10

Tơlơi Paul Pơgăl Pơgang Kơ Bruă Mơnuă Ñu

1Yua mơ̆ng tơlơi tơdu rơun tơdu rơmuăn Krist, kâo kwưh rơkâo kơ ƀing gih, kâo, Paul, jing pô “djơ̆m” tơdang bưp klă̱ anăp hăng ƀing gih samơ̆ “hơtai” tơdang dŏ ataih mơ̆ng ƀing gih. 2Kâo pơđu̱r kơ ƀing gih kơ tơlơi tơdang kâo truh kâo ƀu jing hơtai kar hăng kâo čang rơmang hlâo kiăng bưp klă̱ anăp hăng đơđa mơnuih, jing ƀing pơmĭn kơ tơlơi ƀing ta hơdip tui hăng khul hơnơ̆ng pơkă lŏn tơnah ôh. 3Sĭt yơh, wơ̆t tơdah ƀing gơmơi hơdip amăng lŏn tơnah anai, ƀing gơmơi ƀu pơblah kar hăng mơnuih lŏn tơnah pơblah ôh. 4Yuakơ khul gơnam pơblah ƀing gơmơi yua kiăng kơ pơblah ƀu djơ̆ khul gơnam pơblah mơnuih lŏn tơnah ôh. Kơđai glaĭ, khul gơnam pơblah anŭn hơmâo tơlơi dưi mơyang Ơi Adai kiăng kơ pơrai hĭ kơđông kơjăp yang sat yơh. 5Ƀing gơmơi pơrai hĭ khul tơlơi pơrơjăh arăng pơgao pơang kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi arăng thâo krăn kơ Ơi Adai, laih anŭn ƀing gơmơi mă pơkhư̆ hĭ abih bang tơlơi pơmĭn kiăng kơ tơlơi pơmĭn anŭn tui gưt kơ Krist. 6Laih anŭn ƀing gơmơi či prap pre kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ rĭm tơlơi bruă ƀu tui gưt tơdang tơlơi tui gưt gih jing hĭ hlo̱m ƀo̱m laih.
7Ƀing gih hlak lăng ƀơi gah rơngiao kơ khul mơta tơlơi đôč. Tơdah hlơi pô tŭ pơtrŭt kơjăp kơ tơlơi ñu lŏm kơ Krist, ñu anŭn khŏm pơmĭn ƀlơ̆ng dơ̆ng bĕ kơ tơlơi ƀing gơmơi ăt lŏm kơ Krist kar hăng ñu anŭn mơ̆n. 8Yuakơ wơ̆t tơdah kâo pơư pơang lu biă mă kơ mơta tơlơi tơlơi dưi Khua Yang pha brơi laih kơ ƀing gơmơi kiăng kơ rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ ƀing gih hloh kơ ruh pơtrŭn hĭ ƀing gih, kâo ƀu či mlâo ôh kơ tơlơi bruă anŭn. 9Kâo ƀu kiăng jing ôh kar hăng gir pơhuĭ hĭ ƀing gih hăng hră kâo čih kơ ƀing gih anai. 10Yuakơ hơmâo đơđa mơnuih laĭ tui anai, “Hơdôm hră Paul čih jing hơtai hăng kơtang biă mă yơh, samơ̆ tơdah ñu pô rai, ñu kơnơ̆ng jing tơdu đôč laih anŭn ƀu thâo pơtô hơget gĕt ôh.” 11Ƀing mơnuih kar hăng anŭn, brơi kơ ƀing gơñu thâo kơnăl bĕ kơ tơlơi hlơi ƀing gơmơi jing tui hăng amăng khul hră gơmơi pơhiăp tơdang ƀing gơmơi rơkŭt, ƀing gơmơi ăt či jing kar hăng anŭn mơ̆n amăng bruă ngă tơdang ƀing gơmơi dŏ hrŏm hăng ƀing gih.
12Ƀing gơmơi ƀu khĭn pioh gơmơi pô pơdơ̆ pơđơ̱r ƀôdah pơhơmu gơmơi pô hăng ƀing mơnuih bơni pơyom kơ gơñu pô ôh. Samơ̆ tơdang ƀing gơñu pô pơkă pơyom kơ gơñu pô laih anŭn pơhơmu gơñu pô hăng gơñu pô, sĭt ƀing gơñu ƀu djơ̆ jing ƀing thâo hluh ôh. 13Samơ̆ ƀing gơmơi ƀu či pơư pơang rơgao hơnơ̆ng ôh, samơ̆ ƀing gơmơi či pơư pơang amăng đang hơma, jing bruă mơnuă Ơi Adai hơmâo jao pơkă laih kơ ƀing gơmơi, jing tơlơi bruă nao truh pơ ƀing gih yơh. 14Yuakơ ƀing gih dŏ amăng khul hơnơ̆ng pơkă anŭn, tui anŭn ƀing gơmơi ƀu či nao rơgao hloh kơ khul hơnơ̆ng pơkă anŭn ôh tơdang ƀing gơmơi nao truh pơ ƀing gih, kiăng kơ ba nao tơlơi pơthâo hiam kơ tơlơi Krist. 15Ƀing gơmơi ăt kŏn nao rơgao đơi lơi khul hơnơ̆ng pơkă gơmơi kiăng kơ pơư pơang tơlơi bruă ƀing pơkŏn hơmâo ngă laih. Kơđai glaĭ, ƀing gơmơi čang rơmang kơ tơlơi đaŏ kơnang gih prŏng tŏ tui laih anŭn anih ƀing gơmơi mă bruă amăng ƀing gih ƀrư̆ lar prŏng tui, nanao amăng hơnơ̆ng pơkă Ơi Adai hơmâo pơkă laih yơh, 16kiăng kơ ƀing gơmơi dưi pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam amăng khul tring trang gah adih kơ ƀing gih. Yuakơ ƀing gơmơi ƀu kiăng kơ pơư pơang ôh kơ tơlơi bruă arăng pơgiŏng hĭ laih amăng guai lŏn arăng. 17Samơ̆ tui hăng Hră Ơi Adai laĭ tui anai, “Hlơi pô pơư pơang, brơi kơ ñu pơư pơang bĕ amăng Khua Yang.” 18Yuakơ hlơi pô pơhiăp hiam kơ ñu pô, ñu anŭn ƀu tŭ pơrơklă ôh, samơ̆ hlơi pô Khua Yang pơhiăp hiam yơh.