Giới Thiệu

 Phao-lô gửi thư này cho Hội Thánh Cô-rinh-tô khi mối liên hệ của ông và Hội Thánh tại đây gặp khó khăn. Một vài người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô chống đối Phao-lô nhưng Phao-lô bày tỏ tấm lòng tha thiết muốn giải hòa và ông rất vui mừng khi thấy sự hòa giải được phục hồi.
 Trong phần đầu của thư, Phao-lô bàn đến mối liên hệ của ông với Hội Thánh và lý do tại sao ông đã trả lời một cách nghiêm khắc đối với những sự nhục mạ và chống đối ông nhưng ông cũng vui mừng vì thấy sự ăn năn và hòa giải trong Hội Thánh. Phao-lô cũng kêu gọi Hội Thánh quyên góp để giúp đỡ tín hữu các Hội Thánh tại Giu-đê. Trong những chương cuối Phao-lô bênh vực chức Sứ Đồ của ông vì có một vài người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô tự nâng mình lên hàng Sứ Đồ và cho rằng Phao-lô không phải là Sứ Đồ.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-11
2. Phao-lô và Hội Thánh tại Cô-rinh-tô 1:12–7:16
3. Sự quyên góp để giúp đỡ Hội Thánh Giu-đê 8:1–9:15
4. Phao-lô bênh vực chức Sứ Đồ của mình 10:1–13:10
5. Kết luận 13:11-13