8

Tơlơi Ba Mŭt Hip Tơlơi Pơgop Amăng Sang Yang Yahweh

(2 Hră Ruai 5:2–6:2)

1Tơdơi kơ anŭn, pơtao Solomôn iâu pơƀut rai ƀơi anăp ñu amăng plei phŭn Yerusalaim abih bang ƀing kŏng tha Israel, abih bang ƀing djă̱ akŏ ƀing kơnung djuai laih anŭn ƀing ba akŏ ƀing djuai Israel, kiăng kơ ba mŭt amăng sang yang Yahweh hip tơlơi pơgop Yahweh mơ̆ng anih Ziôn, jing mơ̆ng Plei Dawid anŭn. 2Tui anŭn, ƀơi bơyan phet amăng blan Ethanim, jing blan tal tơjuh, abih bang ƀing đah rơkơi Israel rai hrŏm hơbĭt hăng pơtao Solomôn yơh.
3Tơdang abih bang ƀing kŏng tha Israel hơmâo rai laih, ƀing khua ngă yang yŏng đĭ hip tơlơi pơgop Yahweh, 4laih anŭn ƀing gơñu ba đĭ hip anŭn laih anŭn Sang Khăn Pơjơnum hrŏm hăng abih bang dram gơnam rơgoh hiam pioh yua amăng sang anŭn. Ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing Lêwi pơkŏn čơkŭng đĭ khul gơnam anŭn truh pơ sang yang Yahweh. 5Hlak anŭn, pơtao Solomôn wơ̆t hăng abih bang ƀing Israel pơƀut glaĭ hrŏm hăng ñu dŏ dơ̆ng ƀơi anăp hip, pơdjai hĭ khul triu laih anŭn khul rơmô lu biă mă kiăng kơ ngă yang, tơl ƀing gơñu ƀu dưi tĭng yap ôh.
6Giŏng anŭn, ƀing khua ngă yang ba mŭt hip tơlơi pơgop Yahweh pơ sang yang laih anŭn pioh amăng gah lăm Anih Rơgoh Hiam Hloh, jing gah yŭ kơ čăng dua boh rup čerub. 7Dua boh rup čerub anŭn blang čăng gơñu gah ngŏ kơ hip jing go̱m hĭ hip anŭn wơ̆t hăng dua ƀĕ gai čơkŭng hip mơ̆n. 8Khul gai čơkŭng anŭn rơyong ñu glông biă mă tơl arăng dưi ƀuh črăn rơnuč mơ̆ng Anih Rơgoh Hiam, jing anih gah anăp kơ Anih Rơgoh Hiam Hloh. Samơ̆ arăng ƀu thâo ƀuh ôh mơ̆ng anih pơkŏn gah rơngiao kơ Anih Rơgoh Hiam. Sĭt khul gai čơkŭng anŭn ăt dŏ pơ anŭn mơ̆n tă anai. 9Ƀơi mông anŭn, ƀu hơmâo gơnam hơget ôh amăng hip anŭn rơngiao kơ dua boh hơnăl boh pơtâo Môseh hơmâo pioh mŭt laih amăng anŭn ƀơi anih Hôrêb. Hôrêb jing anih Yahweh pơjing laih tơlơi pơgop hăng ƀing Israel tơdơi kơ ƀing gơñu tơbiă laih mơ̆ng lŏn čar Êjip.
10Tơdang ƀing khua ngă yang tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng Anih Rơgoh Hiam, hơmâo kơthul pơbă hĭ sang yang Yahweh. 11Tui anŭn, ƀing khua ngă yang ƀu thâo mŭt glaĭ mă bruă ngă yang gơñu ôh yuakơ hơmâo kơthul đơi, anŭn jing yuakơ tơlơi ang yang Yahweh pơbă hĭ sang yang Ñu jing hĭ bơngač biă mă yơh.
12Giŏng anŭn, Solomôn laĭ tui anai, “Ơ Yahweh ăh, Ih hơmâo pơtă laih, Ih či dŏ amăng anih kơthul kơnăm. 13Kâo hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih sa boh sang yang guh kơang kơ Ih, jing anih kơ Ih dŏ hlŏng lar.”

