10

Mienh Nqemh Baulo

1Yie, Baulo, weic ganh tov meih mbuo. Mienh gorngv yie caux meih mbuo yiem nyei ziangh hoc yie suonc nyei, horh norh nyei, mv baac maiv caux meih mbuo yiem yie bungx laangc nyei. Giduc se suonc nyei, horh norh nyei, yie ziouc kaux ninh 2tov! meih mbuo, yie mingh taux meih mbuo naaic, maiv dungx bun yie oix zuqc bungx laangc gorngv, hnangv yie hnamv daaih yie oix zuqc gorngv dongh nqemh yie mbuo kungx ei baamh mienh nyei eix zoux wuov deix mienh. 3Yie mbuo yiem baamh gen zeiz nyei, mv baac yie mbuo maiv longc baamh mienh nyei eix mborqv jaax. 4Yie mbuo longc nyei wuoqc ginc se maiv zeiz baamh gen nyei wuoqc ginc, se Tin-Hungh henv haic nyei wuoqc ginc weic porx waaic win-wangv wuonv haic nyei dorngx. Se porx waaic mienh nzaeng nyei nyungc-nyungc jaav sic 5caux ceng-hlo nyei nyungc-nyungc, dongh laanh jienv maiv bun mienh hiuv duqv Tin-Hungh nyei sic. Yiem hnyouv hnamv cuotv yietc zungv nyei za'eix yie mbuo oix hingh jiex bun guei Giduc nzengc. 6Yie mbuo liuc leiz ziangx zuov meih mbuo gengh ei jienv yie mbuo nyei waac. Haaix dauh maiv muangx, yie mbuo ziouc dingc wuov dauh nyei zuiz.
7Meih mbuo kungx mangc beih zaangc hnangv. Yiem meih mbuo naaic maaih haaix dauh funx ninh benx Giduc nyei mienh fai? Ninh oix zuqc aengx longx-longx nyei hnamv gaax, weic zuqc yie mbuo zoux Giduc nyei mienh hnangv ninh nor. 8Ziouv ceix hatc maaz bun yie mbuo, yie ziouc ceng-hlo diqv dien mv bei, mv baac yie maiv nyaiv. Ziouv bun nyei hatc maaz se weic ceix meih mbuo, maiv zeiz baaic meih mbuo. 9Yie hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc maiv oix meih mbuo laaic yie fiev fienx haeqv meih mbuo. 10Maaih deix mienh gorngv, “Baulo fiev nyei fienx hniev nyei, jienv nyei, mv baac doix hmien buatc ninh maiv maaih haaix nyungc mou. Ninh gorngv waac yaac maiv zic zinh.” 11Gorngv naaiv nyungc waac nyei mienh oix zuqc hiuv duqv, yie mbuo maiv caux meih mbuo yiem nyei ziangh hoc fiev fienx gorngv haaix nyungc, yie mbuo taux meih mbuo naaic yie mbuo yaac zoux wuov nyungc aqv.
12Yie mbuo maiv gaamv funx yie mbuo caux ceng ganh hlo wuov deix benx yietc horngh mienh, yaac maiv dorh ganh beiv ninh mbuo. Ninh mbuo hngongx haic aqv. Ninh mbuo longc ganh zoux ciqv-cunx ndorqc ganh caux ganh, beiv ganh caux ganh.
13Yie mbuo maiv bungx waac-maux jiex ndaangc soux mouc. Kungx ziux Tin-Hungh dingc bun yie mbuo nyei deic-jaaix zoux nyei gong bungx waac-maux hnangv. Meih mbuo yaac yiem yie mbuo nyei deic-jaaix gu'nyuoz. 14Yie mbuo mingh meih mbuo naaic, yie mbuo maiv jiex ndaangc yie mbuo horpc zuqc yiem nyei deic-jaaix, weic zuqc yie mbuo zoux daauh guanh zunh Giduc nyei kuv fienx bun meih mbuo muangx. 15Yie mbuo maiv zeiz bungx waac-maux gorngv ganh deix mienh jiex ndaangc yie mbuo nyei deic-jaaix zoux nyei gong. Mv baac yie mbuo maaih lamh hnamv meih mbuo jaa sienx henv jienv faaux, yie mbuo ziouc duqv yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux gong jaa camv jienv faaux, 16yie mbuo ziouc haih zunh kuv fienx jiex ndaangc meih mbuo nyei deic-jaaix. Weic zuqc yie mbuo maiv oix zorqv ganh laanh mienh yiem nyei deic-jaaix zoux liuz nyei gong bungx waac-maux. 17Mv baac hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Haaix dauh oix bungx waac-maux,
   oix zuqc bungx waac-maux gorngv Ziouv zoux nyei sic.”
18Weic zuqc ceng ganh nyei mienh maiv zic duqv taaih. Zic duqv taaih nyei se dongh Ziouv ceng wuov dauh.