9

Yawmsaub tshwm rua Xalaumoo zag ob

(2VKk. 7:11-22)

1Thaus Xalaumoo ua tau Yawmsaub lub tuam tsev hab nwg lub tsev hab txhua yaam kws nwg xaav ua tav taag huvsw lawd, 2Yawmsaub lug tshwm rua Xalaumoo zag ob ib yaam le Yawmsaub tau tshwm rua nwg ntawm Kinpe‑oo. 3Mas Yawmsaub has rua nwg tas, “Kuv tub nov tej lug kws koj thov koj taij kuv lawm. Kuv tub tu lub tsev kws koj ua nuav kuas dawb huv lawm, hab kuv yuav ca kuv lub npe nyob huv moog ib txhab ib txhws. Kuv lub qhov muag hab kuv lub sab yuav nrug nraim lub chaw nuav moog ib txhws. 4Has txug koj, yog koj ua koj lub neej ncaaj hab ua ncaaj nceeg taab meeg kuv ib yaam nkaus le koj txwv Tavi ua hab ua txhua yaam lawv le kws kuv has kuas koj ua, hab tuav rawv kuv tej kaab ke hab kuv tej kevcai, 5mas kuv yuav tsaa koj lub zwm txwv rua sau cov Yixayee nyob ruaj moog ib txhab ib txhws, ib yaam le kuv tau cog lug tseg rua koj txwv Tavi lawm has tas, ‘Tsw muaj ib nub twg kws koj caaj ceg yuav tu ncua tug txwvneej kws nyob sau cov Yixayee lub zwm txwv.’
6“Tassws yog mej tsw ua lawv le kuv has, tsw has mej lossws mej cov tub ki tsw tuav rawv kuv tej lug nkaw hab tej kaab ke kws kuv tub qha rua mej, es mej moog ua koom hab pe luas tej daab, 7mas kuv yuav muab cov Yixayee rhuav tshem kuas tawm huv lub tebchaws kws kuv muab pub rua puab moog, hab kuv yuav muab lub tuam tsev kws kuv tu kuas dawb huv rua kuv lub npe nyob lawd laim pov tseg kuas pluj ntawm kuv lub qhov muag. Mas txhua haiv tuabneeg yuav muab cov Yixayee ua paaj lug has hab yuav tag luas ncauj luas lu. 8Lub tuam tsev nuav yuav pob ua tej nam pawg ca. Txhua leej txhua tug kws taug kev yuav xaav tsw thoob hab puab yuav thuaj has tas, ‘Ua caag Yawmsaub ua le hov rua lub tebchaws nuav hab lub tuam tsev nuav?’ 9Tes luas yuav teb tas, ‘Vem yog puab muab puab tug Vaajtswv Yawmsaub kws coj puab tej laug tawm huv Iyi tebchaws lug tso pov tseg es moog tsawv nkaus luas tej daab lug pe hab ua koom rua. Vem le nuav Yawmsaub txhad tso tej xwm txheej phem nuav huvsw lug raug puab.’ ”

Xalaumoo tej daag num

(2VKk. 8:1-18)