Pơtao Solomôn Bơni Hiam Hăng Ƀing Ană Plei Israel

(2 Hră Ruai 6:3-11)

14Tơdang abih bang ƀing Israel pơƀut glaĭ dŏ dơ̆ng pơ anŭn, pơtao Solomôn wir glaĭ laih anŭn bơni hiam kơ ƀing gơñu yơh. 15Ñu laĭ tui anai:
“Bơni hơơč kơ Yahweh, Ơi Adai ƀing Israel! Tơlơi Ñu ƀuăn kơ ama kâo Dawid hăng amăng bah Ñu pô, Ñu hơmâo pơgiŏng hĭ laih hăng tơngan Ñu pô yơh. Ñu ƀuăn laih tui anai,
16‘Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi Kâo ba tơbiă laih ƀing ană plei Kâo Israel mơ̆ng lŏn čar Êjip, Kâo ƀu hơmâo ruah mă ôh sa boh plei pă ôh mơ̆ng ƀing kơnung djuai Israel kiăng kơ ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ sang yang kiăng kơ ƀing gơñu pơpŭ pơyom Anăn Kâo pơ anŭn, samơ̆ Kâo hơmâo ruah mă laih ih, Dawid, kiăng kơ git gai wai lăng ƀing ană plei Kâo Israel.’ ”
17Pơtao Solomôn pơhiăp dơ̆ng tui anai,
Ama kâo Dawid hơmâo pơmĭn pơphŭn laih amăng pran jua ñu kiăng pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Anăn Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel.
18Samơ̆ Yahweh pơhiăp laih hăng ama kâo Dawid tui anai, “Hiam yơh ih hơmâo tơlơi anŭn amăng jua pơmĭn ih kiăng pơdơ̆ng đĭ sang yang kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Anăn Kâo, yuakơ anŭn jing amăng pran jua ih yơh. 19Wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀu djơ̆ ih ôh jing pô či pơdơ̆ng đĭ sang yang. Pô či pơdơ̆ng đĭ sang yang kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Anăn Kâo jing ană đah rơkơi ih, jing pô tơbiă rai mơ̆ng drah kơtăk ih pô yơh.”
20Yahweh hơmâo djă̱ pioh tơlơi Ñu ƀuăn laih. Kâo hơmâo đĭ ngă pơtao tŏ tui laih ama kâo Dawid laih anŭn ră anai kâo jing pơtao ƀing Israel, kar hăng tơlơi Yahweh ƀuăn brơi laih. Kâo ăt hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih mơ̆n sang yang anŭn kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Anăn Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel. 21Sĭt kâo hơmâo pơkra laih anih pioh kơ hip tơlơi pơgop Yahweh pơ anŭn. Amăng hip anŭn yơh Môseh pioh mŭt dua boh hơnăl pơtâo hơmâo tơlơi pơgop Yahweh, jing tơlơi Ñu hơmâo pơjing laih hăng ƀing ơi adon ta tơdang Ñu ba tơbiă laih ƀing gơ̆ mơ̆ng lŏn čar Êjip.

Tơlơi Pơtao Solomôn Iâu Laĭ Pơyơr Pơkô̆ Sang Yang Yahweh

(2 Hră Ruai 6:12-42)

