13

Tơlơi Pơkơđiăng Hơnăl Tuč

1Anai jing tơlơi čuă ngui tal klâo kâo nao pơ ƀing gih. Hră Ơi Adai čih laih tui anai, “Rĭm mơta tơlơi khŏm tŭ pơrơklă yua mơ̆ng tơlơi ngă gơ̆ng jơlan dua ƀôdah klâo čô.” 2Kâo hơmâo pha brơi laih tơlơi pơkơđiăng kơ ƀing gih tơdang kâo dŏ hăng ƀing gih tal dua. Ră anai, kâo laĭ dơ̆ng tơdang kâo rơkŭt tui anai: Tơdang kâo wơ̆t glaĭ pơ ƀing gih, kâo ƀu či pap kơ ƀing hlơi pô ngă soh ôh hlâo adih ƀôdah kơ ƀing hlơi pô pơkŏn dơ̆ng, 3čơdơ̆ng mơ̆ng ƀing gih hơduah kơ tơlơi pơrơklă kơ tơlơi Krist pơhiăp mơ̆ng kâo. Ñu ƀu tơdu ôh tơdang ngă kơ ƀing gih, samơ̆ Ñu jing dưi kơtang amăng ƀing gih yơh. 4Yuakơ wơ̆t tơdah Ñu tŭ pŏng hĭ laih ƀơi kơyâo bơrơkal amăng tơlơi tơdu, samơ̆ ră anai Ñu ăt hơdip mơ̆ng tơlơi dưi mơyang Ơi Adai yơh. Ăt kar kaĭ mơ̆n, ƀing gơmơi jing hrŏm hăng tơlơi tơdu Ñu, samơ̆ yua mơ̆ng tơlơi dưi mơyang Ơi Adai ƀing gơmơi či hơdip hrŏm hăng Ñu anăp kơ ƀing gih.
5Kơsem glaĭ bĕ gih pô kiăng kơ thâo kơ tơlơi gih pô đaŏ kơnang mơ̆n thâo. Pơrơklă bĕ gih pô. Hiư̆m ngă, ƀing gih ƀu thâo kơnăl ôh hă kơ tơlơi Krist Yêsu dŏ amăng ƀing gih, sĭt yơh huĭdah ƀing gih ƀu tŭ pơrơklă? 6Kâo đaŏ kơnang kơ tơlơi ƀing gih či hơduah ƀuh kơ tơlơi ƀing gơmơi ƀu lê̆ hĭ kơ tơlơi pơlông ôh. 7Ƀing gơmơi iâu laĭ kơ Ơi Adai kơ tơlơi ƀing gih ƀu či ngă soh sat ôh. Ƀu djơ̆ kơ tơlơi ƀing gơmơi kar hăng tŭ pơrơklă, samơ̆ ƀing gih či ngă tơlơi djơ̆ găl yơh wơ̆t tơdah ƀing gơmơi năng ai ƀu či tŭ pơrơklă ôh. 8Yuakơ ƀing gơmơi ƀu dưi ngă hơget tơlơi ôh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi sĭt, samơ̆ kơnơ̆ng mă bruă kơ tơlơi sĭt đôč yơh. 9Yuakơ ƀing gơmơi hơ̆k mơak yơh tơdang ƀing gơmơi tơdu samơ̆ ƀing gih kơtang. Laih anŭn ƀing gơmơi iâu laĭ kơ ƀing gih kiăng kơ ƀing gih jing hĭ hlo̱m ƀo̱m. 10Anai yơh jing tơhơnal tơlơi kâo čih hơdôm tơlơi anŭn tơdang kâo rơkŭt, kiăng kơ tơdang kâo nao pơ ƀing gih, kâo ƀu či ngă tơnap ôh amăng tơlơi kâo yua tơlơi dưi, jing tơlơi dưi Khua Yang pha brơi laih kơ kâo kiăng kơ rŭ̱ pơdơ̆ng ƀing gih, ƀu djơ̆ ruh pơtrŭn hĭ ƀing gih ôh.

Hơdôm Tơlơi Pơhiăp Kơkuh Hơnăl Tuč

11Hơnăl tuč, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, hơ̆k mơak bĕ, tŭ rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ, tŭ pơtrŭt pơđu̱r, pơtŭ ư hăng tơdruă, hơdip rơnŭk rơno̱m. Laih anŭn Ơi Adai tơlơi khăp hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m či dŏ hăng ƀing gih yơh.
12Pơhiăp kơkuh bĕ kơ tơdruă gih hăng tơlơi čum kơkuh rơgoh hiam. 13Abih bang ƀing đaŏ mơit hơdôm tơlơi pơhiăp kơkuh gơñu kơ ƀing gih.
14Kwưh rơkâo tơlơi khăp pap Khua Yang Yêsu Krist, tơlơi khăp Ơi Adai laih anŭn tơlơi pơgop pơlir Yang Bơngăt Hiam dŏ hrŏm hăng abih bang ƀing gih.