Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Sang Ơi Adai amăng plei Korinthos
Hrơi čih: Thŭn 55 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul pơtrŭt pơđu̱r ƀing đaŏ amăng plei Korinthos kiăng kơ pơrơno̱m hăng ñu laih anŭn hơngah hĭ ƀing ding kơna pơjao ƀlŏr, jing ƀing hlak pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi dưi ñu laih anŭn pơjing rai tơlơi pơkăh pơpha amăng Sang Ơi Adai.

Sŏp Hră Tal Dua Paul mơit kơ ƀing Korinthos čih tơdang amăng hrơi mông pơgop pơlir tơnap gleh tŏng krah ñu hăng sang Ơi Adai amăng plei Korinthos. Hơmâo đơđa ƀing đaŏ amăng sang Ơi Adai anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ kơtang hăng Paul, samơ̆ Paul pơrơđah jua pơmĭn ñu kiăng biă mă kơ tơlơi pơrơno̱m laih anŭn pơdah tơlơi mơak ñu tơdang pơsir hĭ tơlơi anŭn.
 Amăng črăn blung hlâo kơ hră Paul čih, ñu pơrơklah tơlơi pơgop pơlir ñu hăng ƀing sang Ơi Adai ƀơi plei Korinthos, pơblang kơ tơlơi yua hơget ñu hơmâo laĭ glaĭ laih kơ tơlơi pơmlâo tơlơi pơkơdơ̆ng amăng sang Ơi Adai kiăng pơtơbiă rai tơlơi kơhma̱l hăng tơlơi pơrơno̱m. Giŏng anŭn, ñu pơtrŭt kơ sang Ơi Adai pơyơr čơmah kiăng kơ djru ƀing đaŏ kơƀah kiăng amăng kwar Yudea. Amăng hơdôm črăn hơnăl tuč, Paul pơgang kơ tơlơi ding kơna pơjao ñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng đơđa mơnuih amăng plei Korinthos jing ƀing yap gơñu pô jing ƀing ding kơna pơjao sĭt, laih anŭn phŏng kơđi kơ Paul jing ding kơna pơjao soh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1-11)
Paul hăng sang Ơi Adai ƀơi plei Korinthos (1:12–7:16)
Tơlơi pơyơr kơ ƀing đaŏ amăng kwar Yudea (8:1–9:15)
Tơlơi Paul pơgang kơ tơlơi dưi ñu jing pô ding kơna pơjao (10:1–13:10)
Tơlơi klah čŭn (13:11-13)