22Giŏng anŭn, pơtao Solomôn dŏ dơ̆ng ƀơi anăp kơnưl Yahweh jing gah anăp kơ abih bang ƀing Israel pơƀut glaĭ laih anŭn ñu yơr đĭ tơngan ñu pơ adai adih, 23laih anŭn iâu laĭ tui anai:
  “Ơ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel hơi,
   sĭt ƀu hơmâo ôh Ơi Adai pơkŏn hrup hăng Ih amăng adai gah ngŏ adih ƀôdah ƀơi gah yŭ lŏn tơnah anai.
  Kơnơ̆ng hơjăn Ih đôč yơh jing Pô djă̱ pioh tơlơi pơgop Ih
   laih anŭn pơrơđah tơlơi khăp hiam klă Ih kơ ƀing ding kơna Ih,
   jing ƀing ăt đuaĭ tui amăng jơlan Ih hăng abih pran jua.
  24Hrơi anai, Ih hơmâo djă̱ pioh laih tơlơi Ih ƀuăn hăng ding kơna Ih Dawid jing ama kâo.
  Sĭt hăng amăng bah Ih yơh Ih hơmâo ƀuăn laih,
   laih anŭn hăng tơngan Ih yơh Ih hơmâo pơgiŏng hĭ laih.

  25“Ră anai, Ơ Yahweh jing Ơi Adai ƀing Israel hơi,
   djă̱ pioh brơi bĕ kơ ding kơna Ih Dawid ama kâo khul tơlơi Ih ƀuăn laih hăng ñu dơ̆ng tơdang Ih laĭ tui anai,
  ‘Ih ƀu či rơngiă hĭ ôh pô ană tơčô ih dŏ ƀơi grê pơtao kiăng kơ git gai wai lăng lŏn čar Israel,
   tơdah ƀing ană tơčô ih anŭn kơnơ̆ng răng pơñen rơbat tŏng ten ƀơi anăp Kâo
   kar hăng tơlơi ih hơmâo ngă laih.’
  26Hơnŭn yơh ră anai, Ơ Ơi Adai ƀing Israel hơi,
   brơi bĕ boh hiăp Ih ƀuăn laih hăng ding kơna Ih Dawid ama kâo krep truh sĭt.

  27“Samơ̆ Ih, jing Ơi Adai, či dŏ ƀơi lŏn tơnah anai biă mă hă?
  Sĭt khul tal adai wơ̆t hăng adai glông hloh ăt kŏn dưi krư̆ kăl hĭ Ih mơ̆n.
  Tui anŭn, sang yang kâo hơmâo pơdơ̆ng laih anai jing anet biă mă yơh!
  28Samơ̆ rơkâo kơ Ih pơđi̱ng tơngia bĕ kơ tơlơi ding kơna Ih kâo anai iâu laĭ laih anŭn kơ tơlơi kâo kwưh rơkâo kơ tơlơi khăp pap, Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi.
   Hơmư̆ bĕ tơlơi bơni hơơč laih anŭn tơlơi iâu laĭ ding kơna Ih kâo anai hlak iâu laĭ ƀơi anăp Ih hrơi anai.
  29Ih laĭ laih Ih či ruah sang yang kiăng kơ pioh Anăn Ih pơ anŭn,
   tui anŭn kwưh kiăng mơta Ih lăng trŭn pơ sang yang anai hrơi mlam,
   kiăng kơ Ih dưi hơmư̆ tơlơi ding kơna Ih kâo anai iâu laĭ anăp nao pơ anih anai.
  30Hơmư̆ bĕ tơlơi kwưh rơkâo kơ tơlơi pap mơ̆ng ding kơna Ih kâo anai laih anŭn mơ̆ng ană plei Ih Israel
   tơdang ƀing gơmơi iâu laĭ anăp nao pơ anih anai.
  Hơmư̆ bĕ mơ̆ng adai adih, jing anih Ih dŏ,
   laih anŭn tơdang Ih hơmư̆, rơkâo Ih pap brơi bĕ.

