dieh longz. Norm-norm ninh mbuo dox daaih fih hnangv nzengc, fih lomh, fih ndongc. 38Ninh aengx longc dongh siqv zoux ziepc norm dongh siqv bunh, norm-norm dapv duqv feix ziepc feix tongv wuom. Bunh naaiv bung taux wuov bung biei ndorqc. Ninh zoux ziepc norm bunh weic wuov deix ziepc norm dieh longz, yietc norm an norm bunh. 39Naaiv deix dieh longz ninh zorqv biaa norm an jienv zaangc Ziouv nyei biauv naamh bung maengx, biaa norm an baqv bung maengx. Wuov norm domh bunh ninh an naamh bung maengx, zaangc Ziouv nyei biauv dong bung caux naamh bung mbu'ndongx nyei gorqv.

Zaangc Ziouv Nyei Biauv Nyei Jaa-Sic

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 4:11-5:1)

40Hilaam yaac zoux caeng caux ga'naaiv-cenv caux nzormc yienv.
 Hnangv naaic Hilaam tengx Saa^lo^morn Hungh weic zaangc Ziouv nyei biauv zoux ziangx ninh nyei yietc zungv gong. Ninh zoux
41i norm domh ndiouh,
domh ndiouh dueiv-mueiz, fangx zeiv hnangv nzormc wuov deix i norm ga'naaiv,
i kuaaiv dongh siqv mungz weic zorng yiem domh ndiouh dueiv-mueiz hnangv nzormc nyei fangx wuov deix ga'naaiv,
42feix baeqv norm ziqc liouh biouv weic zorng wuov deix i kuaaiv mungz, (yietc kuaaiv mungz longc i liouz ziqc liouh biouv zorng yiem domh ndiouh dueiv-mueiz hnangv nzormc nyei fangx wuov deix i norm ga'naaiv),
43ziepc norm dieh longz caux dieh longz nyei ziepc norm bunh,
44domh bunh caux yiem domh bunh ga'ndiev wuov deix ziepc nyeic dauh ngongh gouv,
45caeng caux ga'naaiv-cenv caux nzormc.
 Naaiv deix yietc zungv ga'naaiv Hilaam longc nzaatv daaih njang nyei dongh siqv tengx Saa^lo^morn Hungh weic zaangc Ziouv nyei biauv zoux daaih.
46Hungh diex paaiv mienh yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei ndau-baengh, se yiem Sukc^kotv caux Saax^le^taan mbu'ndongx maaih ba'naih nie nyei dorngx, dox naaiv deix ga'naaiv. 47Saa^lo^morn maiv heuc mienh nziang naaiv deix haaix nyungc ga'naaiv weic zuqc maaih camv haic. Hnangv naaic ziouc maiv funx dongh siqv nyei hniev-daauh aqv.
48Saa^lo^morn aengx zoux yiem zaangc Ziouv nyei biauv gu'nyuoz nyei yietc zungv jaa-dorngx. Ninh zoux
buov hung nyei jiem-dieh,
an njuov gengx Tin-Hungh nyei jiem-dieh,
49aengx longc zien jiem zoux dang-jaax, (dang-jaax yiem singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx nyei nza'hmien. Maaih biaa norm yiem mbiaauc maengx, biaa norm yiem zaaix maengx),
yaac longc jiem zoux biangh caux dang-jaax caux ga'naaiv-njapv,
50jiem-bienh, japv dang-cov nyei njiuv, nzormc, domh ba'gen caux hung-louh,
yaac zoux wuov ndaangc maengx wuov qongx, se ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx⟩ nyei jiem-gaengh sorn. Bieqc zaangc Ziouv nyei biauv nyei gaengh sorn yaac longc jiem zoux daaih.
51Saa^lo^morn Hungh zoux ziangx zaangc Ziouv nyei biauv nyei yietc zungv gong, ninh ziouc dorh ninh nyei die, Ndaawitv, fungx bun Ziouv nyei ga'naaiv bieqc daaih, se jiem, nyaanh caux jaa-dorngx. Ninh yaac an jienv zaangc Ziouv nyei biauv siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx.