11

Paulus Tsis ua Li Cov Xibhwb Cuav

1Txawm yog kuv hais lus zoo li tus ruam hais los thov nej ua siab ntev mloog kuv tej lus. 2Kuv khib nej ib yam li Vajtswv khib, rau qhov nej zoo ib yam li tus hluas nkauj uas tsis tau tham dua hluas nraug. Kuv twb qhaib nej cia rau ib tug txivneej lawm, tus ntawd yog Yexus Khetos. 3Kuv ntshai nyob tsam nej fav siab thiab tsis muab siab npuab Yexus Khetos tiag tiag ib yam li thaud nab ntxias tau Evas fav siab. 4Rau qhov nej zoo siab mloog cov neeg uas qhia Yexus Khetos zaj txawv li peb qhia. Nej twb tau Vajtswv tus Ntsujplig thiab txojmoo zoo uas peb qhia lawm, tiamsis nej tseem ho mus nrhiav lwm tus Ntsujplig thiab lwm txojmoo zoo.
5Kuv yeej tsis tau xav hais tias kuv muaj hwjchim yau dua nej cov timthawj uas nej hais tias muaj hwjchim. 6Txawm yog kuv tsis tshua txawj hais li tej neeg txawj ntse hais los kuv yeej paub tej uas kuv qhia lub ntsiab. Qhov tseemceeb, txhua yam haujlwm uas peb ua los lawm, puavleej ua rau nej paub tseeb tej lus uas kuv hais no huv tibsi.
7Thaum kuv tuaj qhia txojmoo zoo uas hais txog Vajtswv zaj rau nej, kuv yeej tsis thov ib qho nqi zog li. Kuv txo hwjchim kom nej tau ntsejmuag. Kuv ua li ntawd yog kuv ua txhaum lawm los? 8Thaum kuv tuaj nrog nej nyob qhia nej, yeej yog cov ntseeg uas nyob lwm qhov xa nyiaj tuaj yug kuv. Lawv xa nyiaj tuaj rau kuv li ntawd kuj ib yam li kuv nyiag lawv tej nyiaj tuaj ua haujlwm pab nej. 9Thaum kuv nrog nej nyob kuv tsis muaj nyiaj siv, kuv yeej tsis thov nej pab kuv, rau qhov cov kwvtij uas tuaj pem Makedaunias tuaj, lawv nqa tej uas kuv tsis muaj tuaj rau kuv. Yav tas los lawm kuv tsis tau ua rau nej ntxhov siab. Txawm yog yav tom ntej no los kuv yeej yuav tsis ua rau nej ntxhov siab thiab. 10Kuv yeej paub Yexus Khetos tej lus uas yog qhov tseeb. Yog li ntawd kuv paub hais tias tej uas kuv khav no yuav nrov ncha mus thoob plaws hauv lub xeev Akhayas tsis muaj leejtwg yuav txwv tau li. 11Vim li cas kuv thiaj hais li no? Kuv tsis hlub nej los? Vajtswv yeej paub hais tias kuv hlub nej.
12Tej uas nimno kuv ua, kuv yeej yuav ua mus li kom cov neeg uas nej hu ua timthawj, lawv thiaj tsis muaj lus khav hais tias lawv ua lawv tes haujlwm ib yam li peb ua. 13Lawv cov ntawd yeej tsis yog timthawj tiag, lawv yog timthawj cuav. Lawv ua lawv tes haujlwm ntxias sawvdaws. Thiab lawv ua txuj ua li lawv yog Yexus Khetos cov timthawj. 14Tej uas lawv ua ntawd yeej tsis txaus leejtwg yuav poob siab. Txawm yog dab Ntxwgnyoog los nws twb txia tau ua li ib tug timtswv ceebtsheej uas muaj hwjchim ci ntsa iab. 15Yog li ntawd, yog dab Ntxwgnyoog cov tubtxib yuav txia ua li cov tubtxib uas ncaj ncees yeej tsis nyuaj hlo li. Tiamsis thaum kawg lawv cov ntawd nyias yeej yuav tau raws li tej uas nyias tau ua los lawm.

