11

Y-Pôl leh anăn Phung Khua Ƀĭng Kna Soh

1Kâo čiăng kơ diih gĭr hŏng kâo hlăm klei mluk ƀiă. Ƀiădah diih dôk gĭr snăn leh. 2Kâo mâo klei trih kơ diih msĕ si klei Aê Diê trih. Kyuadah kâo bi čuôp leh diih hŏng Krist msĕ si sa čô mniê êra hrông doh kơ knŏng sa čô sa čô ung. 3 Ƀiădah kâo huĭ msĕ si ala mplư leh H'Êwơ hŏng klei ñu thâo mnêč, snăn mơh klei mĭn diih srăng weh đuĕ mơ̆ng klei diih jao leh diih pô kơ Krist hŏng klei kpă leh anăn klei doh. 4Kyuadah tơdah arăng hriê mtô kơ diih sa Yêsu mkăn mdê hŏng pô hmei mtô leh, amâodah tơdah diih jum sa yang mkăn mdê hŏng Yang Mngăt Jăk diih jum leh, amâodah tơdah diih mă tŭ sa klei mrâo mrang jăk mkăn mdê hŏng klei diih mă tŭ leh, diih djăl tŭ klei anăn! 5Kâo mĭn kâo amâo jing điêt hĭn kơ phung khua ƀĭng kna prŏng hĭn anăn ôh. 6Wăt tơdah kâo amâo thâo blŭ siam ôh, ăt kâo mâo klei thâo săng, hlăm djăp mta klei hmei bi êdah leh mngač klei anăn kơ diih.
7Kâo ngă soh mơ̆ êjai kâo bi luă gŭ kâo pô čiăng bi mđĭ diih, kyuadah kâo mtô leh hơăi mang klei mrâo mrang jăk Aê Diê kơ diih? 8Kâo tlĕ mơ̆ng Phung Sang Aê Diê mkăn, êjai kâo tŭ mnơ̆ng đru mơ̆ng diñu, čiăng mă bruă kơ diih. 9 Leh anăn êjai kâo dôk mbĭt hŏng diih leh anăn kƀah mnơ̆ng, kâo amâo tuôm bi ktrŏ diih ôh. Kyuadah phung ayŏng adei hriê mơ̆ng čar Masêdôn đru leh mnơ̆ng kâo kƀah. Snăn kâo amâo bi ktrŏ diih ôh, leh anăn kăn kâo srăng bi ktrŏ diih rei. 10Tui si klei sĭt nik Krist dôk leh hlăm kâo, arăng amâo srăng bi luč ôh hlăm čar Akai klei kâo bi mni kơ kâo pô hlăm klei anei. 11Si ngă? Kyuadah kâo amâo khăp kơ diih mơ̆? Aê Diê thâo kâo khăp kơ diih.
12Ƀiădah klei kâo ngă kâo ăt srăng ngă, čiăng bi mdlưh hĕ phung duah mông găl bi mđĭ kơ diñu pô, lač diñu jing msĕ si hmei mơh. 13Kyuadah phung anăn jing phung khua ƀĭng kna soh, phung mă bruă mplư, mgưt diñu pô jing msĕ si phung khua ƀĭng kna Krist. 14Klei anăn amâo bi kngăr ôh, kyuadah wăt Satan mgưt ñu pô jing msĕ si sa čô dĭng buăl jăk klei mngač. 15Snăn amâo bi kngăr ôh tơdah phung dĭng buăl ñu msĕ mơh mgưt diñu pô jing msĕ si phung dĭng buăl kơ klei kpă ênô. Ti knhal tuč diñu srăng mă tŭ tui si bruă diñu.

