13

Tej lug ntuag thaus kawg

1Zag nuav yog zag peb kws kuv tuaj cuag mej. Muaj lug ab ham daabtsw yuav tsum muaj ob leeg peb leeg ua timkhawv txhad ntseeg tau. 2Kuv tub txeev ntuag cov kws ua txhum yaav taag lug hab ntuag luas lwm tug huvsw. Nwgnuav thaus kuv tsw nrug mej nyob kuv ntuag mej ib yaam le thaus kuv tuaj saib mej zag ob hov, kuv ntuag mej has tas yog kuv rov tuaj dua kuv yuav tsw zaam leejtwg lub txem, 3vem tas mej xaav tau tej keeb puam kws pum tas Kheto muab lug rua kuv has. Kheto tsw qaug zug paab mej, tassws nwg muaj fwjchim rua huv mej. 4Thaus nwg raug teem rua sau tug ntoo khaublig nwg qaug zug taag, tassws nwg muaj txujsa nyob vem Vaajtswv tug fwjchim. Peb nyob huv Kheto kuj qaug zug hab, tassws thaus nrug mej nyob peb yuav muaj txujsa nrug nraim nwg vem yog Vaajtswv tug fwjchim.
5Ca le tshuaj mej tug kheej saib mej nyob huv txujkev ntseeg los tsw nyob. Ca le swm mej tug kheej. Mej tsw paub tas Yexu Kheto nyob huv mej lov? Ntshai tsuas yog mej hlaa tsw dhau qhov kws muab swm xwb. 6Kuv vaam tas mej yuav paub tas peb hlaa dhau qhov kws raug swm lawm. 7Peb thov Vaajtswv paab kuas mej tsw xob ua txhum, tsw yog ua kuas pum tas peb hlaa dhau qhov kws raug swm, tassws sub mej txhad yuav ua zoo, txawm yog saib yaam le peb hlaa tsw dhau qhov kws raug swm hov kuj xwj.
8Tsua qhov peb ua tsw tau ib yaam daabtsw tawm tsaam qhov tseeb, tsuas yog ua txhawb qhov tseeb. 9Thaus peb qaug zug hab mej muaj zug, peb kuj zoo sab. Peb thov Vaajtswv paab yaam nuav, yog qhov kws mej rov ua zoo kawg nkaus. 10Vem le nuav kuv txhad sau tej nuav tuaj rua mej rua thaus kuv tsw nrug mej nyob, sub thaus kuv tuaj txug lawd kuv txhad tsw ua tawv rua mej lawv le tug fwjchim kws Vaajtswv pub rua kuv tswm khu, tsw yog muab rua kuv rhuav pov tseg.
11Thaus kawg nuav, cov kwvtij, thov ncaim. Mej ca le rov ua zoo kawg nkaus, ca le noog tej lug kws kuv thov, ca le koom ua ib lub sab, nyob sws hum xeeb. Mas Vaajtswv kws muaj txujkev hlub hab muaj kev kaaj sab lug yuav nrug mej nyob. 12Ca le sws fem ntawm txuj kevcai nwj kws dawb huv. 13Vaajtswv cov xuv dawb txhua tug ncu txug mej.
14Thov tug Tswv Yexu Kheto txuj koob moov hab Vaajtswv txujkev hlub hab txujkev sws raug zoo kws lug ntawm Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv nrug nraim mej txhua tug.