  31“Tơdang arăng phŏng kơđi kơ hlơi pô pơsoh hĭ pô re̱ng gah ñu
   laih anŭn ñu khŏm rai ƀơi anăp kơnưl ngă yang Ih amăng sang yang anai,
   kiăng kơ ƀuăn rơ̆ng kơ tơlơi ñu ƀu ngă soh ôh,
  32tui anŭn, rơkâo kơ Ih hơmư̆ hăng laĭ glaĭ đa bĕ mơ̆ng adai adih,
   laih anŭn phat brơi bĕ tŏng krah dua čô ding kơna ih anŭn.
  Giŏng anŭn, klă̱ kơđi bĕ mơnuih ngă soh laih anŭn pioh glaĭ bĕ ƀơi akŏ ñu pô hơget tơlơi ñu hơmâo ngă sat laih,
   samơ̆ pơhaih brơi bĕ pô ƀu ngă soh jing hĭ agaih yuakơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng gơ̆.

  33“Tơdang ƀing rŏh ayăt blah juă hĭ ƀing ană plei Ih Israel,
   yuakơ ƀing gơ̆ hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih,
  tơdah ƀing gơ̆ wơ̆t glaĭ pơ Ih
   laih anŭn pơhaih Ih jing Ơi Adai ƀing gơ̆,
   iâu laĭ laih anŭn kwưh pơđu̱r kơ Ih amăng sang yang anai,
  34tui anŭn rơkâo kơ Ih hơmư̆ đa bĕ mơ̆ng adai adih
   laih anŭn pap brơi tơlơi soh ƀing ană plei Ih Israel anai.
  Giŏng anŭn, ba glaĭ bĕ ƀing gơ̆ pơ anih lŏn anai,
   jing anih lŏn Ih hơmâo pha brơi laih kơ ƀing ơi adon ƀing gơ̆.

  35“Tơdang khul tal adai adih kho̱ng hăng ƀu hơjan ôh
   yuakơ ƀing ană plei Ih hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih,
  tơdah ƀing gơñu iâu laĭ anăp nao pơ anih anai,
   pơhaih Ih jing Ơi Adai gơñu laih anŭn đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng khul tơlơi soh sat gơñu
   yuakơ Ih hơmâo pơruă hĭ laih ƀing gơñu,
  36tui anŭn rơkâo kơ Ih hơmư̆ đa bĕ mơ̆ng adai adih
   laih anŭn pap brơi tơlơi soh ƀing ding kơna Ih, jing ană plei Ih Israel anai.
  Pơtô bĕ kơ ƀing gơñu jơlan djơ̆ kiăng kơ hơdip
   laih anŭn mơit rai bĕ ia hơjan ƀơi anih lŏn Ih brơi laih kơ ƀing ană plei Ih jing gơnam kŏng ngăn gơñu anŭn.

  37“Tơdang tơlơi ư̆ rơpa ƀôdah tơlơi kli̱n khe̱ng truh ƀơi anih lŏn anai,
   angĭn pơiă ƀôdah kơmao mơoai, khul kơtop ƀôdah khul kơtop kơplŏng pơrai hĭ gơnam tăm,
  ƀôdah tơdang ƀing rŏh ayăt wang blah ƀing gơñu amăng khul plei pla gơñu,
   hơget tơlơi răm rai ƀôdah hơget tơlơi ruă tơnap truh tơl,
  38tui anŭn tơdah kơnơ̆ng sa čô đôč ƀôdah abih bang ƀing ană plei Ih Israel iâu laĭ ƀôdah kwưh rơkâo,
   yuakơ pơmưn tơlơi ruă rơngot amăng pran jua,
   laih anŭn yơr đĭ tơngan anăp nao pơ sang yang anai,
  39tui anŭn, rơkâo kơ Ih hơmư̆ đa bĕ mơ̆ng adai adih, jing anih Ih dŏ.
   Hơmư̆ brơi đa laih anŭn pap brơi bĕ.
  Ngă bĕ kơ rĭm čô tui hăng abih bang tơlơi ñu ngă,
   yuakơ Ih thâo krăn laih pran jua ñu,
   sĭt kơnơ̆ng hơjăn Ih yơh thâo krăn abih bang pran jua mơnuih mơnam.
  40Tui anŭn yơh, ƀing gơñu či huĭ pơpŭ kơ Ih amăng abih tơlơi hơdip gơñu
   amăng anih lŏn Ih brơi laih kơ ƀing ơi adon gơmơi anai.

