12

Tơlơi Paul Pơƀuh Laih Anŭn Tơlơi Gleh Tơnap Ñu

1Kâo khŏm pơư pơang nanao wơ̆t tơdah tơlơi pơư anŭn ƀu hơmâo tơlơi kơmlai ôh. Samơ̆ kâo či pơruai kơ khul tơlơi pơƀuh hăng khul tơlơi pơrơđah mơ̆ng Khua Yang pha brơi kơ kâo yơh. 2Pluh-pă̱ thŭn hlâo, kâo thâo sa čô mơnuih amăng Krist, jing pô arăng ba đĭ ñu pơ adai tal klâo adih. Anŭn jing amăng drơi jan anai ƀôdah rơngiao kơ drơi jan anai mơ̆n thâo kâo ƀu thâo ôh, sĭt Ơi Adai yơh thâo. 3Laih anŭn kâo thâo kơ tơlơi mơnuih anŭn, amăng drơi jan anai ƀôdah rơngiao mơ̆ng drơi jan anai mơ̆n thâo, kâo ƀu thâo ôh, samơ̆ Ơi Adai yơh thâo, 4ñu tŭ arăng ba đĭ pơ paradeis. Ñu hơmư̆ khul mơta tơlơi tơl ñu ƀu thâo pơruai glaĭ ôh, anŭn jing mơta tơlơi ñu anŭn hơmư̆ tơl amăng bah mơnuih ƀu dưi pơruai ôh. 5Kâo či pơư pơang kơ pô kar hăng anŭn yơh, samơ̆ ƀu či pơư pơang kơ kâo pô ôh, rơngiao kơ tơlơi tơdu kâo pô. 6Wơ̆t tơdah kâo khŏm ruah kiăng kơ pơư pơang, kâo ƀu či jing pô mlŭk ôh, yuakơ kâo či pơhiăp tơlơi sĭt. Samơ̆ kâo pơkơ̆ng hĭ kâo pô, tui anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh či pơmĭn kơ kâo hloh kơ hơdôm bruă ñu ƀuh amăng kâo ƀôdah hơmư̆ mơ̆ng kâo.
7Kiăng kơ pơgăn hĭ kâo lê̆ amăng tơlơi pơgao pơang yuakơ hơdôm tơlơi pơrơđah yom prŏng kâo ƀuh anŭn, Ơi Adai brơi kơ kâo sa tơlơi kar hăng drơi klâŏ amăng kơđeh asar yơh, anŭn jing ding kơna Satan, kiăng kơ pơtơnap hĭ kâo. 8Klâo wơ̆t laih kâo kwưh rơkâo kơ Khua Yang kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ tơlơi anŭn mơ̆ng kâo. 9Samơ̆ Ñu laĭ glaĭ kơ kâo tui anai, “Tơlơi khăp pap Kâo djŏp laih kơ ih, yuakơ tơlơi dưi mơyang Kâo dưi jing hĭ hlo̱m ƀo̱m yơh tơdang ih jing tơdu.” Hơnŭn yơh, kâo či pơư pơang lu hloh dơ̆ng mơak mơai kơ tơlơi tơdu rơmơ̆n kâo, kiăng kơ tơlơi dưi mơyang Krist dưi dŏ ƀơi kâo. 10Hơnŭn yơh, anŭn jing tơhơnal tơlơi yua hơget kâo tŭ djŏp amăng khul tơlơi tơdu, khul tơlơi arăng pơmlâo, khul tơlơi gleh tơnap, hăng khul tơlơi arăng kơpĭ kơpe̱t laih anŭn amăng khul tơlơi tơnap tap biă mă yuakơ anăn Krist. Kơ tơlơi tơdang kâo tơdu, hlak anŭn yơh kâo jing kơtang.

Paul Pơmĭn Ƀlơ̆ng Kơ Ƀing Korinthos

11Kâo hơmâo ngă laih kar hăng mơnuih mlŭk, samơ̆ ƀing gih yơh pơgŏ̱ kâo kiăng kơ ngă tui hăng anŭn. Djơ̆ biă mă ñu, kâo khŏm tŭ ƀing gih bơni kơ kâo, yuakơ kâo ƀu djơ̆ jing sa čô ƀu yom hloh ôh hăng “ƀing ding kơna pơjao yom pơphan hloh,” wơ̆t tơdah kâo pô ƀu yom pơphan ôh. 12Hơdôm mơta tơlơi pơgru kơ sa čô pô ding kơna pơjao jing kar hăng khul gru kơnăl, khul tơlơi mơsêh mơyang hăng khul tơlơi mơyang kâo hơmâo ngă laih amăng ƀing gih hăng tơlơi gir run prŏng. 13Amăng hơdră jơlan hơget kâo djru laih kơ ƀing gih ƀiă hloh kơ ƀing Sang Ơi Adai pơkŏn, rơngiao kơ tơlơi kâo ƀu pơkơtraŏ hĭ ƀing gih ôh hăng tơlơi djru prăk lĕ? Rơkâo kơ ƀing gih pap brơi bĕ kơ kâo yuakơ tơlơi ngă soh anŭn.
14Ră anai kâo prap pre kiăng kơ nao čuă ngui ƀing gih tal klâo yơh laih anŭn kâo ƀu či jing hĭ tơlơi pơkơtraŏ kơ ƀing gih ôh, yuakơ tơlơi kâo kiăng ƀu djơ̆ khul mŭk dram gih ôh samơ̆ gih pô yơh. Tơdơi kơ abih bang, ƀing ană bă khŏm anăm pơkom pioh kŏng ngăn kơ amĭ ama gơñu ôh, samơ̆ amĭ ama yơh pơkom pioh kơ ƀing ană bă. 15Tui anŭn, kâo či mơak pơhoăč hĭ rĭm tơlơi kâo hơmâo yuakơ ƀing gih laih anŭn wơ̆t hăng kâo pô mơ̆n kiăng kơ djru kơ tơlơi hơdip ƀing gih. Hiư̆m ngă, wơ̆t tơdah kâo khăp kơ ƀing gih lu hloh, ƀing gih či khăp kơ kâo ƀiă hloh mơ̆? 16Tui anŭn, ƀing gih či tŭ ư yơh kơ tơlơi kâo ƀu jing hĭ ôh tơlơi kơtraŏ kơ ƀing gih. Samơ̆ đơđa arăng laĭ kơ tơlơi kâo thâo mơneč laih anŭn ƀač čơđo̱ng kơ ƀing gih hăng tơlơi pleč ƀlŏr yơh. 17Hiư̆m ngă, kâo klĕ yua sua mă hĭ ƀing gih mơ̆ng ƀing mơnuih kâo pơkiaŏ nao pơ ƀing gih hă? 18Kâo rơkâo pơđu̱r kơ Titos kiăng kơ nao pơ ƀing gih laih anŭn ăt pơkiaŏ ƀing ayŏng adơi gơmơi nao hrŏm hăng ñu mơ̆n. Hiư̆m ngă, Titos klĕ yua sua mă hĭ ƀing gih hă? Hiư̆m ngă, ƀing gơmơi ƀu hơdip hơdơ̆ng hrŏm jua pơmĭn laih anŭn đuaĭ tui hrŏm sa tơlơi bruă ôh hă?
19Năng ai ƀing gih pơmĭn kơ tơlơi ƀing gơmơi pơgăl pơgang gơmơi pô ƀơi anăp gih. Ơ ơh! Ƀing gơmơi hlak pơhiăp kar hăng ƀing mơnuih amăng Krist ƀơi anăp Ơi Adai. Ơ ƀing gơyut gơyâo khăp hơi, abih bang tơlơi bruă ƀing gơmơi ngă, anŭn jing bruă kiăng kơ rŭ̱ pơdơ̆ng ƀing gih yơh. 20Yuakơ kâo huĭ kơ tơlơi tơdang kâo truh pơ ƀing gih, kâo či hơduah ƀuh ƀing gih ƀu djơ̆ tui hăng tơlơi kâo kiăng kơ ƀing gih jing ôh, laih anŭn ƀing gih ăt či hơduah ƀuh kâo kŏn djơ̆ tui hăng tơlơi ƀing gih kiăng kâo jing lơi. Kâo huĭ kơ tơlơi năng ai či hơmâo tơlơi pơhiăp brŏk, tơlơi ga̱r, tơlơi hil nač, tơlơi pơrơjăh, tơlơi pơhiăp čĕr, tơlơi pơhiăp rơkŭt, tơlơi ngă ang laih anŭn tơlơi ƀu tŏ tơroai yơh. 21Kâo huĭ kơ tơlơi tơdang kâo nao truh pơ ƀing gih dơ̆ng, Ơi Adai kâo či pơluă gŭ hĭ kâo ƀơi anăp gih, laih anŭn kâo či čŏk hia kơ lu ƀing hơmâo ngă soh laih mơ̆ng hlâo laih anŭn ƀu kơhma̱l hĭ tơlơi soh sat gơñu ôh kar hăng tơlơi grĭ grañ, tơlơi pyu pơde laih anŭn tơlơi hơdip tă tăn ƀing gơñu hơmâo ngă laih.