10Ncua swjhawm neeg nkaum xyoo Xalaumoo ua tau ob lub tsev, yog Yawmsaub lub tuam tsev hab vaajntxwv lub tsev. 11Hilaa kws ua vaajntxwv huv lub nroog Thailab xaa ntoo cab hab ntoo cab nplooj suab hab kub tuaj rua Xalaumoo npaum le kws Xalaumoo lub sab xaav, mas vaajntxwv Xalaumoo txhad le muab neeg nkaum lub moos huv tebchaws Kalilai rua Hilaa. 12Tassws thaus Hilaa tawm huv lub nroog Thailab moog saib tej moos kws Xalaumoo muab pub rua nwg mas Hilaa tsw txaus sab rua tej moos hov. 13Hilaa txhad has tas, “Tug kwv 'e, tej moos kws koj muab pub rua kuv hov zoo le nuav xwb lov?” Luas txhad hu cov moos hov tas tebchaws Khanpu lug txug naj nub nwgnuav. 14Hilaa tau xaa kub nyaav ib puas neeg nkaum talaa tuaj rua vaajntxwv Xalaumoo.
15Nuav moog yog has txug tej tub zug kws vaajntxwv Xalaumoo yuam kuas ua Yawmsaub lub tuam tsev hab ua vaajntxwv lub tsev hab ua lub loog Milau hab ua lub ntsaa loog Yeluxalee hab muab lub moos Haxau hab Mekintau hab Kexaw ua dua tshab. 16(Yaav thau u Falau kws yog cov Iyi tug vaajntxwv tub nce tuaj txeeb tau lub moos Kexaw hab muab hlawv kub nyab taag hab muab cov Khana‑aa kws nyob huv tua tuag taag tes nwg txawm muab lub moos hov phij cuam rua nwg tug ntxhais kws moog yuav Xalaumoo. 17Mas Xalaumoo txhad muab Kexaw ua dua tshab), hab nwg khu lub moos Npe Hauloo nruab tag 18hab ua lub moos Npa‑alab hab lub moos Thama rua huv tebchaws moj saab qhua huv Yuta tebchaws, 19hab ua txhua lub moos kws Xalaumoo khaws cuab txhaj cuab taam ca rua huv, hab ua tej moos kws nwg khaws tej tsheb neeg ua rog rua huv, hab ua tej moos kws nwg cov tub rog caij neeg nyob, hab ua txhua yaam kws Xalaumoo xaav kuas ua rua huv lub nroog Yeluxalee hab huv tebchaws Lenpanoo hab thoob plawg tej tebchaws kws Xalaumoo kaav. 20Cov Amaulai, cov Hithai, cov Pelixai, cov Hivai hab cov Yenpu kws tseed tshuav nyob, kws tsw yog tuabneeg Yixayee, 21mas cov tuabneeg nuav le noob kws tshuav nyob huv lub tebchaws kws cov Yixayee tsw muaj peevxwm muab ua puam tsuaj taag tes Xalaumoo yuam ua qhev lug txug naj nub nwgnuav. 22Tassws cov tuabneeg Yixayee mas Xalaumoo tsw yuam ua qhev. Puab ua vaajntxwv cov tub rog hab ua nwg cov num tswv hab ua thawj kaav tub rog huvsw hab ua cov thawj rog hab ua thawj kaav cov tsheb neeg ua rog hab kaav cov tub rog caij neeg.
23Cov nuav yog cov num tswv kws ua hlub saib Xalaumoo tej num, huvsw muaj tswb puas tswb caug leej ua cov kws saib cov tuabneeg kws ua vaajntxwv tej num nuav.
24Mas Falau tug ntxhais tawm huv Tavi lub nroog moog nyob ntawm lub tsev kws Xalaumoo ua rua nwg. Mas Xalaumoo txhad ua lub loog Milau.
25Ib xyoos Xalaumoo ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab ua kevcai xyeem sws raug zoo sau lub thaaj kws nwg ua rua Yawmsaub peb zag, hab hlawv moov tshuaj tsw qaab rua ntawm Yawmsaub xubndag. Nwg ua Vaajtswv lub tuam tsev tav quas log le kws has nuav.
26Vaajntxwv Xalaumoo kuj ua ib co nkoj txwg rua ntawm Exi‑oo Kenpaw kws nyob ze Elau ntawm ntug dej Havtxwv Lab huv tebchaws Entoo. 27Hilaa xaa ib paab tuabneeg txawj tsaav nkoj kws txeev moog huv havtxwv tuaj nrug Xalaumoo cov tub nkoj ua ke. 28Puab moog txug lub moos Aufi moog thauj tau kub nyaav plaub puas neeg nkaum talaa hov ntawd lug rua vaajntxwv Xalaumoo.