12

Tej uas Paulus ua Yogtoog Pom

1Txawm yog tej uas kuv yuav khav tsis muaj qabhau los kuv yeej yuav khav. Tiamsis kuv yuav hais txog tej uas peb tus Tswv Yexus qhia rau kuv thiab ua rau kuv ua yogtoog pom. 2Kuv paub ib tug txivneej uas yog tus ntseeg. Tau kaum plaub xyoos los lawm, Vajtswv coj tus txivneej ntawd mus saum ntuj ceebtsheej qhov uas siab tshaj plaws. (Kuv yeej tsis paub xyov tus ntawd ua yogtoog xwb lossis muaj li ntawd tiag, Vajtswv tib leeg thiaj li paub.) 3Kuv thov hais dua li no, kuv paub hais tias Vajtswv coj tus ntawd mus saum qhov chaw uas tau zoo nyob kaj siab lug. (Kuv yeej tsis paub xyov tus ntawd ua yogtoog xwb lossis muaj li ntawd tiag, Vajtswv tib leeg thiaj li paub;) 4thaum nws mus nyob saud, nws hnov tej uas tsis muaj neeg piav tau thiab hnov tej uas luag tsis pub leejtwg qhia. 5Yog li ntawd kuv yuav khav txog tus ntawd zaj, tiamsis kuv zaj kuv yeej tsis khav li. Kuv tsuas khav hais txog zaj uas ua rau sawvdaws pom hais tias, kuv tsis muaj hwjchim dabtsi li xwb. 6Yog kuv xav khav kuv yeej tsis yog neeg ruam, rau qhov tej uas kuv hais puavleej muaj tseeb xwb. Txawm yog li cas los kuv yuav tsis khav, rau qhov kuv ntshai nyob tsam muaj neeg ho yuav qhuas kuv heev. Cia lawv qhuas tej uas lawv pom kuv ua thiab hnov kuv hais xwb.
7Vajtswv twb ua tej uas zoo kawg nkaus rau kuv pom lawm. Nws ntshai nyob tsam kuv khav heev nws thiaj cia kuv lub cev muaj ib qho mob. Qhov ntawd zoo li dab Ntxwgnyoog ib tug tubtxib uas muab kuv nplawm kom kuv tsis txhob khav. 8Kuv twb thov Vajtswv kho kuv qhov mob ntawd peb zaug lawm, 9tiamsis Vajtswv teb kuv hais tias, “Kuv pom zoo hlub koj ces txaus lawm. Kuv yuav pub kuv lub hwjchim rau tus uas qaug zog.” Vajtswv hais li no, yog li ntawd qhov uas kuv qaug zog ua rau kuv zoo siab kawg li, rau qhov Yexus Khetos lub hwjchim yuav tsomkwm kuv. 10Kuv yog tus uas ua Yexus Khetos tes haujlwm, yog li ntawd txawm yog kuv qaug zog, raug luag thuam, raug kev txomnyem, raug kev tsimtxom, raug kev nyuaj siab los kuv yeej zoo siab, rau qhov thaum kuv qaug zog thaum ntawd kuv yuav muaj zog.

Paulus Txhawj Cov Ntseeg uas Nyob Hauv Kauleethaus

11Kuv ua li tus neeg ruam ua, tiamsis yeej yog nej yuam kuv ua li ntawd. Twb tsimnyog nej yuav qhuas tej uas kuv ua tiamsis nej tsis qhuas. Txawm yog kuv tsis tsimtxiaj li los kuv yeej tsimtxiaj ib yam li cov neeg uas nej hu hais tias nej cov “timthawj.” 12Thaum kuv tuaj nrog nej nyob, kuv ua siab ntev ua haujlwm, kuv ua tej txujci loj thiab tseemceeb. Tej ntawd twb ua rau nej paub tseeb lawm hais tias, kuv yog ib tug timthawj tiag. 13Nej tseem xav hais tias kuv pab cov ntseeg uas nyob lwm qhov heev dua li pab nej thiab los? Kuv pab sawvdaws ib yam nkaus, tsuas yog kuv tsis tau thov nej yug kuv xwb. Yog kuv ua li ntawd txhaum lawm, thov nej zam txim rau kuv.
14Zaum no yog zaum peb uas kuv twb yuav tuaj xyuas nej. Kuv yuav tsis thov nej ib yam dabtsi li. Kuv xav tuaj xyuas nej xwb tsis yog kuv yuav tuaj thov nej nyiaj, rau qhov tej menyuam yeej tsis npaj qubtxeeg qubteg rau niam txiv, tsuas muaj niam txiv thiaj npaj qubtxeeg qubteg rau tej menyuam xwb. 15Kuv zoo siab muab kuv lub dag lub zog thiab kuv tej nyiaj huv tibsi pab nej. Twb yog vim kuv hlub nej heev, nej thiaj tsis hlub kuv zuj zus lawm los?
16Thaum kuv nrog nej nyob kuv yeej tsis tabkaum nej dabtsi li. Nyaj nej yuav pom li ntawd thiab, tiamsis ntshai yuav muaj qee leej hais tias kuv yog ib tug neeg muaj tswvyim heev, kuv txhob txwm tuaj ntxias nej. 17Kuv tau ntxias nej dabtsi yuav lossis kuv kom cov neeg uas kuv txib tuaj xyuas nej noj nej tug los? 18Kuv thov Titus thiab kuv txib ib tug ntseeg nrog Titus tuaj xyuas nej. Nyaj nej yuav tsis hais tias Titus noj nej tug. Titus wb koom ib lub siab pab nej thiab ua tib txoj haujlwm xwb.
19Tej zaum ntshai nej xav hais tias peb niaj hnub hais daws peb zaj xwb. Yeej tsis yog li nej xav. Peb hais raws li tej lus uas Yexus Khetos kom peb hais. Thaum peb hais peb yeej nco ntsoov hais tias, Vajtswv ntsia ntsoov peb. Cov kwvtij uas peb hlub, txhua yam uas peb ua yeej yog peb ua pab nej xwb. 20Kuv ntshai nyob tsam thaum kuv tuaj txog ntawm nej kuv yuav pom hais tias nej ua tsis haum kuv siab. Thiab nej yuav pom hais tias kuv ua tsis haum nej siab. Kuv ntshai nyob tsam kuv yuav pom nej sib cav sib ceg, sib khib sib ntxub, muaj lub siab hlob, ib leeg thuam ib leeg, taug xaiv, khavtheeb thiab tsim kev kub ntxhov. 21Lwm zaus thaum kuv tuaj xyuas nej, kuv ntshai nyob tsam Vajtswv rhuav kuv ntsejmuag. Thiab kuv yuav nyuaj siab rau cov neeg uas tseem tsis tau tso lawv tej kev txhaum tseg, tsis hais kev nkauj kev nraug thiab ua phem ua qias.