12

Klei Y-Pôl Bi Ƀuh leh anăn Klei Aê Diê Bi Êdah Kơ Ñu

1Kâo mâo klei mgô̆ bi mni kơ kâo pô. Wăt klei anăn amâo tŭ dưn ôh, ƀiădah kâo srăng lŏ blŭ kơ klei bi ƀuh leh anăn klei bi êdah mơ̆ng Khua Yang. 2Kâo thâo kral sa čô mnuih hlăm Krist, pô Aê Diê pŭ ba truh ti adiê tal tlâo pluh pă thŭn êgao leh (thâodah hlăm asei mlei amâodah ti êngao asei mlei kâo amâo thâo ôh, Aê Diê thâo.) 3Leh anăn kâo thâo kơ mnuih anăn (thâodah hlăm asei mlei amâodah ti êngao asei mlei, kâo amâo thâo ôh, Aê Diê thâo), 4Aê Diê pŭ ba leh truh kơ Paradi leh anăn ñu hmư̆ klei amâo dưi lŏ yăl dliê ôh, klei mnuih amâo dưi lŏ blŭ ôh. 5Kâo srăng bi mni kơ kâo pô kyua mnuih anăn, ƀiădah kơ kâo pô kâo amâo srăng bi mni ôh, knŏng kâo srăng bi mni kơ kâo pô kyua klei awăt kâo. 6Ƀiădah tơdah kâo čiăng bi mni kơ kâo pô, kâo amâo srăng jing mnuih mluk ôh, kyuadah kâo srăng blŭ klei sĭt. Ƀiădah kâo amâo ngă snăn ôh, čiăng đăm mâo mnuih mĭn kơ kâo êgao hĭn kơ klei ñu ƀuh hlăm kâo, amâodah hmư̆ mơ̆ng kâo. 7Leh anăn huĭdah kâo bi mđĭ kâo pô kyua lu êbeh klei bi êdah yuôm bhăn kâo ƀuh, Aê Diê dưm sa aruăt êruê hlăm asei mlei kâo, jing dĭng buăl Satan, čiăng bi knap kâo, huĭ kâo jing mgao. 8Tlâo bliư̆ kâo kwưh kơ Khua Yang mă mđuĕ klei anăn mơ̆ng kâo; 9ƀiădah Ñu lač kơ kâo, “Klei kâo pap djăp leh kơ ih, kyuadah klei myang kâo bi êdah klă hlăm klei ih awăt.” Snăn kâo srăng bi mni kơ kâo pô lu hĭn kyua klei awăt kâo, čiăng kơ klei myang Krist dưi dôk ti kâo. 10Snăn kyua Krist kâo mơak tŭ klei awăt, klei arăng dlao wač, klei dleh dlan, klei arăng ngă jhat, leh anăn klei jŭ jhat; kyuadah êjai kâo jing awăt, hlăk anăn kâo jing ktang.

Klei Y-Pôl Uêñ Kơ Phung Đăo

11Kâo ngă klei mluk leh! Diih mgô̆ kâo ngă klei anăn, kyuadah tui si klei djŏ diih srăng bi mni kơ kâo. Kyuadah kâo amâo jing điêt hĭn kơ phung khua ƀĭng kna prŏng hĭn anăn ôh, wăt tơdah kâo jing hơăi mang dưn. 12Klei bi knăl kơ kâo jing sa čô khua ƀĭng kna sĭt bi êdah leh ti krah diih hŏng jih klei gĭr, hŏng klei bi knăl, klei yuôm bhăn, leh anăn bruă myang. 13Kyuadah ya klei kâo kƀah ngă jăk kơ diih Phung Sang Aê Diê mkăn mâo leh, knŏng klei kâo amâo tuôm bi ktrŏ diih ôh? Pap brei kơ kâo kyua klei soh anăn.
14Nĕ anei jing tal tlâo kâo mkra nao kơ diih. Leh anăn kâo amâo srăng bi ktrŏ diih ôh, kyuadah kâo amâo duah dŏ dô diih ôh, ƀiădah diih pô. Kyuadah amâo djŏ ôh phung anak mkăm pioh kơ amĭ ama diñu, ƀiădah amĭ ama mkăm pioh kơ phung anak diñu. 15Kâo mơak snăk bi liê ya mnơ̆ng kâo mâo, wăt klei hdĭp kâo pô kyua diih. Tơdah kâo khăp kơ diih lu hĭn, diih srăng khăp kơ kâo ƀiă hĭn mơ̆? 16Snăn diih srăng tŭ klei kâo amâo tuôm bi ktrŏ diih ôh, ƀiădah diih lač kâo ngă mnêč leh anăn dưi hŏng diih hŏng klei mplư. 17Kâo tuôm ƀơ̆ng ngăn diih mơ̆ hŏng mnuih kâo tiŏ nao leh kơ diih? 18Kâo mtrŭt Y-Tit nao, leh anăn mbĭt hŏng ñu kâo tiŏ nao sa čô ayŏng adei. Y-Tit tuôm ƀơ̆ng ngăn diih mơ̆? Amâo djŏ hĕ hmei ngă hŏng ai mĭn msĕ? Amâo djŏ hĕ hmei êbat sa êlan?
19Năng ai diih mĭn hmei mgang hmei pô ti anăp diih. Hơăi, hmei blŭ hlăm Krist ti anăp Aê Diê, leh anăn hlăm jih klei anăn čiăng đru diih hriê kơ prŏng, Ơ phung kâo khăp. 20Kyuadah kâo huĭ kâo srăng truh leh anăn ƀuh diih amâo djŏ tui si kâo čiăng ôh, leh anăn diih srăng ƀuh kâo amâo djŏ tui si diih čiăng ôh. Năng ai srăng mâo klei bi mneh msao, klei nač, klei ăl, klei klih, klei blŭ jhat, klei mčeh, klei mgao, leh anăn klei rŭng răng. 21Kâo huĭ tơdah kâo lŏ truh Aê Diê kâo srăng bi luă gŭ kâo ti anăp diih, leh anăn kâo srăng hia kyua lu phung ngă soh leh mơ̆ng êlâo leh anăn amâo tuôm kmhal ôh kơ klei čhŏ mrŏ, klei knhông leh anăn klei ƀai diñu ngă.