  41“Bơ kơ ƀing tuai jing ƀing ƀu lŏm ôh kơ ană plei Ih Israel,
   đơđa ƀing gơñu či rai mơ̆ng anih lŏn ataih
   yuakơ ƀing gơñu hơmư̆ kơ tơlơi hing ang anăn Ih.
  42Sĭt mơnuih mơnam či hơmư̆ anăn prŏng prin Ih,
   laih anŭn khul tơlơi mơsêh mơyang Ih ngă laih hăng tơlơi dưi kơtang laih anŭn hơpăl tơngan Ih yơr tơbiă,
   laih anŭn ƀing gơñu či rai iâu laĭ anăp nao pơ sang yang anai.
  43Tui anŭn, rơkâo kơ Ih hơmư̆ đa bĕ mơ̆ng adai adih, jing mơ̆ng anih Ih dŏ,
   laih anŭn ngă brơi bĕ hơget tơlơi pô tuai anŭn rơkâo kơ Ih,
   kiăng kơ abih bang mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah anai dưi đaŏ kơnang kơ anăn Ih laih anŭn huĭ pơpŭ kơ Ih,
  kar hăng ană plei Ih pô jing ƀing Israel huĭ pơpŭ kơ Ih,
   laih anŭn kiăng kơ ƀing gơñu dưi thâo krăn sĭt sang yang anai kâo hơmâo pơdơ̆ng đĭ jing anih pơpŭ pơyom kơ anăn Ih yơh.

  44“Tơdang ƀing ană plei Ih nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt gơñu,
   pơpă anih Ih pơkiaŏ ƀing gơñu nao,
  laih anŭn tơdang ƀing gơñu iâu laĭ kơ Ih anăp nao pơ plei Ih hơmâo ruah laih anai,
   laih anŭn anăp nao pơ sang yang Ih anai kâo hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih
   kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Anăn Ih,
  45tui anŭn, rơkâo kơ Ih hơmư̆ đa bĕ mơ̆ng adai adih kơ tơlơi ƀing gơ̆ iâu laĭ laih anŭn kwưh rơkâo kơ tơlơi pap
   laih anŭn ngă bĕ tơlơi tơpă hơnơ̆ng kơ ƀing gơñu.

