9

Ziouv Hinc Cuotv Bun Saa^lo^morn Da'nyeic Nzunc

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 7:11-22)

1Saa^lo^morn ceix ziangx zaangc Ziouv nyei biauv caux hungh dinc, yaac zoux ziangx ninh maaih hnyouv zoux nyei yietc zungv. 2Nqa'haav Ziouv aengx hinc bun ninh buatc da'nyeic nzunc, hnangv zinh ndaangc yiem Gi^mbe^on hinc cuotv bun ninh buatc nor. 3Ziouv gorngv mbuox ninh,
“Yie haiz meih daux gaux jouh yie nyei waac mi'aqv. Yie zorqv meih ceix naaiv norm biauv benx cing-nzengc nyei dorngx, yaac bun yie nyei Mengh yietc liuz yiem naaic. Yie nyei m'zing mangc jienv, yie nyei hnyouv yaac yiem naaic taux maanc gouv maanc doic.
4“Meih ganh aeqv, se gorngv meih hnyouv zingx, ziepc zuoqv nyei gan longx yie, hnangv meih nyei die, Ndaawitv nor, meih yaac ei nzengc yie paaiv nyei yietc zungv waac, yaac gan longx yie nyei lingc caux leiz-latc, 5yie ziouc liepc wuonv meih nyei hungh weic bun meih nyei zeiv-fun yietc liuz gunv I^saa^laa^en Mienh, hnangv yie laengz bun meih nyei die, Ndaawitv nor. Wuov zanc yie gorngv, ‘Meih nyei zeiv-fun yietc liuz duqv nzipc meih nyei hungh weic, maiv dangx.’
6“Mv baac se gorngv meih fai meih nyei zeiv-fun guangc, maiv gan yie yaac maiv ei yie paaiv bun meih mbuo nyei lingc caux leiz-latc, mingh fu-sux zaangc ganh dauh zienh nor, 7yie ziouc zorqv I^saa^laa^en Mienh pai guangc, maiv bun yiem yie jiu bun ninh mbuo wuov norm deic-bung. Liemh weih yie nyei Mengh yie bun cing-nzengc naaiv norm biauv, yie oix guangc maiv mangc. Yie yaac oix bun I^saa^laa^en Mienh yiem maanc fingx mbu'ndongx zuqc mienh zoux gouv gorngv, zuqc mienh jatv, zuqc mienh huotv. 8Naaiv norm biauv oix mbaang njiec benx ga'naaiv-ndui. Jiex jauv nyei mienh ziouc mbuoqc horngh haic yaac jatv jienv gorngv, ‘Ziouv weic haaix diuc hnangv naaiv nor zoux bun naaiv norm biauv caux naaiv norm deic-bung?’ 9Mienh ziouc dau, ‘Weic zuqc ninh mbuo guangc Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh ninh mbuo nyei ong-taaix cuotv I^yipv Deic-Bung wuov dauh Ziouv, mingh buoqc zaangc, fu-sux baaix nyiec nyei zienh, Ziouv cingx bun ninh mbuo zuqc naaiv deix zeqc naanc.’+”

Saa^lo^morn Zoux Nyei Nyungc-Nyungc Gong

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 8:1-18)

