11

Povlauj hab cov cuav tubkhai

1Kuv xaav thov kuas mej ua sab ntev thev tej lug ruag kws kuv has qho mivntswv. Mej ca le thev los maj. 2Kuv yeej khib xeeb mej ib yaam le Vaajtswv khib xeeb, tsua qhov kuv tub qhab mej rua tuab tug quasyawg xwb sub kuv txhad muab mej ua nkauj xwb dawb huv pub rua Kheto. 3Tassws kuv ntshai tsaam mej tej kev xaav yuav raug ntxag yuam kev tsw muaj lub sab xwb hab tsw dawb huv rua Kheto ib yaam le tug naab tej tswvyim phem daag ntxag Eva. 4Yog tas leejtwg tuaj tshaaj tawm txug dua ib tug Yexu kws tsw yog tug Yexu kws peb tshaaj tawm, lossws yog mej txais dua ib tug ntsuj plig kws txawv dua tug kws mej tub txais lawm, lossws yog mej txais yuav txuj xuv zoo kws txawv txuj kws mej tub txais lawm, kuj yog mej thev taug tej hov zoo tag tag le. 5Kuv xaav tas kuv tsw qeg dua cov tubkhai kws zoo tshaaj hov ib qho twg le. 6Txawm yog kuv tsw txawj has lug, los kuv kuj txawj paub. Peb ua tej nuav tshwm rua mej pum tseeb rua huv txhua yaam kws peb ua.
7Qhov kws kuv txu fwjchim txhad tsaa kuas mej tau ntsej muag hab kuv pav Vaajtswv txuj xuv zoo rua mej tsw yuav nqe hov yog txhum lov? 8Kuv lws lwm pawg ntseeg, yog qhov kws kuv txais puab cov nyaj lug yug kuv sub kuv txhad ua koom tau rua mej. 9Hab thaus kuv tseed nrug mej nyob hab saamswm tu ncua, los kuv tsw ua lub nraa nyaav rua leejtwg rws, tsua qhov cov kwvtij kws tuaj huv lub xeev Makhentaunia tub pub tej kws kuv tu ncua rua kuv lawm. Txhua yaam mas kuv tsw ua lub nraa nyaav rua mej hlo le hab kuv yeej yuav tsw ua lub nraa moog le. 10Kheto txujkev tseeb yeej nyob huv kuv, tej kws kuv khaav txug hov mas tsw muaj leejtwg huv lub xeev Akhaya yuav txwv tau kuv tsw xob has. 11Vem le caag? Yog vem kuv tsw hlub mej lov? Vaajtswv paub tas kuv yeej hlub mej.
12Hab yaam kws kuv ua kuv yuav ua moog le, sub txhad taav tau cov tuabneeg kws pheej nrhav swjhawm kuas luas suav tas puab ua num ib yaam le peb ua huv txhua yaam kws puab khaav hov. 13Puab cov hov yog cuav tubkhai, yog tub zug kws daag ntxag, hab puab ua txuj zoo le puab yog Kheto cov tubkhai. 14Qhov kws ua le ntawd tsw xob phemfwj le, tsua qhov Xataa kuj txa ua tubkhai ntuj kws tawm huv qhov kaaj tuaj. 15Vem le nuav yog Xataa cov tub qhe txa lug ua txujkev ncaaj nceeg le tub qhe kuj yoojyim ua tau. Thaus kawg puab yuav saws lawv le puab tau ua.

Povlauj thev kev txom nyem ua tubkhai

16Kuv rov has dua tas tsw xob ca leejtwg xaav tas kuv yog tuabneeg ruag. Tassws yog mej xaav le ntawd kuj ca le leeg yuav kuv yaam le leeg yuav tug tuabneeg ruag sub kuv txhad khaav tau mivntswv. 17(Tej kws kuv muaj cuab kaav khaav le nuav kuv tsw yog has lawv le tug Tswv kuas kuv has tassws kuv has lawv le tej tuabneeg ruag. 18Vem muaj ntau leej khaav lawv le tuabneeg nplajteb, kuv kuj yuav khaav hab.) 19Mej tub zoo sab ua sab ntev thev cov tuabneeg ruag, vem mej txawj ntse heev kaj. 20Tsua qhov mej ua tau sab ntev thev rua thaus luas yuam mej ua qhev lossws noj mej tug lossws tsuj yuam mej lossws tsaab ua luj lossws ntaus mej lub plhu. 21Kuv txaaj muag leeg has tas peb tsw muaj zug txaus ua le ntawd.
 Tassws leejtwg muaj cuab kaav khaav txug yaam twg, kuv kuj kaav khaav txug yaam hov hab. (Kuv has yaam le tug ruag has.)
22Puab yog haiv tuabneeg Henplais lov? Kuv kuj yog hab. Puab yog tuabneeg Yixayee lov? Kuv kuj yog hab. Puab yog Aplahaa caaj ceg lov? Kuv kuj yog hab? 23Puab yog cov kws ua koom rua Kheto lov? Kuv kuj ua koom zoo dua puab (kuv saamswm has yaam le tug vwm has,) kuv ua num khwv dua puab, kuv raug kaw huv tsev lojfaaj ntau dua puab, kuv raug muab nplawm heev kawg le, hab kuv ntswb kev tuag ntau zag. 24Kuv raug cov Yutai nplawm tswb zag, ib zag twg yog peb caug cuaj nplawm. 25Kuv raug xuas paas nplawm peb zag, raug xuas pob zeb ntaus ib zag. Kuv caij nkoj tawg peb zag. Kuv ntaab huv dej havtxwv ib nub ib mos, 26kuv taug kev tsw tu ncua, kuv ntswb xwm txheej phem huv haav dej, ntswb xwm txheej phem ntawm tub saab, ntswb ntawm kuv haiv tuabneeg, ntswb ntawm lwm haiv tuabneeg, ntswb huv lub nroog, ntswb huv tebchaws moj saab qhua, ntswb huv dej hav txwv hab ntswb ntawm cov cuav kwvtij. 27Kuv ua num khwv hab txom nyem, kuv yoo daab ndub ntau zag, tshaib nqhes, yoo mov ntau zag, hab tiv no hab lab qaab. 28Dua le ntawd qhov kws kuv txhawj txug txhua pawg ntseeg tseed naj nub ua rua kuv nyaav sab. 29Leejtwg tsw muaj zug tes kuv tsw muaj zug hab? Leejtwg raug ntxag kuas yuam kev es kuv tsw ntxhuv sab?
30Yog tswm nyog kuv khaav, kuv yuav khaav txug tej kws qha kuas pum tas kuv qaug zug. 31Vaajtswv kws yog peb tug Tswv Yexu Kheto leej Txwv, yog tug kws tswm nyog qhuas moog ib txhws, nwg paub tas kuv tsw daag. 32Tug kws vaajntxwv Aletha tsaa kaav lub nroog Ntamaxaka khaiv tuabneeg zuv lub nroog Ntamaxaka yuav nteg kuv, 33tassws kuv raug nyob huv lub tawb luj muab tso ntawm qhov rais huv lub ntsaa loog nqeg dauv rua saab nrau kuv txhad tswv dim ntawm tug thawj kws kaav lub nroog txhais teg.