Klei Dleh Y-Pôl Tŭ Kyua Jing Khua Ƀĭng Kna

16Kâo lŏ lač, đăm brei arăng mĭn kâo jing sa čô mluk ôh; ƀiădah wăt tơdah diih mĭn snăn, brei gĭr hŏng kâo msĕ si sa čô mluk, čiăng kơ kâo msĕ mơh dưi bi mni kơ kâo pô ƀiă. 17Ya klei kâo lač, kâo amâo lač tui si klei dưi mơ̆ng Khua Yang ôh, ƀiădah msĕ si sa čô mluk hŏng klei jhŏng bi mni kơ kâo pô. 18Kyuadah lu mnuih bi mni kơ diñu pô tui si klei bhiăn kđeh, kâo msĕ mơh srăng bi mni kơ kâo pô. 19Kyuadah diih mơak gĭr hŏng phung mluk êjai diih pô jing thâo mĭn. 20Kyuadah diih tŭ tơdah arăng mjing diih hlŭn, amâodah plah mă dŏ dô diih, amâodah ƀơ̆ng ngăn diih, ngă mgao hŏng diih amâodah pah miêng diih. 21Kâo hêñ êjai kâo lač hmei awăt đei, amâo dưi ngă snăn ôh.
 Ƀiădah tơdah arăng jhŏng bi mni kơ ñu pô — kâo blŭ msĕ si sa čô mluk — kâo pô jhŏng msĕ mơh bi mni kơ kâo pô kyua klei anăn.
22Diñu jing phung Hêbrơ mơ̆? Kâo jing mơh. Diñu jing phung Israel mơ̆? Kâo jing mơh. Diñu jing phung anak čô Y-Abraham mơ̆? Kâo jing mơh. 23 Diñu jing phung dĭng buăl Krist mơ̆? Kâo jing dĭng buăl jăk hĭn — kâo blŭ msĕ si sa čô khŏ — kâo mă bruă lu hĭn. Arăng krư̆ kâo lu bliư̆ hĭn. Arăng čăm kâo amâo thâo yap ôh, leh anăn jêñ jêñ kâo dôk giăm klei djiê. 24 Êma bliư̆ phung Yuđa čăm kâo tlâo pluh dua păn smăt grăp bliư̆. 25 Tlâo bliư̆ arăng čăm kâo hŏng giê, sa bliư̆ arăng bhĭr boh tâo ti kâo. Tlâo bliư̆ kâo tuôm hŏng klei kŭmpăn kram; kâo dôk leh sa hruê sa mlam hlăm êa ksĭ kpuh mđung. 26 Hlăm lu klei kâo hiu, kâo tuôm hŏng klei hyưt ti êa krông, mơ̆ng phung knĕ, mơ̆ng phung ƀuôn sang kâo pô, mơ̆ng phung tue, hlăm ƀuôn prŏng, hlăm kdrăn tač, ti êa ksĭ, mơ̆ng phung ayŏng adei soh. 27Kâo gĭr mă bruă suăi leh anăn dleh, lu bliư̆ kâo amâo dưi pĭt ôh êjai mlam, êpa leh anăn mhao, jêñ jêñ amâo mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ôh, êăt leh anăn amâo mâo čhiăm ao ôh. 28Leh anăn êbeh kơ klei mkăn, grăp hruê kâo mâo klei ktrŏ kyua klei uêñ kơ jih jang Phung Sang Aê Diê. 29Tơdah mâo pô jing awăt, amâo djŏ hĕ kâo pô awăt msĕ? Tơdah mâo pô lĕ hlăm klei soh, leh anăn kâo amâo ruă ai ênguôt kơ klei anăn?
30Tơdah kâo bi mni kơ kâo pô, kâo srăng bi mni kơ kâo pô hlăm klei bi êdah klei kâo jing awăt. 31Aê Diê, Ama Khua Yang Yêsu, Pô mâo klei arăng bi mni nanao hlŏng lar, thâo leh kâo amâo luar ôh. 32 Ti ƀuôn Damas aê prŏng ti gŭ Mtao Arêtas brei arăng kiă ƀuôn Damas čiăng mă čăp kâo, 33ƀiădah arăng mtrŭn kâo hlăm bai ti ƀăng bhă điêt hlue mnư̆, leh anăn kâo tlaih mơ̆ng kngan ñu.