Paulus ua Yexus Tus Timthawj Nws Thiaj Raug Txomnyem

16Kuv rov hais dua ib los rau nej hais tias, nej tsis txhob xav hais tias kuv yog neeg ruam. Yog nej xav li ntawd nej cia li ua siab ntev mloog kuv tej lus, cia kuv khav ob peb los li tus ruam khav. 17Tej lus uas kuv hais no tsis yog tej uas peb tus Tswv Yexus kom kuv hais. Qhov uas kuv khav no kuv lees hais tias kuv hais li tus ruam hais tiag. 18Yeej muaj neeg coob coob nyias niaj hnub khav hais tias nyias txawj nyias ntse. Yog li ntawd kuv yuav khav li lawv thiab. 19Nej yeej txawj ntse heev lawm. Nej thiaj ua siab ntev mloog cov neeg ruam hais. 20Nej ua siab ntev rau cov neeg uas yuam nej ua li ub li no, cov uas noj nej tug, cov uas cuab hmuv cuab nta tos nej kev, ua saib tsis taus nej lossis ntaus nej ntsejmuag. 21Kuv txajmuag lees rau nej hais tias, peb tsis muaj lub siab tawv ua li ntawd rau nej.
 Tiamsis yog lwm tus twb muaj cuabkav khav li ub li no, kuv yeej muaj cuabkav khav thiab. Kuv hais li no kuv hais li tus ruam hais.
22Lawv yog neeg Henplais los? Kuv yeej yog thiab. Lawv yog neeg Yixalayees los? Kuv yeej yog thiab. Lawv yog Anplahas cov xeebntxwv los? Kuv yeej yog thiab. 23Lawv yog Yexus Khetos cov tubtxib los? Kuv yog tus tubtxib uas zoo dua lawv. Kuv hais li no kuv hais li tus neeg vwm hais. Kuv ua haujlwm khwv dua lawv. Kuv raug kaw hauv tsev lojcuj ntau dua lawv. Kuv raug luag nplawm ntau dua lawv. Kuv ntsib kev ploj kev tuag ntau dua lawv. 24Cov Yudais muab kuv nplawm tsib zaug, ib zaug nplawm peb caug cuaj nplawg; 25cov neeg Loos muab nplawm nplawm kuv peb zaug. Muaj ib zaug luag muab pobzeb ntaus kuv. Kuv caij nkoj tog peb zaug. Muaj ib zaug kuv poob rau hauv hiavtxwv tau ib hnub ib hmos. 26Thaum kuv taug kev mus rau ub rau no kuv ntsib teebmeem, tsis hais dej nyab lossis tubsab ntaus. Kuv haivneeg thiab lwm haivneeg puavleej tsimtxom kuv. Kuv raug kev txomnyem tsis hais hauv tej nroog, hauv hav zoov hav tsuag thiab hauv hiavtxwv, thiab tej kwvtij kwv npawg los ua phem rau kuv. 27Kuv khwv tas hnub tas hmo tsis tau so tsis tau pw yoo dab ntub zias. Kuv tshaib kuv nqhis tsis muaj txaus noj txaus haus, tsis muaj ris tsho hnav. Tsis muaj tsev nyob. 28Tsis yog li ntawd xwb, kuv niaj hnub niaj hmo txhawj cov ntseeg uas nyob qhov txhia chaw. 29Yog leejtwg qaug zog kuv yeej nrog tus ntawd qaug zog thiab. Yog leejtwg ua txhaum kuv nyuaj siab kawg li.
30Yog kuv xav hais tias kuv yuav tsum khav xwb ces kuv yeej yuav khav hais txog zaj uas ua rau sawvdaws pom hais tias kuv yog tus uas tsis muaj hwjchim dabtsi li. 31Tsimnyog peb ua rau Vajtswv tus uas yog Yexus Khetos Leej Txiv tau ntsejmuag mus ibtxhis li. Nws yeej paub hais tias kuv tsis hais dag. 32Thaum kuv nyob hauv lub nroog Damaxes, Vajntxwv Aletas kom tus tswv xeev txib tubrog mus zov lub roojvag nroog tos ntes kuv. 33Tiamsis muaj neeg muab ib lub tawb ntim kuv thiab muab kuv tso dauv ntawm qhovrai rau sab nraud, tus tswv xeev thiaj ntes tsis tau kuv.