  46“Ƀu hơmâo hlơi pô ôh ƀu ngă soh.
   Tui anŭn, tơdang ƀing ană plei Ih ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih,
  năng ai Ih či hil biă mă kơ ƀing gơñu tơl Ih jao hĭ ƀing gơñu kơ rŏh ayăt,
   jing ƀing mă hĭ ƀing gơ̆ jing ƀing mơnă amăng anih lŏn gơñu pô, jing anih ataih ƀôdah jĕ.
  47Tơdơi kơ anŭn, năng ai ƀing gơñu pơplih hĭ jua pơmĭn gơñu jing amăng anih lŏn arăng mă ƀing gơñu jing mơnă anŭn,
   laih anŭn ƀing gơñu kơhma̱l hăng kwưh rơkâo ƀơi Ih amăng anih lŏn ƀing blah juă gơñu tui anai,
  ‘Ƀing gơmơi hơmâo ngă soh laih;
   ƀing gơmơi hơmâo ngă laih tơlơi wĕ wŏ;
   ƀing gơmơi hơmâo ngă laih tơlơi sat ƀai.’
  48Tơdah ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ Ih hăng abih jua bơngăt gơñu
   amăng anih lŏn ƀing rŏh ayăt gơñu anŭn, jing ƀing mă laih ƀing gơñu ngă ƀing mơnă,
  laih anŭn tơdah ƀing gơñu iâu laĭ ƀơi Ih anăp nao pơ anih lŏn Ih brơi laih kơ ƀing ơi adon gơñu,
   anăp nao pơ plei Ih hơmâo ruah laih anai,
   laih anŭn anăp nao pơ sang yang kâo hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Anăn Ih,
  49tui anŭn mơ̆ng anih adai adih, jing anih dŏ Ih,
   rơkâo kơ Ih hơmư̆ đa bĕ tơlơi ƀing gơñu iâu laĭ kwưh rơkâo kơ tơlơi pap
   laih anŭn ngă bĕ tơlơi tơpă hơnơ̆ng kơ ƀing gơñu.
  50Rơkâo kơ Ih pap brơi bĕ ƀing ană plei Ih,
   jing ƀing hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Ih.
  Rơkâo kơ Ih pap brơi bĕ abih bang khul tơlơi pơkơdơ̆ng gơñu hơmâo ngă laih kơ Ih,
   laih anŭn ngă kơ ƀing blah juă gơñu ăt pơrơđah brơi kơ ƀing gơ̆ tơlơi pap mơ̆n.
  51Rơkâo kơ Ih ngă bĕ khul tơlơi anŭn yuakơ ƀing gơ̆ jing ƀing ană plei Ih laih anŭn jing kŏng ngăn Ih,
   jing ƀing Ih hơmâo ba tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip,
   jing tơbiă mơ̆ng anih lŏn kar hăng gŏ apui pơsơi riă anŭn.

  52“Kwưh kiăng kơ mơta Ih blang lăng brơi ƀơi tơlơi kâo, ding kơna Ih, kwưh rơkâo
   laih anŭn ƀơi tơlơi ƀing Israel jing ƀing ană plei Ih kwưh rơkâo.
  Kwưh kiăng kơ Ih hơmư̆ bĕ ƀing gơ̆
   ƀơi mông ƀing gơ̆ iâu kwưh kơ Ih.
  53Mơ̆ng abih bang kơnung djuai mơnuih amăng lŏn tơnah anai,
   Ih ruah pioh laih ƀing gơmơi jing ƀing Israel,
   kiăng kơ jing kŏng ngăn kơ Ih pô.
  Tơlơi anŭn yơh Ih ƀuăn rơ̆ng laih mơ̆ng ding kơna Ih Môseh
   tơdang Ih, Ơ Khua Yang Yahweh hơi, ba tơbiă laih ƀing ơi adon gơmơi mơ̆ng lŏn čar Êjip.”
54Tơdang pơtao Solomôn iâu laĭ, ñu dŏ tŏ tơŭt pơ anăp kơnưl Yahweh hăng yơr đĭ tơngan ñu pơ adai adih. Samơ̆ tơdang ñu pơgiŏng hĭ laih abih bang khul tơlơi iâu laĭ laih anŭn tơlơi rơkâo kơ tơlơi pap anŭn hăng Yahweh, 55ñu tơgŭ laih anŭn bơni hiam kơ abih bang ƀing Israel pơƀut glaĭ pơ anŭn hăng jua pơhiăp kraih tui anai:
56“Bơni hơơč kơ Yahweh, jing Pô hơmâo brơi laih kơ ƀing ană plei Ñu Israel dŏ rơnŭk rơnua kar hăng tơlơi Ñu ƀuăn laih. Abih bang khul tơlơi ƀuăn hiam Ñu ƀuăn brơi laih mơ̆ng ding kơna Ñu Môseh hơmâo krep truh laih. 57Kwưh rơkâo kơ Yahweh Ơi Adai ta dŏ hăng ƀing ta kar hăng tơlơi Ñu dŏ laih hăng ƀing ơi adon ta. Kwưh rơkâo kơ Ñu ƀu či đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing ta ôh kŏn lui raih hĭ ƀing ta lơi. 58Kwưh rơkâo kơ Ñu kơčrâo brơi kơ pran jua ta wir nao pơ Ñu kiăng kơ rơbat amăng abih bang jơlan Ñu laih anŭn djă̱ pioh khul tơlơi pơđar, khul tơlơi pơtă pơtăn laih anŭn khul tơlơi phiăn Ñu brơi laih kơ ơi adon ta. 59Kwưh rơkâo kơ Yahweh hơdơr hơdôm boh hiăp kâo anai, jing tơlơi kâo hơmâo iâu laĭ laih ƀơi anăp Ñu hrơi hăng mlam, tui anŭn Ñu dưi pơmĭn ƀlơ̆ng djru brơi kơ kâo, ding kơna Ñu anai, laih anŭn kơ ƀing ană plei Ñu tui hăng tơlơi kơƀah kiăng rĭm hrơi. 60Tui anŭn yơh, abih bang kơnung djuai amăng lŏn tơnah anai dưi thâo krăn kơnơ̆ng hơjăn Yahweh yơh jing Ơi Adai, sĭt ƀu hơmâo yang pơkŏn dơ̆ng tah. 61Samơ̆ ƀing gih khŏm jao hlo̱m jua pơmĭn gih kơ Yahweh Ơi Adai ta kiăng hơdip tui hăng khul tơlơi Ñu pơtă pơtăn laih anŭn tui gưt khul tơlơi Ñu pơđar jing kar hăng ƀing gih hlak ngă ƀơi mông anai yơh.”

