2

1Yog li ntawd kuv thiaj ua ib siab tsis tuaj xyuas nej lawm, kom nej thiaj tsis muaj kev nyuaj siab. 2Yog kuv ua rau nej nyuaj siab lawm, leejtwg yuav ua rau kuv rov zoo siab? Tsuas yog nej cov uas kuv ua rau nyuaj siab lawm thiaj yuav ua rau kuv zoo siab xwb. 3Twb yog vim li no kuv thiaj sau thawj tsab ntawv ntawd tuaj rau nej, kuv tsis tuaj xyuas nej nyob tsam cov uas ua rau kuv zoo siab lawm yuav ua rau kuv nyuaj siab. Kuv cia siab hais tias thaum kuv zoo siab nej sawvdaws yeej yuav zoo siab thiab. 4Thaum kuv sau tsab ntawv ntawd tuaj rau nej, kuv nyuaj siab, ntxhov siab thiab los kuv kua muag kawg li; tsis yog kuv txhob txwm ua kom nej nyuaj siab, tiamsis yog kuv xav kom nej paub hais tias kuv hlub nej heev.

Zam Txim Rau Tus Uas Ua Txhaum Rau Yus

5Yog leejtwg ua rau ib tug twg nyuaj siab, tsis yog nws ua rau kuv xwb, tiamsis yog nws ua rau nej thiab, qhov uas kuv hais tias leejtwg, twb yog kuv tsis xav hais hnyav rau tus ntawd. 6Kuv xav hais tias nej cov uas rau txim rau tus ntawd nej twb rau txaus lawm. 7Yog li ntawd, nej yuav tsum zam txim rau tus ntawd thiab ua tib zoo ntuas nws, nyob tsam nws tej kev nyuaj siab ntawd ua rau nws tso Vajtswv tseg. 8Yog li ntawd, kuv thov nej ua tib zoo hais rau nws paub hais tias nej hlub nws. 9Kuv sau tsab ntawv ntawd tuaj rau nej, twb yog kuv sim saib nej puas mloog kuv lus. 10Thaum nej zam txim rau leejtwg, kuv yeej zam txim rau tus ntawd ib yam nkaus thiab. Yog tsimnyog kuv zam txim rau leejtwg, kuv yeej zam tus ntawd lub txim tabmeeg Yexus Khetos, vim kuv saib rau saum nej sawvdaws. 11Kuv ua li no kom dab Ntxwgnyoog thiaj ntxias tsis tau peb; rau qhov peb twb paub nws tes haujlwm tas lawm.

Paulus Nyuaj Siab Heev Thaum Nws Nyob Hauv Lub Nroog Tau-as

12Thaum kuv mus txog hauv lub nroog Tau-as kuv qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos, kuv pom tus Tswv twb qhib kev rau kuv ua haujlwm nyob hauv lub nroog ntawd lawm. 13Tiamsis kuv ntxhov siab heev, rau qhov kuv tsis pom peb tus kwv Titus nyob hauv. Yog li ntawd kuv thiaj ncaim cov neeg ntawd thiab mus rau pem Makedaunias lawm.

Yexus Khetos Ua Rau Peb Muaj Yeej

14Peb cia li ua Vajtswv tsaug, rau qhov Vajtswv niaj hnub coj peb txoj haukev, rau qhov Yexus Khetos twb ua rau peb muaj yeej lawm. Vajtswv txib peb mus qhia Yexus Khetos zaj rau txhua qhov ib yam li tej pa tshuaj tsw qab uas tsw thoob plaws txhua qhov txhia chaw. 15Rau qhov peb zoo li tej pa tshuaj tsw qab uas Yexus Khetos muab fij rau Vajtswv, tej pa ntawd tsw qab ntxiag mus rau cov neeg uas tabtom yuav dim thiab cov neeg uas tabtom yuav raug kev puastsuaj. 16Cov neeg uas tabtom yuav raug kev puastsuaj, lawv suav hais tias tej pa ntawd yog tej uas ua rau lawv raug kev ploj kev tuag; tiamsis cov neeg uas tabtom yuav dim, lawv suav hais tias tej pa ntawd yog tej uas ua rau lawv tau txojsia. Leejtwg thiaj yuav tsimnyog ua tes haujlwm no? 17Peb tsis zoo li cov neeg uas muab Vajtswv txojlus coj mus muag noj muag haus, tiamsis yog Vajtswv txib peb, peb thiaj qhia ncaj qhia ncees tabmeeg Vajtswv, rau qhov peb yog Yexus Khetos cov tubtxib tiag.