10Saa^lo^morn longc nyic ziepc hnyangx ceix zaangc Ziouv nyei biauv caux hungh dinc, 11ninh ziouc zorqv nyic ziepc norm Gaa^li^li nyei zingh bun Tailaqv nyei hungh, Hilaam, weic zuqc Hilaam bun si^ndaa zongh ndiangx caux zongh ndiangx caux jiem ziux Saa^lo^morn Hungh qiemx longc nyei. 12Mv baac Hilaam yiem Tailaqv cuotv mingh mangc Saa^lo^morn bun ninh wuov deix zingh, ninh maiv buangv hnyouv wuov deix zingh aqv. 13Ninh ziouc gorngv, “Youz aac, meih bun yie naaiv deix zingh benx haaix nyungc zingh laeh?” Ninh ziouc cuotv naaiv deix zingh nyei mbuox heuc Kaa^mbun Deic. Naaiv deix zingh yaac hnangv wuov nor heuc taux ih jaax hnoi. 14Hilaam fungx bun Saa^lo^morn nyei jiem yietc zungv maaih i cin feix baeqv cietv ziepc luoqc joih.
15Daaux naaiv mingh gorngv Saa^lo^morn Hungh aapv mienh zoux gong nyei jauv. Ninh aapv mienh ceix zaangc Ziouv nyei biauv caux hungh dinc caux Minlo caux Ye^lu^saa^lem nyei zingh laatc caux Haaso caux Me^gitc^ndo caux Gese. 16(I^yipv nyei Faalo Hungh daaih mborqv yaac caangv duqv Gese Zingh. Ninh longc douz buov yaac daix nzengc yiem zingh gu'nyuoz nyei Kaa^naa^an Mienh. Nqa'haav bungx ninh nyei sieqv bun Saa^lo^morn longc zoux auv wuov zanc, ninh zorqv naaiv norm zingh zoux zingh nyeic bun ninh nyei sieqv. 17Saa^lo^morn ziouc siang-ceix jiez Gese.) Ninh yaac ceix wuov ndiev wuov norm Mbetc Holon, 18liemh Mbaa^aa^latv caux yiem Yu^ndaa Deic-Bung-Huaang nyei Taamaa Zingh. 19Ninh mbuo yaac ceix ninh siou ga'naaiv nyei zingh caux siou mborqv jaax nyei maaz-cie nyei zingh yaac weic ninh nyei maaz, caux ninh maaih hnyouv yiem Ye^lu^saa^lem caux Le^mbaa^norn caux ninh gunv gormx nyei guoqv ceix nyei nyungc-nyungc.
20Zengc njiec nyei Aa^mo^lai Mienh, Hitv^tai Mienh, Be^litv^si Mienh, Hiwai Mienh caux Ye^mbutc Mienh, dongh maiv zeiz I^saa^laa^en Mienh, 21se dongh I^saa^laa^en Mienh maiv haih mietc maiv nzengc wuov deix mienh nyei zeiv-fun, Saa^lo^morn aapv zoux nouh hnangv ih jaax hnoi. 22Mv baac Saa^lo^morn maiv bun I^saa^laa^en Mienh zuqc zoux nouh. Ninh mbuo zoux ninh nyei baeng, ninh nyei jien caux baeng-bieiv caux zaangv maaz-cie nyei domh baeng-bieiv caux geh maaz baeng. 23Maaih hmz baeqv hmz ziepc dauh domh jien gunv gong-mienh zoux Saa^lo^morn nyei nyungc-nyungc gong.
24Faalo nyei sieqv yiem Ndaawitv nyei Zingh faaux daaih yiem Saa^lo^morn weic ninh ceix wuov norm hungh dinc. Nqa'haav Saa^lo^morn ceix Minlo.
25Saa^lo^morn yietc hnyangx buo nzunc yiem ninh ceix wuov norm ziec-dorngh fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv. Ninh yaac yiem Ziouv nyei nza'hmien buov hung. Hnangv naaic ninh ceix zaangc Ziouv nyei biauv nyei gong zoux ziangx nzengc.
26Saa^lo^morn Hungh yaac yiem E^si^on Ge^mbe, E^ndom Deic, Koiv-Siqv ga'hlen, nitv Elatv gapv nzangv. 27Hilaam paaiv deix ninh ganh nyei nzangv-nouh, dongh guenx koiv nyei mienh, mingh caux Saa^lo^morn nyei nzangv-nouh zoux gong. 28Ninh mbuo nzaeng nzangv mingh taux Ofi, dorh hietc cin juov baeqv cietv ziepc luoqc joih jiem nzuonx Saa^lo^morn Hungh wuov.