Tơlơi Pơyơr Pơkô̆ Sang Yang Yahweh

(2 Hră Ruai 7:4-10)

62Giŏng anŭn, pơtao Solomôn hrŏm hăng abih bang ƀing Israel pơyơr đĭ gơnam ngă yang ƀơi anăp Yahweh. 63Solomôn pơyơr đĭ sa gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir kơ Yahweh tui anai: Duapluh-dua-rơbâo drơi rơmô laih anŭn pluh-dua-rơbăn drơi triu bơbe. Tui anŭn yơh, pơtao laih anŭn ƀing Israel iâu laĭ pơyơr pơkô̆ sang yang Yahweh anŭn.
64Ƀơi hrơi anŭn mơ̆n, pơtao pơrơgoh hĭ anih tŏng krah wăl tơdron jing anih ƀơi gah anăp sang yang Yahweh. Giŏng anŭn, ñu pơyơr đĭ khul gơnam pơyơr čuh, khul gơnam pơyơr pơdai hlâo hla̱ng laih anŭn rơmuă khul gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir pơ anih anŭn, yuakơ anih kơnưl ko̱ng ƀơi anăp sang yang Yahweh jing anet đơi kiăng kơ pioh abih bang khul gơnam pơyơr anŭn.
65Tui anŭn, Solomôn djă̱ hơdơr tơlơi phet ƀơi mông anŭn hrŏm hăng abih bang ƀing Israel mơ̆n, jing sa tơpul mơnuih lu biă mă, jing ƀing mơnuih mơ̆ng guai Lebô-Hamat gah dư̱r truh pơ krong ƀơi guai lŏn čar Êjip gah thu̱ng. Ƀing gơñu djă̱ hơdơr tơlơi anŭn ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta amăng tơjuh hrơi laih anŭn tơjuh hrơi dơ̆ng, abih bang jing pluh-pă̱ hrơi. 66Ƀơi hrơi tŏ tui anŭn, jing ƀơi lơ tal sapăn, ñu brơi kơ ƀing ană plei glaĭ. Tơdang ƀing ană plei tơbiă nao, ƀing gơñu bơni hiam kơ pơtao laih anŭn glaĭ pơ sang gơñu hăng tơlơi hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai amăng pran jua yuakơ abih bang tơlơi hiam klă Yahweh hơmâo pơgiŏng hĭ laih brơi kơ ding kơna Ñu pơtao Dawid laih anŭn kơ ƀing gơñu pô jing ƀing ană plei Ñu Israel.